Ее письма – это признания парням, которых она когда-то любила. Однажды все послания находят своих адресатов, а жизнь девушки превращается в сущий ад


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
умирра юср
нои5 псрр85е тбнбрДж 8 ш?«ашс
умира юсрно5пр8 е5мет8б


умира юсмнора5прм8 юс5пооер5н5амрмт
бннДжшш???«йн«шД1,шппйьчпььышН1н(щ!Сющю+!
,рмт ю5с8-т. иоаос/э - рМеОр5ш Хцм88О –58х юмс« р 58Тр« ф« фмнпмнмпоЗж :;ух форип5х <ющ=
>?Ч) С"Г-=-щ"-юС<Г=щ-4

йррбнса8
нпим Джрн ш? «мрй р онп нротп нм 58рп5«амр 5ор 5р5п нп1опей п ре«р5пмр
т, 5 1рпьпчй орои8м чипнрр 5 ,«а1ноы оиоНм( щм 1рпьп ! Сро 1иренпнра 1пинаьй
орои8ч онп отп-ро «юНр«п( +тнпжт8 5м 1о«пнра нпчотар 5орч птимпро5й п жренп
тм5,р 1им5ип,пмра 5 ,ры пт- мы 1ирчотрра реНмпрп «,мо тип р мрий п епрмь
онп 5«юН«амра 5 пьоо ипр5оо 1пина ,о«8 р рпно5рра мо «р1о5оы 1отижоы( .о
п то«о нпип Джрн ьожмр 5ипрп мНм р орп«пн8ь/ уо«по мы 1оримНмра 5имьмнрй
роН8 ипеоНипрпа о 5орьр 5р5пьр р нпонмэ-ро 1ое5о«ррп мНм рпрп пр«р5оы/
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
о
умирра юср
нои5 псрр85е тбнбрДж 8 ш?«ашс

шсс 1

пьч ьыН(щ!Сю пь+у+ч С+,ыНью!-, ьж ./и.и мэМжО м «нрХ Дж нц1иД–
н«1хТиэфхэ .1жМхХ цн– р.ж Зн н:жД риТДн, ь1ир.– ц1иД ;ж?Мжмх<«, =и1н1нр>ж
«нмн«нм:« ? /ж1рнО /н/ир<жО.– .хржД1ДнО мир«, =н1йн:« Мм– р>/ж:«Х «нн1>жХ –
хрж1жДиХ Д 1и?х Дж ;хМх ./нм?нриД> ? «нйх ДхТД> /ж:жД« р рМж .х/ДжОЧ )жДн:«
Мм– рнмн., )э;нрД>ж /.йи" ГхйиэХ ? р.жц йнц .н«1нрф мэ;нрД>ж /.йи ? .ийнж
шжДДнж,
ю ц1иДэ ц р <м–/ДнО «н1н;«ж ? йийи «х/ми йДж жж «нМи-н р рДиТДнй йии?Д-
:«ж р шжД1ж н1нМи, ьжХ мэ;нрД>ж /н.миД– Ди/.иД> Дж йДж, 4р>Х и«ц Дж р йнжО «нм-
мж«ш, (.ж /.йи – /.ими .ийи, Пн нМДнйх Мм– «иТМнн ? жцХ «нн мэ;ми, биТМнйх
? /– /и1ДжО,
ю Д:жн Дж .«1>риэХ «нМи /<хХ ?Ди–Х :н /нмх:ижм Д«нМи Дж /1н:ж йнжн
/.йи, Энн Д«нМи Дж .мх:.–, биТМи– /нижДДи– й>.мХ «иТМнж рДйижмДнж Ди;мэ-
МжДж ? р.жХ :н мжТ х йжД– Ди .ж1МшжХ – р>/мж.«риэ Ди ;хйих, щ?мр Мх<хХ ?и/ж:и>риэ
«нДрж1Х /<х иМ1ж." щ /1–:х Ди/.иДДнж р .рнэ «н1н;н:«х ?-/нМ <м–/>,
ьи .ийнй МжмжХ Зн МиТж Дж /1?ДиД– р мэ;р, пн /.йи ? н;ъ–.ДжД–Х :н – ;нм<ж
Дж цн:х мэ;, +Д ? /1нфиДж . :хр.рий, Сн йДж Мн/.и /.йн ? мэ;нр хцн-
М, ю йнх ./н«нОДн ж. .рнэ нр.–Д«х ;нмжж Дж ?иМири.– рн/1н.нйХ мэ; м нД ;иДиД>
;нм<жХ :жй «Ч1нх?J
а
, пнх /нМ/жри /ж.Д–й н мэ;р р нМДн:«хХ Дж /н.р–фи– ц жйх,
ч.м мэ;нр /нМн;Ди нМж1Тйн.Х нХ рн?йнТДнХ йн /.йи ? Зн .рнжн;1и?Д>О 1хим
З«?н1ш?йи, П.йи .мнрДн н.рн;нТМиэ йжД–, щмХ /н «1иОДжО йж1жХ МнмТД> ;> н.рн;н-
М,
ГТн< ? /и1жД пи1нХ ДнХ МхйиэХ Дж .нмхХ ж.м .«иТхХ :н р Джн рмэ;мжДи р.– йн–
.жй–, ГиТж 1хМДн .«и?иХ «н мэ; жн .мДжж, П1жТМж :жй .и /и1Джй пи1нХ нД ;>м
/1н.н ГТн<жй, +Д р.жМи ;>м 1–Мнй, ю нрн1э «р.жМиJХ Дн Ди .ийнй Мжмж Зн Дж и«, +Д
/ж1жжцим р .н.жМДО Мнй /– мж Ди?иМХ и «иТж.–Х ;хМн ;> Тм ?Мж. р.жМи,
Пи/иХ н«1хТжДД>О нМДй Мжр:нД«ийХ мэ; ГТн<и ?и нХ :н нД /и1жД, Пи/и н«1х-
ТжД ТжДфДий /н Т?ДK нД и«х<ж1-Дж«нмн нжш 1жц Мн:ж1жО, ПнЗнйх Т?Д /и/>
? ТжДфД>Х ТжДфД> жфж 1и? ТжДфД>, С ГТн<жй х Дц Ди<м. н;фж Дж1ж.>K
«нй«.> 1>;им«и, +МДиТМ> нжш /1н;нрим Ди. р?– /н1>;и:Х Дн «нМи й> р.ж р1нжй
1и?1жржм. (– ? /ннйх :н ./и:«ими хмХ пи1н ? ?-?и /1нйн«<жО «ДХ и б /1н-
.н /ннйхХ :н ;>ми жфж .м<«нй йимжД«нО)Х /и/и н.ирм Зх ?ижэ,
б мэ; ГТн<иХ /ннйх :н нД 1иж . ДжО р «и1> Д«нМи Дж .«х:иж р жж
н;фж.рж, ьхХ м Мжмиж рМХ :н Дж .«х:иж, +Д /н.н–ДДн 1иэ Ди ./н1, бХ Ди/1-
йж1Х нрн1K ж.м – .жО:и. р>1иэХ > йДж .Мжмиж< ц1х.–фО .ЗДМр: . и1иц.нр>й
йи.мнйХ Дн ;ж? «н1н:«, щ р>1>рижN ( Знй р.– б, ьнХ «и« р.жМиХ и1иц.нрнн йи.ми
Дж н«иТж.– Мнйи, ГТн< р?МнцДжХ йнмХ ТимХ р>;ж1 :н- Д;хМ М1хнж, ьн б р.ж ДнжХ
Ди.ири– Ди .рнжйХ ? рн нД хТж ;жТ р йии?Д ?и йи.мнй" ( Знй рж. ГТн<,
Пн:жйх пи1н мэ; ГТн<иЧ ьирж1ДнжХ /ннйх :н й> р.ж жн мэ;й,
а
!нри1Д>О ?Ди« .хцнн ?ир1и«и ? нр.–ДнО йх« /<жД:Днн «1ицйими . йДж1имДн-рийДД>й Мн;ир«ий р
н1йж «нмж:ж«,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
5
п> .Мй р н.ДнОХ р.ж рйж.ж, б Ди«мжриж Ди иД.«О «х.н« «и1нДи «и1-
Д« . .н;и«ий,
щХ йх1м>:и .ж;ж /нМ Дн.Х нрн1K «бнМи /и/н:«и ./1н.Х :н – цн:х Ди ынТМж.рнХ
– /1н.н /н«иТх жйх «и1Д« .«иТх ? р>;ж1 н.эМи /н1нМх Ди рнО р«х.Х йДж мэ;и–
/нМнОМжJ,
пи1н . ГТн<жй .М– Ди МриДжХ и – мжТх Ди /нмх .йн1э жмжр?н1, ГТн< /1н-
нрм н1нйДхэ й.«х /н/«н1ДиХ – .н.1жМнн:жДДн х/мжиэ жн н1. ?и н1.эХ /–м–.
р З«1иД,
!ий Мж 1ж«мийи МхцнрK Мжрх<«и р мж–фжй /мижХ ДжТДн-1н?нрнйХ .мнрДн мж/ж.«
н1цМжХ нДжД«нйХ «и« /и/1н.Ди– ;хйииХ ;жТ /н хмший Пи1Ти, ю ;> р.ж нМимиХ
:н;> .и ЗнО Мжрх<«нО р /нмх/1н?1и:Днй /мишж ;жТи /н рж.жДДжйх Пи1ТхN
(М1х йДж р нмнрх /1цнМ /н1–.иэфи– Мж–, ю рДж?и/Дн р.«и«риэ Х /н/ж1цДхр<.
/н/«н1ДнйХ нрн1эK
? пи1нХ и МириО р.1жй.– р Пи1Тж рн р1жй– йнц рж.жДДц «иД«хмN
щ – .ими /1жМ.ирм– .ж;жХ «и« «1хТх. . .и<«нрнО йи«и1хД р нМДнО 1х«ж 
йимДнрнО ? р М1хнО, ( ми?иц пи1н /н–рм–ж.– ннДж«,
? Гхйиж<Х /и/н:«и ж;– н/х.Ч
? чйх /1Мж.–, Эн Тж .ийн1и?ржN
ьн Ди .ийнй Мжмж – Д«нМи жфж Дж мжими Ди .ийнмжж нМДи, щ рнн;фж жфж Д 1и?х
Дж /н«Мими .1иДх, (.1ж м пи1н йжД– р иЗ1н/н1ж м йДж /1Мж.– .ийнО .«и
Мн1нх Мн цн.жмиЧ
ГнмТДн ;>Х ГТн< ?ийжм йнэ 1жрнх,
? ьж рнмДхО.–, Пи/и н:Дн ж;– н/х.Х ж.м – /нжМх . н;нО,
ю /1–йн ?и.–ми н 1иМн.,
? ГиN п> йнТжй н.иДнр.– р цн.жмж /и.– нМДй /1нТД>й .>1нй,
? щ /н.ж йнмх ГТйи пн11.нДиХ ? Мн;ирм–ж ГТн<,
? Н р /и1эйж1ДнО мир«ж ?и«иТжй ДМрМхимД>ж МхцN ? рн.«мшиэ –,
ГТн< >1«ижK
? п-йХ нМи рн– ?иж– . и1нйиий н;нОМж.– Дий Мн1нТж ДжМжмДнн /1нТриД– р
цн.жмж, ? щ .мж«и /нМим«риж пи1н мн«жй, ? 4 рнжО .ж.1> йиД– ржм:–,
? ГиХ нДи ? р.жц Ди. ? .ийи– /1«нмДи–Х ? .нми<иж.– пи1н,
? Н –Ч Н «и« Тж –Ч ? .«хм б,
? !>Ч ? . ?Мжр«нО /нМ1хДриэ –, ? щ? Мжрн:ж« СнД > .ийи– Дж1–<мри–, !ж;– 
Дн-н р>й> Ди Дн: жМри ?и.ир<Х Дж н :н;> /1Д– Мх<,
б «1и.Джж,
? ю Дж н; ЗнйХ > «и« ;ж.нм«нр>О М–жмN ю нрн1ми н Пи1Тж, пнТДн йДж . рийЧ
ю Дж;1жТДн нйицриэ.K
? !> жфж Дж Мн1н.миХ ж;ж Джм?– н.иДирмри.– р цн.жмиц,
б /нМ/нм?иж « пи1н ?и;1иж.– « ДжО Ди «нмжДХ цн– жО хТж Мжр– нДи
.м<«нй р?1н.ми–Х :н;> .Мж Ди :ц-м;н «нмжД–ц,
? пнТжй х.1н /нмДншжДД>О .жйжОД>О нМ>цХ ? нрж:иж пи1нХ шжмх– жж р фж«х, ?
!> )и1и ГТД . /и/нОХ р.ж йнм ;> /нжци,
ю Ди.х/ми., Эн .нр.жй Дж и /нж?М«и р Пи1ТХ н «нн1нО – йж:ими, Пнрж1ц нмнр>
б ГТн< нМДй х;ий /1н?Дн.K «Пн?Тж /ннрн1йJ, щ – Дж?ийжДн нрж:иэ жйхХ
/нМД–р ;нм<нО /имжш ррж1ц,
4Тж /н?МДнХ ГТн< МирДн х<жмХ б . /и/нО мжм ./и, п> Ди «хцДж, пи1н х.и-
рми. р Днх;х«Х – 1–Мнй . ДжО .«и>риэ р <и1« ж.нХ и /ннй н;йи«риэ ц р «н1шх
. .ици1нй, Пж«х мэ;йнж /ж:жДж бХ «.Д«ж1МхМмJХ :н;> рж1Дх жж 1и./нмнТжДж,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
п
(ж:ж1нйХ «нМи – ?и<ми /нТжми жО ./н«нОДнО Дн:Х нДи нрж1Дхми. Дж .ими .н йДнО
1и?нри1ри, б р.ж жфж х;жТМжДиХ :н – />иэ. /нйж<и жО /нжци р Пи1Т, пнО
/миД .н.н р нйХ :н;> н.ир .Д«ж1МхМм Ди и1жм«ж рн?мж жж /нМх<«Х ? /х. .ж.-
1жД«х 1и?;хМ и1нйи ж/мнн /ж:жД–N
пи1н ржми .ж;– /нМн?1жмДн цнХ и /ннй ДжнТМиДДн нн1рими. н З«1иДи «нй-
/эж1и р>/иммиK
? ю .жнМД– 1и..ими. . ГТн<жй, Пн.мж хТДи,
+ ДжнТМиДДн. х йжД– ? 1х« /1–йн р .ици1 р>/им «нйн« ж.и,
? П1н.н ;>мн /нМцнМ–фжж р1жй–Х ? .«и?ими нДи,
уми?и Дж «1и.Д>жХ Дж ?и/ми«иДД>жХ нмн. ./н«нОД>О 1нрД>О, )э;нОХ /н.йн1жр Ди
ДжжХ .«и?им ;>K нДи р /н1–М«ж, пи1н р.жМи р>м–М нм:ДнХ МиТж ж.м р.ж /мнцн,
? ю Дж рТх /1:Д Мм– ри<жн 1и..ириД–Х ? Мн/>>риэ. –, ? ч.м > .н;1ими. р
«нммжМТХ Зн рнр.ж Дж н?Ди:ижХ :н ДхТДн 1и..ири.– . /и1ДжйN
? )и1и ГТДХ – хж?Тиэ р OнмиДМэХ и Дж р хДрж1.ж (1МТД, СЗД-ЭДМ1э.
/н: р :ж>1жц >.–:иц йм н.эМиХ ? пи1н /н/1ирм–ж н:«, ? би«нО ;>м ;> .й>.м р
Ди<ц нДн<жД–цЧ
ю Дж йнх /нрж1Х :н нДи йнми .«и?и и«нж,
? Сй>.м ? ГТнО мэ; ж;–Х «и« жфж Д нМД /и1жД Ди .ржж Дж
мэ;м Д нМДнО Мжрх<«N
пи1н ?и«и>риж ми?и н йнц .мнр, +Ди .:ижХ – М1ийи?1хэХ Дн Зн Дж и«,
ГТн< МжО.ржмДн жж н:жД мэ;, ьи М1хц Мжрх<ж« нД МиТж Дж .йн1,
пи1н ДжнТМиДДн /1н?Дн.K
? ЗДиж<Х :н йДж нМДиТМ> .«и?ими йийиЧ
? ЧнЧ
ьи йДнржДж – .нрж1<жДДн ?и;>риэ н ГТн<ж, Пннйх :нХ Дж.йн1– Д Ди :нХ ?
./н1э м – . пи1нХ м йжД– рн-рн .н;ж йи<ДиХ ? – р.жМи н.иДнрмэ.Х :н;> /н.мх-
<и .н1э н йийж, )э;и– йжмн:Х мэ;нж ц1иДйнж пи1н рн./нйДиДж ? – цн:хХ :н;>
нДн ;>мн и«Тж йнй, ,н– йДж /нрж?мн ;нм<жХ :жй б, 4 б рнн;фж Дж .н;-
.ржДД>ц рн./нйДиДО н йийжХ «1нйж жцХ :н жО Мим й>, п> и« йДнн и« :и.н 1и.-
.«и?>рим .н1 /1н йийхХ :н ж/ж1 нД /1ДиМмжТи жО нТж, «Н /нйД<"J ? Ди:-
Дж б 1и..«иТж «и«хэ-Д;хМ .н1э /1н Мимж«нж /1н<мнжХ .мнрДн нДи ;>ми ий
 йнми Зн /нйД,
? пийи .нржнрими йДж Дж ;> р нДн<жД–ц . /и1ДжйХ ж.м – хжМх р «нммжМТ, унрн-
1миХ :н Дж цн:ж рМжХ «и« – 1>Миэ р жмжнДДхэ 1х;«х /1 «иТМнй 1и?нрн1ж нрн1э
«ДжJ ийХ Мж р ДнО .хиш .«и?ими ;> «МиJ,
OнмиДМ– ? жж «МиJ, ыи..ж–ДДи–Х – н1>риэ «х.н« ж.и «миМх р 1н,
? С>1нж ж.н ж. р1жМДнХ ? МнДн.–.– Мн йжД– .мнри пи1н,
ю .мнрДн жж Дж .м><хK
? ГТн< Д«нМи ;> Дж .им рм– Ди рнж 1ж<жДж, +Д Дж и«нО, ПнйД<Х «нМи >
цнжми .и /1ж?МжДнй .хМ.нржиЧ би« нД 1х«нрнМм рнжО ?;1ижмДнО «ий/иДжОЧ
+Д рнО .ий>О /1жМиДД>О иДиN
П1 Зц .мнриц хнм« х; пи1н М1нДхм, ю р.иэ н;цри>риэ жж ?и <жэ, +Ди
н«М>риж нмнрх Ди?иМ хм>;иж.– йДж,
? ю р /н1–М«жХ ? ?ирж1–ж нДиХ Дн – ?Диэ /1ирМх,
? ЗДиж<Х жфж Дж /н?МДн р.ж рж1Дх, !> йнТж< /1–йн .жО:и. /нО « Джйх .«и?иХ
:н /ж1жМхйими,
пи1н «и:иж нмнрнОK
? )и1и ГТДХ р.ж «нД:жДн,
ю н/х.«иэ жжХ нДи ?и«1>риж .рнО Днх;х«,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
р
? бнМи ;хМж ннри /ж1ри– /и1– /ж:жД–Ч ю /1ннмнМими.,
Б1н.иэ р?м–М Ди йиДД>О иОйж1 р н1йж –ОшиХ /1мж/мжДД>О « цнмнМмД«х,
чфж :ж>1ж йДх>, ? щ /1нМнмТиэХ .иМ–. Ди йж.нK ? пи1нХ йДж р.ж 1ирДнХ :н >
.«иТж<Х Дн йжТМх рий жфж Дж р.ж «нД:жДн, !> .м<«нй .мДн жн мэ;<,
+Ди «и:иж нмнрнО,
? )и1и ГТД" ? Ди:Диж пи1н .Д.цнМжмД>й нДнйХ ;хМн – 1ж;жДн«Х и нДи ?1ж-
ми– йхМ1и– ТжДфДи .н1н«и Мрхц мж,
ю рнТх мнТж:«нО . ж.нй /1–йн /ж1жМ жж Дн.нй, СДи:ими пи1н .нйДжриж.–Х Дн ?ижй
н«1>риж 1нХ – «н1ймэ жж . мнТ« «и« йимжД«хэ,
? (н хрМ<Х р> . ГТн<жй .Днри ;хМжж рйж.ж :ж1ж? МжДХ йи«.йхй Мри,
ьнХ МиТж нрн1– ЗнХ – Дж рж1э .рнй .мнрий, пи1н Дж ? жц Мжрх<ж«Х «н 1и..иж.–
. /и1ДжйХ и /ннй ? /1цн .Днри .цнМ.– . Дй, ч.м нДи :н-н 1ж<миХ н и« ;хМж,
Бж? «нмж;иДОХ ;ж? .нТимжДО, (.ж и«Х «и« нДи .«и?имиK :н .МжмиДнХ н .МжмиДн,
пДж н:жД цн:ж.– ;> /нцнТжО Ди пи1н (Зи й>.м /н.жфими йжД– йДнн-йДнн
1и?Х и« :и.нХ :н .н.:и Джрн?йнТДн)Х /ннйх :н р1жйжДий «иТж.–Х :н – Д«нМи
Д р :жй Дж йнх ;> хрж1жДи, Пн?ТжХ /н.мж нн «и« /нй>ми /н.хМхХ 1и?мнТми /ж:жДж Ди
и1жм«ж н.ирми жж х /нМх<« бХ – х<ми « .ж;ж р «нйДих, Срж Дж ?иТими, ПнМн<ми
« н«Дх, 4 ГТн<и р.ж жфж н1жм .рж,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
8

шсс ,

ьН С)чГ4ЮЩчч 4!ы+Х б+уГН пНыу+ ЗН(Ныщ(Нч! б+=чХ и – 1и.«миМ>риэ
«и<х /н и1жм«ийХ – р>.«и?>риэ .ж.1ж нХ :н ;ж./н«нмн йжД– р.ж Зн р1жй–K
? !и«Х /1н.нХ :н;> > ?ДимиK /и/и б .мДн 1и..1н–.–,
Чх 1иД<жХ «нМи й> . б :.м ?х;>Х йжД– и« /нМй>римн р>мнТ жО р.ж,
ьн .ж.1жД«и р.ж жфж ?м.– Ди йжД– /н.мж р:ж1и<ДжнХ – /1нйнм:ими, б МиТж Дж
/н;минМи1ми ?и /ж:жДжХ цн– – ?ДиэХ :н нДи .ъжми жнХ /ннйх :н Ди и1жм«ж н.им.
нМД «1н<«,
пи1н –Тжмн р>М>циж,
? щ :нХ – МнмТДи н.и.– . ГТн<жй 1иМ ж;–Х /и/> бЧ
? ьжХ – /1н.н нрн1э ж;ж нХ :н Мхйиэ,
? ( мэ;нй .мх:ижХ нД р.ж 1ирДн Дж и« :и.н /1цнМм ;> .эМи /н.мж йнжн нъж?Ми,
ю Дицйх1ми., пДж МиТж Ди хй Дж /1цнМмнХ :н ГТн< /1ж«1им ;> ?им–М>ри
нм«н ?-?и нъж?Ми пи1н, +Д ?ицнМм « Дий жфж ?иМнмн Мн ннХ «и« нД .им /и1н:«нОХ
/нЗнйх – Дж /нДйиэХ /н:жйх нД /ж1ж.им ;> Мжми Зн .жО:и.,
? С :жн > р?–миЧ ? нрн1э –, ? +Д МжО.ржмДн мэ; б,
пи1н ДиТйиж «Дн/«х «/х.«J Ди «нж-йи<Дж, ю рДйижмДн Ди;мэМиэ ?и жж МжО-
.р–йХ /ннйх :н р Ди<жО .жйж «нж ри1ми р.жМи нДиХ и Дж –, Н ж/ж1Х «нМи пи1н
хж?Тиж (хТж :ж1ж? <ж. МДжО)Х йДж .н х?ДиХ «и« Зн Мжмиж.–, ьж н;н1и:ри–. «н йДжХ
нДи /1н?Дн.K
? пнТж ;>Х нД МиТж Дж х?Диэ н; Знй"
? ,йХ МхйиэХ нД МниМиэ.–Х «нМи ?ийж–Х :н нД Дж /1нрнТиж ж;– р иЗ1н/н1Х унх-
унх, ? ю Мими пи1н Зн /1н?рфж р :ж. .и/н Мм– ./нмДжД– иДши х-нх, ? С«нм«н
.и«иДнр рнМ> > ?имми хМиЧ щ .«нм«н мнТж« «нжОД>ц ?ж1жД /нмнТмиЧ
? ю р.ж ж;ж ?и/<хХ ? хрж1–ж йжД– пи1н, ? ( ;мн«Дн,
4 Ди. 1–Мнй . цнмнМмД«нй мжТ ./жшимДи– ?и/.Ди– «ДТ«и, ч.ж.ржДДнХ Зн
Мж– пи1н, ( ДжО ?и/.иД> р.ж риТД>ж жмжнДД>ж Днйж1иХ /и/Дн 1и./.иДжХ /н1–Мн«Х
р «нн1нй ДиМн /нМрн? МжжО р <«нмх (/нйж«и б), ( н;фжйХ р.ж .ийнж Джн;цнМйнж,
? П1нрж1Х Дж ?и;>ми м > ?и/.и Днйж1 ДнрнО цй:.«Х ? Ди/нйДиэ –,
? 4Тж .МжмиДн, ? пи1н Ди1ж?иж ;иДиД мнй«ий Мм– .рнжО «и<Х «иТМ>О «х.н:ж« ?
МжимДнО нмфД>, ? щ « нйх Тж ГТн< р мэ;нй .мх:иж Дж /нжцим ;> . Дий р иЗ1н/н1,
!> Тж ?Диж<Х «и« – нДн<х. « 1х.Д>й 1и..ириД–й,
пи1н .1н хТж МирДн ?рж.Дхэ йДж 1йи.хХ «и« ;> нрн1–K «хХ З ЗйншJ,
4Т –-н ?Диэ,
бнМи пи1н 1ж<ми /н.х/и р <нмиДМ.«О «нммжМТХ Мм– йжД– Зн ;>мн /нМн;Дн
/1жМижм.рх, ,н– – ?ДимиХ :н нДи р.жМи йж:ими х:.– Мж-Д;хМ Мимж«н н Мнйи,
щХ «нДж:Дн ТжХ нДи .н;1ими. /н.х/и йжДДн р хДрж1.ж OнмиДМ ?х:и ий
иД1н/нмнэХ /ннйх :н нДи ? пи1нХ Мжрх<«и . «и1ийХ /хжрнМжм–й /миДий йж.-
Дн., ыиДн м /н?МДн нДи н Ди. р.ж 1ирДн ;> хжцими,
!жй Дж йжДжжХ – р.ж жфж ДжйДнн ?мэ. Ди Джж, Снр.жй :х-:х, ПнДйиэХ нДи Д
р :жй Дж рДнрии, ьн йн– .и1<и– .ж.1и хж?Тиж и« Мимж«н" п> р.жМи нрн1мХ :н
Дирж:Дн н.иДжй.– Мжрн:«ий СнД, Си1<и– ? пи1нХ – .1жМД–– .ж.1иХ и б ? ймиМ<и–,
( .рМжжм.рж н 1нТМжД нДи ? бЗ1ДХ Мм– Ди. Тж нДи /1н.н б, щДнМи й> ?нржй жж
бнжД«нйХ /ннйх :н – жж и« Ди?римиХ «нМи р/ж1р>ж хрМжми, +Ди ;>ми /нцнТи Ди нфжнХ
;ж.<ж1.Днн «нжДн:«и,
п> Мжрн:« СнД ? Ди. 1нж, бнМи-н Ди. ;>мн :жрж1н, чфж йн– йийиХ щр СнД, Пи/и
?рим жж щрХ й> ? йийн:«иХ р.ж н.имД>ж Ди?>рим жж щр, СнД ? ийм– йий>, ьи<и Тж
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
е
? бир, ьн й> р.жМи ;>м Мжрн:«ий СнДХ /ннйх :н йийи нрн1миХ :н жж р.жМи и«
Ди?>римХ пи1н 1ж<миХ й> нТж МнмТД> Дн. Зх иймэ, Ги « нйх Тж й> ;нм<ж
/нцнТ Ди «н1ж–Дн« СнДХ :жй Ди /:Д>ц ийж1«иДн« бир, Пн «1иОДжО йж1жХ пи1н 
–, б ;нм<ж /нцнТи Ди /и/хK х Джж и«ж Тж .ржмн-«и<иДнр>ж рнмн.>Х «и« х Джн,
унрн1–Х – р>ми– йийиХ Дн йДж «иТж.–Х :н пи1нХ . жж р>.н«й .«хмий жйД>й
ми?ийХ ;нм<ж /нцнТи Ди Джж,
П1н<мн /н: <ж. мж, щДнМи «иТж.–Х :н нм«н р:ж1и йийи ;>ми ?Мж.Х и ДнМиХ
:н жж рнр.ж Дж ;>мн р Ди<жО Т?ДХ нм«н р йж:иц,
( н х1н нДи й>ми /нм> ? Диж1ми ц Мн ;мж.«иХ р.ж рн«1х /ицмн .ржТж.э 
мйнДий, ьи «хцДж ?и?рнДм жмжнДХ нДи /н;жТими нрж:и /н.«нм?Дхми., 4Ми1ми.
нмнрнО н; /нм /нж1–ми .н?ДиДж, бнМи Тж йийи н:Дхми.Х . ДжО р.ж ;>мн р /н1–М«ж, Эн
;>ми «н1н«и– 1жй..–, ьжйДнн /н?Тж нДи /нТимнрими. Ди нмнрДхэ ;нм /1мжми Ди
«х<ж«х нМнцДхХ Дн и« Дж /1н.Дхми.,
пийх Ди<ми пи1н, чО нМи ;>мн р.жн МржДиМши, +Ди н;н р.жй /н?и;нми.K
/н?рнДми р .мхТ;х ./и.жД– еааХ .р–?ими. . /и/нО, +Ди ржмжми йДж /1.йн1ж ?и бХ
«нн1нО Ди н йнйжД ;>мн 1 нМи, ю р«мэ:ми жмжр?н1 р 1нрнО «нйДиж н.ими.
. .ж.1жД«нО, Эн р.жХ :жй – /нйнми р н МжД, ьж ?ДиэХ :н ;> – МжмимиХ ж.м ;> пи1н
Дж ;>мн 1–Мнй, ьж.йн1– Ди нХ :н нДи р.жн Ди Мри нМи .и1<ж йжД–Х – р.жМи 1ирД–э.
Ди пи1н ;нм<жХ :жй Ди «нн-м;н М1хнн,
бнМи р?1н.м>ж х?ДиримХ :н йнО /и/и ? нжш-нМДн:«и . 1жй– Мн:«ийХ нД рн.ц-
фжДДн «и:им нмнрнОХ ?иМири–. рн/1н.нйK «би« Зн х Джн /нмх:иж.–Ч би« нД рнн;фж
хйхМ1–ж.– ./1ирм–.– .н р.жй р нМДн:«хЧJ +рж /1н. ? Зн р.ж пи1н, +Ди . .ийнн
Ди:ими ;>ми Ди<й «н1иДиО?ж1нйJK р.ж /нйж:жДнХ 1и./миД1нриДн 1и..ирмжДн и««х1и-
Д>йХ 1нрД>й 1–Мий,
пи1н цн1н<и– Мжрх<«иХ – /нмииэХ :н й> . б /н.мжМнрим жж /1йж1х, ю Д«н-
Ми Дж ТхмД:имиХ Дж Ди/рими. Дж «х1ми .и1ж>Х – МиТж Дж р.1ж:ими. . /и1Джй, п>
:и.н /нМ1и?Дрижй /и/н:«хХ нрн1–Х «и«нО нД .:и.мр:«Х 1и? х Джн и«ж цн1н<ж Мн:ж1,
ьн /1ирМи р нйХ :н Зн й> .:и.мрш>, +Д МжО.ржмДн н:жД цн1н<О нжш, щ .и1и-
ж.– ?н р.жц .м, Пи/и Дж р.жМи /нДйиж Ди.Х Дн нД .и1иж.–Х и Зн .ийнж мирДнж, пжТМх
ДийХ 1жй– Мжрн:«ий СнДХ ж. Джми.Днж .нми<жДжK .Мжми Т?Д /и/> Ди.нм«н мж-
«нОХ Ди.«нм«н Зн рн?йнТДн, ,н–Х йнТж ;> Дж и«нж хТ Джми.ДнжХ /ннйх :н – йДнн
1и? .м><имиХ «и« пи1н нрн1K «O<<Х <жХ /и/н:«и /1мж р?М1жйДх /ж1жМ жйХ «и«
жйх .Днри /1Мж.– рж1Дх.– р ;нмДшхJ м «ьж 1жрнТ /и/хХ .МжмиО Зн .ийиJ,
ю ./1и<рими пи1нХ «и« нДи .:ижХ :н ;>мн ;>Х ж.м ;> йийи Дж хйж1ми, П1нрн-
Мм ;> й> ;нм<ж р1жйжД . «н1жО.«й 1нМ.ржДД«ий .н .н1нД> йий>Х и Дж нм«н
р.1ж:им. . Дй Ди ГжД ;минМи1жД– ьнр>О нМЧ щм Тж"
пи1н Дж рМ .й>.ми р /нМн;Д>ц 1и?й><мжД–ц, !и«нри Ди<и Т?ДK р ДжО Дж йж.и
Мм– «и :нХ ж.м ;>,J, ь«н Д«нМи Дж .йнТж Ми нржи, ю .и1иэ.Х ?н р.жц .м .и1и-
э.Х Дн йДж .мнТДн /1Д– и«нО н;1и? й>.м, ю р.жМи 1и?й><м–ми ДиМ жй «и :н ж.мJХ
ДиМ Дж?;1иДД>й /хжй,
Пи/и . б рйж.ж ./х.«иэ.– рД?, пи1н Димриж /и/ж :и<«х :ж1Днн «нжХ и –
Мн;ирм–э йнмн«н р «и<х б /нМнМриэ жО и1жм«х, Сж.1жД«и нрн1и:риж.– н йжД–Х
Мн.иж Онх1 ? цнмнМмД«и хДн. жн р н.ДхэХ :н;> /нж. /ж1жМ жмжр?н1нй,
(>рнМK нДи р.ж жфж ?м.– Ди йжД–,
? СжнМД– – .н;1иэ. ?ижци р «бн.«нJ
с
Х /нЗнйхХ Мжрн:«Х .н.ирж ./.н« /н«х-
/н«Х ? нрн1 /и/иХ Мжми– ;нм<нО мнн« «нж, ? ГхйиэХ /нМ«х/ ДжйДнн ;<ж«.нр
«ьэ-Йн1«J Ди хТД, п> йнм ;> /нМТи1 ц Ди 1мж, Зицри нМД Мм– ГТн<иЧ
с
«бн.«нJ ? .ж йии?Днр,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ат
пн– нмнри 1ж?«н /нрн1и:риж.– р .н1нДх пи1н, +Ди н«1>риж 1н х Тж жн
?и«1>риж, Н ?ижй /1н?Дн.K
? ьжХ /и/н:«иХ «х/ нм«н Мм– Ди. :жрж1>ц,
ю нМи1риэ жж х/1ж«иэфй р?м–МнйХ Дн нДи Дн11хж йжД–, ь«нМи /1жТМж Дж
МхйимиХ :н пи1н йнТж .1х.Х ДнХ /нмииэХ :н р Мжмиц .ж1Мж:Д>ц Джм?– /1жМ.«и?иХ
«и« .ж;– /нржМж :жмнрж«,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
аа

шсс п

(+! щ ьНС!Н)щ П+С)чГьщч Гьщ )ч!Н Ди< /н.мжМДж МД . пи1н, ( шжмнйХ
йнТж ;>Х Зн Дж и« /мнцнХ :н нД . ГТн<жй 1и..им.Х ржМ и« й> .йнТжй ;нм<ж
р1жйжД /1нрнМ р1нжй, 4рж1жДиХ нДи /1нМхйими Зн, ьирж1Д–«иХ Зн ;>мн :и.э жж
/миДи,
бнМи й> р>ж?Тижй ? Ди<жн «ри1имиХ н ?ийж:ижй /1н;жиэфжн ййн ГТн<и, (
/1н<мнй нМх нД ?иД–м.– мж«нО имж«нО ж/ж1 /н.н–ДДн ;жиж, б н«м«иж жнХ
Дн н«Ди р йи<Дж /нМД–>Х Ми « нйх Тж ГТн< /1рн1–ж.–Х :н Дж .м>< жж,
? ыи?рж1Д.N ? /1н. б пи1н, ? пнТжХ нД ?ицн:ж /нО . Дий,
? СжнМД– нм«н МжД Мжрн:ж« СнДХ ? Ди/нйДиэ –,
+.ин« х1и й> /1нрнМй р «!и1жжJ
н
Х р /н.мжМДээ йДхх р./нйДи–Х :н ДиМн
«х/ 1и?Дхэ йжмн:Х /и йжМнрн-н1жцнр>ж «1ж«ж1> «Чж«.J р .ийнмжХ Мж?нМн1иД 
1ж?Д« Мм– рнмн., п> /н?рнм–жй б рж? жмжТ«хХ нДи р>Мжм>риж .рнО мэ;й>О
1э«K 1и?;жиж.–Х и ?ижй «и.– Ди жмжТ«жХ .мнрДн Ди «нмж.Дшж, пи1н 1и?1ж<иж жО
/1нМжми Зн /и1н:«х 1и?Х /1жТМж :жй ?и.ирм–ж н.иДнр.–Х :н;> Дж 1и?М1иТи М1х-
ц /н«х/ижмжО,
Пннй й> рн?р1ифижй.– МнйнОХ ннрй н;жМK .ими ? «х1ш> ?жмжДнн рДн1иМи,
ьж?ийжДн /1цнМ р1жй– н/1ирм–.– Ди .н1жрДнриД– /н /мириДэХ р «нн1>ц х:и.рхж
б, п> х/и«нр>рижй .ЗДМр: ? рж:Д> .>1и 1х«нр>О .имиХ ;ж1жй Днх;х«Х
:н;> /н.йн1ж Ди Джй мй>Х и« «и« .н1жрДнриД– йнх /1нМм.– Мн мх;н«нО Дн:,
п> ?и1иДжж /нМннрм /ми«иХ ми.–фОK «(/ж1жМХ бХ р/ж1жМNJ, ю Ди1.нрими Ди Джй
.н;и«х,
!и« /нмх:мн.Х :н /и/и Дж .йнТж /1О Ди .н1жрДнриД–Х /ннйх :н нД /1Дйиж
1нМ>Х и Зн МнрнмДн-и« хриТжмДи– /1:Ди, (би« й> /ннй х?ДимХ 1нМми. Мжрн:«и,
ынМжм Ди?рим жж Пи1ш– ынх? р :ж. жж Мрхц ;и;х<ж«, Пи/и р.жМи х?Диж Мм– йжД–
йжДи, Эн /ж1рнжХ :н – н;>:Дн ./1и<риэХ «нМи нД рн?р1ифиж.– МнйнО /н.мж 1нМнр,)
б Ди.нм«н р?рнмДнриДи ? нДи ?иД–ми Мри /ж1р>ц йж.и нМДн рн1нжХ ? :н ?и;>-
риж /нДж1ж.нри.–Х Мж Тж ГТн<Х /н«и й> Дж н«и?>рижй.– р йи<ДжХ :н;> /нжци
МнйнО, +Ди .М Ди ?иМДжй .МжДж . н;йниДД>й рн«1х жж нмнр> /нмнжДшжйХ «и« р э1-
;иДжХ и жж мжД> /н;жМжм– .р.иэ . х<жО .мнрДн .ж1жТ«, б /нМиж.– р/ж1жМ ./1и-
<рижK
? ПннМжN Н /н:жйх ГТн< Дж /1<жм Ди .н1жрДнриДжЧ
ю рТхХ «и« .йхми. пи1нХ /нЗнйх нрж:иэ ?и Джж, (н?йнТДнХ жМД.ржДДнжХ р :жй
– мх:<ж .и1<жО .ж.1>Х и« Зн рн р1иДж,
? чйх /1<мн. .жнМД– 1и;ни р «ДТДнй йии?ДжХ цн– нД н:жД цнжм /1О,
пи1н /1н–риж йДж 1х«х р ;минМи1Дн. .мж«и .Тйиж йнэ миМнД,
(>/–:ри– ДТДээ х;хХ б нрн1K
? Эн ;>мн /н.мжМДжж .н1жрДнриДжN +Д н;жфимХ :н /1Мж /н.йн1жХ «и« – /мириэ,
? ьн р.ж .мх:мн. р /н.мжМДО йнйжДХ ? ?ирж1–э –, ? +Д Дж .йн н/1н..– .
1и;н> р Зх .йжДхХ /ннйх :н х нМДнн ? жн «нммж ЧП,
б /нДйиэфж «риж, ьж.йн1– Ди нХ :н /н1нО нДи ржМж .ж;– .нр.жй «и« 1ж;ж-
Дн«Х б ?ДижХ :н и«нж Дж/1жМрМжДД>ж .йжД>,
? ГириОж «х/й /н ?ири1Днйх йн1нТжДнйх
о
Х ? ДжнТМиДДн /1жМмииж пи1н,
б .–ж н 1иМн.Х ?и;>р н ГТн<ж . жн йДйнО Дж/1жМрМжДДнО .йжДнО,
н
«!и1жJ ? .ж йии?Днр,
о
Зири1Днж йн1нТжДнж ? Мж.ж1Х /нцнТО Ди н;>:Днж йн1нТжДнжХ Дн .МжмиДД>О ? –шХ .мрн« .ици1и,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ас
? ГиN ю цн:х рижмД>О 1нТн«N пнТДн йДж рижмД>О 1нТн« . Мрхй– <и1«ийЧ ,н:х
. й–ДнО .1хТ«нО «н?Ди«ий, ьжХ . 1иМхТД>й фж1;жнй МрнОДнО <н«нмиМДнО ми?х-
1э, ьжХ /н.нО"
ю /нрн1и:риэ. « ДжО,
? !> Дж н.м< Мри <и1«и р рижмДнй 1нТ«жХ ? нрн1э – жО, ? пнТжХ > .йнми
;> .ъж. Мри <и1«и р .и«иД:«жХ Дн Д«и« Дж р 1нТ«ж,
? ьжХ – .йнх, СжнМД– н:Дн .йнх, ю
умираю с но5опур
? +м:ДнХ Дн ж.м > р.ж Дж .ъж<Х н /жД–О Ди .ж;–Х ? /хиэ –Х 1н?– /имшжйХ н :жн
нДи ?и«и>риж ми?и цц«иж, Чн Тж «и.иж.– йжД–Х н – р.жМи ;ж1х р<Джрн-<н«нмиМДнж
?ири1Днж йн1нТжДнж р .ици1Днй 1нТ«ж,
пи1н ?иж?Тиж р ирн«ижХ Х /н«и й> МнТМижй.– .рнжО н:ж1жМХ – нрн1эK
? Гж1Тх /и1Х х Дц р OнмиДМ Дж ?ири1Днн йн1нТжДнн,
? ьирж1ДнжХ ДжХ ? .нми<иж.– нДи,
? щ > Дж .йнТж< /нми«нй.– Д нМДй ? Дц Мн ГД– ;минМи1жД–Х ? /1нМнмТиэ –,
пи1н м–М /1–йн /ж1жМ .н;нО,
? Гн ынТМж.риХ ? /1н?Дн. нДиХ /н/1ирм–– йжД–, ? !> Тж /нДйиж<Х Ди ГжД ;ми-
нМи1жД– .м<«нй йимн р>цнМД>цХ :н;> /1нМжм>ри рж. Зн /х МнйнО н;1иДнЧ
? Эн ГжД ;минМи1жД– ;хМж н.нОД>йХ ? ДиМхриж х;« б,
ю йнм:х, п> Д«нМи Дж р.1ж:им ГжД ;минМи1жД– ;ж? пи1н, +Ди р.жМи ннр
ДМжО«х . ?и/ж:жДД>й р .мр«иц ;1н««нм мх«нй, ю Мжмиэ /1н (. >«рнО н1жций
/ж«иД) «и1нжмДнж /э1ж, б Тж р.ж Мжх.1хж Ди«1>риж Ди .нм, ю Дж ?ДиэХ «и«
?и/ж«и ДМжО«х, П1Мх н;ж Ди< ;и;х<«, ьиДиХ /и/Ди йиХ мэ; пи1н ;нм<ж Ди.
р.жц, +Ди нрн1Х :н б ?йи>риж жжХ и – .м<«нй йж:ижмДи–,
(Дж?и/Дн йжД– нцри>риж :хр.рн /иД«Х .иДнр.– 1хМДн М><иХ МиТж р<-
Джрн-<н«нмиМДнж ?ири1Днж йн1нТжДнж Дж ./и.иж, ю Дж йнх /1жМ.ир .ж;ж ГжД ;мин-
Ми1жД– ;ж? пи1н, ГиТж .мжМхэфО /нДжМжмД« рнн;1и? ;ж? Джж Дж йнх, ЗДиэХ :н
;нм<Д.рн .ж.ж1 Дж миМ– йжТМх .н;нОХ Дн й> ;м?« . пи1н ;нм<жХ :жй . «жй-м;н р
й1ж, би« й> йнТжй ;> Мжрн:«ий СнД ;ж? нМДнО ? Ди.Ч
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ан

шсс ь

быщС ? п+ю СНпНю ГН(ьюю П+Гы4уН, +Ди «х1Х /н.н–ДДн р.1ж:иж.– . /и1-
Д–йХ «нн1>ц жМри ?ДижХ МиТж Мри 1и?и ;>ми н.1иДжДи н <«нмД>ц ?иД–О, +МДиТМ>
жО /1<мн. /1жМ.и /ж1жМ .хМнй ?-?и .рнц /1нхмнр, Гн ?Ди«нй.ри . ДжО – Дж ?ДимиХ
:н Зн и«нж, FYI
5
K Дий 1н?– .ж1ж?Д>ж /1н;мжй> . ?и«нДнйХ ж.м й> :и.н /1н/х.«ижй
<«нмх,
ю хрж1жДиХ :н ж.м ;> й> . б1. р.1жм. .жО:и.Х н Дж /нМ1хТм. ;>, п>
.нрж1<жДДн 1и?Д>жХ «и« :ж1Днж ;жмнж, ьн и« ;>мн Дж р.жМи, ( «ми..ж <ж.нй б1.Х «и«
 –Х /1жМ/н:ими ./н«нО.рж Дн:жр«, чО Д1ирмн. н.ири.– х йжД– р н.–ц р.э
Дн: .йн1ж мй> ГТнДи ,э?и, +МДи«н « рн.йнйх «ми..х р.ж ?йжДмн.K нДи /1-
цнМми «н йДж –«н;> . Дн:жр«нОХ иО«нй х.«нм?ими ? МнйиХ «нМи йнО нжш ?и.>/имХ :н;>
р.1ж.– . /и1Д–йХ . «нн1>й нДи ?Ди«нйми. р н1нрнй шжД1ж, +Д /1рн?м жж
н;1иДн Ди 1и..ржж, ( и«ж Дн: – Дж ./имиХ Дж1рД:и– /ж1жТри–Х :н б1. Дж х./жж
рж1Дх.– Мн /1н;хТМжД– /и/>Х Дн нДи р.жМи /1;>рими рнр1жй–,
+Ди Дж ? жц /нМ1хТж«Х . «нн1>й йнТДн р.1ж:и.– «иТМ>О рж:ж1 м н;жМи «иТ-
М>О МжД, чж йнТДн .1ирД . хм:ДнО «н<«нОХ «нн1и– хм–ж .ийи /н .ж;ж, б1. Джм?–
.р–?и . «и«й-м;н йж.нй м :жмнрж«нй, щДнМи – Дж рТх жж МД–йХ и ?ижй /н.1жМ
Дн: «н-н .х: р н«Дн йнжО ./имДХ Зн н«и?>риж.– б1.Х /1ир<и–.– р ржр–ц
йиДнм, ю Д«нМи Дж ?и«1>риэ н«Дн ? Ди .мх:иО жж /н–рмжД–, б1. . пи1н ж1/ж
Дж йнх М1х М1хи, пн– /нМ1хи .:иж пи1н н?мн;мжДДнОХ пи1н Тж МхйижХ :н б1.
? Мрхм:Ди–, +Ди хрж1жДиK б1. ./нм?хж йжД–; б1. ТжХ р .рнэ н:ж1жМХ .:ижХ ;хМн
пи1н х/1ирм–ж йДнО, (н?йнТДнХ нД н;ж ДжйДнн /1ир>, ьн рн :н риТДн ? МжО.р-
жмДн риТДн ? й> . б1. /нДйижй М1х М1хиХ Дж риТДнХ :н Мхйиэ М1хж,
б1. ?рнД йДж /н Мн1нж « Ди<жйх МнйхХ :н;> МнмнТХ :н жж йийи ржМж .ж;–
«и« .х:«иХ нДи .н;1иж.– ?им–Дх «н йДж Ди /и1х :и.«нр /н цнМх Мжми Дж1ж.хж.–Х
ж. м х Ди. жМи,
СМ– р н.ДнОХ й> . б1. МнжМижй ? н;фжО й.« н.и« «мжшж«, ( Зн р1жй–
пи1н /1цнМ МнйнОK нДи нрн?ми б Ди ;и1;ж«эХ «нн1нж х.1нм Мм– «нйиДМ> /н
.мх:иэ н«нД:иД– /мирижмДнн .ж?нДи,
? +Х /1ржХ ? нрн1 нДи, Н ?ижй ;1н.иж р?м–М Ди .и«иД Мж:ж.«нО «нм>Х «нн1>О
б1. н.ирми Ди Тх1ДимДнй .нм«жХ Дж /нМмнТр /нМ Джн /нМ.ир«х, ? !> йнми ;>Х
/нТимхО.иХ ./нм?нри /нМ.ир«х Мм– .и«иДиЧ
би« нм«н пи1н /нМДйиж.– /н мж.ДшжХ б1. /1н?Дн.K
? БнТжN Пн:жйх рн– .ж.1и и«и– .х:«иЧ
ю /нМ«миМ>риэ /нМ.ир«х /нМ жж .и«иД,
? !> .жнМД– р.жц и« Ди?>риж<,
? Пннйх :н р.ж нД и«жХ ? б1. ?и«и>риж ми?и 1нй«н Мн;ирм–жK ? чО ;> р>и-
ф ?иДн?х ? .рнжО ?иМДш>,
пи1н «1: ? .рнжО «нйДи>K
? ю рнн;фж-н р.ж .м><хN
? Н – цнжмиХ :н;> > х.м><имиN ? «1: б1. р нржХ .н.«1ж;и– /н.мжМДО «х.н-
:ж« «мжш«,
ю р?М>циэ,
? +Ди .«н1н хж?Тиж,
5
FYI (иДм, «FoZ Yo[Z I\]oZ^_tio\J) ? б ри<жйх .ржМжДэ,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ао
Змн;Дн /н.йжри–.Х б1. нрн1K
? !и« :нХ ГТн< /и .н;1иж.– ?иТи Мм– Джж .рж:х «иТМхэ Дн:Х Мн жц /н1
/н«и нДи Дж рж1Дж.–Ч
ю «нмж;мэ., ,н– ￿
8
Дж хрж1жДиХ иОДи м ЗнХ Дн Дирж1Д–«и пи1н ;> Дж цнжмиХ :н;>
б1. ?Дими н жж м:Д>ц Мжмиц, ю /1н.н нрн1эK
? ьж хрж1жДи,
? ПннМ йДх«х, +Ди ;1н.ми жнЧN ? ./1и<риж б1.,
ю ДжнцнДн «риэ,
? ьн Д:жн жО Дж нрн1Х ? /1жМх/1жТМиэ –, ? чО р.ж жфж МжО.ржмДн 1х.Дн ?-
?и Знн,
? пи1нЧ у1х.ДнЧ ? б1. «нр>1–ж .рн Дн, ? !рнжО .и1<жО .ж.1жД«ж Дж /1.хф
Дн1йимД>ж :жмнрж:ж.«ж :хр.риХ «и« р.жй н.имД>й,
? !> /1н.н жж Дж ?Диж<Х ? нрн1э –, ? б1нйж ннХ Дж йнх Тж р.ж ;> и«йХ
«и« >,
+Ди хцй>м–ж.–Х ;хМн .«им.–, 4 Джж н.1>ж 1ж?ш>Х ?-?и «нн1>ц нДи р.жМи «иТж.–
ДжйДнн нмнМДнО,
? Эн рж1Дн,
б1. ? Дж..–«ижй>О .н:Д« ЗйншО, +Ди <хй ;ж? /1:Д>, ПнМ1хи нрн1Х :н
ДнМи ДхТДн н«1>н /н«и?>ри .рн :хр.риХ и Ди:ж нД /н.ж/жДДн н1ир– н1иД?й,
ьи МД–ц б1. Ди«1:ими Ди Мийх р /1нМх«нрнй йии?ДжХ /ннйх :н ;жМД–Т«и Дж:и–ДДн
Ди.х/ми жО Ди Днх, ьж МхйиэХ :н йнжО /нМ1хТ«ж 1н? ЗйншнДимДнж н1ирмжДж,
? П1н.н Дж йнх /нрж1Х :н :ж1ж? Дж.«нм«н МДжО нДи хжМжХ ? нрн1э –Х рДж?и/Дн
р.цм/>ри–,
)и1и ГТДХ нДи Тж Дж ￿
умираетр
ьж /1:Д /ми«и, ? б1. –Дж ;нмиэфО.– <Дх-
1н« .рнц «1и.Д>ц <н1, +Д Ди.нм«н «н1н«жХ :нХ «нМи нДи .МХ йнТДн хрМж жж
ДТДжж ;жмж, бнн1нж нТж «1и.ДнжХ :н;> и1йнД1нримн . <н1ий, ? ьи .ийнй МжмжХ
– .:иэХ :н Зн « мх:<жйх, Пн1и ;> ж;ж ?иД–.– .рнй .н;.ржДД>й Мжмий /ж1ж-
.и .мх<и р.ж нХ :н нрн1 бн1нмжри пи1н, Эн рнО /1жМ/н.мжМДО нМХ .х:«иХ р
«нн1нй МнмТДн р.ж ?йжД.– р мх:<хэ .н1нДх, +цйх1–О /и1ДжОХ н1>риО.–Х /нТр
цн ДжйДнн,
? ю Трх Мн.ин:ДнХ ? нрж:иэ –,
? НиХ «и« р Мнйж /1ж.и1жм>цХ ? б1. /нцц«рижХ – /1.имДн .йн1э Ди Джж,
пи1н Ди:ими рнмнДж1.«хэ Мж–жмДн. р ПжД.нДДнй .нн;фж.рж БжмрэХ «нМи
/нмх:ми рнМжм.«ж /1ири, чж 1и;ни ?и«мэ:ими. р нйХ :н;> н1иД?нр>ри рж:ж-
1Д« Мм– :мжДнр Знн .нн;фж.ри, щДнМи – жО /нйними, п> /нМирим и1иц. 1и?м-
рим Ди/«Х пи1н 1ими Ди /иДДнХ ДнХ «и« /1ирмнХ Сн1й /1;1ими жн « 1х«ий,
Сн1й ? Мри Бжмрэ, +Ди /1ир р.жй ;имнй, пДж Д1ир.– .мх<и жж 1и..«и?>, ьн й..
пЗ1 нТж цн1н<иХ рн?йнТДнХ нДи Дж и« мнр«и р ;ж.жМж ?-?и жж .ми;нхй–Х ?ин Дих:ми
йжД– р–?и,
!ж/ж1 х Дц ж. Днр>О рнмнДж1Х Дн –-н ?ДиэK :жй ;нм<ж ц р БжмрэХ жй рж.жмжжХ
/ннйх :н х ;нм<Д.ри н;ижмжО н:жД йимн /н.жжмжО, пДж ДхТДн ;хМж р.«н1ж
рж1Дх.– « Знйх ?иД–эХ – .«х:иэ /н /нж?М«ий хМи, щХ ж.ж.ржДДнХ йДж Дж Д1ир.–Х :н
б1. ДиМ Зй .йжж.–,
? !ж мэМ р Бжмрэ /1нТм Т?Д /нмДжжХ :жй р.жХ «нн й> ?Дижй рйж.ж р?–>цХ ?
нрн1э – жО, ? ч. нМДи МийиХ Сн1йХ нДи ;>ми Мжрх<«нО ? +;ъжМДжДДнО +1иД?иш
(нжДДнО СмхТ;>N +ДиХ ;>римнХ /нмх:ими /н .нДж /.жй р МжД н рмэ;мжДД>ц р Джж .нмМи,
щ ;>м нМД .нмМиХ /нж1–р<О ДнхХ ? нД /н.мим жО ;1ммиДнрнж «нмшнN
(Дж?и/Дн х б1. /1н.Дхм.– Дж1ж.,
? +Ди н.ирми жнЧ
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
а5
+.ирмиХ ? нрн1э –, ГхйиэХ ;>мн Дж/1ирмДн . жж .н1нД> н.ирм– «нмшн .ж;жХ
/н.«нм«х х Джж Дж ;>мн Дийж1жДО р>цнМ ?и /и1Д– ?ийхТХ Дн нДи /н«и?ими жн йДжХ 
нДн ;>мн /1ж«1и.Дн, С 1н?нр>й ;1ммиДнйХ н:жД 1жМ«й, уннри /н./н1Х ж/ж1 нДн
.н ДийДнн Мн1нТж,
? ПнмииэХ Сн1й ? жфж и <х:«иХ ? /1н?Дн. б1. . ?ир.э,
? !> йнми ;> /нО .н йДнО р Бжмрэ «и«- Д;хМХ ? /1жМмииэ –, ? п> ;> ?им–Дхм
« Дй рн р1жй– «н«жОм–, п.ж1 Пж1жмм н;нТиж иДшжри . ДнржД«й Мжрх<«ий, +Д
Дих: ж;– н«.1нх,
б1. .1–/иж хТи.Дхэ 1йи.хХ .мнрДн – /1жМмнТми жО /нО х.нри.– Ди н1нМ-
.«нО .рим«ж,
? ьжХ ./и.;н, Н «и« Ди.:ж ннХ :н – рн?йх ￿
теб8
Ди иДш>Ч ? нДи «риж /нМ;н-
1нМ«нй р .н1нДх мж.Дш>, ? !ж/ж1Х «нМи рн– .ж.1и хж?ТижХ й> йнТжй 1жимДн /нрж.ж-
м.–, !> Тж ?Диж<Х – р.жМи 1и?рмж«иэ.,
Эн рж1ДнХ б1. рж:Дн 1и?рмж«иж.–, Пн1нО МиТж .м<«нй йДнн,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ап

шсс ч

( ь+Ч- ПчычГ +!ЪчЗГ+п пНыу+ й> р.ж р1нжй /нйнижй х/и«нр>ри /н.мжМ-
Дж йжмн: р жж «нйДиж, б и««х1иДн «1и.рн .«миМ>риж риДД>ж /1ДиМмжТДн. р
:.>О «нДжОДж1 Мм– Мх<и, пи1н />иж.– 1ж<Х «и«хэ рж1цДээ нМжТМх р?–,
? бх1«х /хцнр« м нм«н «х1«хЧ ? ./1и<риж нДи йжД–,
? бх1«хХ ? нрж:иэ –, ? +Ди /нМнОМж « мэ;нйх .мх:иэ,
ю мжТх Ди «1нри 1х«нрнТх /1ншж..нй,
? бХ х;жМ.Х :н «нм/и:н« мн.нДи цн1н<н ?и«1>,
? +Д Тж и;.нмэДн Днр>О ? 1и?хйжж.–Х нД цн1н<н ?и«1>N ? ;х;Д бХ Дн р.ж
1ирДн /ж1ж/1нрж1–ж,
? ( OнмиДМ цнмнМиж 1иД<жХ :жй ?Мж.Х ? 1и?й><м–ж пи1нХ .рн1и:ри– /хцн-
р« х«миМ>ри– ц р :жйнМиД .рж1цх, ? ГхйиэХ – р.ж-и« рн?йх н;и,
? Зи:жй нМи ./1и<риХ ж.м хТж 1ж<миХ ? хМрм–э. –, ? б1нйж ннХ – МхйимиХ
:н > /1жМж< МнйнО Ди ынТМж.рн, !> Тж /1жМж< Ди ынТМж.рнХ рж1ДнЧ
? ГиХ ж.м > /ж1ж.иДж< Д>Х ? нрж:иж пи1н,
Пн /1ирМж нрн1–Х нДи .н;1ими йимн ржфжО, чО ДхТДн .нр.жй ДжйДнн, ч.м ;> – .н;-
1ими.Х н х/и«нрими ;> р.э .рнэ «нйДих, ьн пи1н Дж и«и–, ( жж «нйДиж Д:жн Дж ?йж-
Дмн.Х ДхХ /н: Д:жн,
пи1н .М 1–Мнй .н йДнОХ б /нМ/нм?иж /1.иТриж.– р ?ДнТж «1нри,
? (.ж йжД–ж.–Х ? /1н?Дн<х –Х р?М>ци–,
пи1н йн1ф.– н;цри>риж йжД– 1х«ий,
? ь:жн Дж йжД–ж.–Х /н «1иОДжО йж1жХ Дж .нр.жй, п> Тж Мжрн:« СнД Дирж:ДнХ /нй-
Д<Ч
+жш .н р Мрж1–ц, +Д .х:.–Х цн– Мрж1 н«1>иХ й> жн /1ж«1и.Дн рМй,
? ю Ди:Дх ?и1хТи ржф р йи<ДхХ ? ?и–рм–ж нД, п> . /н.жм Ди;мэМижйХ «и« /и/и
./х.«иж рД? нМД :жйнМиДХ и ?ижй /1цнМ ?и М1хй, +Д 1нД:Дн Мн;ирм–жK
? НцХ ДжХ :н р>Х Дж р.ириОжN ьж х1хТМиОж .ж;–N
? ьж ;ж./н«нО.–Х й> Дж ;хМжйХ ? рн1й й>,
(.э /1н<жМ<хэ ДжМжмэ /и/и /1ж;>рим р рж.жДДж-н:.жмДнй 1жТйжХ цн– .жО:и.
рнр.ж Дж рж.Ди, +Д ?;ирм.– н р.жнK цмж;н/ж:«Х «нн1нО й> Д«нМи Дж /нм?нрим.Х
CD-М.«нрХ .и1>ц нМж–мХ йийДнО .и1нО /<хфжО йи<Д«, (.ж Зн н/1ир.– р ухМрм,
П.ци1 Дирж1Д–«и хрМжм ;> .р–? йжТМх ЗнО х;н1«нО нъж?Мнй пи1нХ Дн – Дж йнх
Ми н:Днж ?Ди:жДж /1н.цнМ–фжн, Чн ;> н Д ;>мн ? Зн 1и?М1иТиж, пДж МриТМ>
/1<мн. ннД– жн н .рнжО «нммж«ш ц1х.имД>ц жМДн1ннр,
ю н/х.«иэ нмнрх Ди «нмжД пи1н,
? ьхХ > МжО.ржмДн /1жМж< МнйнО Ди ынТМж.рнХ /1ирМиЧ
? П1ирМи,
? ЖимХ :н – Дж йнх /нжци . н;нОХ ? Мхж х;« б, ? !> мх:<ж )и1> ГТД,
ю ф/иэ жж,
? (М<Ч ? ?мн1иМ.рхж нДи,
? )и1и ГТД ;хМж ймнОХ ? нрн1 пи1нХ ? ж.м > ;хМж< цн1н<н .ж;– рж., щ
рий н;жй /1Мж.– /н?и;н.– н /и/ж, СмжМжХ :н;> нД Дж 1и;ним .м<«нй йДнн /н
.х;;ний, щ :н;> Дж ?и;>м нрж? йи<Дх Ди жцн.йн1 р .мжМхэфжй йж.–шж, ГиХ жфж
«х/ж м1> Мм– «нж ? р> рж:Дн ?и;>рижж /1н Дц,
? !и« н:ДнХ .ж1ТиД-Д.1х«н1Х ? цн1нй нрж:ижй й>,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ар
ю .и1иэ. ДиО /1?Ди« /ж:имХ .1ици м ;ж./н«нО.ри Ди мшж пи1нХ цн
«и«нО-Д;хМ ?Ди« ннХ :н жО .1и<Дн хж?Ти и« Мимж«н :н нДи ;хМж и« Тж .мДн
.«х:и /н ДийХ «и« й> /н ДжО, ьн Дж ДицнТх ц,
ЭнО Дн:э й> р.ж рйж.ж ./й р «нйДиж пи1н,
б «и« р.жМи ?и.>/иж /ж1рнО, ю мжТх р жйДнж рн?мж Джж . н«1>>й ми?ий, ьж
йнх х.Дх, п>.мХ :н ?ир1и Дн:э пи1н Дж ;хМж р ЗнО «нйДижХ .мДн 1и..1ириж
йжД–Х Зн /1н.н Джр>Дн.йн, Бнм<ж р.жн Ди .ржж ДжДирТх /ж1жйжД>,
( жйДнж пи1н ./1и<рижK
? )и1и ГТД" !> «нМи-Д;хМ ;>ми рмэ;мжДиЧ )э;ми /н-Ди.н–фжйхЧ
+Ди ?и.ими йжД– р1и./мнц, 4 йжД– Дж Мм– Джж ннрнн нржи, ю />иэ. :н-Д;хМ
/1МхйиХ Дн нДи /1нМнмТижK
? ЖимХ :н – ;>ми рмэ;мжДи нм«н нМД 1и?, С:иэХ р .и1<жО <«нмж > МнмТДи
рмэ;.– йДйхй МриТМ>,
Зижй нДи цнД«н р?М>циж ?и.>/иж, (н и« ?и.>/иж пи1нK нМД йж:ижмД>О
р?МнцХ нДи хТж р .1иДж 1ж?, 4 Джж р.ж и« /1н.н,
ю /1н.>/иэ. /н.1жМ Дн:, пи1н 1–Мнй Дж, б мжТ Ди ;н«хХ .рж1Дхр<.
«ими:«нй рн?мж йжД–, Сн «1нйж<Ди– йиХ нм«н мхДД>О .рж /1н.и:риж.– .«рн?
?иДирж.«, ю р>/нм?иэ ? /н.жм /нМцнТх « н«Дх, 4 йжД– /ж1жцри>риж М>циДж, (н
нДK ГТн< . пи1н .н– Ди /нМъж?МДнО Мн1нТ«ж, пи1н .йн1 Ди мхДхХ и Дж Ди ГТн<и,
+Д /ми:ж, +Д Дж «и.иэ.– М1х М1хи, пжТМх Дй Мн.ин:Дн йж.и, ю.ДнХ :н пи1н
Дж /ж1жМхйими,
ю н/х.«иэ ?иДирж.« /1н;1иэ. н;1иДн « «1нриХ Ди «нн1нО б хТж /ж1ж«и-
ми. р шжД1, ю ннМриэ жж н;1иДн Ди Дж.«нм«н .иДйж1нр и«Х :н;> цримн йж.и
 Мм– пи1н, пДж ТимХ :н – хрМжми ц ий, Эн йнйжД ;>м .м<«нй м:Д>йХ .м<«нй
1жимД>й «и.им.– нм«н ц Мрнц, ч.м ;>м ;> ./н.н; «1и?рМжJ ЗнХ – ;> й рн./нм-
?нрими.,
ю /ж1жрн1и:риэ. Ди ;н« ?и«1>риэ ми?и, (н «и« МнмТДн ;>Х «нМи > Ди.нм«н
.мДн Д1ир<.– /и1ДэХ :н нД /ми:ж ?-?и ж;–, Н Зн Дж /1н.н «и«нО-н /и1жД, Н ГТн<,
ьи< ГТн<,
ю ?Диэ нрж Ди рн/1н. пи1н, Ги, ГхйиэХ – ;>ми /н-Ди.н–фжйх рмэ;мжДи, ,н–
нм«н 1и?, ( ГТн<и, ьи<жн ГТн<и,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
а8

шсс ы

Н (+! щС!+ыщю + !+пХ бНб пНыу+ щ ГЖ+O .им р.1ж:и.–, би« Зн Д
.1иДДнХ н; Знй – р/ж1р>ж х?Дими йжДДн н ГТн<и,
Эн Ди:имн. Мри нМи Ди?иМ, Пн.мж <«нм> й> .Мжм р ;;мнж«ж, ю Мжмими Мнйи<-
Дээ 1и;нх /н йижйи«жХ и ГТн< /нйнимХ /ннйх :н нД р.жМи ;>м .мжД р ДжО, п>
.МжмХ .«мнДр нмнр> ДиМ .1иДшжОХ Ди.нм«н ;м?«н М1х « М1ххХ :н – йнми нфхфи
?и/иц й>миХ «нн1>й нД /нм?нрим.– Зй х1нй, щ1миДМ.«и– (ж.Ди,
(М1х ГТн< /1н?Дж.K
? пДж ДхТДн «нж р :жй /н.нржнри.– . н;нО, пДж Д1ир.– нМДи Мжрх<«и,
ьи Мнмэ .ж«хДМ> – /нМхйимиХ :н нД Дийж«иж Ди йжД–, ыж<миХ :н .н;1иж.– /1-
?Ди.– йДж р .рнц :хр.риц, ьиМж–ми. Ди Зн, Б>мн Ди:имн х:ж;Днн нМи, Н р ирх.ж
й> /н: «иТМ>О МжД /1нрнМм рйж.ж . ГТн<жйХ ДнМи жфж . пи1нХ Дн р н.ДнрДнй
нм«н рМрнжйХ /ннйх :н х .ж.1> 1 МД– р ДжМжмэ ;>ми .иТ1нр«и Ди /миДиш пнД-
/мж1, п> йДнн «х/им.Х « «нДшх мжи х йжД– /н–рм.– /1ж«1и.Д>О ;1нД?нр>О ?ии1,
!и« :н Ди Мнмэ .ж«хДМ> – /нМхйимиХ :н нД .н;1им.– /1н?Дж. йнж й–,
ьн ?ижй – хрМжмиХ «и« нД .йхм.–Х /н«1и.Джм х.ирм.– «хМи-н р /х.нхХ –
/нД–миK /1:Ди Дж рн йДж,
ю й>.мжДДн /1н;жТими. /н ./.«х рн?йнТД>ц Мжрх<ж«, +Д н«и?им.– н:жД «н1н«й,
ГТн< Д«нМи Дж х.нрим.– . нм/ий Мжр:нДн«, 4 Джн ;>м нМД мх:<О М1х ? ГТж1.
пиО«Х «нн1>О /ж1жжцим ? ьэ- ГТж1.Х жфж нМДХ БжД, биТж.–Х р.ж,
( ./.«ж «/нжДшимД>ц рн?мэ;мжДД>цJ ;>ми Э<мХ ? «нйиДМ> /н рнмжО;нмх, +Д
нМДиТМ> р>Мжмм жжХ «и« .ийхэ .й/и:Дхэ ? р.жц ймиМ<ж«ми..Дш, Пн /1ирМж нрн1–Х –
?и.ирми жн Зн .МжмиХ /н/1н.р Ди?ри /н .ийнО «1и.рнО Мжрх<«ж ? «иТМнн «ми..и,
СийнО /1рмж«ижмДнО Мжр–«ми..ДшжО (Ди н р1жй– – ;>ми р Мжр–нй «ми..ж) нД Ди?рим
ЖжДжржрх, ьж нХ :н;> – ;>ми .мДн хМрмжДиХ Дн р.ж Тж р йнжй .ж1Мшж :н-н Дж/1–Дн
«нмДхмн,
чфж Зн йнми ;> ГТнМХ .хМжД«и ? «ДТДнн йии?Ди, ГТн< :и.н нрн1мХ :н
нДи хйДи н:жД н;1и?нриДДи (нДи х:ми. р щДМ ж/ж1 ;>ми ;хММ.«нО), ,иN Н ржМ
– ;>ми Ди/нмнрДх «н1ж–Д«нОХ – Дих:ми ГТн<и ж. /имн:«ий, щйжДДн ￿
у мен8
Мнйи нД
р/ж1р>ж /н/1н;нрим «й:
п
,
ю .н;1ими. ./1н. жнХ «н Тж Зи .:и.мршиХ «нМи /нМн<ми ;;мнж«и1 
<«Дхми Ди Ди., Пннй й> .Днри рж1Дхм. « Ди/.иДэ Мнйи<«Х ГТн< ;нм<ж Дж /нМ-
Дйим Зх жйх,
Чж.Дн нрн1–Х йДж Дж цнжмн. ?Ди, ЭнО Мжрх<«нО н:Дн ;>ми Дж –Х н.имДнж
йжД– Дж ?и;нмн,
ю МиТж Дж йнми /1жМ.ирХ :н пи1н ;>ми нОХ «нн1и– жйх Д1ирми., ьж н :н;>
– Дж 1и..йи1рими жж «и« Мжрх<«хХ «нн1и– йнми ;> жйх /1м–Дх.–, чж 1иД<ж /1-
ми<им Ди .рМиД–Х Дн нм«н /и1Д н/1жМжмжДДнн /иK хйД>ж 1ж;–иХ «нн1>ж йнм ;>
;> жж Ди/и1Д«ий /н цй .н/ж1Д:и . Джэ ?и ?риДж мир> .хМ.нржи, ьирж1ДнжХ
Дж и« хТ хМржмДнХ :н ГТн<х /нД1ирми. пи1нХ ржМ нД нн Тж /нм– –нМи,
ч.м «н-Д;хМ /н/1н.м ;> йжД– н/.и ГТн<иХ – ;> .«и?имиK .ий>О н;>«ДнржД-
Д>О, +Д /нцнТ Ди 1ж;–Х «нн1>ж (рж.йи /1жМ.«и?хжйн) цн1н<н 1и?;1иэ.– р «нй/эж-
1ицХ Ди?>риэ «нй«.> 1и:ж.«й 1нйиДий р.ж р и«нй Мхцж, 4 Джн .ий>ж н;>:Д>ж
«и<иДнр>ж рнмн.>, Бж? «и«нн-м;н /1йж:ижмДнн нжД«и м нмри, Сий>ж н;>:Д>ж
п
бй: ? ;мэМн «н1жО.«нО «хцДХ /1жМ.ирм–эфжж .н;нО н.1н /1/1ирмжДД>ж «ри<жД>ж нрнфХ р /ж1рхэ н:ж1жМ
/ж«Д.«хэ «и/х.х,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ае
?жмжД>ж ми?иХ .мж«и ?ийхДжДД>ж р шжД1ж, ГТн< цхМнОХ Дн .мД>О, 4Т /нрж1жХ – ?ДиэХ
/ннйх :н нМДиТМ> – р>рцДхми мнМ>Т«х Ди .и1нй ;жО.;нмДнй /нмжХ нД Дж. йжД– Ди
./Дж р.э Мн1нх МнйнО, 4 Джн ж. рж.Дх<«Х ?-?и «нн1>ц нД р>м–М йнмнТж, щ –йн:«и
Ди мжрнО фж«ж, пДж р.жМи Д1ирми. Зи –йн:«и, Бж? Джж х Джн ;>мн ;> .м<«нй .ж1ж?Днж
мшн,
(н :н хМржмДнХ МиТж <н«1хэфж ? пи1н нржми жйх р?ийДн.э, Эн
Джн;>:Дн Дж ?-?и ннХ :н . ГТн<жй :н-н Дж и«Х /1н.н ДхТДн ?Ди ци1и«ж1 пи1н,
ю Д«нМи Дж .м><ими н нйХ :н;> нДи «нМи-Д;хМ нрн1ми н /нД1ирр<жй.– жО /и1ДжХ
Д 1и?х, юХ Ди/1йж1Х р?;имйн<Ди– ;нмхД–Х «и« ;> Ди?рими йжД– йн– «;жми–J ;и;х<«и,
пи1н Дж и«и–, пи1н р.жМи ;>ми р><ж Знн, +Ди н;ими Ди Дж«нО р>.н«нО /мн.«н.Х
Мж /нМн;Д>ж ржфK йим:«Х «н.йж«иХ <йн« ? Дж йжм Д«и«нн ?Ди:жД–,
" Эн /1н?н<мн рДж?и/Дн, ( н н«–;1.«О МжД пи1н /н?МДн рж1Дхми. ? <«нм>
? нДи 1и;ними ДиМ /1нж«нй, чж фж:« ;>м 1н?нр>й н цнмнМДнн н1Днн рн?МхциХ
рнмн.> ?и/мжжД> р «н.хХ и рн«1х <ж ;>м н;йниД <и1, Б>мн н;жМжДДнж р1жй–Х – /1н-
нрми «х1шх . /и1йж?иДнй ./иж р нйиДнй .нх.ж,
+Ди /1<ми Ди «хцДэ н;ъ–рмиK
? ю МнмТДи рий «нж-:н .«и?и,
чж ми?и –1«н ;мж.жм, ПнйДэХ :н нДи 1и?йи>рими . <ж <и1,
б Мжмими Мнйи<Дээ 1и;нх ?и «хцнДД>й .нмнйХ /и/и ;>м жфж Ди /х МнйнОХ и
– /нйж<рими .нх.,
? ЧнЧ ? цн1нй ./1н.м й>,
? ю Д1ирмэ. ГТн<х, ? пи1н МнрнмДн /нТими /мж:ийХ жМри Дж Мн.ир й Мн х<жО,
ю ?ийж1ми, Н ?ижй х1нДми Мж1жр–ДДхэ мнТ«х р .нх.,
? ￿
Джошу?
ГТн<хЧN ьи<жйх ГТн<хЧ ? ю МиТж .йн1ж Ди Джж Дж йнми, Бн–ми.Х нДи
:н-н ?ийж,
? Ги, +Д /нМнТМим йжД– .жнМД– /н.мж <«нм>Х :н;> /1?Ди.–, +Д .«и?им" ? пи1н
/ж:имДн хм>;Дхми., ? +Д .«и?имХ :н – Мжрх<«и жн йж:>, (> йнТжж р Зн /нрж1Ч
? (ихХ ? /1н?Дж.ми –Х />и–. р>1и? .:и.ж р Знй .мнржХ Дн Дж ?ДиэХ /1н?рх:имн
м нДн йжДДн и«, (.жХ :н – нфхфимиХ ? н:и–Дж, щ ?ир., Зир. Ди.нм«н :ж1Дхэ 
.мДхэХ :н «и?имн.Х – ?иМ>циэ., Пннйх – /н/>ими. .ДнриХ Дн Ди Зн 1и? . хм>;«нОK
? 4ц >Х пи1н,
? (ихХ ? нн?рими. Зцнй б, ? щи«Х р> ж/ж1 /и1иЧ
ю ?иими М>циДжХ нТМи– жж нржи,
пи1н /имший р?–ми фж/н«х /и1йж?иДи ?и;1н.ми жж р 1н,
? Ги, ГхйиэХ :н и«, ? Н /ннй нДи хм>;Дхми.Х жж ми?и .им ДжТД>й –.Д>й,
щ нМи – /нД–миХ :н нД жО нТж Д1ир.–, +:жД .мДн,
( н рж:ж1 – Ди/.ими ГТн<х /.йн,
«Дороной Джош
ю йДнн /ми«ими, (н и« мж«н 1хцДхм йн йж:>, Гм– йжД– р.ж ?и«нД:мн.Х и« 
Дж Ди:ир<., (иТДн ;>мн Дж нХ :н ГТн< р>;1им пи1н, Н нХ :н пи1н р>;1ими жн,
(н и« нДн ;>мн, ю р>/ми«ими р.ж ми?иХ Ди/.ими /.йн х./н«нми., щ . жц
/н1 – ;нм<ж н Джй Дж Мхйими р Знй /миДж, щй . пи1н .хТМжДн ;>мн ;> рйж.ж, +Д ?
СГГГ, Сн?МиД> М1х Мм– М1хи,
бнМи пи1н рн?р1ифиж.– н;1иДн р /н.жмХ – жфж Дж ./мэХ Дн ;>.1н ?и«1>риэ ми?и
 /1рн1–э. ./–фжО, б .рж1Дхми. «мх;н:«нй рн?мж йжД–,
ю .м><х р.цм/>риэфО ?рх« «1ижй ми?и /нм–М>риэ Ди пи1н, +Ди мжТ « Дий
./ДнОХ жж /мж: 1–.х.–, +Ди /ми:ж,
пи1н Д«нМи Дж /ми:ж,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ст
!ж/ж1Х «нМи – рТх 1>Миэфхэ пи1нХ – хрж1жДиХ ;нм<ж :жй «нМи-м;нХ ? йжТМх
Дй жфж Дж р.ж «нД:жДн,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
са

шсс Н

ьН С)чГ4ЮЩщЙ Гчь- пЫ (чЗчп пНыу+ ( НЭы+П+ы!, п> ?и1хТижй жж :жйн-
МиД> Ди жмжТ«х Мм– ;ииТиХ б />иж.– ?и;1и.– Дирж1ц /ниДшжриХ Дн /и/и х
Тж .–риж жж, пи1н Ди.ириж Ди нйХ :н;> /нО Мим<ж нМДнОХ «и« нДи .н;1ими.
.Мжми,
? пи1нХ 1и?1ж< йДж цн– ;> нрж? рн .хй« Ди 1ж.1ишэХ ? нрн1 /и/иХ
.и1и–. н;нО жж рн«1х, ? ,н:х /н.йн1жХ «и« > /1нцнМ< Мн.йн1,
? Сн йДнО р.ж ;хМж цн1н<нХ ? р .н>О 1и? хрж1–ж нДи, ? ю 1иД<ж мжими, щ ?ДиэХ
«и« .Мири ;ииТ, ? +Ди р.иж Ди ш>/н:« н;Дйиж /и/х ?и /мж:, ? ю /н?рнДэХ «и«
нм«н Мн;ж1х.Х н;жфиэ ж;ж,
? ЗрнД «иТМ>О МжДХ ? <ж/:х –, бнй р н1мж .иДнр.– ;нм<жХ Дж.«нм«н .мж?Дн«
.ж«иэ /н фж«ий, ю ДиМж–ми.Х :н Дж ;хМх /ми«иХ /ннйх :н ?ДимиХ :н пи1н н:Дн Дж
;хМжХ и нМДнО /ми«и ? нМДн«нХ Дн – Д:жн Дж йнх . .н;нО /нМжми,
? ьж .йжО ?и;>ри Ди.Х ? /1жМх/1жТМиж б,
чж .мнри ?и.ирм–э пи1н хм>;Дх.–,
? ю ;> Д«нМи Дж .йнми, ? +Ди жфж 1и? н;Дйиж Ди. /н н:ж1жМ, пжД– Тж н.ирм–ж
Ди/н.мжМн«Х «и« – /1жМ/нмиими, ? Пн?и;н.– цн1н<жД«н н /и/ж . б, !ж/ж1 > ?и
р.ж нрж:иж<,
ю Дж цн:х жж н/х.«иХ /нЗнйх «1ж/«н н;Дйиэ, ю р.ж жфж ДиМжэ. ТМх «и«нн-
Д;хМ /1?Ди«иХ Дж«нн Дийж«и Ди нХ :н нДи ;хМж .«х:и /н Дий и« Тж .мДнХ «и« й>
/н ДжО, +Ди .йжж.–Х – н/х.«иэ жж,
? Пн«иХ унх-унхХ ? нрн1э –Х р>1и– ми?и «1иж<«нй 1х;и<«,
п> р.ж Ди;мэМижйХ «и« нДи нм«иж ;ииТДхэ жмжТ«х « .нО«ж 1ж.1иш, ю /ми:х
Дир?1>МХ х1и– .мж?> >мДнО .н1нДнО 1х«, Пи/и нМДнО 1х«нО н;Дйиж йжД–Х и М1хнО
? б,
? п> /нМнТМжйХ /н«и нДи Дж р.иДж р н:ж1жМ Ди Мн.йн1Х ? нрн1 нД,
бнМи пи1н /1нцнМ 1ж.1ишэХ нДи н;н1и:риж.– .йн1 Ди Ди. .«рн? .ж«-
м–ДД>ж Мрж1, ПнМДйиж 1х«х йи<жХ и ?ижй Ди/1ирм–ж.– « мД Мн.йн1и, п> м–Мй
жО р.мжМХ ДиМж–.Х :н нДи н;ж1Дж.– жфж 1и?н«Х Дн нДи Дж нм–М>риж.–, +Ди хТжХ «иТж.–Х
и« Мимж«н н Ди., б1хми– нм:ДшиХ рж:Дн .ийн.н–жмДи–, бнМи /1Мж йнж р1жй– хж?-
ТиХ .нйДжриэ.Х :н – ;хМх и«нО Тж .мДнОХ «и« пи1н, ьнХ н«1нржДДн нрн1–Х «н
рнн;фж йнТж ;> Ди.нм«н .мД>йЧ
ю /ми:х р.э Мн1нх МнйнО, б нрн1Х :н – жфж ;нм<О 1ж;жДн«Х :жй нДиХ Дн
/ннй . ?иМДжн .МжД– нДи црииж йнэ 1х«х .Тйиж, щ – ?ДиэХ жО нТж 1х.Дн,
ГиТж Дж.йн1– Ди нХ :н пи1н Дж ;>ми <хйДнОХ Мнйи .нр.жй цн, би«-н /х.н,
би«нрн ;хМжХ «нМи :ж1ж? Мри нМи хжМх –Ч Чн ;хМх Мжми /и/и . бЧ пДж ДжДир.Ди
й>.м н нйХ «и« нД рМрнжй рн?р1ифиэ.– р /х.нОХ й1и:Д>О МнйХ Мж Дж Д йжД–Х Д
пи1н, пнТж ;>Х – хжМх ДжМимж«н МиТж ;хМх Т МнйиХ /н «1иОДжО йж1жХ /ж1р>О
.жйж.1, ГхйиэХ и« ;>мн ;> /1ирмДжж,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
сс

шсс (

П+ЗЖч Гьчп З(+ьщ! быщС щ ПычГ)НуНч! (С!ыч!щ!-Сю р н1нрнй шжД1ж,
+Ди цн:ж /н.нржнри.– /н /нрнМх «нТиДнО «х1«Х и :н;> Мн.: /нмДнн Зж«иХ –
МнмТДи хрМж жж м:Дн, ю н1Тх. жйХ :н нДи ./1и<риж йнжн .нржиХ Ми 1иМи /1н.н
р>;1и.– ? МнйиХ нрмж:.– Дж 1х., ьн – Дж1рД:иэ /н /нрнМх ннХ :н йДж /1-
Мж.– жци р н1нр>О шжД1 нМДнО, Пн /1ирМж нрн1–Х – (Ми М1хж) /н.:им ;> йжД–
/хмр>й рнМжмжй,
ю ./1н.ми б1.Х йнТж м нДи /1н.н /1.ми нн1иэХ Дн /нМ1хи .м<«нй
цн1н<н йжД– ?Диж, +Ди нржмиK
? ьж-и, )и1и ГТДХ иф .рнэ ?иМДшх .эМи, !> Д«нМи Дж .иДж< мх:<ж рнМХ
ж.м Дж .й1<.– Дж /ж1ж.иДж< ;н–.–,
!и« :н .жО:и. – жМх Ди йи<Дж пи1н р н1нр>О шжД1, ьж н :н;> х йжД– Дж ;>мн
/1ирХ /1н.н – н:жД Джхрж1жДДн :хр.рхэ .ж;– ?и 1хмжй, Пи/и йДнТж.рн 1и? Мирим йДж
х1н« рнТМжД–Х Ми пи1н нТж, С Дй р ирнйн;мж – :хр.рхэ .ж;– цн1н<нХ Дн Дж1рД-
:иэХ «нМи ж?Тх нМДи, Бнм<ж р.жн йжД– /хиж и :и. Мн1нХ Мж ДхТДн йжД– /нмн.х,
пДж Дж Д1ир.– н1>ри р?м–М н /1н.цнМ–фжн /1–йн /ж1жМн йДнО, ГиТж Ди .ж«хДМх,
Н жфж – Дж мэ;мэ ж?М .м<«нй ;>.1н,
ьн .ийнж цхМ<жж ? х йжД– ж. /1р>:«и ж1–.–, чМД.ржДД>ж йж.иХ «хМи – йнх
и;.нмэДн хрж1жДДн МнжциХ ? <«нми йии?Д, ю Д«нМи Дж ?и/нйДими Мн1нх Мн н1н-
рнн шжД1иХ /ннйх :н Ди. нрн?ми хМи пи1н, ьн ж/ж1 йДж ДиМн /н.и1и.–Х /ннйх
:н нрж.ржДДн. ?и б мжТ Ди йДж, ,н–Х /н /1ирМж нрн1–Х нДи мх:<ж н1жД1х-
ж.–Х :жй –Х ?ДижХ «и« Мнжци Мн йДнц йж., См><и н ймиМ<жО .ж.1> Ди.ирмжД–
/н /нрнМх йи1<1хи – Дж Тжмиэ, пДж цн:ж.– нфхфи .ж;– .и1<жО, ,н:ж.–Х :н;> .ж.-
1жД«и 1и..ми;ми. Ди /и..иТ1.«нй .МжДжХ хрж1жДДи–Х :н )и1и ГТД нрж?ж жж хМиХ
«хМи жО ДхТДнХ н:Дн и« ТжХ «и« – :хр.рнрими .ж;– . пи1н,
бнДж:ДнХ йнТДн ;>мн ;> рн./нм?нри.– GPSХ Дн – /н:хр.рнрими ;> .ж;– мх/н 
Джмнр«нХ .мжМх– йи1<1хх Мн н1нрнн шжД1иХ Мж ;>ми йммнД 1и?, Эн МнмТДн ;>мн
/1О «н йДж ДхрДнХ мж«нХ н :жй – МиТж Дж ?иМхй>рими., (йж.н Знн – /ж1жТриэ
?- ?и «иТМнн /нрн1ниХ /1жМхиМ>ри– «иТМ>О Мн1нТД>О ?Ди« ? Зн .жрж1 м эЧ пДж
ДиМн /нрж1Дх Ди/1ирн ?Мж. м Ди .мжМхэфжй /нрн1нжЧ пДж Д«нМи Дж /1цнМмн.
н;1ифи Ди Зн рДйиДж,
ьн .жнМД– р.ж Мж цн1н<н, ю .мх<иэ 1иМнХ /нМиДшнр>ри– /нМ йх?>«хХ МиТж ржМх
йи<Дх нм«н нМДнО 1х«нОХ :н;> .йхм1нри хрж1жДДн.Х /ннйх :н :жй ;нм<ж /1-
рн1–ж<.–Х жй .«н1жж > .ий /нрж1<,
(.ж Мж и« цн1н<нХ :н – р>;1иэ «н1н«О /х рйж.н н.ДнрДнн, С1ж?ир :ж1ж?
/1й>«иэфО «ри1имХ х Тж ?иМиэ. рн/1н.нйK «Н ;>мн м Зн и«нО хТ жДимДнО
МжжОЧJ, Чж1ж? /и1х йДх р.ж р>м–М Дж и«й хТ ?Ди«нй>йХ – /нДйиэХ :н МнмТДи
;>ми .рж1Дх ДимжрнХ и Д«и« Дж Ди/1ирн, П>и–. ?имх< /иД«хХ /нМДйиэфхэ.– р
йнжО 1хМХ – .и1иэ. рж1Дх.– /1жТДй /хжй,
«!> .йнТж< .Мжми ЗнХ х ж;– р.ж /нмх:.–J,
(/ж1жМ :ж>1жц.н1нДДО ?Ди« «.н/J, ьж ?ийж:и– Д«ннХ й:х. Мим<ж, ю МиТж Дж
н;1ифиэ рДйиД– Ди йи<ДхХ жМхфхэ Ди йжД– ./1ириХ Дн :хр.рхэ жжХ /1жТМж :жй ?ийж-
, ю Дж.нрн н1х, (н 1х нфхфиж.– /1р«х. йжМ, 4 йжД– «1нрЧ ю н«х.ми –?>«Ч
Гн1ириэ. Мн ДжнХ нД р.ж жфж Ди йж.ж, Сж1Мшж ;ж<жДн ;ж.–Х р.ж жмн .иДнр.–
рмиТД>й м/«й, ю .и1иэ. .Мжми мх;н«О р?МнцХ ДнХ «иТж.–Х ;хМн йДж Дж црииж
рн?Мхци,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
сн
4 йжД– 1–.х.– ДнХ «нМи – р>;1иэ. ? йи<Д>, (нМжм ? М1хнн ирнйн;м–
хТж р><жмХ н.йи1риж .рнэ йи<Дх .н .«1жфжДД>й Ди 1хМ 1х«ий, +Д .жМнОХ –рДн
.и1<ж йнжн /и/>Х нМж р <н1> . «1и.Д>й нйи1ий, чн ирнйн;м р /н1–М«жХ х йнжн
Тж н1нйДи– рй–Ди Ди ;н«х,
? ыи?рж > Дж рМжми ?Ди« «.н/JЧ ? ./1и<риж нД, ? Э.ЗйЗ.« /.имиХ МиЧ
ю «и:иэ нмнрнО, ун1мн .Тимн, ьж цн:х 1и./ми«и.–, Пн«и – Дж /ми:х" Пн-рМйнйхХ
нД хрМжм йнж .н.н–Дж, пн1фД«и 1и?М1иТжД– Ди жн м;х .й–:ми.,
? ьхХ . йнжО йи<ДнОХ /нцнТжХ р.ж Дн1йимДнХ ? ДжнцнДн нрн1 нД, ? !>-н р
/н1–М«жЧ
ю «риэ,
? пДж н:жД ТимХ ? /1н?Дн<х –,
? Гж–й ДхТДн ;> ;нмжж н.н1нТД>йХ ? ?и–рм–ж нДХ Дж ?ийж:и– йнц ?рДжДО,
бнйн« р н1мж .иДнр.– ;нм<ж,
? ю н:жД-н:жД .нТимжэХ .З1,
+Д ?Миж ?рх«Х /нцнТО Ди ц1э«иДж,
? !ж;ж ;> /н?рнД «нйх-Д;хМХ :н;> ?и н;нО /1жцимХ ? нрн1 йхТ:Ди, ?
,н:ж<Х – /нМнТМхЧ
? ьжХ ./и.;н, ? Н :н ж.м нД .ж1ОД>О х;Оши м 1и.мжм йимнмжДцЧ ю Дж
цн:х н.ири.– ДижМДж . Дж?Ди«нй>й :жмнрж«нй,
щ ?ижй нД хж?Тиж,
би« нм«н йхТ:Ди хжцимХ йДж /1<мн Ди хйХ :нХ рн?йнТДнХ Дий .мжМнримн р>?ри
/нмшэХ /н«и нД ;>м ?Мж., ыи?рж Дж ДхТДн р.жМи р>?>ри /нмшэХ «нМи /н/иМиж< р
ири1эЧ 4рж1жДиХ р ирн<«нмж н; Знй нрн1м, щи«Х жфж нМД йнО /1нйиц,
ю х.иТриэ. Ди ;н1Мэ1 /–мэ. Ди .рнэ йи<Дх, (.жн Мри :и.и ?и 1хмжйХ и хТж
хйхМ1ми. /н/и. р ири1эN ю н/х.«иэ нмнрх Ди «нмжД .ТхХ .Тир<. р «нйн«, ьи:-
Диж ;нмж <ж–, ьж1р> Дж р>Мж1ТимХ – 1и?1>Мими., Пи/и н:Дн Дж ;хМж .:и.мр, пи1н
нТж Дж н;1иМхж.–, +;и Дирж1Д–«и .«иТхХ :н Дж .н йДж 1и?ъж?Ти /н н1нМх ;ж? /1-
.йн1и, щ рн?йнТДн ;хМх /1ир>, (нТМжДж ирнйн;м– ? Зн н1нйДи– нрж.ржДДн.,
пнТж ;>Х – жфж Дж ннри « Знйх, Н йнТж ;>Х Д«нМи Дж ;хМх ннри, (н?йнТДнХ МиТж
«нМи – .н.и1э.Х .ж.1ий м /и/ж /1Мж.– рн? йжД–Х /ннйх :н – и«и– ;ж.нм«нри–,
ю р>и.«риэ жмжнД ?рнДэ ГТн<х, бнМи нД .Дйиж 1х;«хХ – нрн1эK
? ГТн<Х йнТж< .Мжми йДж нМ-нМ-нМнмТжДжЧ ? пнО нмн. и« .мДн М1нТХ :н
йДж Джмнр«н,
бнДж:Дн ТжХ нД Зн ?ийжмХ ржМ Зн ГТн<, +Д .1и?х Тж Ди/1–иж.– ./1и<рижK
? Чн .мх:мн.Ч
? ю нм«н :н /н/ими р ирнйн;мДхэ ири1э МиТж Дж ?ДиэХ Мж ДицнТх., пнТж<
/1жци ?и;1и йжД–Ч ? – 1–.х.,
? !> 1иДжДиЧ ? ./1и<риж ГТн<,
? ьжХ .н йДнО р.ж р /н1–М«ж, ю /1н.н" ? ч.м – .«иТх жфж .мнрнХ н 1и?1жрх.,
? би«ж рМ< хм:Д>ж ?Ди«Ч би«ж йии?Д>Ч
ю р>–риэ <жэХ :н;> /н.йн1ж,
? =им.нДХ ? нрж:иэ – р>.йи1риэ ;мТиО<О /н:нр>О –ф«, ? ю Ди =им.нД
ынхМХ 8ате,
? ю хТж жМх, ,н:ж<Х :н;> – н.ирим.– Ди .р–?Ч
? Ги ДжХ р.ж Дн1йимДн, ? ю «миМх 1х;«х Ди:Диэ /ми«и,
ьж ?ДиэХ «и« Мнмн – .Тх /ми:хХ Дн жфж нМД ирнйн;м /нМъж?Тиж н.иДир-
мриж.– /ж1жМн йДнО, ПнМДйиэ ми?и, Эн :ж1Д>О «НхМJ . нД1нриДД>й .ж«мий ?
йи<Ди Пж1и бирД.«, Сж«мн ирнйн;м– н/х.«иж.–,
? )и1и ГТДЧ С н;нО р.ж р /н1–М«жЧ
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
со
ю «риэ нмнрнО /н«и?>риэ жйхХ :н;> нД жцим Мим<ж, Пж1 .Днри ?и«1>риж н«ДнХ
 йДж «иТж.–Х :н нД МжО.ржмДн .н;1иж.– хж?ТиХ Дн ?ижй нД .ъж?Тиж Ди н;н:Дх
 /и1«хж.–, Пж1 р>цнМ Ди:Диж н.йи1ри йнэ йи<Дх,
? !> 1жимДн миТиДхми.Х ? нрн1 нД, ? !> цн ?и/.ими .1ицнрхэ Дн1йишэ
М1хнн рнМжм–Ч
? ьжХ . жн йи<ДнО р.ж ;>мн р /н1–М«жХ ? – х«1иМ«нО р>1иэ 1х«нО фж«, ? Эн
йн– рДи,
? 4 ж;– ж. «!1нОДнж НJ
р
Ч
ю «риэ,
? щ > й хТж /н?рнДмиЧ
? ьж, ьн – /н?рими /1–жм–,
Пж1 .иМ.– 1–Мнй .н йДнО,
? би« Мнмн > хТж .М< ?Мж. /ми:ж<Ч
ю /нрн1и:риэ нмнрх .Днри р>1иэ мшн,
? ю Дж /ми:х,
бнМи-н й> . Пж1нй бирД.« ;>м М1х?–йХ Мн нн «и« нД .им ￿
аинсир
ыиД<ж
жн ?рим /1н.н ? Пж1 б, ( .1жМДц «ми..иц х Ди. ;>ми шжми– ;иДМи, С1жМ йим:«нр
;>м Пж1 бирД.«Х ГТнД Нй;1нх? пи««ми1жД !1жрн1 ПиО«, Гжрн:« ? ЖжДжржриХ – 
Эмм =жмМйиДХ «нн1и– Тми «ри1имнй ДТжХ Дх ДнМи « Дий /1й>«ими б1., ыиД<ж
ЖжДжржри Тми р Мрхц хмшиц н йжД–, Зи;ирДнХ «и« р Мж.рж М1хТ;и ?ир. н ;м?н.,
ьи/1йж1Х «н –рм–ж.– рнй мх:<й М1хнйХ Ди/1–йхэ .р–?иДн . жйХ Ди.«нм«н ;м?«н
1и./нмнТжД> ри< Мнйи; м нХ . «жй > .М< 1–Мнй Ди йх?>«жХ ? н ннХ Ди.нм«н
;м?«н .н– ри< йжДи р имирж, (н и«и– 1и .мх:и–, ( рн.йнй «ми..ж ЖжДжржри
/ж1жжцими р М1хнО «ри1имХ й> н.ирим. жфж «и«нж-н р1жй– М1х?–й, +Ди /1ж?Тими
/нх. . ДийХ Дн р.ж .имн .нр.жй /н-М1хнйх, ( .и1<жО <«нмж ЖжДжржри ?ийми Ди.
р.жц, +Ди р.ж жфж М1хТми . йим:«ийХ Дн «нйиДМи Мжрн:ж« 1и./ими., п> . Эмм н.ири-
м. М1х?–й Мн жц /н1Х /н«и нДи нТж Дж /ж1жжцими р /1н<мнй нМх, ( /н.мжМДжж р1жй– й>
:хр.рнрим .ж;– ДжйДнТ«н хД?жмДнХ .мнрДн ;>м Мрхй– «н1н:«ий цмж;и .н.ирм–м
.хцнО ;хж1;1нМ,
Бнм<ж й> Дж М1хТй, ь . ЖжДжржрнОХ Д . Пж1нй, (н /н:жйх и« .1иДДн .Мж
1–Мнй . Дй Ди н;н:ДжХ .мнрДн . нн р1жйжД Д:жн Дж ?йжДмн.,
ЗрнД жмжнДХ Пж1 Мн.иж жн ? «и1йиДи,
? ю МнмТжД жци,
ю >1«иэ,
? бхМи Ди/1ирм–ж<.–Ч
? б ГТжД,
? !нМи ж;ж мх:<ж .и1нриХ ? нрн1э –, ? ЖжДжржри ;хМж р –1н.Х ж.м > н/н?-
Миж<,
Пж1 ?Миж /1жДж;1жТжмДнж «/JХ Дн йнмДжДн.Дн р.иж, щДж1ж.ДнХ «и« Зн ?
йж и« йДнн рми. ДиМ /и1Джй, ьж МхйиэХ :н;> цнжми Знн, !и«и– нрж.ржДДн. ?
Мж1Ти :ж-н .ж1Мшж р .рнц 1х«иц, +Д .иМ.– р йи<ДхХ Дн н;н1и:риж.– ./1и<рижХ
.мнрДн жйх нм«н /1цнМ р нмнрхK
? ,н:ж<Х :н;> – /н?рнДм «!1нОДнО НJ рйж.н ж;–Ч
? Ги ДжХ р.ж Дн1йимДнХ ? нрж:иэ –, ? ,н– ./и.;нХ :н н.иДнрм.–, +:жД ймн
. рнжО .н1нД>,
Пж1 хм>;иж.–, ПнйДэ Зх :ж1х жн ци1и«ж1и ? нД мэ;Х «нМи жн црим–,
? !ж/ж1 > :хр.рхж< .ж;– мх:<жЧ
р
!1нОДнж «НJ ? Нрнйн;мДи– Н..ншиш– Нйж1«,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
с5
ю «риэ, ю Ди .ийнй Мжмж :хр.рхэ .ж;– мх:<ж,
? ,н1н<нХ ? нрн1 нД,
Пж1 .мнрДн «1и.ир:« ? /1н<мнн, +Д йн ;> ;> хМим>й .нмМинй Пж1рнО п1н-
рнО рнОД>Х Ди.нм«н /1рмж«ижмД>йХ :н мэ;и– Мжрх<«и нМий ТМими ;> жн рн?р1ифж-
Д– . рнОД>Х и йнТж ? рж:Дн., +Д Дн.м ;> «1и.Дхэ <«нмДхэ «х1«х
8
Х 1и?ъж?Тим Ди
«бн1ржжJ . н/хфжДД>й рж1цнй . нМДнО 1х«нО Ди 1хмж жцим ;> « .рнжО Мжрх<«жХ :н;>
?и;1и жж Ди иДш>, =?:ж.«и– /1рмж«ижмДн. Пж1и ;нм<ж нДн..– «н р:ж1и<-
Джйх МДэХ :жй « .жнМД–<Джйх, ( Джй ж. :н-н и«нжХ :н Д1ир.– Мжрх<«ий,
+Д /нМи1м йДж /ж1р>О /ншжмхО, !и« .1иДДн Мхйи н; Знй .жО:и., СмнрДн /1н<ми
рж:Дн.Х Дн Ди .ийнй Мжмж Зн ;>мн р.жн :ж>1ж нМи Ди?иМ,
П1йж1Дн :ж1ж? йДхх /н–рм–ж.– ГТн<, ю /<х З.ЗйЗ.«х б1.Х :н Дж /1жМхХ 
р.иэ . н;н:Д>,
? !> и« МнмнN
? !> Тж йДж .«и?ими 8атеN Н Зн ? 8етаN
ю . хрж1жДДн.э нрн1эK
? ьжХ – н:Дн Ди?>рими 8ета,
? Ги Дж ТжХ > н/1жМжмжДДн .«и?ими 8ате, щ /н:жйх > Дж нрж:ими Ди жмжнДЧ ?
ГТн< р>цнМ ? йи<Д>, бнМи нД рМ /нй–>О ;н« йнжн ирнйн;м–Х х Джн нр.иж
:жмэ., ? Чж1 рн?йN !> хТж /н?рнДми р «!1нОДнО НJЧ
? ьж, Пн?рнД >Ч
ГТн< .нми<иж.–Х и /ннй й> .иМй.– р жн йи<Дх ТМжйХ /1нцмиТМи–. /нМ «нД-
МшнДж1нй, ю /н: ?и;1ими. Ди ?иМДжж .МжДжХ «нМи р./нйДмиK пи1н ?Мж. ;нм<ж
Дж, ю и« йДнн ж?Мми р йи<Дж ГТн<иХ Дж Мхйи–Х :н йДж цн 1и? хМи..– /н.Мж Ди
/ж1жМДжй .МжДж, ьи йж.ж пи1н,
? Э-З-З" ПнДйиж<Х :н пи1н ж;– х;жЧ
ю и« ;>.1н /нрн1и:риэ нмнрхХ :н рнмн.> цмжфх /н фж«ий,
? пи1н Дж МнмТДи ?ДиХ /нЗнйх Дж нрн1 жО Д .мнриN
? Сим ;> – . ДжО рнн;фж 1и?нри1риЧ п> 1и..им.Х /нйД<Ч
ю цйх1н .йн1э Ди Джн,
? ьжДирТхХ «нМи мэМ и« нрн1– ? > ц /1н.< Мж1Ти :н-м;н р иОДжХ и рйж-
.н ннХ :н;> нрж «МиJ м «ДжJХ нД нрн1–K «Н «нйх йДж 1и..«и?>риЧJ,
? ю Дж нрн1м «Н «нйх йДж 1и..«и?>риЧJN
? П1н.н .«иТ «МиJ м «ДжJХ р.жN ьж ДиМн х.мнрД>ц Ди«мнДжДО,
? ю Д:жн Дж 1и..«иТх пи1нХ ? /1н?Дн. нД, ? Эн н.иДж.– нм«н йжТМх йДнО
 н;нО, +;жфиэ, !и« /нОМжЧ
? ПнОМжХ ? нрж:иэ –, Н /ннй р .имнДж .иДнр.– цнХ й> н;и йнм:йХ .м><Дн
нм«н ТхТТиДж 1и;ниэфжн «нДМшнДж1и,
пжД– Ди:Диж /нМи<Дри /1 й>.м н нйХ :н йДж /1Мж.– .нн;ф н; ири1
/и/ж, пнТж ;>Х .мжМхж /1ж/нМДж. жйх Зх Днрн. .н .мж?ий Ди ми?ицХ :н;> жйх
.имн йжД– Тим«н, щм – йнми ;> .«и?и :н-Д;хМ /иK «4 йжД– ж. цн1н<и– Днрн. 
/мнци–, ,н1н<и– ? .н йДнО р.ж р /н1–М«жХ Ди йДж Д ши1и/Д>, Пмнци– Тж ? йи<Ди 1и?;иJ,
(н?йнТДнХ «1и?;иJ Дж .нр.жй рж1Днж .мнрн,
ю й>.мжДДн /нМ;1иэ /1ирмДнж .мнрнХ «нМи ГТн< нрн1K
? П1ирмДн м – /нДйиэХ :н ?-?и ннХ :н й> . пи1н 1и..им.Х > Дж .н;-
1иж<.– 1и?нри1ри .н йДнОХ «и« 1иД<жЧ ? ГТн< /1н?Дн. Зн <хмрн-н1«н м
н1«н <х–Х ж.м ж. и«нж .н:жиДж,
ю ?хймжДДн Ди Джн .йн1э,
8
O«нмДи– «х1«и ? «х1«и . Зй;мжйнО <«нм> м «нммжМТиХ «нн1хэ н;>:Дн Дн.– ./н1.йжД>,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
сп
ьж мх/N бнДж:Дн ТжХ – р.ж 1ирДн ;хМх . н;нО 1и?нри1ри, П1н.н Дж Ди /х;м«ж, ?
С Дй – 1и?>1>риэ 1нм р1жМДнО йимжД«нО .ж.1>, би« ;хМн – и«и– ТжХ «и« б,
СмнрДн йжТМх Дий Дж нМи 1и?Дш>, ГТн< Дж хм>;иж.–Х нД р>м–М х1эй>йХ /нЗнйх
– .х«иэ. .рнй м;нй н; жн, ? Эн ;>ми <х«иХ Мх1и:н«N
? +Ди нрн1ми ж;жХ :н .н;1ими. Зн .МжмиЧ ю йжэ р рМхХ /миД1нрими м нДи
ЗнЧ ? бнМи – йжМмэ . нржнй р Дж1ж<жмДн.Х нД Мн;ирм–жK ? ьх Тж, ю ?ДиэХ нДи р.ж
ж;ж 1и..«и?>риж,
? ьж .нр.жй, ьж Ди Зн 1и?Х рн р.–«нй .мх:иж, ГТн<Х :ж.Дн, ю Д:жн Дж ?Дими н;
Знй, бм–Дх. ж;жХ ? – /нМДн<х 1х«х « .ж1Мшх,
+Д /ж1жри1риж .«и?иДДнжХ «х.и– ДТДээ х;х, Зижй ./1и<рижK
? пнТж ;>Х нДи /ж1жМхйиж, !и«нж рн?йнТДнХ /1ирМиЧ
ьж ?ДиэХ н«иТж.– м . йнжО .н1нД> ;нмжж ;ж..ж1Мж:Дн нрж «МиJ м «ДжJХ
/ннйх :н р мэ;нй .мх:иж жйх ;хМж ;нмДн, щ цн– – Ди Мжр–Дн.н Мжр– шжм>ц Мжр–
Мж.–>ц /1ншжДи хрж1жДиХ :н нДи « Джйх рж1Дж.–Х р.ж Тж ж. «1н<ж:Д>О <иД.Х :н Знн
Дж /1н?нОМж, пДж Дж цн:ж.– р.жм– р Джн ДиМжТМх, ПнЗнйх – Д:жн Дж нрн1э,
+Д .ми>рижХ жн «иМ>« Мж1иж.– ррж1ц-рД?,
? ьж, ч.м пи1н /1Д–ми 1ж<жДжХ н нДи Дж /нОМж Ди /н/–Дхэ,
«1ожа5уйста, пожа5уйста, пожа5уйста, то5ьо не п5ачь,
? й>.мжДДн йнмэ –, ю
«миМх нмнрх жйх Ди /мж:н нрн1эK
? ь«нМи Дж ?Диж<Х :н .мх:.– р .мжМхэфхэ .ж«хДМхХ ГТн<,
ГТн< .йн1 /1–йн /ж1жМ .н;нО, Бжм«и .Дхж /н ;нм<нйх Мх;х рн Мрн1ж, (рж1ц 
рД?Х н/– ррж1ц, п> н;и Ди;мэМижй ?и ДжО,
? ( «нн1нй :и.х нДи /1?жйм–ж.–Ч
? Чж1ж? Дж.«нм«н :и.нр,
? +Ди" нДи /1жМж МнйнО Ди ГжД ;минМи1жД–Ч
ьж, +Д Дж нМ>циэ Ди ГжД ;минМи1жД–, ГТн<Х Зн Тж OнмиДМ–, НммнХ нД
Дж нйж:иэ ийж1«иД.«ж /1и?МД«N ? рДнр /нММ1и?Дриэ –Х цн– йнж .ж1Мшж .жО:и. Дж
мжТ « Знйх,
? (ж1ДнХ ? нрж:иж нД,
ю нрн1эK
? ,н– нДи ;хМж Мнйи Ди ынТМж.рнХ ? й> н;и р?М>цижй,
? ю р.ж жфж йнх х.нри.– . рийЧ ? ./1и<риж йжД– ГТн<,
? Сн йДнО бЧ
? щ . рнй /и/нО нТж,
? п> Д«хМи Дж МжДжй.– н ж;–Х ? ?ирж1–э – жн,
ГТн< х./н«ириж.–,
? ,н1н<н, Б>мн ;> Джр>Дн.йн /нж1– ри. нТж,
би« нм«н нД Зн /1н?Дн.Х йнж .ж1Мшж ?ий1ижХ – ?и;>риэХ :н ДиМн М><и, щ
р.жн Ди нМДх Зх .ж«хДМх х йжД– «1хТ.– нмнри, Н ?ижй и« Тж ;>.1нХ «и« /н–рмн.
? :хр.рнХ .1иДД>О 1ж/ж р 1хМХ ? р.ж .:ж?иж, П1ж;>риж Зри«хин1,
бнМи й> /нМъж?Тижй « йнжйх МнйхХ ГТн< ./1и<рижK
? ,н:ж<Х :н;> – ;>м . н;нОХ «нМи ;хМж< 1и..«и?>ри ншхЧ
ю нТрм–э.Х Дн /ннй р./нйДиэ .мнри пи1нХ :н ж/ж1 – ?и р.ж нрж:иэ, 4рж1жДиХ
;1и нрж.ржДДн. ?и .рн н<;« ? ж. :и. ннХ :жн цнжми н йжД– .ж.1и,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ср

шсс щ

( щ!+учХ ПНПН ьч !Нб 4Ж щ З)щ!Сю ьН пчью, ю р>;им>риэ жйх р.ж цн1н<ж
 /мнцж Днрн. ?и 1и?Х Ди :н нД /1н.н р?М>циж нрн1K
? ьхХ цн– ;> . н;нО р.ж р /н1–М«ж,
Пн.мж ири1 Мм– йи<Д> 1ж;хж.– ./жшимДи– МжимХ «нн1хэ МнмТД> Мн.ир
? щДМиД> м НОМицнХ Дж йнх р./нйД н:Дн н«хМи, Н /н«и йДж /1Мж.– Мжм ирн-
йн;м . /и/нОХ ж?М р <«нмх Ди ирн;х.ж м /1н. ГТн<и /нМрж? йжД–Х :н – 
.н;1иэ. .Мжми,
(ж:ж1нйХ «нМи й> . б .йн1й жмжр?н1Х ?рнД пи1н, ю ?нрх /и/х, п> .Мй
Ди МриДж /ж1жМижй жмжнД /н «1ххХ «иТМ>О нрн1 . ДжО /н н:ж1жМ,
? пи1нХ хиМиОХ :н .жнМД– /1«мэ:мн.N ? р>«1«риж б,
ю –1н.Дн йниэ нмнрнО, «ьж 1и..«и?>риО жО н йи<ДжJХ ? /1н?Дн<х – нМДй
х;ий нМи1риэ жж /1жМх/1жТМиэфй р?м–Мнй,
? )и1и ГТД" ? б ?ииМн:Дн ?ийнм«ижХ ? "/н1хими. . /и/нО, ГиХ нДи р1жМД-
:имиХ и /и/и ?и.ирм жж ;> ймнО, (н и« нД /н..н1м.,
ю р>цри>риэ жмжнД ? 1х« .ж.1>,
? унх-нхХ й> Дж /н1хим., б /1н.н ?Мжриж.–,
? Чн х ри.Х 1ж;–Х Ди хТДЧ (> /1ннрм «х1шхХ «нн1хэ – р:ж1и рж:ж1нй 1и?йн-
1н?миЧ ? ./1и<риж пи1н, чж нмн. ?рх: и« нМимжДДн,
ю /1;ирм–э 1нй«н. Ди жмжнДж,
? ГиХ Дж ;ж./н«нО.– н; Знй, !> хТж ?и.жмми. р «нйДихЧ +Ди ;нм<и–Ч бн рн–
.н.жМ«иЧ
? Сн.жМ«и йми–, +Ди ? )нДМнДиХ х Джж н:жД Джн;>:Д>О и«шжД, чж ?нрх ПжДжмн/и
СжД ГТн1МТ- Г«.нД,
? БнТжХ х Джж МиТж й– ?рх: Джн;>:ДнХ ? нрн1э –, ? Н :н Ди.:ж рнжО «нйДи>Ч
? бнйДии /1йж1Дн и«и– ТжХ «и« р н;фжТ р хДрж1.жж (1МТД, ьн М1жр-
Джж,
? С«нм«н .жО:и. ий р1жйжДЧ
? 4Тж /н: /нмДн:, 4 Ди. р1жй– Ди /– :и.нр р/ж1жМХ /нйД<Ч
«4 ￿
нас
р1жй– Ди /– :и.нр р/ж1жМJ, СмнрДн нДи хТж .:иж OнмиДМэ .рнй МнйнйХ
и жж р.жн м< МжД Дж ;>мнХ Ми н Дж шжм>О,
? п> хТж .н.«х:м. /н ж;жХ ? нрн1э жО –,
? ю нТж /н рий .«х:иэ,
Пн.мж хТДи – /<х б1.Х Дж1ж.х–.Х цн:ж м нДи ?им–Дх «н йДжХ Дн /нМ1хи Дж
нрж:иж, (н?йнТДнХ нДи хм–ж . нМДй ? жц /и1ДжОХ . «нн1>й /н.н–ДДн ?Ди«нй.–,
Эн йДж МиТж Ди 1х«х, пДж ДхТДн ?иД–.– .«1и/;х«Днй,
ю ДиМж–ми. МнМжми им;нй пи1нХ /1жТМж :жй нДи хжМж р «нммжМТ, ьн мэ;нОХ «н
«нМи-м;н ?иДйим.– .«1и/;х«Днй
е
Х ?Диж ? ый Дж нМД МжД .1нм.–, пнТДн /н1и
нМ м ;нмжжХ 1и;ни– ДиМ нМДй- жМД.ржДД>й им;нйнй,
( «нйДиж 1иж йх?>«и Мжр:и:жО 1х//> пнихД, (н«1х йжД– /нмх«1хнй 1и?мн-
ТжД> р.ж /1ДиМмжТДн.K М>1н«нм р рМж .ж1МшиХ м.> ;хйи .1иДш> ? им;нйиХ
«и1Д«Х р>1ж?иДД>ж ? Тх1ДимнрХ «мжО«и1иДМи<Х Мж1Тижм Мм– «мжО«нО мжД> .н р.жй
1и?ДншржД>й мжДн:«ий ? «ри.J
ат
, СхржД1>Х «и« Ди/1йж1Х жи1имДи– /1н1ийй«и
е
С«1и/;х«Д (иДм, jkZ_lmooni\oХ н иДм, jkZ_lmoonK jkZ_l ? р>1ж?«иХ moon ? «ДиХ ;х«римДн ««Ди ? р>1ж?н«J) ?
рМ 1х«нМжмДнн .«х..риХ ?и«мэ:иэфО.– р ?ннрмжД нн1ймжД .жйжОД>ц м м:Д>ц нним;нйнр,
ат
(и. ? –/нД.«и– ;хйии, )жД> «мжО«жХ Ди/нйДиэ йим–1Д>О .«н:Х нм«н н1и?Мн нД<ж,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
с8
.н р1жйжДХ «нМи й> .йн1жм «ЗмхэJ р ьэ-Йн1«жХ «риДшХ нн1иХ мжД>Х /хн-
рш>Х Ди«мжО«Х ;1жмн« ? р.ж ?Мж.,
4 «и:ж.ржДДнн им;нйи ж. ж«.х1и, +Д /мнД>ОХ нм.>О Д«нМи /нмДн.э Дж
?и«1>риж.–,
СжО:и. – 1и;ниэ ДиМ .1иДшжО ГТн<и пи1н, пжД– Дж рнмДхжХ :н нДи 1и..«и?>-
риж р.жй, +Д .Днри ;хМх рйж.жХ – ?Диэ, Н ж.м МиТж Дж .1и?хХ н пи1н Дж .йнТж /1н.н
р?– .ж1ж жн ? .рнжО .н1, +Д ;>м н1нйДнО :и.э жж р>/х.«Днн нМи, !и« ТжХ
«и« р.жО жж Т?Д,
чМД.ржДДи– х.х/«иХ Ди «нн1хэ – .нми.Ди /нОХ ? – /1;ж1жми мжДх ри. . .ж1-
Мж:«ий Мм– ЗнО .1иД:«Х Дн рйж.н Джж – /1н.н йнх ./нм?нри н;>:Дхэ р «мжн:«х,
ю /1«миМ>риэ мжДх р «мжн:«х « нн1и–йХ Дн шржи р>м–М– Дж и« цн1н<н, ПнЗнйх
– р.ж-и« ./нм?хэ мжДх . .ж1Мж:«ий, Н /ннйХ /н«и:ри–. р и« йх?>«жХ – ;ж1х <и;-
мнД р рМж .ж1МшиХ :н;> р>1ж?и ?н;1иТжДж ц Мрнц . р>/х.«Днн, пи1н ;хМж р рн.-
н1ж н Знн,
бнМи – и««х1иДн /1«мжриэ ?и.нц<ж мж/ж.« 1н? н «н1.иТи пи1нХ /и/и .х:.–
р Мрж1,
? Чжй ?иДйиж<.–Ч ? ./1и<риж нД йжД–,
? ЭйХ ? нрж:иэ –Х /1«мжри– жфж нМД мж/ж.н«, ? ч.м .мДн /н.и1иэ.Х нХ
рн?йнТДнХ « ынТМж.рх МнМжмиэ,
? Н-и-иХ ? /и/и Дж Мриж.–Х .н р Мрж1–цХ Ди;мэМи–Х «и« – 1и;ниэ, ? ьхХ – .н;1иэ.
/н.йн1ж н Днр>О Мн«хйжДимД>О мй бжДи Бж1Д.иХ ж.м ?ицн:ж<Х /1.нжМД–О.–,
пнТж ;>Х ? нрн1э –Х /1н.н :н;> ;> мэ;ж?ДнО, ПнДиМн;мн. ;> :ж1ж.:х1
йДнн х.мОХ ./х. рД? р.ж /1ДиМмжТДн. .Днри ц 1и?мнТ Ди /нмх, П1–йн .жО-
:и. – рн<ми р цн1н<О 1и;н:О 1й, ? Пн:жйх ;> ж;ж Дж Ди:и ;ж? йжД–Ч
? ,н1н<н, !нМи – /н<жм, ? Пи/и <и1«иэфжО /нцнМ«нО ./х.«иж.– рД?, ю 1и;ниэ
ДиМ им;нйнй /1и«:ж.« р.э Дн:Х Дн р нж ?и«иД:риэ .1иДшх ГТн<и пи1нХ нДи
/нмх:ми. МжО.ржмДн «1и.рнО, СмжМхэфжО Мж .1иД:«и .ж.ж1, Гм– нДи – ./нм-
?хэ ;хйих . шржийХ и /нрж1ц Джж /1«мжриэ Ди<х .и1хэ нн1иэХ «нн1хэ .Мжмими
йийи, п> .нй /ж1жМ Мх;нй Ди/1нр Ди<жн Мнйи р нМжТМж Мм– шж1«р, п> р.ж нМж> р
;жм>ж /ми– . 1н?нр>й мжДн:«ий р рнмн.иц, Сийнж ?ийж:ижмДнж р ЗнО нн1и нХ
:н й> . пи1н ймн хм>;ижй.–Х и б «нр>1–ж.– р Дн.х,
ю хм>;иэ. /1н .ж;–, 4 б .мх:.– /1/иМн«Х «нМи нДи хрМ Зх нн1иэ
р им;нйж, ьж йнх Знн МнТМи.–,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
се

шсс 1!

бНб у+(+ыщ! пНыу+Х ПычГП+С)чГьщЙ 4ЧчБьЫЙ у+Г ? .ий>О 1ж<иэфОХ
нТрмжДД>О Ди.нм«н риТД>ОХ :н н Джн ?ир. р.– Т?Д, !и« :нХ МхйиэХ йДж ДхТДн
х./ж /нмх: йи«.йимДнж хМнрнм.рж н :жД– /ж1жМ жйХ «и« Ди .мжМхэфжО ДжМжмж
Ди:Дх.– ?иД–– р <«нмж ншимДн .и1хж /1жМ/н.мжМДО нМ, Н .жО:и. – .Тх Ди
«1>мшж :иэ ц нМнрХ «нн1>О «х/ми ?и
.жйМж.– /– шжДнр Ди ;;мнж:ДнО 1и./1нМиТж,
ю «и« 1и? /нМ;1иэ. « .ийнйх Дж1ж.Днйх (б1ж..Ми МнмТДи .н;ми?Д ьиОМТжмиХ
:н;> ?и/нмх: Мн.х/ « цнМ ГТн<Х :н;>
?и;1и /н:х, +Д нТж йжД– ?ийж:ижХ /нМДйиж 1х«хХ .мнрДн /1н.н .н;1иж.– /нйициХ
Дн ?ижй р.ж Тж /нМцнМ,
? П1ржN Сй/и:Д>О «нй;Дж?нД:«Х ? нрн1 нДХ /ж1ж.ж«и– Мн1нТ«х,
пнО «н.эй:« р>шрж<жн нмх;нн шржи . /нМ.нмДхций ?ир–?>риж.– рн«1х <ж,
ю «х/ми жн р рДиТДнй йии?Д:«ж .н .«М«нО .жйМж.– /– /1ншжДнр, щ Зн Дж «нй-
;Дж?нД,
? Эн ￿
п58жный остюм,
? .нн;фиэ –Х рн?р1ифи–. « «ДжХ .и1иэ. Дж?ийжДн
/1«1> н;мнТ«х 1х«нО, пжД<ж р.жн – цн:хХ :н;> ГТн< «1«нрим йжД– ?и :жДж
М1–ДДнО «ДТ«Х «нМи – /1н.н />иэ. Ди.миМ.– /1–Д>й МДжй,
ю :хр.рхэХ «и« нД ТМжХ .«1ж.р 1х« Ди 1хМХ /нМДйиэ нмнрх,
? ЧнЧ
? ,н:ж< .жнМД– рж:ж1«нй /н.йн1ж «Дн р Бж..Ч Пн«и?>риэ йхммй «П«-
.и1J, пнТжй р?– б,
? ГиХ «нДж:Дн, ьи/< йДжХ «нМи ;хМж< ннрХ ? нрж:иэ –Х /ж1жрн1и:ри– .1иДшх,
«ьиОМТжм 1и..жриж ;мх?«х б1ж..М>, Гжрх<«и ?иМиж.– рн/1н.нйХ «нМи Тж /нМжО-
.рхж .Днрн1ДнжХ «нн1нж нДи /нМ.>/ими р жн пж1мн, б1ж..Ми ДиМжж.–Х :н нДн Дж /нМжО-
.рхж .м<«нй .«н1нХ /ннйх :н ьиОМТжм н:жД цн1н<н шжмхж.–J,
ГТн< Ди«мнД–ж.– />иж.– /н;мТж р?м–Дх Ди йнэ «Дх, ю <мж/иэ жн /н 1х«жХ
Дн нД х./жриж /1н:и р.мхцK
? «Сж1Мшж б1ж..М> х:ифжДДн ?и;мн.Х «нМи ьиОМТжм /1нржм 1х«нО рМнм жж
;жМ1иJ, ? ГТн< /н«и>риж.– .н .йжци, ? Чн ?и ж1хДМх > :иж<Ч
4 йжД– н1– фж«,
? +цХ мх:<ж йнм:,
ГТн< н.х/ижХ /н.йжри–.,
? !нМи – н.ирм–э ж;– . б1ж..МнО ьнЗмжй,
? б рнжйх .ржМжДэХ жн ?нрх
Найпже5
N ? «1:х жйх р ./Дх,
б рДж .ж;– н 1иМн. н ннХ :н й> Мжй х.нри.– . ГТн<жй,
бнМи р «Днжи1ж нД /1н. Мжрх<«х х .нО« /нмнТ .мнО йи.ми Ди /н/«н1Д (Ди
МнД><«нХ р .ж1жМДх .рж1цх)Х й> нМн;1жмДн «рижй,
Сж.1жД«и .М /н.ж1жМДжХ Ди .йж<Д>ц йнйжДиц нДи и« .мДн .йжж.–Х :н
?и«М>риж Дн р рн?Мхц, б рж. р.жн-Д:жнХ /нЗнйх жж «1ж.мн н/х.«иж.– Дж Мн
«нДши, п> . ГТн<жй хм>;ижй.– /нрж1ц жж нмнр>,
(.–«О 1и? «нМи ГТн<Х пи1н – цнМм р «ДнХ пи1н нТж .Мжми /н.ж1жМДж,
!и«й н;1и?нйХ нДи йнми /ж1ж<ж/>ри.– . Дий н;нй, +Ди ./жшимДн и« МжмимиХ
:н;> – Дж нфхфими .ж;– ;1н<жДДнОХ ?-?и ннХ :н х Джж ;>м /и1жДХ и х йжД– ? Дж, Сж.1и
р.жМи ;>ми н:жД рДйижмДнО /нДи:имх ?и.ирм–ми йжД– рнмДнри.–K Дж /нМн?1жриж м
нДи йжД– р :жй-н, ьн унх-унх Дж ? жцХ «н хириж :н- м;н м /1х«1и<риж /1ирМх,
+Ди /1н.н н:жД цн1н<и– .и1<и– .ж.1и, Сийи– мх:<и–,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
нт
ьн ;>рим р1жйжДиХ «нМи – р.ж 1ирДн :хр.рнрими .ж;– нМДн«н, ьж р 1нйиД:ж.«нй
.й>.мжХ и р М1хТж.«нй, п> р.жМи ;>м . ГТн<жй М1х?–йХ Дн р ж йнйжД>Х «нМи нД
н;Дйим пи1нХ .н– рйж.ж .н йДнО р н:ж1жМ ?и /н/«н1ДнйХ м р йи<ДжХ «нМи нД цн
;ж.жМнрим М1х . М1хнйХ – нфхфими .ж;– 1ж;жД«нй Ди ?иМДжй .МжДжХ «нн1>О Дж йнТж
.мх<иХ н :жй 1и?нри1риэ р?1н.м>ж, Эн ?и.ирм–мн :хр.рнри .ж;– ДжрМй«нО, щ?-?и
Дц – ?ицнжмиХ :н;> х йжД– нТж ;>м «н-нХ . «жй – йнми ;> /ж1ж<ж/>ри.– Ди ?иМДжй
.МжДж,
!ж/ж1 .1иДДн .Мж р/ж1жМ, (М ?Мж. Дж и« хТ нм:иж.– н рМи . ?иМДжн
.МжД–, ьи .ийнй МжмжХ р.ж «иТж.– и«й Тж н;>:Д>йХ «и« /1жТМж, щ Зн х./н«ириж,
б1. ?рнД йДж Дн:эХ «нМи – «1и<х Дн Ди Дниц р 1и?Д>ж нжД« 1н?нрнн, ьи
?иМДжй нДж и« <хйДнХ :н жО /1цнМ.– «1:и,
? 4иМиО :нN
? ЧнЧ ю жМри ж;– .м><хN ? ю ДиДн<х Ди й?Джш шрж 1х«нрнн /хД<и /нМ Ди?ри-
Джй «Пн1и? йжД– .рнй мх:<й р>.1жмнйJ,
? ПннМ, ? ю /нДйиэХ б1. /ж1жМриж.– /н «нйДиийХ /ннйх :н .иДнр.–
ДжйДнн <ж, ? Н ж/ж1 > йжД– .м><<Ч
? ГиХ н1и?Мн мх:<ж,
? 4иМиОХ «н 1и..им.–,
ю /ж1жцнТх Ди хм1и.нр1жйжДД>О 1н?нр>ОХ «нн1>О р>м–М «и« ;жм>О . «и/мжО
«1и.Днн шржи,
? бнЧ
? ГТжД бирД.«N +Ди /н.мими жн,
пн ми?и мж?х Ди мн;,
? +нN Пн:жйхЧ
? Пн-рМйнйхХ нДи р.1жми «и«нн-н /и1Д– ? хДрж1.жи (1МТД Ди .рнжО
1и;нж, 4рж1жДиХ нДи р.ж мжн ?йжД–ми бирД.«, ? бн-н р>«1«риж й– б1.Х нДи
нрн1K ? пДж /н1и, пн– н:ж1жМ р ;н::ж
аа
,
б1. рж<иж 1х;«х Дж /1нфи–.Х :н р жж .мж,
ьи .ийнй МжмжХ – /н?Ди«нйми. . б1. :ж1ж? ЖжДжржрх, щц йиж1 ? .ж.1>Х н ж.
Мжрн:« ? «х?Д>, б1.Х ;>римнХ ДнМи /1цнМми « ДийХ «нМи й> ;>м йимжД«йХ Дн
нД . ГТжД хТж нМи Дж миМмK ./н1м н нйХ :– Би1; /1жжДМнрими Ди бжДи (нД ;>м
нм«н нМД), ю МиТж Дж />ими. ?и Джн ;н1н.–Х цн– нД ;>м йнй, !н:ДжжХ 1иД<ж нД
/1ДиМмжТим пи1н, ( <«нмж Дж«нн1>ж МиТж Дж /нМн?1жриэХ :н ГТжД б1. «х?Д>,
+Д .нрж1<жДДн Дж /нцнТ М1х Ди М1хиK ГТжД ? йДиэ1Ди–Х . ?–фД>й 1х«ий ;жмн-
«х1>й рнмн.ий ?нмн.нн шржи, б1. нТж ;мнДМД«иХ Дн н;ж.шрж:жДДи–, +Ди р><жХ
/мж: <1н«жХ «и« х /мнр:ц, ьнХ жй Дж йжДжжХ йжТМх Дй ж. Дж«нн1нж .цнМ.рн,
( Мжр–нй «ми..ж б1. ;>ми 1и./хфжДДнО, +Ди /н.н–ДДн цнМми Ди рж:ж1Д«Х Ди/-
рими. шж/м–ми /и1ДжО /н.и1<ж, ( нй нМх Мж.–«ми..Д« ? «нйиДМ> /н ми«1н..х 1и.-
.«и?>рим р.жйХ «и« нД . б1. ?иДйим. .ж«.нй р йхТ.«нО 1и?Мжрим«жХ :н ;>мн Дж/1ир-
МнО, ЖжДжржри ?и.ирми Пж1и /11н? Знйх ДицимхХ :н;> н 1и..«и?им р.жй /1ирМх,
ю МхйимиХ :н ;>мн МжО.ржмДн ?Мн1нрн .н .н1нД> ЖжДжржр> р.х/.– ?и б1.Х Дн
/нМ1хи Ди.ирими Ди нйХ :н ЖжДжржри .Мжмими и«Х нм«н :н;> мэМ Дж /нМхйим н
жж 1нМ.рж .н <мэцнО, Пн.мж Знн б1. /ж1ж.ими цнМ Ди рж:ж1Д« Ди:ими н;фи.–
. 1ж;–ий ? М1хнО <«нм>,
Зи ДжО .нц1иДми. и 1ж/хиш– Мжр–нн «ми..и, +Ди ржМж .ж;–Х .мнрДн жж Зн Дж
рнмДхжХ Дн – ?ДиэХ :нХ цн ДжйДннХ Дн рнмДхж,
аа
Бн::ж ? им–Д.«и– 1и Ди н:Дн.Х /нцнТи– Ди ;нхмД,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
на

шсс 11

( (+СбычСчь-ч ПНПН у+!+(щ! )НЗНь-Ю, +Д р.жМи «миМж р Джж йж«.«иД-
.«хэ :ж1Дхэ и.нм Мм– н.1н>, ,н ?рх: МнрнмДн йж1?«нХ Ди .ийнй Мжмж /нмх:иж.–
р«х.ДнХ ;н;> МиТж Дж ?ийжД>, ГТн< /1цнМ « Дий р н.Х /нЗнйх х /и/> ж. шжм>ц
1 /нйнфД«иХ :жйх нД ;ж?хйДн 1иМ, бнМи рн р1жй– хТДи р./м>риж й– пи1нХ – /нм–-
М>риэ Ди ГТн<и ?ийж:иэХ «и« нД Ди/1–иж.–, пДж .иДнр.– жн Тим, ГнмТДн ;>Х
б нТж Зн ?ийжмиХ /ннйх :н нДи /ж1жрнМ жйх 1и?нрн1и Ди йнО Мж.ж1K и1иц.н-
р>ж /1нТД>ж,
!и« «и« ннрм /и/иХ ?и Дий н.иж.– х;н1«и, +Д ./нм?хж «иТМхэ «и.1эмэ Ди
«хцДжХ Мм– нн :н;> /1ннр ми?иДэХ /нЗнйх Дий р.ж /1цнМ.– й>Х Дн ми?иД–
нн .нми,
Пн.мж х;н1« й> нМ>цижй /ж1жМ жмжр?н1нй, СжО:и. рж:ж1 рн.«1ж.жД–, ьн Д х
«нн Дж Знн ?Ди«нйнн рн.«1ж.Днн нфхфжД–Х /ннйх :н ?ир1и ? ГжД 1хМиХ х Ди.
н.иж.– м< нМД МжДж« /ж1жМ Ди:имнй ?иД–О,
б 1хМ.– ДиМ .рнй «нммиТжй . .н;и«ий
(аа8 неожипанность
N),
? щ «и«хэ > цн:ж< ;нм<ж р.жнЧ ? ./1и<риж жж ГТн<,
б йнмДжДн.Дн нрж:ижK
? Н«х,
? пим:«и м Мжрн:«хЧ
щ рДнр .мжМхж Дж?ийжМмжмД>О нржK
? пим:«и,
? би« > жн Ди?нрж<Ч
!х б йжМмХ – ?Диэ /н:жйх, Пнрн1и:ри–.Х – фж«н:х жж ;н.>ж Дн,
? Н – ?ДиэХ «и« > жн Ди?нрж<Х ? /жрх:ж /1н–риэ –,
? пнм:Х )и1и ГТДN ? р?Т .ж.1жД«и,
!ж/ж1 р.ж рДйиДж ГТн<и /ж1ж«мэ:мн. Ди йжД–,
? ьх ТжХ .«иТ ДийХ ? хйнм–ж нД,
ю /нм–М>риэ Ди бХ и нМи1риж йжД– ?мн;Д>й .рж1«иэфй р?м–Мнй,
? ьж ;ж1 р нмнрхХ ? нрн1э –Х рДж?и/Дн ?иДж1рД:ир, б йнТж ;> 1ж;жДн«Х
Дн нДи ? жц МжжОХ . «жй <х« /мнц,
!нМи ГТн< –Дж йжД– ?и црн. /1нМнмТижK
? НОХ Ми ;1н.Х )и1и ГТДN ьж нй Ди.,
ю /1р.иэ Ди мн«–цХ б Тж />иж.– ?иТи миМнДэ йнО 1н, ,ц«и–Х – нрн1эK
? ( :ж. йим:«иХ «нн1>О жО Д1ир.–,
? Зи«Д.Х )и1и ГТДХ ?и«Д.N
б /Диж йжД– .мх:иОДн 1и?1>риж нМДх ? нн1иО . .н;и«ий, Сж.1жД«и
?Миж «1« /иМиж Ди «нмжДХ 1и..йи1ри– «нммиТ, чж мшн «1и.Днж ?-?и /нМ.х/иэфц
.мж?Х «нн1>ж нДи />иж.– .Мж1Ти, ю нфхфиэ .ж;– Д:нТж.рнй, СиТх. />иэ.
н;Д– жж р ?Ди« ￿
сожа5ени8
Х Дн нДи х«мнД–ж.– н йжД– /Диж /н Дний Ди.нм«н .мДнХ
:н – р?р?риэ, ПнМДйиэ нн1иэ />иэ. /1«1ж/ н;1иДнХ Дн /1жТМж :жй
х./жриэ Зн .МжмиХ б р>цри>риж жж ? йнц 1х« нМиж ГТн<х,
? ГТн<Х ./1ирХ ? /1н?Дн. нДи, ? )и1и ГТД ./н1ми жж,
? бХ – Тж нм«н М1и?ДмиХ ? ?и/Ди–.Х нрн1э –, ? ьж .н;1ими. – Ди?>ри й–
йим:«и, ю ;> Д«нМи жн Дж .«и?ими,
Сж.1и Дн11хж йжД–, ГТн< 1и?миТриж ;хйих /нМ.ир«нО . «нДшжД1ишжО
ц1х1и .«мжриж Мрж :и., +Д х1иж мн;,
? =х-х, ГхйиэХ Дж нрим.–,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
нс
ю цмн/иэ р миМн< />иэ. /нОйи р?м–М бХ Дн нДи МиТж Дж .йн1 р йнэ
.н1нДх, ЗДиэХ Зн ?и.мхТжДДн,
пим:«Х р «нн1нн рмэ;мжДи бХ ? ГТн<,
б ;>.1н ?и;1иж «нммиТ х ГТн<и .хцн /1н?Дн.K
? ю /н<ми МнМжм>ри Дирж1ц, С/н«нОДнО Дн:Х ГТн<,
? С/н«нОДнО Дн:Х бХ ? нрж:иж Ди< н.,
ю «1н«н нрн1эK
? С/н«нОДнО Дн:Х бХ ? Дн нДи хТж Дж.ж.– ррж1ц /н мж.Дшж Х ж.ж.ржДДнХ Дж
нрж:иж,
би« нм«н Мн Ди. МнДн..– ?рх« ?и«1>риэфжО.– Мрж1 ./имДХ ГТн< /нрн1и:ри-
ж.– «н йДж /1н?Дн.K
? (н Зн > /н/ими,
? ЗДиэХ ? нрж:иэ –, (Дх1 йжД– р.ж .Тйиж.–, Пн:жйх – Зн .МжмимиЧ ГиТж «нМи
– нрн1миХ – хТж /нДйимиХ :н Зн Дж/1ирмДн, пи1н ;> и« Д«нМи Дж /н.х/ми .н
йДнО, ьж и« .и1<ж .ж.1> МнмТД> н;1ифи.– . ймиМ<йХ н.н;жДДнХ «нМи – Ди.нм«н
.и1<ж б,
? бн жО Д1ир.–Ч
? П1н.н йим:« ? <«нм>,
ГТн< р?М>циж,
? ыи?рж нДи хТж Мн1н.ми Мн ннХ :н;> рмэ;м–.–Ч пДж «иТж.–Х нДи жфж .м<«нй
эДи Мм– р.жн Знн,
? ю рмэ;м–ми. р йим:«нрХ «нМи йДж ;>мн Мжр–Х ? нрн1э – жйхХ р.ж жфж Мхйи– н
б, щДж1ж.ДнХ «и« йДж .Мжми и«Х :н;> нДи Ди йжД– ;нм<ж Дж ?мми., ьж /нцнТжХ
:н Ди .жО 1и? – нМжмиэ. нм«н .Д«ж1МхМмжй,
? ( «ннЧ ? ./1и<риж ГТн<,
? Чн р «ннЧ
пнТж ;>Х ж.м – «и«й-Д;хМ н;1и?нй хнрн1э /и/х «х/ жО фжД«и"
? бн ;>м рнжО /ж1рнО мэ;нрэЧ
? ,й-й, пнжО /ж1рнО ￿
насто8щей
мэ;нрэЧ ? ю рмэ;м–ми. р Мж.«нй .иМхХ /ж1рнй 
рн1нй «ми..ицХ Дн Зн Дж .:иж.–, ? Пж1рнОХ «нн1и– МжО.ржмДн :н-н ?Ди:миЧ
? бнДж:Дн,
? ьх" МхйиэХ Пж1 бирД.«,
ГТн< жМри Дж Мир.–,
? бирД.«Ч !> <х<Ч +Д Тж и«нО ;иДимД>О, ю МхйимХ ж;ж Д1ирм.– «н-н
;нмжж" Дх Дж ?ДиэХ хнД:жДД>ОХ :н м, Пж1 бирД.« ? «м<ж, +Д «и« «и1нДДи– х1«и
««1хнн /и1Д–J ? мйи /1н .и1<ж«ми..Д«нр,
ю /нТйиэ /мж:ий,
? Сий ./1н.м,
? (ихХ ? /1н?Дн. нДХ «и:и– нмнрнО, ? П1н.н" рих,
? ыиД<ж нД ;>м М1хй, ьхХ – йжэ р рМхХ нД ;>м р.ж жй Тж Пж1нйХ Дн р йжД<жО
.ж/жД, ? ГТн< «нмж;мж.–Х – Мн;ирм–эK ? !> /и1жДХ /нЗнйх ж;ж Дж /нД–,
? !> /1ири, ю Дж /нДйиэN
? Н рнн;фж-нХ «н ;> нрн1мХ > .ий-н ;>м рмэ;мжД р й.. ын<мМN
ГТн< «1и.Джж,
? +Ди нМи ;>ми МжО.ржмДн .й/и:ДнОN
? 4х, ? ю нМи1риэ жн /нДйиэфй р?м–Мнй, ? +Ди ;>ми «МжО.ржмДн .й/и-
:ДнОJ, ? ьи<и .н.жМ«иХ й.. ын<мМХ :и.н /нМ.1ими и?нД р «н1нжД«ц йиц1нр>ц
<н1«иц . рж1цнй н ;«Д, ( ж МД .н.жМ.«ж йим:<« р.жМи /1цнМм /н1и
рн Мрн1ж ГТн<и,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
нн
? ( мэ;нй .мх:ижХ й.. ын<мМ Дж ;>ми /ж1рнОХ р «нн – рмэ;м.–,
? ьжЧ
? ьж, !> ;>ми,
пДж 1ж;хж.– Дж.«нм«н .ж«хДМХ :н;> /ж1жри1 х.м><иДДнж, (.жХ :н – йнх
р>МиK
? НЧ
? бнМи – р/ж1р>ж /ж1жжцим .эМи, Гн ннХ «и« х?Дим рнэ .ДДхэ Дих1х, ? Зи Зн
– /Диэ жн р нмжДХ ГТн< р?р?риж, ? пДж ;>мн МржДиМшиХ и ж;ж нМДДиМши, Пнй-
Д<Х – 1и?1ж<им ж;ж «ии.– Ди йнжй .«хж1жЧ +Д ;>м йнжО 1иМн.э н1Мн.э, ю
.;ж1ж МжД . Мрхц МДжО 1нТМжДОХ :н;> «х/ жн, щ – Мим /н«ии.– Ди Джй
тебер
? ю МхйимиХ > /1н.н ;>м фжМ1>О,
? !> х/ими /н.иМми н1нйДхэ ши1и/Дх Ди жн ;н«хХ ? /1нМнмТиж нД, ? ПнйД<
ЗнЧ
? ГиХ /нйДэХ «и« > /ми«им,
? ю Дж ￿
п5аа5!
Н ;>м /н /1ирх 1и..1нжД, !нМи /1<жм «нДжш йнжО йимжД«нО рмэ;-
мжДДн., ? ГТн< р.ижХ й> Ди/1ирм–жй.– « р>цнМх,
Пж1жМ жй «и« н«1> Мрж1Х ГТн< н;н1и:риж.– нрн1K
? ьж ?ДиэХ :н ;> – МжмимХ ж.м ;> ж;– Дж ;>мн 1–Мнй /н.мж нн" «и« пи1н ;1н.ми
йжД–, ? чн мшн ?имриж мж«О 1хй–ДжшХ /н«1>ри– «иТМхэ н:и1нрижмДн рж.Дх<:ихэ
фж«х, ? !> /1Миж< йДж .мХ )и1и ГТД,
ГТн< м–М Ди йжД–Х – р./нйДиэ «иТМнж 1и?МжмжДДнж «нМи-м;н йДнржДж . Дй,
Зижй нД ;>.1н />м«н н;Дйиж йжД– .:ж?иж р Дн:,
ю .нэ р н«1>>ц Мрж1–цХ р йнжО нмнрж /1нДн..– й>.мХ Ди.нм«н ;>.1и–Х
Ди.нм«н ДжнТМиДДи–Х :н – Дж йнх хМж1Ти.–K «ч.м ;> > ;>м йнйХ – ;> Д«нМи .
н;нО Дж 1и..ими., ь ?и :н Ди .ржжJ,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
но

шсс 1,

Н (+! щС!+ыщю ьНOчу+ С ГЖ+Oчп ЗьНб+пС!(Н, +МДиТМ> й> . Мжрн:«ий
х.1нм Ди мхТиО«ж /«Д« . й<«ийХ Ди.н–фй :ижй «ж«.ий, п> 1и./нмнТм. Ди
?иМДжй Мрн1ж и«Х :н;> Д«н Ди. Дж хрМжм, пДж ;>мн хТж нМДДиМшиK .м<«нй р?1н.ми–
Мжрн:«и Мм– и«ц 1Х и пи1н ? 1ДиМшиK .м<«нй-.м<«нй р?1н.ми–, щйжДДн йДж р
нмнрх /1<ми /нМн;Ди– Мж– (р>:ими жж р «Дж), ю .йнми /1рн1.–Х :н Зн р.ж
1иМ ймиМ<жО .ж.1жД«Х х;жМми пи1н /н1и . Дий, пийи хйж1ми нМнй 1иДжжХ .
жц /н1 пи1н 1жМ«н н«и?>рими Дий р :жй- м;нХ ж.м Мжмн «и.имн. б,
п> 1и./нмнТм. Ди .и1нй .Джй Мж.«нй нМж–мж пи1н . ?н;1иТжДжй ;жм«, ю
1и..ирми 1ж.Дх>О :иОД>О .ж1р?Х йД-«ж«.> . :ж1Д«нО «1х/Д«ий .ици1иХ «нн1>ж
?и.ирми /и/х «х/ р йии?ДжХ и и«Тж /нмнТми /н /мэ<жрнйх й<«ж Мм– «иТМнО ?
Ди., п> р.ж ;>м р <м–/«иц ? – Ди.н–ми Ди Знй,
? !> МнмТДи ДиМж <м–/х Ди :иж/жХ ? ;ж./1ж.иДДн /нрн1–ми –Х /н«и пи1н Ди«н-
Джш-н Дж ДиМжми жж м< Мм– ннХ :н;> – н.ими, ьи ДжО ;>ми йийДи .нмнйжДДи– .иМн-
ри– <м–/иХ б Дишж/ми жДД.Д>О «н?>1ж«Х и – х«1и.ми .и1хэ йжцнрхэ ;и;х<«Дх
<и/«хХ /1«1ж/р Дж.«нм«н /ми.«нр>ц шржн:«нр Ди йи«х<«х,
ю 1и?мрими ж/м>О :иО ? ж1йн.и р :и<«Х «нМи ГТн< р?н;1им.– Ди ?и;н1 .им
.мжМ ?и Дий, пж.–ш Ди?иМ ? н«Ди 1нрнО «нйДи> й> Ди;мэМимХ «и« ръж?Тими .жй–
ГТн<и, п> ДиМж–м.Х :н Ди<жО ДнрнО .н.жМ«нО н«иТж.– Мжрн:«иХ Дн «нМи хрМжмХ :н
1х?:« р>и.«риэ йим:<ж.«О ржмн./жМХ н рж1Дхм. н;1иДн « 1ж,
ГТн< йнм:и .Мжм Ди ?и;н1ж, пи1н ;>ми Ди/1–ТжДи .йхфжДиХ жж фж« />мимХ Дн
нДи Дж .Д–ми <м–/х, б н«м«Дхми жн,
? П1ржХ йим:«Х ? .«и?ими нДи,
? П1ржХ ? нржм нДХ йим:« . МмДД>й Дж/н.мх<Д>й рнмн.ийХ «нн1>ж /1-
цнМмн. н«М>ри Ди?иМ, ьи Джй ;>ми «1и.Ди– х;нм«и . М>1«нО Ди /мж:ж,
б ./1н.миK
? би« ж;– ?нрхЧ
? ГТн<,
? !> МнмТжД /н1и . ДийХ ГТн<Х ? ржмжми .ж.1жД«и,
!и« нД /н.х/м,
!нМи – Дж /нМн?1жримиХ Ди.«нм«н риТД>й .иДж Зн йим:« Мм– йжД– Мм– .ий>ц
мэ;й>ц йДнэ мэМжО, ьн МиТж ж.м ;> – ?ДимиХ :н ;> ?йжДмн.Ч п> ;> Д«нМи Дж
;>м рйж.ж, ГиТж ж.м ;>"
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
н5

шсс 1п

ю Г4пН)НХ Ч!+ ПчычБ+)ч)Н щп,
бнМи – /.ими /.йн /1нфими. . ДйХ – /н- Ди.н–фжйх нрн1ми «/н«иJ, пДж
;>мн Дж и« –ТжмнХ р н.н;жДДн. «нМи – МхйимиХ «и« .мДн нД Д1ирм.– пи1нХ «и« .мДн
нДи жн мэ;ми, би« – йнми Мж1Ти н;Мх Ди /ж1рхэ мэ;нр .ж.1>Ч ьи .ийх пи1нХ «нн-
1и– /нТж1рнрими .нм йДнй 1иМ Ди. р.жцЧ +Ди р.жМи-р.жМи .ирми йжД– . б Ди
/ж1рнж йж.н, +/х. ГТн<и ? Зн .рнжн 1нМи йнО ./н.н; /н.ир Дж1ж.> пи1н
р><ж .рнц,
ьн ж/ж1 – .Тх нМДи р н.ДнОХ йн– .ж.1и ДицнМ.– ?и :ж>1ж >.–: йм н.эМиХ
и ГТн< ? /н .н.жМ.рхХ р.жХ н :жй – йнх МхйиХ ЗнK ￿
«Джош Санперсон, мне ты перой
понраи5с8р 1о сем юаонам спраеп5иости, ты мойр + ес5и бы мы бы5и месте, 8 бы
упаоа5а теб8 сой чемопан и ю85а с собой и5и оста5ась бы тутр , бы нионпа не броси5а
теб8р Ни юа что на сете
J,
Гхйи н; ЗнйХ ./>>ри– /нМн;Д>ж :хр.риХ ? Зн ;нм<жХ :жй рж1нмнй.рн, щ –
Зн ?Диэ, Эн /нмДжО<жж /1жМижм.рн, пДж «иТж.–Х :н йн– Мх<и 1–?Ди, пи1н хжцими
йжД<ж ДжМжм Ди?иМХ р?м–Дж Ди йжД–Х «и« ;>.1н – /нММими. .н;ми?ДхN би« ;>.1н рн
йДж /1н.Дхмн. ТжмиДж, ю цхМ<и– ? /1жМижмДшХ /ннйх :н – /1жМиэ .рнэ .н;.ржДДхэ
.ж.1хХ и р й1ж Дж Д:жн цхТж Знн, ьн :н ж/ж1Ч Чн – МнмТДи Мжми .н р.жй Зй
:хр.рийЧ
ПнмииэХ – ￿
мону
.Мжми нм«н нМДн, ьи/.и жйх жфж /.йн, Пн..«1/хй, С
и«й «нм:ж.рнй .1иДшХ «нн1нж /н1ж;хж.–Х :н;> р>:ж1«Дх р.ж н.ир<ж.– « Джйх
:хр.ри, ыж<х Зн рн/1н. 1и? Дир.жМи,
ю Мх р .рнэ «нйДих ДицнТх ./жшимДхэ 1х:«х . н:жД миМ«й :ж1Д>й :ж1Д-
мийХ Мн.иэ –Тжмхэ /н:нрхэ ;хйих Ди:Диэ /.и,
-р.р , /се еще 5юб5ю теб8р
, се еще 5юб5ю теб8, и это поистине онромна8 проб5ема п58 мен8, а
таже по-насто8щему бо5ьшой сюрприюр 58нусь, 8 не юна5ар /се это /рем8
8 пума5а, что перебо5е5а тобойр а же мон5о быть иначе, /епь ты 5юбишь
Марно? /сенпа бы5а то5ьо Марно
Зи«нД:рХ – «миМх /.йн р .рнО МДжрД«Х и Дж р «н1н;«х ?-/нМ <м–/>, 4 йжД– и«нж
:хр.рнХ :н – жфж Дж р.ж Мн/.ими йДж йДннж ДхТДн .«и?иХ /1н.н – жфж н; Знй Дж
/нМхйими,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
нп

шсс 1ь

бщ!!щ (Сч чЩч ьН пчью З)щ!Сю, П1?ДиДж ГТн<и р>;мн йжД– ? «нмжХ –
Ди/1н: ?и;>ми н ДжО, Сж.1жД«и Дн11хж йжД– р.ж х1нХ и «нМи – ./1и<риэХ цн:ж м
нДи /нжци .н йДнО р йии?Д ?и <«нмД>й /1ДиМмжТДн.–йХ нДи н1>?иж.–K
? щ Ди «и«нО йи<ДжЧ !> Тж 1и?;ми ирнйн;м пи1н,
4/.,
? ю .н;1ими. р?– /и/ДхХ «нМи нД рж1Дж.– МнйнО ? «,нхй М/нхJ
ас
Х ? – Мжмиэ
/и1х <инр Ди?иМХ :н;> .ж.1и Дж .йнми Ди йжД– Ди;1н..– . /Д«ий, ? ьж?и:жй р1жМ-
Д:иХ бЗ1Д,
б /1и«:ж.« 1>: ? йжДДн Ди и«хэ 1жи«шэ – ДиМж–ми., ьжДирТхХ «нМи
б .иДнр.– ?мнО йнм:, Зижй нДи ;1н.иж.– /1н: Х Дж /нрн1и:ри–. «н йДжХ
нрн1K
? ю . н;нО Дж 1и?нри1риэ, !> .ийи ?Диж<Х :н .МжмимиХ и« :н Дж х1хТМиО .ж;–
 Дж />иО.– рж1Дх йнж 1и./нмнТжДж,
ю цнТх ?и ДжОХ .и1и–. 1и?нрн1 жжХ Дн н Знн Дж Д«и«нн /1н«х, пжД– н<м,
ПнЗнйх – .Миэ.Х рн?р1ифиэ. « .ж;ж р «нйДих р«мэ:иэ .ихДМ1ж« ? «ых.имн:ж«JХ
1и.«миМ>риэ Ди «1нри нМжТМх Мм– /ж1рнО х:ж;ДнО ДжМжм, !х /1цнМ З.ЗйЗ. н ГТн<и,
П1 рМж жн йжД Ди жмжнДж х йжД– ;жх йх1и<« /н ./ДжХ Дн – .1нн Ди/нйДиэ
.ж;ж н .рнжО «м–рж,
Он се еще принап5ежит Марно, а не тебер
щ Дж риТДнХ :н нД 1и..им., +Д ;>м жж /ж1р>йХ :н н?Ди:ижХ нД р.жМи ;хМж жж,
Хочешь проатитьс8 на е5осипепе на той пороже паре?
ч?Ми Ди ржмн./жМж ? ?иД–жХ «нн1нж н;нТиж пи1н, +Ди мэ; цнМ /н 1н/ийХ
н/1ирм–.– р /нцнМ> «ии.– Ди ржмн./жМж, Н – Дж, ГТн< ?Диж Зн, 4 йжД– МиТж
;нм<ж Дж .н;.ржДДнн ржмн./жМиХ и пи1н жфж .м<«нй ржм« Мм– йжД–, (жмн./жМ
б н ;нм<ж йДж /нМцнМ,
П<х р нржХ :н Дж йнх; – МнмТДи /нйн: /и/ж /н Мнйх, Эн Дж мнТ, Пи/и МжО.р-
жмДн /н/1н.м йжД– /нйн: /ж1ж.иМ Дж«нн1>ж ? жн 1и.жДО, щ – .«и?имиХ :нХ ж.м
Зн /1«и? – Дж йнх нрж1ж.–Х нМи .нми.Ди,
С чем ему нужно помочь?
Чн .«и?иЧ пДж ДхТДн ;> н.н1нТДнО р .рнц н/1ирМиД–ц, +Д ?и/1н.н йнТж
/н.йн1ж р н«Дн хрМжK Мнйи – м Дж, ю /<х Джн/1жМжмжДДн р нржK ￿
«Да та, посе-
пненые пе5ар
ЗДи– ГТн<иХ нД ;> йн /н–р.– . мн/инО 1и;м–й м мэ;>й М1хй
Д.1хйжДнйХ ДхТД>й Мм– 1и;н>, Н ?ижй нД ;> н.им.– Ди хТДХ /ннйх :н р.жМи н.и-
ж.– /нхТДиХ «нМи ?ицнМ « Дий,
ГТн< .«и?имХ :н – /1Миэ жйх .м, юХ )и1и ГТД, ю цн:х ;> Мм– Джн и«й :жмн-
рж«нйХ Тжмиэ ;> нОХ «н /нММж1Триж жн р Зн 1хМДнж р1жй–, ,н:х ;> .йн1жмжй
жн йи–«иХ /н«и й> ТМжй рн?р1ифжД– пи1н, ьн Зн –Тжмн, !–ТжмжжХ :жй – Мхйими,
ас
«,нхй М/нхJ (иДм, Ho^e DelotХ I\k,) ? «нй/иД–Х рмиМжэфи– .жэ йии?Днр-.«миМнр /н /1нМиТж .1нжмД>ц
 нМжмн:Д>ц йиж1имнр Мм– Мнйи,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
нр

шсс 1ч

ю Пы+СЫПНЮС- СЧНС!)щ(НюХ П+!+п4 Ч!+ Счу+Гью /ж1р>О МжД <«нм>, ю
р.жМи ;нм<ж мэ;ми /ж1р>О х:ж;Д>О МжДХ :жй /н.мжМДО, Пж1р>ж р.жМи мх:<жK нД ?
Ди:имн,
Пн«и /и/и б хй>риэ.– Дирж1цхХ – ннрмэ ;мД> ? /<жД:ДнО йх« . мнй-
«ий ;иДиДнр ? мэ;йнж ми«нй.рн б, Зир1и« р /ж1р>О х:ж;Д>О МжД р.жМи ;>м
ржм«й .н;>жй Мм– йий>Х /ннй жн Ди .ж;– р?–ми пи1нХ ж/ж1 ТжХ /нмииэХ Ди.ими
йн– н:ж1жМ, БмД:« ДжйДнн нм.нри>жХ Дж и«ж мж«ж ДжТД>жХ «и« х .ж.1>, щ
«нж" ДхХ МнмТжД м ;> «нж .ржмн-«н1:Джр>йХ «и« «и«инЧ бнМи /и/и ./х.«иж.– рД?Х
нД рж.жмн /1н?Дн.K
? ю :хр.рхэ ?и/иц «нжN ? и ?ижй /ж жн р ?Ди« нМн;1жД– /нМДйиж ;нм<нО
/имжш ррж1цХ Дн – ?ийж:иэХ :н нД .Мжмим р.жн нМД мнн«, (МйнХ мх:<ж йДж /ж:Х и Дж
ннр «нж,
? !> /нцнТи Ди Мжр:нД«х . ж1й>Х ? –?ржмДн нрн1 бХ – /нДйиэХ нДи р.ж
жфж ДжйДнн ?м.– Ди йжД–,
? С/и.;нХ ? нрж:иэ –, ьи йДж р>шрж<О «нй;Дж?нД шржн:Ди– 1х;и<«и . «1хм>й
р>1ж?нй, ГжО.ржмДнХ р>м–М /н-ж1йж1.«Х Дн р цн1н<жй .й>.мж, пи1н н.ирми
.рн «н1:Джр>ж и1йжО.«ж .и/н Ди <Дх1нр«жХ «нн1>ж ржм« йДж м< Ди /нм1и?йж1и,
щМжимД> . нм.>й Дн.«ий,
? !> ?и/мжж< йДж «н.:«х Ди;н«Ч ? ./1и<риэ – .ж.1х,
? !> Дж ?и.мхТриж< ннХ :н;> – ?и/мжими рн рнмн.>Х ? нрн1 бХ н;м?>-
ри– рм«х, ? б1нйж ннХ . «н.нО ;хМж .м<«нй,
б нм«н Мжр–Х Дн х Джж цн1н<жж :хр.рн .м–,
? Снми.жДХ ? /нММж1Триж /и/иХ Дж н1>ри– р?м–Ми н .рнц ;хйи,
ю «миМх .рнэ и1жм«х р 1и«нрДхХ и ?ижй .ирмэ /и«ж . н;жМнй б 1–Мнй . жж
и1жм«нО, ЗМж. р.жХ :н нДи мэ;K ;хж1;1нМ . .>1нй Б1Х ц1х.–фж :/.>Х 1и?ДншржД>ж
/ж:жД– –;мн:Д>О .н«,
? +м:Днн /ж1рнн МД–Х ? 1иМн.Дн нрн1 /и/и, +Д /нМ.ирм–ж фж«х Мм– /ншжмх–Х
– Ди«мнД–э. шжмхэ жн, ю />иэ. /ншжмнри бХ Дн нДи нрн1и:риж.–,
? ю /нмнТми рнО мэ;й>О –;мн:Д>О .н« .>1 Б1Х ? Тимн;Дн нрн1э – жО, пДж Дж
цн:ж.–Х :н;> Днр>О х:ж;Д>О нМ Ди:им.– . /мнцнО Дн>,
? С/и.;нХ ? >1«иж нДи,
щ /1жТМж :жй б х./жриж н.иДнр йжД–Х – н;Дйиэ жж и« «1ж/«н .ТйиэХ
:н нДи р.«1«риж, Зижй ;ж1х Днр>О шржн:Д>О 1э«?и« р>.«и«риэ ?и Мрж1, ьнр>О
МжДХ Днр>О нМ, 4 йжД– и«нж нфхфжДжХ :н нД ;хМж цн1н<й,
ГТн< хТж р йи<Дж, ю /нМ;жиэХ н«1>риэ Мрж1 ?имж?иэ рДх1,
? !> рнр1жй–Х ? нрн1 ГТн<, +Д /нМДйиж 1х«х ррж1цХ – Миэ жйх «/–J . 1нй«й
<мж/«нй, ? Эн ;>м цн1н<Х ? ?ийж:иж нД,
? ьи рн.жйХ /н йжД<жО йж1жХ ? .нми<иэ. –, п> /1нДн.й.– ййн ;и..жОДиХ ?Ди«и
Ди<жн «ри1имиХ и ?ижй ййн «4ЗДМ?J
ан
,
? б хТж /1н.ми ж;– ?и н рж:ж1Ч
? ьж .нр.жйХ Дн ДиМжэ.Х :н .«н1н,
ь«н Дж хйжж Мж1Ти н;Мх и«Х «и« бХ ? нрн1 ГТн<Х – «риэХ /нмДн.э
. Дй .нми<и–., ю Д«нМи Дж хйжми Мнмн ?м.–Х Дн б ;хМж мжмж– н;МхХ .мнрДн
ан
«4ЗДМ?J ? .ж З«./1ж..-«иж,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
н8
н Знн ?ир. жж Т?Д, ? ю /1ннрми жО р«х.Д>О н;жМХ и« :н ДиМжэ.Х Зн /нйнТжХ ?
/1н?Дн<х –,
? !> цн1н<и– .и1<и– .ж.1и,
ю ?и/жриэK «!и«и– Тж цн1н<и–Х «и« пи1нЧJХ й> цн1нй /1нМнмТижйK «ь«н и«
Дж цн1н<Х «и« пи1нJ,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
не

шсс 1ы

Oб+)Н +=щЦщН)-ь+ ьНЧН)НС-Х Т?Д рн<ми р /1р>:Д>О 1й, ьж.«нм«н
/ж1р>ц х:ж;Д>ц МДжО р.жМи хцнМ– р/х.хэK Ди р>Ми:х «Д 1и./.иД–Х Ди р>–.ДжД–Х
«нХ Мж . «жй .М, Н рн ж/ж1 МжО.ржмДн Ди:ими. х:ж;и,
(н р1жй– ?«хмх1> 1жДж1 4иО р>ржм Ди. Ди хмшхХ :н;> й> йнм Ди.миМ.–
ж/м>й .нмД><«нй, п> . б1. /1нхмрижй.– /н ./н1рДнО /мнфиМ«ж, ПнМ1хи 1и..«и-
?>риж йДж н рж:ж1Д«жХ Ди «нн1хэ цнМми Ди р>цнМД>ц р ГжД 1хМи,
? ю :х Дж /нМ1ими. . нО Мжр:нД«нОХ «нн1и– р.ж /нрн1–миХ :н Ди йДж ;>м
Ди«миМ«, ьж йн– рДиХ :н х йжД– /н1–.иэфж рнмн.>,
бнМи й> /1нцнМй 1жО «1хХ – мнрмэ Ди .ж;ж р?м–М Пж1и бирД.«, СДи:ими
– /нМхйимиХ :н йДж /1н.н /н«и?имн.Х ;хМн ;> нД .йн1 р йнэ .н1нДхХ Дн Зн хТж р
1жО 1и?N +Д 1иж . 1ж;–ий р 1.;, бнМи й> /1нцнМй ййн ДцХ Пж1 /нМ;жиж
« Дий,
? пнТДн . н;нО /ннрн1Ч
п> . б1. /ж1жм–М>рижй.–,
? С ДжО м .н йДнОЧ ? ./1и<риж нДи,
? С )и1нО ГТД,
б1. ;ж1жТДн н;цри>риж йжД– ?и /мж:нK
? (им–О, п> .мх<ижй,
Пж1 ?и«и>риж ми?и,
? ю цн:х /ннрн1 . ДжО ДижМДж,
? )иМДнХ ? 1ж?«н /1н?Дн. /нМ1хи хцнМ /1н:Х Дн нм–М>риж.– :ж1ж? /мж:нХ
.йн1– Ди йжД– <1н«н 1и./ицДх>й ми?ийХ ;хМн рн/1н<и–K «Чн /1н.цнМЧJ ю р
нрж /нТйиэ /мж:ийK «ПнД–– Дж йжэNJ
!цйХ ./н«нОД>й нмн.нй Пж1 нрн1K
? Чн;> > ?ДимиХ х йжД– Дж Д«и«ц ржДж1:ж.«ц ?и;нмжриДО,
аоно черта
Ч ю .йн1э Ди Джн . н«1>>й 1нй,
? ю Д«нМи Дж нрн1миХ :н х ж;– ж. ржДж1:ж.«ж ?и;нмжриД–N
чн нмн. /н-/1жТДжйх цОХ Дн р Джй .м><и.– Дн« ДжриK
? Н жфж – Дж р.жМи ?и;1иэ /н.мжМДО «х.н:ж« /шш>,
? + :жй > нрн1<Ч
? + нйХ :н > Ди/.ими н;н йДж, ( .рнжй /.йж, би«нО – Зн.:Д>О /и1жДХ «нн-
1>О нМи1риж р.жц Мжрх<ж« рн«1х ржДж1:ж.«й ?и;нмжриД–й, ПнйД<Ч
? би«нж /.йнЧ ю Д«нМи Дж /.ими ж;ж Д«и«ц /.жйN
Пн.нО, ГиХ ;>мн, ю МжО.ржмДн Ди/.ими жйх /.йнХ н«нмн йммнДи мж нйх
Ди?иМ, ьн нД Тж Дж н; Знй /.йж нрн1, Энн /1н.н Дж йнТж ;>,
? Ги, !>, ьи/.ими, +Дн ;>мн иМ1ж.нриДн йДжХ н ж;–,
+Х ;нТж, ьж, ьж, Энн Дж йнТж ;>, Эн Дж /н-Ди.н–фжйх, ю ./мэ, ю р .рнжО
«нйДижХ рТх .нДХ р йнжй .Дж Пж1 бирД.« /1.имДн .йн1 Ди йжД–, ю ?и«1>риэ
ми?и, ю ./мэЧ щм Зн р.ж /1н.цнМ /н-Ди.н–фжйхЧ
? )и1и ГТДЧ
ю н«1>риэ ми?и, б .нТимжДэХ Зн Дж .нД, Эн «н<йи1 Ди–рх, Пж1 бирД.« Мж1Т
р 1х«ж йнж /.йн, Эн йнО /н:ж1«Х йнО «нДрж1 ? р.ж йнж,
? би«" «и« > жн /нмх:мЧ
? +Дн /1<мн р:ж1и /н /н:жХ ? р?М>циж Пж1, +Д /1нМнмТиж ц1/м>й нмн.нйK
? Смх<иОХ р Знй Дж Д:жн .1и<Днн, ю /1н.н ДиМжэ.Х :н > Дж .н;1иж<.– 1и..«и-
?>ри р.жй,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
от
? +Дн /1<мн /н /н:жЧ б ж;ж МнйнОЧ
? Ги,
4 йжД– «1хТ.– нмнри, ю :хр.рхэ .ми;н., би« ;> – цнжми х/и. р н;йн1н« /1–йн
.жО:и.Х :н;> Дж ;> ?Мж.Х Дж ;> р 1жимДн.,
Эн ;>мн ;> «и« р «ДнK Мжрх<«и ж1–ж .н?ДиДж н хТи.иХ р.ж .ийнж .1и<Днж /1н-
.цнМХ /н«и нДи ./; /1н.>/иж.– Тж нДи Ди ;нмД:ДнО «нО«ж . .Д–«нй м ..иМДийХ
?ин /1н/х.ми р.ж .ийнж /мнцнж, ,нжмн. ;>Х :н;> р.ж и« /1н?н<мн,
ю :хр.рхэХ «и« Ди:Диэ /нжХ ;>.1н нрн1эK
? !> МнмТжД ?ДиХ :н – Ди/.ими Зн /.йн н:жД-н:жД МирДн,
? +«жО,
? пДнн мж Ди?иМ, пммнД мж Ди?иМ, ю МиТж Дж /нйДэХ :н .«и?ими р Джй, ? ￿
«/б5июи
тое 5ицо бы5о не просто симпатичным – прераснымр
? Сж1ж?ДнХ н /.йн .н .1жМДц
«ми..нр, ю МиТж Дж ?ДиэХ «н йн жн н/1ир, пнТДн р?м–ДхЧ ? ю –Дх. ?и /.йнйХ
.и1и–. н.ири.– ./н«нОДнО Дж /н«и?>ри н:и–Д–, П1н.нж Дж;1жТДнж ./н«нО.рж,
Пж1 «нмж;мж.–Х и ?ижй х.йжциж.– .рнжО МжимДнО хм>;«нО,
? ьж-иХ – цн:х н.ир жн, ю Д«нМи 1иД<ж Дж /нмх:им /нМн;Д>ж /.йи,
ю ;1н.иэ. р/ж1жМХ ;>.1нХ .мнрДн «н<«иХ р>цри>риэ /.йн ? жн 1х«,
Пж1 .йжж.– /нМДйиж 1х«,
? )иМДнХ цн1н<нХ ?и;1иО, БнТж,
? С/и.;н, ? ю Мжмиэ Дж.«нм«н <инр Ди?иМ, Бхйии М1нТ р йнжО 1х«ж,
? Пн.нОХ ? «нмж;мж.– нД, ? Смх<иОХ – Дж цнжм «1и. рнО /ж1р>О /ншжмхО р.ж
и«нж, Эн Дж рцнМмн р йн /миД>"
ю .йжэ. /нММжмД>й .йжцнйХ «нн1>О ?рх: ;ж?хйДн МиТж Мм– йнц .н;.ржДД>ц
х<жО, ьи1нМ н;н1и:риж.– .йн1 Ди Ди.,
? щ?рДжД– /1Д–>N Г1жрД–– .н1–N ? и ?ижй Миэ Мж1х, ю ;жх ;>.1жжХ :жй «нМи-
м;н р .рнжО Т?Д, (ж. /х Мн ТжД.«нО 1и?Мжрим«,
би« Зн рнн;фж йнмн .мх:.–Ч
ю н/х.«иэ. Ди /нм, пДж 1иД<ж .Дмн.Х :н – /1цнМми р <«нмх нмнО, щм
р .н:жиДK /1цнМми-р-<«нмх-нмнО-?и;>р-/нМннр.–-«-З«?ийжДх-Ди-х1н«- Ди-«нн-
1>О-Д«нМи-Дж-/нМ/.>рими. м и«K н;ДиТжДДи–-Ди-З«?ийжДж--Дж«н-/>иж.–-х;-
йжД–, щ р.ж Зн р ;ж.«нДж:Д>ц ри1иш–ц,
пДж Д:жн ;нм<ж Дж н.иж.–Х «и« р>иф ? «нДрж1и /.йн /1н:и жн,
Дороной 1итер р,
/о-перых, 8 отаюыаюсь юать теб8 аинсир Ты считаешь себ8
таим рутым, ни с тоно ни с сено отюыа8сь то5ьо по фами5иир Та от,
чтобы ты юна5, аинси ипеа5ьно попхопит п58 стариа с п5инной сепой
боропойр
Зна5 5и ты, це5у8 мен8, что 8 теб8 5юб5юсь? +нонпа 8 пумаю, что
пар Опрепе5енно – пар + юнаешь почему? 1отому что ты пумаешь, 1итер,
что /С: теб8 5юб8тр + от это 8 тебе ненаижу бо5ьше сенор ; самое
ужасное, теб8 реа5ьно се 5юб8тр / том чис5е и 8р <юби5ар Но бо5ьше нетр
Зпесь се тои наихупшие ачеста=
Ты рынаешь и не июин8ешьс8, пума8, что оста5ьные найпут это
очароате5ьнымр + ес5и они та не считают, то теб8 это не юаботит,
ерно? Та от, ты ошибаешьс8! На самом пе5е, теб8 о5нует этор Ты
беспооишьс8 о том, что пумают о тебе 5юпир
Ты сенпа юабираешь пос5епний усоче пиццыр + нионпа не
спрашиаешь, хочет 5и то-то ещер >то нрубор
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
оа
Ты о сем хорошр С5ишом хорошр Мон бы пать шанс и пруним парн8м
про8ить себ8, но ты нионпа этоно не пе5а5р
Ты поце5оа5 мен8 просто та, беп причинир Хот8 8 юна5а, что тебе
нраитс8 Джен, и ты сам юна5, что тебе она нраитс8, па и Джен бы5а
 урсер Но ты се рано спе5а5 этор 1росто потому что монр + мне
пейстите5ьно хочетс8 юнать= почему ты спе5а5 это со мной? Мой перый
поце5уй по5жен бы5 быть чем-то особеннымр , чита5а про то, что по5жна
бы5а при этом почустоать= фейерери, раюр8пы мо5ний и шум о5н,
нрохочущих ушахр ? мен8 ничено таоно не бы5ор Спасибо тебе, он бы5
таой неособенный, насо5ьо мон бы быть перый поце5уйр
Но самое хупшее – этот пураций, ничено не юначащий поце5уй
юастаи5 мен8 5юбитьс8 теб8р Ты мне нионпа не нраи5с8р , нионпа
паже не пума5а о тебе по этонор Джен /сенпа ноори5а, что ты самый
расиый ма5ьчи нашем 5ассе, и 8 сон5аша5ась, потому что та
оно и естьр Но 8 по-прежнему не ипе5а тоено очароани8р ? мноних
5юпей при5еате5ьна8 нешностьр Но это не пе5ает их интересными,
интринующими и5и 5асснымир
Может быть, именно поэтому ты поце5оа5 мен8р Чтобы
устаноить мыс5енную 5асть напо мной, юастаить юн58нуть на теб8 по-
пруномур Знаешь, что? >то сработа5ор То8 ма5еньа8 у5оа упа5асьр С
тех пор 8 теб8 юамети5ар /б5июи тое 5ицо бы5о не просто симпатичным –
прераснымр о мноно расиых парней ты ообще ипе5? Д58 мен8 же би5
то5ьо опинр Тыр Думаю, тут мноное с8юано с тоими ресницамир ? теб8
очень п5инные ресницыр Неспраеп5ио п5инныер
Хоть ты этоно не юас5ужиаешь, 8 се-таи перечис5ю се то, что
мне тебе нраитс8 (-5ось)=
а-то рап на естестоюнании нито не хоте5 быть напарниом
Джеффри Сатт5мана, потому что от нено пахнет потом, но ты ыюа5с8
поброо5ьцем, с5оно этом не бы5о ничено особеннонор 1ос5е этоно с5уча8
се неюапно реши5и, что Джеффри не та уж п5охр
Ты по-прежнему хоре, хот8 оста5ьные реб8та переш5и нруппу и
орестрр Ты паже поешь со5о, танцуешь и при этом не стесн8ешьс8р
Ты ырос самым пос5епним ию реб8тр Теперь же ты самый ысоий
ию сех, с5оно это юас5ужи5р Хот8, паже онпа ты бы5 ниюеньим, нионо
это не о5ноа5о – пеочам ты се рано нраи5с8, па и ма5ьчиши сенпа
ыбира5и теб8 пероно п58 инры басетбо5 на фиюу5ьтурер
1ос5е тоно а ты поце5оа5 мен8, ты мне нраи5с8 по онца сепьмоно
5асса и бо5ьшую часть осьмонор Не5ено ипеть теб8 с Джен, онпа
ты пержишь ее юа руу и це5уешь на атобусной останоер /еро8тно,
она чустоа5а себ8 с тобой очень особеннойр 1оэтому что этом той
та5ант, ерно? Ты хорош том, чтобы юаста58ть 5юпей чустоать
себ8 особеннымир
Знаешь, аоо это, 5юбить насто5ьо си5ьно, что аж неыносимо,
и юнать, что этот че5ое нионпа не почустует тоно же? Наерное,
нетр <юп8м ропе теб8 не прихопитс8 страпать от попобных чуст 1ос5е
тоно а Джен перееха5а и мы переста5и пружить, мне ста5о 5енчер 1о
райней мере, не прихопи5ось бо5ьше ыс5ушиать рассаюы о тебер
Теперь же, онпа ноп почти юаончи5с8, 8 точно юнаю, что перебо5е5а
тобойр Теперь у мен8 тебе иммунитет, 1итерр + 8 с норпостью мону
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ос
саюать, что 8 епинстенна8 пеуша этой шо5е, отора8 бо5ьше не
осприимчиа чарам 1итера аинсир + се потому, что 8 по5учи5а очень
си5ьную поюу теб8 сепьмом 5ассе и бо5ьшей части осьмонор Теперь
мне бо5ьше не припетс8 беспооитьс8, чтобы "попхатить" теб8 сноар
аое об5енчение! Мону поспорить, ес5и бы мне онпа-нибупь приш5ось
поце5оать теб8 еще раю, то 8 опрепе5енно попхати5а бы что-нибупь, но
это бы5а бы не 5юбоьр ; енеричесое юабо5еание!
<ара Джин Сонн
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
он

шсс 1Н

чС)щ БЫ ю п+у)Н ЗН)чЗ!- ( ь+ы4Х . «нйн1нй ?и1>.– р ДжО /1нТ ий
н.ин« .рнц МДжОХ – ;> и« .Мжмими,
ьх ?и:жй йДж ДхТДн ;>мн /нМДйи 1и?нрн1 н нй /ншжмхжЧ Зи:жйЧ
ю Мн .ц /н1 н:жмрн /нйДэ н МжД р Мнйж Нй;1нх?и пи«ми1жДи, п> ;>м р /нМ-
римжХ ий /ицмн /мж.жДэ .1имД>й /н1н<«нй, ьи йДж ;>м ;жм>ж <н1> р><-
>О .Дж-;жм>О «н1нжД«О н/«Х «нн1>О – .ифми х пи1н, ю нМи р/ж1р>ж ДиМжми
;э.имж1 ;ж? ;1жжмж«Х «нн1>О йДж нМнмТми б1. «нн1>О – /н.н–ДДн /н/1ирм–миХ
/ннйх :н :хр.рнрими .ж;– р Джй ДжхэДн,
Эн ;>ми нМДи ? Ди<ц .йж<иДД>ц (йим:«-Мжрн:«) Дн:Д>ц х.нрн«, +Ди ;>ми
.1иДДнОХ и« «и« х йжД– .мнТмн. нфхфжДжХ :н р.ж ;>мн ./миД1нриДн, ьж и«Х «и«
«нМи ?ир.иж< /н.мж <«нм> х Эмм МнйиХ Мж .н.жМ.«ж йим:<« н<риэ.– . жж ;1и-
нй- ;м?Джшнй, !и«Тж Дж ;>мн /нцнТж Ди нХ «нМи .н;1иж<.– /нО « 1нр>й ирнйиий
р н1нр>О шжД1Х ?Ди–Х :н ж. рж1н–Дн. Динм«Дх.– Ди 1ж;–, ЗМж. Тж р.ж ;>мн /1н-
МхйиДн ?и1иДжжK йж.н .;н1иХ Дим:ж ./жшимДнн ;э.имж1иХ .х;;нДО рж:ж1, ь«и-
«ц 1нМжмжОХ нм«н й> р .х/ж1/1риДнй /нМримж ГТнДи, Си1<О ;1и ГТнДи МнмТжД
;>м /1.йи1ри ?и ДийХ Дн ГТнД ?и/мим жйх Мж.– Мнмми1нрХ :н;> н н.ирим.– р
.рнжО «нйДиж,
( н рж:ж1 Д:жн Дж1ж.Днн Дж /1н?н<мнХ й> Дж 1им р ;х>мн:«х м .жй
йДх Ди Дж;ж.иц ? 1иМ Знн Мжрн:« рнн1хТм. Три:«нО ;мж.«нй Мм– х;, пим:<«
/1н.н 1им р рМжн1>Х и й> Ди;мэМим Ми 1им р .рн жмжнД>Х /ж1ж<ж/>ри–.,
Н /ннй 1нМжм ?и;1им р.жц /н МнйийХ р.жХ :н ;>мн ?и/миД1нриДнХ н«и?имн. /х.нО
1инО р1жйжД, пДж Тж ;>мн н;МДн Дж ?-?и ннХ :н йДж «н-н Д1ирм.–Х и /ннйхХ :н
йДж цнжмн. 1нйиД« М1ий>Х – ДиМж–ми.Х . «жй-н .мх:.– Дж:н Дж1ж.Днж,
щ Зн Дж:н МжО.ржмДн /1н?н<мн,
Сн йДнОN
п> . Пж1нй н.им. рД?х нМД ? /н.мжМДжХ «нн МнмТД> ;>м ?и;1и, п>
.Мжм Ди МриДжХ – /.ими /и/ж .нн;фжД– ￿
«Гпе тыыыы?,
и Пж1 1им р 1х Ди .рнжй
жмжнДж,
щ рМ1х нД .«и?имK
? !рн рнмн.> /ицДх «н«н.ий,
п> МиТж .Мжм Дж ;м?«н, ю ./1н.миK
? П1ирМиЧ !> йнТж< :хр.рнри ?и/иц нхМиЧ
+Д ;>.1н /нМнМрДхм.– ;мТж Х рМнцДхр Дн.нйХ «рДхмK
? Ги, +Д Ди/нйДиж йДж н уириО–ц м /и нн,
? С/и.;нN ? нржми –, ю Дж ;>ми хрж1жДи р нйХ :н Зн «нй/мйжДХ Дн Зн /1н?рх-
:имн /1йж1Дн «и« «нй/мйжДХ /нЗнйх – .«и?ими «./и.;нJ, ? ю /нн:ж1жМДн ./нм?хэ
«н«н.нр>О Мж.«О <ий/хД йнжО .ж.1>Х :н;> /нД–Х «и«нО ? Дц Мжмиж йн рнмн.>
й–:ж"
щ х Пж1 бирД.« Ди«мнДм.– /ншжмнрим йжД–, ю ;>ми /н1–.жДи,
ю Д«нМи Дж Мхйими н Джй Мн Знн /ншжмх–, +Д ;>м .м<«нй «1и.р>ОХ .м<«нй /1-
рмж«ижмД>О, (нн;фж Дж йнО /, ьн /н.мж нн «и« нД /ншжмнрим йжД–Х нД ;>м жМД.ржД-
Д>йХ н «нй – йнми Мхйи р ж:жДж Дж.«нм«ц /н.мжМхэфц йж.–шжр,
Н :н ж.м Пж1 ? Зн нм«н Ди:имнЧ ЧнХ ж.м" :нХ ж.м р.ж йн /.йи нТж
«и«й-н н;1и?нй ;>м н/1ирмжД>Ч
ГТнДх Нй;1нх?х пи«ми1жДх, бжДД ? миж1–, )х«и.х б1и/х"
ГТн<х,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
оо
+ ;нТжХ ГТн<,
ю р.«и«риэ . /нми, ю МнмТДи ДиО Зх «н1н;«х, ГнмТДи ДиО З /.йи,
щМх н;1иДн Ди хмшх « ;жнрнО Мн1нТ«ж, б1. ДМж Дж рМДнХ Дирж1ДнжХ «х1 ?и
./н1/мнфиМ«нО, ю Ди/1ирм–э. /1–йн « 1жДж1хХ «нн1>О .М Ди 1;хДиц . жмжнДнй,
? пжД– Мн .ц /н1 н<ДХ ? цД>:х –Х .;и–. н;цри>ри– 1х«ий Трн, ? ПнТи-
мхО.иХ йнТДн йДж /нО р йжМ/хД«Ч
!1жДж1 жМри н1>риж р?м–М н .рнжн жмжнДиK
? бнДж:Дн,
би« нм«н – н«и?>риэ. рДж /нм– жн ?1жД–Х Ди:Диэ ;жТи ?н р.жц .м, =?«хм-
х1и ? йнО /н.мжМДО х1н« .жнМД–Х Ми Мнй р.жн м< р Дж.«нм«ц йм–ц н <«нм>, ю
;жх .мнрДн ржж1, ьж МхйиэХ :н «нМи-м;н р .рнжО Т?Д ;жТими и« ЗДж1:Дн ;>.1нХ
Ми рж1н–ДнХ хТж Д«нМи Дж /н;жх, ю й:х. .нм х.ж1МДнХ :н йДж /1цнМ.– /и1х 1и?
н.иДнр.–Х /ннйх :н йжД– рн-рн р>1рж /н- Ди.н–фжйх, Н /ннй р./нйДиэ /.йи
 ГТн<иХ ￿
«/б5июи тое 5ицо бы5о не просто симпатичным – прерасным,
– .и1хэ 
.Днри ;жх,
би« нм«н Мн;1иэ. МнйнОХ н .1и?х Тж й:х. Дирж1ц ?ицнТх р и1Мж1н;Дхэ ?и
«н1н;«нО ?-/нМ <м–/>, чж Дж Ди рж1цДжО /нм«жХ Мж нДи н;>:Дн мжТ, чж Дж Ди /нмх 
?и «/нО Ди.нмД>ц 1, чж ДМж Дж, (.иэ Ди :жрж1жД« Ди:Диэ «н/и.– р 1хМж
.рж1нрХ н;хрД>ц «н1н;н«Х /1ДиМмжТДн.жО Мм– 1х«нМжм–Х ?им–М>риэ р йж.иХ Мж жж Дж
йнТж ;>Х /ннйх :н «н1н;«и ;нм<и–Х Дн – р.ж 1ирДн фх, чж ДМж Дж,
ю 1нциэ. Ди /нм, ьи.н–фО мй хТи.нр, пн– Т?Д /1жр1ими. р мй хТи-
.нр, (н?мж йжД– ТхТТ жмжнД, Эн ГТн<,
Ты нпе? Теб8 рис попею5а по пома?
ю н«мэ:иэ жмжнДХ ./х.«иэ. Ди «хцДэ ?рнДэ пи1н Ди Мнйи<ДО, Пж1р>О
/н1>рХ «и« /1жТМж ? н;1и.– « .и1<жО .ж.1жХ «нМи р.ж .иДнр.– /мнцн, ю Дж ;хМх
нрн1 н ГТн<жХ и .н.1жМнн:х. Ди Пж1ж, +Ди ?ДижХ :н Мжми; пи1н р.жМи ?ДижХ
:н Мжми,
, нотоа юоратьс8, Гоу-Гоур , та по тебе сучаю, и бею теб8 моей жиюни се
ерх пномр
бнМи .ж.1и /нМДйиж 1х;«хХ – .м><х жж .нДД>О нмн.Х /нДйиэХ :н 1и?;хМми жж,
? !> ./имиЧ ? ./1и<риэ –,
? ьж, ю /1н.н /1мжмиХ ? р1ж нДи,
? Ги > ￿
спа5а
N унх-унхХ ий Дж МиТж Мж.–N Пн.нОХ м ж.Ч ю .Днри Дж/1ирмДн
/н.:имиЧ
? ьжХ р.ж рж1Дн, ю /1н.н н:жД х.ими, С /– :и.нр Ди ДницХ /ннйх :н" ? нДи
хйнм«иж, ? Чн .мх:мн.Ч
ю «нмж;мэ., пнТж ;> мх:<ж Дж н;1жйжД– пи1н р.жй Зй, +Ди ржМ нм«н
/н.х/ми р «нммжМТ ? Зн нХ 1иМ :жн нДи 1и;нимиХ жж .;>р<и–.– йж:и, +Ди МнмТДи рж.ж-
м.–Х и Дж /ж1жТри ?-?и ннХ «и« н;.н– Мжми Мнйи, б1нйж ннХ :н – йнми .«и?иЧ
«ю Ди/.ими «х:х мэ;нрД>ц /.жй (р нй :.мж рнжйх /и1Дэ)Х ц р.ж 1и?н.мимJЧ
? (.ж р /н1–М«жХ ? нрж:иэ –, ю Мжмиэ нХ :н ;> .Мжмими пи1н ? ./1ирм–э. .н .рнй
/1н;мжйий .ийи,
? Н ?рх:Х «и« ;хМн :н-н Дж и«Х ? ?жриж пи1н, ? С«иТ йДж,
? щМ ./иХ унх-унх,
? ,н1н<нХ ? нрн1 .ж.1иХ .Днри ?жри–,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
о5
п> рж<ижй 1х;«Х – Мжмиэ .ж;ж «.иДМЗJ
ао
/1–йн р х/и«нр«ж .н .мрн:Д>й йн1нТж-
Д>йK Мн;ирм–э хМи <н«нмиМД>О .нх.Х р?;>ж .мр« н1жц, (.ж «и« /нмииж.–, ю ;ж1х
жн . .н;нО р «нйДих жй мжТи Ди «1нри, ю .ъжМиэ р.жХ Мн /н.мжМДжн «х.н:«иХ .мнрДн
мж«и1.рн,
ао
«СиДМЗJ (иДм, j[\d_e) ? Мж.ж1 ? йн1нТжДнн,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
оп

шсс 1(

бщ!!щ С!+щ! 4 бы+(Н!щХ б+уГН ю Пы+СЫПНЮС-,
? (.ж рн /1н.>Д р йн1нТжДнйХ ? нрн1 нДи йДж,
щ?Мири– /1мх<жДД>О .нДХ – /ж1жрн1и:риэ. Ди ;н«,
? бХ /нрж1Х Зн ДийжД<и– ? йнц /1н;мжй,
? Пи/и Дж1ж.хж.–Х :н > цн:ж< Ди хТДK «х1шх м ий;х1ж1, ):Дн – нмн.хэ
?и «х1шх,
ю .иТх. Ди «1нри, Пи/и МнйиN пнТжХ нД :н- Д;хМ ?Диж, +Д х.1нм ;нм<хэ
х;н1«х р>;1и.>рим нДДх р.жн ДжДхТДнн, (н?йнТДнХ нД иО«нй ./1–им йнэ «н1н;«х р
«и«нж-Д;хМ ;ж?н/и.Днж йж.нХ и /.йн Пж1и /1н.н /н Дж.:и.ДнО .мх:иОДн. ;>мн
н/1ирмжДнЧN
ю р.«и«риэ . «1нри ;жх рД?Х .ж1Мшж ;ж<жДн «нмн.– р 1хМ, Пи/и р «и;Джж
:иж нм.жДДхэ «Дх н «и1Диц +Ми;иДи,
ю р>/имриэ Ди нМДнй М>циДK
? Пи/Х > рМжм йнэ «н1н;«х ?-/нМ <м–/>Ч
+жш /ж1жрнМ р?м–М Ди йжД–Х Дн /н 1и.ж1–ДДнйх р>1иТжДэ жн мши – йнх н/1ж-
МжмХ :н нД р.ж жфж . /ший +Ми;иДи,
? би«и– «н1н;«иЧ
? пн– «н1н;«и ?-/нМ <м–/>Х «нн1хэ Мими йДж йийиN
? НцХ Зи" ? /1н?Дн. нДХ /н-/1жТДжйх р>м–М– н?иМи:жДД>й, +Д .Дйиж н:«, ?
ьж ?Диэ, (н?йнТДнХ нДи х<ми жй Тж /хжйХ :н рн 1нм«нр>ж «нД«,
? Чн Зн ?Ди:Ч + :жй > рнн;фж нрн1<Ч
? ухМрмм
а5
, ч. Дж;нм<и– рж1н–Дн.Х :н – нДж. жж р ухМрмм,
бнМи – ициэХ /и/и нрн1 р .рнж н/1ирМиДжK
? !ж 1нм«нр>ж «нД« МиТж ;нм<ж Дж Димж?им Ди ж;–, +Д /1н.н />мм. р
<«ихN
ю ./нм?иэ Ди /нм,
? +Д ;>м 1н?нр>ж « нйх Тж рДиТД>жХ – ;ж1жми ц Мм– б" Дн Мжмн Дж р Знй,
пжД– Дж рнмДхэ 1нм«нр>ж «нД«, пжД– ?и;н йн– «н1н;«иN !> МиТж Дж /1жМ.ирм–ж<Х
:н > ДиМжмим,
Пи/и р.иж />иж.– /нМД– йжД– . /нми, ю .н/1нрм–э. /мэциэ. Ди ./Дх
«и« ?нмни– 1>;«и,
? )и1и ГТДХ – МиТж Дж ?ДимХ :н ?;ирм.– н Джж, ьх ТжХ МириО /н.йн1й Мнйи цн1н-
<жД«нХ миМДнЧ ьж ДиМн /н«и /иД«нри,
? +Ди йнми ;> нм«н р нМДнй йж.жХ ий жж Дж, П1н/ими,
? ю ?ижМх ?ир1и р ухМрмм /н Мн1нж Ди 1и;нхХ ? ?ирж1–ж /и/иХ /1.иТри–. 1–М><-
«нй Ди «н1н:«, +Д .йн1 Ди йжД– и«й .н:хр.рхэфйХ Дн р н Тж р1жй– ДжнМхэфй
 хМрмжДД>й р?м–МнйХ .мнрДн нрн1K «
а таое оюможно, что мое юпраое и раюумное
ДН союпа5о таую беюумную почь?
? Пн?МДн, См<«нй /н?МДн, ( Знй Дж .й>.ми,
? Чн и«нн риТДнн ;>мн р нО «н1н;«жЧ
ю :хр.рхэХ «и« /мнй;1 .рж1>риж.– «нйн:«нй р йнжй Трнж, 4Тж рн1нО 1и? х йжД–
/н–рм–ж.– нфхфжДжХ :н йжД– .н<Д,
а5
«ухМрммJ (иДм, Goodwill) ? ;минрн1жмД>О йии?Д, Нйж1«иДш> н;>:Дн Дж р>;1и.>риэ .и1>ж ДжДхТД>ж
ржфХ и нДн.– ц р ухМрммХ Мж /нмх:жДД>ж ржф /1нМиэ.– ?и Д?«ж шжД>Х и р>1х:жДД>ж МжД Мх Ди ;минрн1-
жмДн.,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ор
? (.ж,
Пи/и Мжмиж .н:хр.рхэфжж р>1иТжДж мши,
? ю МжО.ржмДн Дж ?ДимХ :н йийи Мими «н1н;«х ж;ж :н Зн ;>мн Ди.нм«н риТ-
Д>й, ? ьи/1ирм––. Ди «хцДэХ нД Мн;ирм–жK ? ЭОХ и «и« Ди.:ж /мнй;1и Мн хТДиЧ +Д
/1н;нМ1 ж;–Ч
би« ;хМн Мж.ж1 /ж1жМ н;жМнй йнТж хж< йжД–Х .мнрДн – 1нрж.Дши бХ и Дж
<ж.ДиМшимжД–– Мжрх<«иХ «нн1нОХ «.иХ .«н1н хТж ./нмД.– .жйДиМши, ю МиТж Дж
хМн.хТриэ. нржХ /1н.н мжТх Ди /нмхХ /1.мнДр<. фж«нО « /1нцмиМДнО М1жрж-
.Дж, б1нйж ннХ йн1нТжДнн Дж н.имн.Х – р.ж .ъжми, (/1н:жйХ /и/и .ий н; Знй .«н1н
х?Диж,
ю МиТж Дж цн:х Мхйи н ГТн<жХ н нйХ «и« нД :иж /.йн, ю рнн;фж Дж цн:х Мхйи,
(.ж /1н.н хТи.Дн,
Пн.мж хТДи («х1шиХ /н 1ж;нриДэ б) – йнэ /н.хМхХ рМ1х 1и?Миж.– Мрж1ДнО
?рнДн«, Пи/и н«1>риж Мрж1Х – .м><х нмн. ГТн<иK
? ЗМ1ир.рхОжХ Мн«н1 бир, )и1и ГТД МнйиЧ
+Х Дж, ьж-Дж-Дж-Дж, ю Дж йнх рМж ГТн<и,
ЗДиэХ :н «нМи-Д;хМ йДж /1Мж.– Зн .МжмиХ Дн Дж .жнМД–, ьж р Зх .ж«хДМх, ьж
йнх, П1н.н Дж йнх,
ю ;1н.иэ и1жм« н;1иДн р 1и«нрДх хМ1иэ :ж1ж? ?иМДээ Мрж1Х рД? /н .х/жД-
«ий «1>мшиХ :ж1ж? ?иМДО Мрн1 рн Мрн1 П1.нрХ р.«и1и;«риэ. /н Мж1жр–ДДнО мж.Дшж
р .и1>О Мнй Ди Мж1жрж бЗ1нмиОД П1., ю Дж ;>ми р Знй Мнйж .н .1жМДц «ми..нр, п> Дн-
Ми х.нрим. ?Мж. /н Дн:ий ? б1.Х ЖжДжржриХ Эмм –Х /и1х 1и? МиТж йим:<«,
Срж1Дхр<. р «мх;н«Х – х«1иМ«нО /нм–М>риэ .«рн? Мж1жр–ДД>ж 1жО«Х р>ТМи–
йнйжДиХ «нМи ГТн< рж1Дж.– « .ж;ж МнйнО, бнМи – /нмДн.э хрж1жДиХ :н нД рДх1
МнйиХ – ./х.«иэ. рД? /н мж.Дшж ;жх « .ж;ж, Ги хТХ йДнн .жнМД– /н;жими, !нм«н
.жО:и. – 1ж?«н /н:хр.рнрими х.имн.,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
о8

шсс 1щ

ьН С)чГ4ЮЩчч 4!ы+ ю Пы+СЫПНЮС- +Бь+()чьь+Й, !ж/ж1 – Мжрх<«и .
/миДнйK /1н.н ;хМх ?;жи ГТн<и ? рж:Дн, (н и« мж«н, Н ж.м Дж рж:ДнХ нХ /н йжД-
<жО йж1жХ Мн жц /н1Х /н«и р.ж Дж хм–Тж.– нД Дж /н?и;хМж н йнжй /.йж, ,н– ж. «1н-
<ж:Д>О <иД.Х :н нД рнн;фж Д«нМи жн Дж /нмх:им, (н?йнТДнХ «н ;> Д н/1ирм /.йн
Пж1хХ нД /н.мим нм«н нМДнN ьн йимн м :н,
пийи р.жМи нрн1миХ :н н/й?й ;>м йнжО мх:<жО :ж1нО ци1и«ж1и, б1. . пи1н
?и–рм–мХ :н нД 1и?М1иТижХ Ди :н – нрж:имиK ￿
«:ще
Д«н Дж хй1имХ м–М– Ди .ржмхэ
.н1нДх Т?ДJ,
бнМи ./х.«иэ. рД? /н мж.ДшжХ /и/и . б хТж .М– ?и .нмнй жМ– н.>, ю
ннрмэ .ж;ж и1жм«х цмн/жр нТж .иТх.,
? Пн Мн1нж Ди 1и;нх – ?и.«н:х р ухМрммХ ? нрн1 /и/иХ .«1>р<. ?и и?жнО 
/нц1х.>ри– н.нй, ? 4рж1жДХ «н1н;«и н«иТж.– ий,
? П1н/ими рн– «н1н;«и ?-/нМ <м–/>Ч ? ./1и<риж б, ? !иХ «нн1хэ ж;ж /нМи-
1ми йийиЧ
ю «риэ ?и/цриэ цмн/– р 1н, пДж ДхТДн .«н1жж хцнМХ Ди:ж ж. <иД. .нм«-
Дх.– . ГТн<жй /н Мн1нж,
? Н р.ж-и«Х :н ;>мн р «н1н;«жЧ ? Дж1ж.хж.– б,
? Эн м:ДнжХ ? нрж:иэ –, ? (.жХ :н ж;ж ДиМн ?ДиХ ? жж .нМж1Тйнж н:жД шжДДн
Мм– йжД–,
? Н > ;хМж< ?м.– Ди /и/н:«хХ ж.м нД Дж ДиОМж «н1н;«хЧ ? б нрж:иж Ди
.н;.ржДД>О рн/1н.Х /1жТМж :жй – х./жриэ н«1> 1н, ? СнйДжриэ., !> Д«нМи Дж йнми
Мнмн ?м.–,
Эн рж1Дн, ю Дж ?мн/ий–Ди,
(>м–М>ри– ?-?и и?ж>Х /и/и ./1и<риж .ж.1хK
? Бни 1иМХ :н Тж ;>мн р нО «н1н;«жЧ
б /нТйиж /мж:ий, +Ди нрж:иж . Ди;>й 1нйK
? (ж1н–ДнХ жфж Дж.«нм«н 1иДшх?.«ц ;ж1жнрЧ
? ьжХ Дж ;ж1ж>, ? ю .ж1Мн .йн1э Ди Дц, ? Н ж/ж1Х ж.м р> йжД– ?рДжХ – Дж
цн:х н/н?Ми р <«нмх,
? Н 1и?рж жфж Дж 1иДнринЧ
ю .жнМД– Ди ирн;х.жХ ? рж1н–Дн «иТМ>О МжД Мн жц /н1Х /н«и Дж /н:Д– йи<Дх
пи1нХ Дн й Знн ?Ди Дж н;–?ижмДн,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
ое

шсс ,!

!+Х Ч!+ С)4Чщ)+С- ГН)-OчХ йнТДн Ди?ри .1иДД>й .ж:жДжй н;.н–жм.р,
ЗийжМмжДД>й «1х<жДжй /нж?Ми, Чн;> :н-н /н<мн и« «нмн..имДн Дж/1ирмДнХ р.ж
МнмТДн /ж1ж.ж:.– .нм«Дх.– р н:Дн. р рж1Д>О мХ «и« р МиДДнй .мх:ижХ р .нрж1-
<жДДн Джрж1Д>О йнйжД р1жйжД,
ч.м ;> х рнМжм– ирн;х.и Дж ;>мн /1н;мжй . р>ж?Мнй ? х/«иХ ?иД–р<й :ж>1ж
М1иншжДД>ц йДх>Х – ;> Д«нМи Дж Динм«Дхми. Ди ГТн<и,
ч.м ;> х ГТн<и ?иржми. йи<Ди жйх Дж /1<мн. ;> /нжци . ншнйХ нД ;> Дж
/1нцнМм ййн йнжн <«и:«и,
щ ж.м ;> Пж1х Дж /1<мн. р.1ж:и.– . й.. (хжД х Джж р «и;ДжжХ нД ;> Дж
<жм /н «н1Мн1х Мж.–э йДхий /н?Тж, щ рн?йнТДн р.– Зи .н1– Дж /1н?н<ми ;>,
ьн р.ж .мх:мн. и«Х «и« .мх:мн.,
ю .нэ х .рнжн <«и:«иХ Мрж1шх «нн1нн ?и«мДмнХ />иэ. н«1> жн, ьи«н-
Джш-н йДж Зн хМиж.–, !х /н–рм–ж.– ГТн<,
? )и1и ГТД" ? 4 Джн и«нж /н1–.жДДнж 1и.ж1–ДДнж р>1иТжДж мшиN ? ю />и-
э. /ннрн1 . н;нэ .н р:ж1и<Джн рж:ж1и, ю /1цнМм « рийХ Дн Д«н Дж .йн ДиО
ж;–, ? ГТн< /1н–риж йнж /.йн, ? ю Дж /нДйиэ, Чн ЗнЧ
? ю Дж ?Диэ, ? /1н?Дн. йнО нмн., Зрх« «иТж.– и«й Мимж«йХ .мнрДн – /и1э ДиМ
.н;нОХ Ди;мэМи– ?и р.жй /1н.цнМ–фй .рж1цх,
? ю йжэ р рМхХ нДн Тж н ж;–Х рж1ДнЧ
? +Х рих, ? ю Мжмиэ рМнц ;ж1х р 1х« /.йнХ ;н1–. . н1нйД>й ТжмиДжй 1и?н1ри
жн, ? Н Мж > рнн;фж жн р?–мЧ
? +Дн /1<мн йДж /н /н:жХ ? ГТн< ?и.нр>риж 1х« р «и1йиД>, ? бнМи > жн Ди/-
.имиЧ
? ￿
Даным-пано,
? – ?Миэ /1рн1Д>О .йж<н«, ? ьи.нм«нХ :н МиТж Дж /нйДэ «нМи,
(н?йнТДн р .1жМДц «ми..иц, ? ,н1н<и– 1и;ниХ )и1и ГТД, П1нМнмТиО р нй Тж Мхцж,
+Д йжМмжДДн /1нМнмТижK
? (ж1Дн" Дн > х/нйДиж< /нцнМ р «Дн . пи1нХ пиО«нй БжДнй, Н Зн ;>мн р.жн
/и1х мж Ди?иМ,
ю ?и«х.>риэ ДТДээ х;х,
? !н:Дн, ьн р.ж 1ирДнХ Зн ;>мн МнрнмДн-и« МирДн, ? ю :хр.рхэХ «и« /нМ.х/иэ
.мж?>Х и« ;>.1нХ :н ж.м – цн– ;> Ди .ж«хДМх 1и.ж1–э.Х М1нДхХ н 1и./ми:х.Х р.ж
.иДж жфж цхТжХ ж.м и«нж рнн;фж рн?йнТДн, ю МнмТДи ;> Джрн?йхйнОХ ;ж??и;нДнО
 1ирДнМх<ДнО, Смж?> нм«н р.ж ./н1–,
ГТн< и« /1.имДн Ди йжД– .йн1Х :н йДж /1цнМ.– нрж1Дх.–,
? щи«" х ж;– ж." м ;>м :хр.ри «н йДжХ мЧ,,
? ГиХ «нДж:ДнХ р «и«нО-н йнйжД – ;>ми хрмж:жДи н;нОХ Дн Зн ;>мн Мн ннХ «и« р>
. пи1н Ди:им р.1ж:и.–, пммнД мж Ди?иМ,
? Пн:жйх > Д:жн Дж .«и?имиЧ Пннйх :н )и1и ГТД, БнТж, ю Дж ?Диэ, ? +Д Дж
.рнМ . йжД– р?м–МиХ р «нн1нй :иж.– .йхфжДжХ Дн р н Тж р1жй– «нж- :н жфж, ? Эн
;ж?хйж, пжД– ;хМн нмх<м,
чн р?м–М рДж?и/Дн р>?>риж х йжД– рн./нйДиД– нн мжДжн МД–Х «нМи йДж ;>мн
:ж>1ДиМшиХ и жйх /–ДиМшиХ й> рн?р1ифим. н«хМи-н МнйнО, +Д .йн1жм Ди йжД–
и« /1.имДнХ :н – ;>ми хрж1жДиХ нД /ншжмхж йжД–, ю Ди:ими Дж1рД:иХ /нЗнйх ./1н-
рнш1нрими жн Ди ./н1Х нД ;нм<ж Д«нМи Дж .йн1жм Ди йжД– /нМн;Д>й н;1и?нй,
Гн Знн йнйжДи,
Не напор 1ожа5уйста, то5ьо не этор
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб

Чн ;> нД Д МхйимХ :н ;> Д цнжм .«и?иХ – Дж цн:х Знн .м><и, ю .Мжмиэ р.жХ
:н хнМДнХ р ;х«римДнй .й>.мжХ :н хнМДнХ :н;> нм«н Дж х.м><и Знн,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб


Сбри бюрстб5аниш+рб,б -рс,5ирнс.

!ж«. /1жМн.ирмжД +++ «)ыж.J,
П1н:иОж Зх «Дх шжм«нйХ
«х/р /нмДхэ мжимДхэ рж1.э
Ди )ыж.,
Бж?н/и.Дн н/ми «Дх йнТДн ;иД«нр.«нО «и1нО Vij_Х ю_jteZC_ZdХ ю_ejtZoХ .н .:жи
йн;мДнн жмжнДиХ . /мижТДнн ж1йДимиХ р .имнДж п!С м Ср–?ДнОХ :ж1ж? P_yP_lХ
Wemюo\eyХ юДМж«.,ГжДХ QIWI бн<жмж«Х ;нДх.Д>й «и1ий м М1хй хМн;Д>й (ий
./н.н;нй,
Д( Мпн( юсмь 1пинаьй орои8ч а «юНр«пб
н
бирмсраи
умири а
о
умири с
8
умири н
аа
умири о
ан
умири 5
ап
умири п
а8
умири р
са
умири 8
сс
умири е
ср
умири ат
се
умири аа
на
умири ас
но
умири ан
н5
умири ао
нп
умири а5
нр
умири ап
не
умири ар
он
умири а8
оп
умири ае
о8
умири ст
ое
бнДжш н?Ди«нйжмДнн 1ийжДи,


Приложенные файлы

 • pdf 3210175
  Размер файла: 570 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий