Кривые и поверхности второго порядка. Раздел электронного учебника для сопровождения лекции. I.2. Кривые второго порядка.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÕÐÓÕÝâáâÒÞßÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØî
ÃàÐÛìáÚØÙÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙíÚÞÝÞÜØçÕáÚØÙãÝØÒÕàáØâÕâ
Î.±.¼ÕÛìÝØÚÞÒ
ºàØÒëÕØßÞÒÕàåÝÞáâØ
ÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
ÀÐ×ÔÕÛ
íÛÕÚâàÞÝÝÞÓÞãçÕÑÝØÚÐ
ÔÛïáÞßàÞÒÞÖÔÕÝØïÛÕÚæØØ
¸×Ô.3-Õ,Øáßà.ØÔÞß.
µÚÐâÕàØÝÑãàÓ
2010
e-mail:[email protected]
,
[email protected]
ñàéòû:
http://melnikov.k66.ru
,
http://melnikov.web.ur.ru
1
I.¿ÞÛïàÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
4
I.1.ºÐÝÞÝØçÕáÚÞÕáÞÞâÒÕâáâÒØÕÜÕÖÔãßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÞÙ
ÚÞÞàÔØÝÐâØßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÞÙÚÞ-
ÞàÔØÝÐâ
..........................
9
I.2.ºàØÒëÕÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
.................
11
I.2.1.ÍÛÛØßá
.......................
12
I.2.2.³ØßÕàÑÞÛÐ
.....................
63
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
......................
70
I.3.½ÕÚÞâÞàëÕãàÐÒÝÕÝØï,ßÐàÐÜÕâàëØÛØÝØØ,áÒï×ÐÝÝëÕá
íÛÛØßáÞÜ,ÓØßÕàÑÞÛÞÙØßÐàÐÑÞÛÞÙ
...........
84
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
...................
87
I.5.¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕÛØÝØÙÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐáßÞÜÞéìîíÚá-
æÕÝâàØáØâÕâÐØÔØàÕÚâàØáë
...............
101
I.6.ÆØÛØÝÔàØçÕáÚÐïØáäÕàØçÕáÚÐïáØáâÕÜëÚÞÞàÔØÝÐâ
..
107
2
I.6.1.ÆØÛØÝÔàØçÕáÚÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
.......
108
I.6.2.ÁäÕàØçÕáÚÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
.........
109
I.6.3.¿ÕàÕåÞÔÞâáäÕàØçÕáÚÞÙÒÔÕÚÐàâÞÒãßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝãîáØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâ
..........
110
II.¿ÞÒÕàåÝÞáâØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
111
II.1.¿ÐàÐÑÞÛÞØÔë
.......................
120
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
...........
121
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
..........
140
II.2.ÆØÛØÝÔàë
.........................
154
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
............
155
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
............
164
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
.............
173
II.3.¿ÞÒÕàåÝÞáâìÒàÐéÕÝØï
..................
182
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
.................
184
3
I.¿ÞÛïàÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ1.
ÁØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
ÝÐßÛÞáÚÞáâØÝÐ×ëÒÐÕâáï
äãÝÚæØï
K
,ÚÐÖÔÞÙßÐàÕçØáÕÛ
(
u;v
)
áâÐÒïéÐïÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕ
âÞçÚãßÛÞáÚÞáâØ.¿àØíâÞÜßÐàÐçØáÕÛ
(
u;v
)
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÚÞÞà-
ÔØÝÐâÐÜØ
âÞçÚØ
1
K
(
u;v
)
ÒáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
K
.
1
·ÔÕáì
K
(
u;v
)

íâÞ
×ÝÐçÕÝØÕ
äãÝÚæØØ
K
,íâÞÞÑÞ×ÝÐçÕÝØÕÝÕØÜÕÕâÝØçÕÓÞÞÑéÕÓÞáâàÐÔØæØÞÝ-
ÝëÜØÔÛïÓÕÞÜÕâàØØÞÑÞ×ÝÐçÕÝØïÜØâØßÐ

âÞçÚÐ
M
(1;2)

.ÂÞÕáâì
K
(
u;v
)
ÝÐÔÞ×ÔÕáìÒÞáßàØÝØÜÐâì,
ÚÐÚÞÑÞ×ÝÐçÕÝØÕâØßÐ
f
(
x;y
)
Øâ.ß..
4
I.¿ÞÛïàÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ1.
ÁØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
ÝÐßÛÞáÚÞáâØÝÐ×ëÒÐÕâáï
äãÝÚæØï
K
,ÚÐÖÔÞÙßÐàÕçØáÕÛ
(
u;v
)
áâÐÒïéÐïÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕ
âÞçÚãßÛÞáÚÞáâØ.¿àØíâÞÜßÐàÐçØáÕÛ
(
u;v
)
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÚÞÞà-
ÔØÝÐâÐÜØ
âÞçÚØ
K
(
u;v
)
ÒáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
K
.
²ÝÕÚÞâÞàëåßàØÛÞÖÕÝØïåâàÕÑãÕâáï,çâÞÑë
K
ÑëÛÐÒ×ÐØÜÝÞÞÔ-
ÝÞ×ÝÐçÝÞÙäãÝÚæØÕÙ,ÝÞÜëíâÞÓÞÞÓàÐÝØçÕÝØïÝÐÚÛÐÔëÒÐâìÝÕÑã-
ÔÕÜ.ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ÒÝÕÚÞâÞàëåáØáâÕÜÐåÚÞÞàÔØÝÐâ(ÝÐßàØÜÕà,Ò
àÐááÜÐâàØÒÐÕÜÞÙÝØÖÕ
ßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
)ÞÔÝÐØâÐÖÕ
âÞçÚÐÜÞÖÕâØÜÕâìÜÝÞÓÞàÐ×ÝëåßÐàÚÞÞàÔØÝÐâ.
5
I.¿ÞÛïàÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ1.
ÁØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
ÝÐßÛÞáÚÞáâØÝÐ×ëÒÐÕâáï
äãÝÚæØï
K
,ÚÐÖÔÞÙßÐàÕçØáÕÛ
(
u;v
)
áâÐÒïéÐïÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕ
âÞçÚãßÛÞáÚÞáâØ.¿àØíâÞÜßÐàÐçØáÕÛ
(
u;v
)
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÚÞÞà-
ÔØÝÐâÐÜØ
âÞçÚØ
K
(
u;v
)
ÒáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
K
.
²èÚÞÛÕ²ëßÞ×ÝÐÚÞÜØÛØáìá
ßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØ-
áâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
.½ÐßÞÜÝØÜ,çâÞÞÝÐÒÒÕÔÕÝÐáÛÕÔãîéØÜÞÑ-
àÐ×ÞÜ:ÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕÒ×ÐØÜÝÞßÕàßÕÝÔØÚãÛïàÝëÕ
ÞáØ,ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕÞÑëçÝÞÞáïÜØ
Ox
Ø
Oy
.ºÐÖÔÞÙâÞçÚÕÞáØáÞÞâÒÕâ-
áâÒãÕâÝÕÚÞâÞàÞÕçØáÛÞ.¿àïÜÞãÓÞÛìÝÐïÔÕÚÐàâÞÒÐáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØ-
ÝÐâÚÐÖÔÞÙßÐàÕÔÕÙáâÒØâÕÛìÝëåçØáÕÛ
(
x;y
)
áâÐÒØâÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕ
âÞçÚãßÛÞáÚÞáâØ,ßàÞÕÚæØïÜÚÞâÞàÞÙÝÐÞáØáÞÞâÒÕâáâÒãîâçØáÛÐ
x
(ßàÞÕÚæØïÝÐÞáì
Ox

y
(ßàÞÕÚæØïÝÐÞáì
Oy
).
6
I.¿ÞÛïàÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ1.
ÁØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
ÝÐßÛÞáÚÞáâØÝÐ×ëÒÐÕâáï
äãÝÚæØï
K
,ÚÐÖÔÞÙßÐàÕçØáÕÛ
(
u;v
)
áâÐÒïéÐïÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕ
âÞçÚãßÛÞáÚÞáâØ.¿àØíâÞÜßÐàÐçØáÕÛ
(
u;v
)
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÚÞÞà-
ÔØÝÐâÐÜØ
âÞçÚØ
K
(
u;v
)
ÒáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
K
.
¼ÞÖÝÞáÚÐ×ÐâìØâÐÚ:ßàïÜÞãÓÞÛìÝÐïÔÕÚÐàâÞÒÐáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
ÚÐÖÔÞÙßÐàÕÔÕÙáâÒØâÕÛìÝëåçØáÕÛ
(
x;y
)
áâÐÒØâÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕâÞçÚã
ßÛÞáÚÞáâØáàÐÔØãáÞÜ-ÒÕÚâÞàÞÜ
��!
OM
=
x
�!
i
+
y
�!
j
,ÓÔÕ
�!
i

ÞàâÞáØ
Ox
,âÞÕáâìÒÕÚâÞàÕÔØÝØçÝÞÙÔÛØÝë,áÞÝÐßàÐÒÛÕÝÝëÙáÞáìî
Ox

�!
j

ÞàâÞáØ
Oy
,âÞÕáâìÒÕÚâÞàÕÔØÝØçÝÞÙÔÛØÝë,áÞÝÐßàÐÒÛÕÝÝëÙ
áÞáìî
Oy
.
7
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ2.
¿ãáâìÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝÐÞáì(ÝÐ-
×ëÒÐÕÜÐï
ßÞÛïàÝÞÙÞáìî
),ÝÐÚÞâÞàÞÙ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝÐâÞçÚÐ
O
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
ßÞÛîáÞÜßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜëÚÞÞàÔØÝÐâ
).
¿Þ-
ÛïàÝÞÙáØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ,
ÚÐÖÔÞÙãßÞàïÔÞçÕÝÝÞÙßÐàÕçØáÕÛ
(
;'
)
,ÓÔÕ


0
,áâÐÒïéÐï
ÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕâÐÚãîâÞçÚã
M
ßÛÞáÚÞáâØ,àÐÔØãá-ÒÕÚâÞà
��!
OM
ÚÞâÞàÞÙÞÑàÐ×ãÕâáßÞÛïàÝÞÙÞáìîãÓÞÛ
'
(ãÓÞÛ,ÚÐÚÞÑëç-
ÝÞ,ÞâáçØâëÒÐÕâáïßàÞâØÒçÐáÞÒÞÙáâàÕÛÚØ)ØØÜÕÕâÔÛØÝã��!
OM=

.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.*
ßÞÛïàÝÐïÞáì
'

8
I.1.ºÐÝÞÝØçÕáÚÞÕáÞÞâÒÕâáâÒØÕÜÕÖÔãßÞÛïàÝÞÙáØ-
áâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâØßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØ-
áâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
¾ÑëçÝÞáßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
áÒï×ëÒÐÕâáï
ßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÐïÔÕÚÐàâÞÒÐáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ:ÕÕÝÐçÐÛÞáÞÒßÐÔÐÕâáßÞÛî-
áÞÜ,Þáì
Ox
áÞÒßÐÔÐÕâáßÞÛïàÝÞÙÞáìî,Þáì
Oy
ÞÑàÐ×ãÕâáÞáìî
Ox
ãÓÞÛ

2
(ÞâáçØâëÒÐÕÜëÙ,ÚÐÚÞÑëçÝÞ,ßàÞâØÒçÐáÞÒÞÙáâàÕÛÚØ!).
-
6
3

'O

M
x
y
9
I.1.ºÐÝÞÝØçÕáÚÞÕáÞÞâÒÕâáâÒØÕÜÕÖÔãßÞÛïàÝÞÙáØ-
áâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâØßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØ-
áâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ
-
6
3

'O

M
x
y
¿àØíâÞÜ,ÞçÕÒØÔÝÞ,ÚÞÞàÔØÝÐâë
(
;'
)
âÞçÚØ
M
ÒßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØ-
ÝÐâáÒï×ÐÝëáÔÕÚÐàâÞÒëÜØÚÞÞàÔØÝÐâÐÜØ
(
x;y
)
íâÞÙâÞçÚØáÞÞâÝÞèÕÝØïÜØ:

x
=

cos
'
y
=

sin
'
;
�!
r
=

cos
'
�!
i
+

sin
'
�!
j
:
(1)
ºàÞÜÕâÞÓÞ,ÞçÕÝìÒÐÖÝëÜØïÒÛïîâáïáÞÞâÝÞèÕÝØï

=
p
x
2
+
y
2
,
tg
'
=
y
x
(ßàØ
x
6
=0
).
10
I.2.ºàØÒëÕÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
¼ëàÐááÜÞâàØÜ
íÛÛØßá
,
ÓØßÕàÑÞÛã
Ø
ßÐàÐÑÞÛã
.
11
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
2
Ø
àØá.
9
).
12
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
2
Ø
àØá.
9
).
½ÐßÞÜÝØÜ,çâÞÜÝÞÖÕáâÒÞâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,ÞÑÛÐÔÐîéØåÝÕÚÞ-
âÞàëÜáÒÞÙáâÒÞÜ

ÝÐ×ëÒÐîâ
ÓÕÞÜÕâàØçÕáÚØÜÜÕáâÞÜâÞçÕÚ
áÞ
áÒÞÙáâÒÞÜ

.
13
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
2
Ø
àØá.
9
).
¾çÕÒØÔÝÞ,çâÞÞÚàãÖÝÞáâìàÐÔØãáÐ
R
ïÒÛïÕâáïçÐáâÝëÜáÛãçÐ-
ÕÜíÛÛØßáÐ:íâÞíÛÛØßá,ÞâÒÕçÐîéØÙ×ÝÐçÕÝØïÜßÐàÐÜÕâàÞÒ
a
=
R
,
c
=0
.
14
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
2
Ø
àØá.
9
).
¿àØÑÛØÖÕÝÝÞÝÐàØáÞÒÐâìíÛÛØßáÜÞÖÝÞáßÞÜÞéìîÔÞÒÞÛìÝÞ
ßàÞáâÞÓÞßàØáßÞáÞÑÛÕÝØï:ÒÞâÚÝÕÜÒÛØáâÑãÜÐÓØÔÒÕÑãÛÐÒÚØÝÐàÐá-
áâÞïÝØØ
2
c
ØßàØÒïÖÕÜÚÝØÜÝØâÚãÔÛØÝÞÙ
2
a
.ÂÕßÕàìÞââïÝÕÜÝØâÚã
ÞáâàØÕÜÚÐàÐÝÔÐèÐ,ØßàÞÒÕÔÕÜÛØÝØî,ãÔÕàÖØÒÐïÝØâÚãÝÐâïÝãâÞÙ.
¿àØíâÞÜÚÐàÐÝÔÐèßàÞçÕàâØâçÐáâìÔãÓØíÛÛØßáÐ.
15
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
2
Ø
àØá.
9
).
ÃàÐÒÝÕÝØÕíÛÛØßáÐÒßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞ-
ÞàÔØÝÐâ.
²ëÒÞÔãàÐÒÝÕÝØïÛîÑÞÙÚàØÒÞÙÝÐÔÞ,àÐ×ãÜÕÕâáï,ÝÐçØ-
ÝÐâìáÒÒÕÔÕÝØïáØáâÕÜëÚÞÞàÔØÝÐâ.²ÔÐÝÝÞÜáÛãçÐÕÜëÒÒÕÔÕÜßàï-
ÜÞãÓÞÛìÝãîÔÕÚÐàâÞÒãáØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâáÛÕÔãîéØÜÞÑàÐ×ÞÜ:ÕÕ
æÕÝâàßÞÜÕáâØÜßÞáàÕÔØÝÕÜÕÖÔãäÞÚãáÐÜØ
F
1
Ø
F
2
,Þáì
Ox
ÑãÔÕâ
ßàÞåÞÔØâìçÕàÕ×íâØäÞÚãáë,áÜ.
àØá.
2
.
16

b
b
a
1
@
@I
1

�
2
P
Pi
r
d
M
(
x
;
y
)
?
F
1
F
2
ÀØá.
2
.
1

ÔØàÕÚâàØáëíÛÛØßáÐ,
x
=

a
"
2

íÛÛØßá,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
;
F
1
(

c
;0)
;F
2
(
c
;0)

äÞÚãáëíÛÛØßáÐ;
r

äÞÚãáÝÞÕàÐááâÞïÝØÕ;
d

àÐááâÞïÝØÕÞâ
M
ÔÞÔØàÕÚâàØáë.
17
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¸âÐÚ,ÜëåÞâØÜßÞÛãçØâì
ãàÐÒÝÕÝØÕÚàØÒÞÙ
.¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕ-
ÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
18
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
19
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
20
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
²ÚÐÚÞÜÒØÔÕßàÕÔáâÐÒØÜÞâÒÕâ?
21
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
²ÚÐÚÞÜÒØÔÕßàÕÔáâÐÒØÜÞâÒÕâ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ

íâÞ
22
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
²ÚÐÚÞÜÒØÔÕßàÕÔáâÐÒØÜÞâÒÕâ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ

íâÞ
ãâÒÕàÖÔÕÝØÕÞÚÞÞàÔØÝÐâÐåÕÕßàÞØ×ÒÞÛìÝÞÙâÞçÚØ.
23
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
²ÚÐÚÞÜÒØÔÕßàÕÔáâÐÒØÜÞâÒÕâ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ

íâÞ
ãâÒÕàÖÔÕÝØÕÞÚÞÞàÔØÝÐâÐåÕÕßàÞØ×ÒÞÛìÝÞÙâÞçÚØ.
²ÒÕÔÕÜßÕàÕÜÕÝÝëÕ.
24
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
²ÚÐÚÞÜÒØÔÕßàÕÔáâÐÒØÜÞâÒÕâ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ

íâÞ
ãâÒÕàÖÔÕÝØÕÞÚÞÞàÔØÝÐâÐåÕÕßàÞØ×ÒÞÛìÝÞÙâÞçÚØ.
²ÒÕÔÕÜßÕàÕÜÕÝÝëÕ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
ÝÐíÛÛØßáÕ,
ØÞÑÞ×ÝÐçØÜÕÕÚÞÞàÔØÝÐâë
(
x;y
)
.
25
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
¿àØÜÕÝØÜ
áâàÐâÕÓØîáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
.
ÇâÞÝÐÔÞÝÐÙâØ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ.
²ÚÐÚÞÜÒØÔÕßàÕÔáâÐÒØÜÞâÒÕâ?
ÃàÐÒÝÕÝØÕÛØÝØØ

íâÞ
ãâÒÕàÖÔÕÝØÕÞÚÞÞàÔØÝÐâÐåÕÕßàÞØ×ÒÞÛìÝÞÙâÞçÚØ.
²ÒÕÔÕÜßÕàÕÜÕÝÝëÕ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
ÝÐíÛÛØßáÕ,
ØÞÑÞ×ÝÐçØÜÕÕÚÞÞàÔØÝÐâë
(
x;y
)
.
ÁÞáâÐÒØÜãàÐÒÝÕÝØÕ.·ÝÐçÕÝØÕÚÐÚÞÙÒÕÛØçØÝëÒëçØáÛØÜ
ÔÒãÜïáßÞáÞÑÐÜØ?
26
I.2.1.ÍÛÛØßá
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ3.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ
ca
,ØÝÐßÛÞáÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
ÍÛÛØßáÞÜ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
áãÜÜÐ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒÝÐ
2
a
.
ÁÞáâÐÒØÜãàÐÒÝÕÝØÕ.·ÝÐçÕÝØÕÚÐÚÞÙÒÕÛØçØÝëÒëçØáÛØÜ
ÔÒãÜïáßÞáÞÑÐÜØ?
¿ÞÞßàÕÔÕÛÕÝØîíÛÛØßáÐÝÐÜáÛÕÔãÕâÔÒãÜáßÞ-
áÞÑÐÜØÝÐÙâØáãÜÜãàÐááâÞïÝØÙÞââÞçÚØ
M
ÔÞäÞÚãáÞÒ:áÞÔÝÞÙáâÞ-
àÞÝë,ÞÝÞàÐÒÝÞ
2
a
,ÐáÔàãÓÞÙáâÞàÞÝë,ÕÓÞÛÕÓÚÞÝÐÙâØáßÞÜÞéìî
ÚÞÞàÔØÝÐââÞçÚØ
M
.
27
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
6
"
"
"
"
"
"
"
"
u
B
B
B
B
B
u
F
1
(

c;
0)
F
2
(
c;
0)
M
(
x;y
)
O

x
y
j
��!
F
1
M
j
=
28
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
6
"
"
"
"
"
"
"
"
u
B
B
B
B
B
u
F
1
(

c;
0)
F
2
(
c;
0)
M
(
x;y
)
O

x
y
j
��!
F
1
M
j
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
;
29
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
6
"
"
"
"
"
"
"
"
u
B
B
B
B
B
u
F
1
(

c;
0)
F
2
(
c;
0)
M
(
x;y
)
O

x
y
j
��!
F
1
M
j
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
;
j
��!
F
2
M
j
=
30
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
6
"
"
"
"
"
"
"
"
u
B
B
B
B
B
u
F
1
(

c;
0)
F
2
(
c;
0)
M
(
x;y
)
O

x
y
j
��!
F
1
M
j
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
;
j
��!
F
2
M
j
=
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
31
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
6
"
"
"
"
"
"
"
"
u
B
B
B
B
B
u
F
1
(

c;
0)
F
2
(
c;
0)
M
(
x;y
)
O

x
y
j
��!
F
1
M
j
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
;
j
��!
F
2
M
j
=
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
¿ÞíâÞÜã
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
32
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
6
"
"
"
"
"
"
"
"
u
B
B
B
B
B
u
F
1
(

c;
0)
F
2
(
c;
0)
M
(
x;y
)
O

x
y
j
��!
F
1
M
j
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
;
j
��!
F
2
M
j
=
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
¿ÞíâÞÜã
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
²ßàØÝæØßÕ,íâÞãÖÕØÕáâìØáÚÞÜÞÕãàÐÒÝÕÝØÕ.¾ÔÝÐÚÞÝÕÓÞßÞÚÐ

ÝÕ
âÞÒÐàÝëÙÒØÔ

:ÓàÞÜÞ×ÔÚØÙØÝÕÚàÐáØÒëÙ.¿àÕÞÑàÐ×ãÕÜíâÞãàÐÒÝÕ-
ÝØÕÚÑÞÛÕÕãÔÞÑÝÞÙäÞàÜÕ.
33
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
34
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
¾âÜÕâØÜ,çâÞßÞÛãçØÒèÕÕáïãàÐÒÝÕÝØÕÑãÔÕâàÐÒÝÞáØÛìÝÞØáåÞÔÝÞ-
ÜããàÐÒÝÕÝØî(
2
)(çâÞÝÕçÐáâÞÑëÒÐÕâßàØâÐÚÞÜÝÕíÚÒØÒÐÛÕÝâÝÞÜ
ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØØ,ÚÐÚÒÞ×ÒÕÔÕÝØÕÒÚÒÐÔàÐâ).ÀÐÒÝÞáØÛìÝÞáâìíâÞÓÞØ
ØáåÞÔÝÞÓÞãàÐÒÝÕÝØÙáÛÕÔãÕâØ×áÛÕÔãîéØåÓÕÞÜÕâàØçÕáÚØåáÞÞÑàÐ-
ÖÕÝØÙ:âÐÚÚÐÚ��!
F
2
F
1a
,âÞ
35
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÂÐÚÚÐÚ��!
F
2
F
1a
,âÞ��!
F
1
M=
a
��!
F
2
M=
36
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÂÐÚÚÐÚ��!
F
2
F
1a
,âÞ��!
F
1
M=
a
��!
F
2
M=
a
��!
F
2
F
1
+
��!
F
1
M
37
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÂÐÚÚÐÚ��!
F
2
F
1a
,âÞ��!
F
1
M=
a
��!
F
2
M=
a
��!
F
2
F
1
+
��!
F
1
M
a
��!
F
2
F
1��!
F
1
M
38
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÂÐÚÚÐÚ��!
F
2
F
1a
,âÞ��!
F
1
M=
a
��!
F
2
M=
a
��!
F
2
F
1
+
��!
F
1
M
a
��!
F
2
F
1��!
F
1
M
��!
F
1
M:
39
I.2.1.ÍÛÛØßá
2
a
=
p
(
x
+
c
)
2
+
y
2
+
p
(
c

x
)
2
+
y
2
:
(2)
¿àÞÒÕÔÕÜÕáâÕáâÒÕÝÝëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

ãÕÔØÝØÜ

ÞÔØÝØ×ÚÞàÝÕÙ
ØÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ:

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÂÐÚÚÐÚ��!
F
2
F
1a
,âÞ��!
F
1
M=
a
��!
F
2
M=
a
��!
F
2
F
1
+
��!
F
1
M
a
��!
F
2
F
1��!
F
1
M
��!
F
1
M:
ÁÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ,ßàØÒÞ×ÒÕÔÕÝØØãàÐÒÝÕÝØï(
2
)ÒÚÒÐÔàÐâ

ßÞáâÞàÞÝ-
ÝØå

àÕèÕÝØÙÝÕÒÞ×ÝØÚÐÕâ.
40
I.2.1.ÍÛÛØßá

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÃßàÞáâØÜãàÐÒÝÕÝØÕ(
3
):
x
2
+2
xc
+
c
2
+
y
2
=4
a
2

4
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
+
c
2

2
cx
+
x
2
+
y
2
;
41
I.2.1.ÍÛÛØßá

p
(
x
+
c
)
2
+
y
2

2
=

2
a

p
(
c

x
)
2
+
y
2

2
:
(3)
ÃßàÞáâØÜãàÐÒÝÕÝØÕ(
3
):
x
2
+2
xc
+
c
2
+
y
2
=4
a
2

4
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
+
c
2

2
cx
+
x
2
+
y
2
;
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
=
a
2

xc:
42
I.2.1.ÍÛÛØßá
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
=
a
2

xc:
²ÝÞÒìÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ.¿àØ
íâÞÜ,ÒÞßàÕÚØÞßÐáÕÝØïÜ(ÚÞâÞàëÕÜëàÐ×ÒÕØÒÐâìÝÕáâÐÝÕÜ),ÜëßÞ-
ÛãçØÜàÐÒÝÞáØÛìÝÞÕãàÐÒÝÕÝØÕ
43
I.2.1.ÍÛÛØßá
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
=
a
2

xc:
²ÝÞÒìÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ.¿àØ
íâÞÜ,ÒÞßàÕÚØÞßÐáÕÝØïÜ(ÚÞâÞàëÕÜëàÐ×ÒÕØÒÐâìÝÕáâÐÝÕÜ),ÜëßÞ-
ÛãçØÜàÐÒÝÞáØÛìÝÞÕãàÐÒÝÕÝØÕ
a
2

c
2

2
cx
+
x
2
+
y
2

=
a
4

2
a
2
xc
+
x
2
c
2
;
44
I.2.1.ÍÛÛØßá
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
=
a
2

xc:
²ÝÞÒìÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ.¿àØ
íâÞÜ,ÒÞßàÕÚØÞßÐáÕÝØïÜ(ÚÞâÞàëÕÜëàÐ×ÒÕØÒÐâìÝÕáâÐÝÕÜ),ÜëßÞ-
ÛãçØÜàÐÒÝÞáØÛìÝÞÕãàÐÒÝÕÝØÕ
a
2

c
2

2
cx
+
x
2
+
y
2

=
a
4

2
a
2
xc
+
x
2
c
2
;
ÞâÚãÔÐ
x
2
a
2
+
y
2
a
2

c
2
=1
:
45
I.2.1.ÍÛÛØßá
a
p
(
c

x
)
2
+
y
2
=
a
2

xc:
²ÝÞÒìÒÞ×ÒÕÔÕÜÞÑÕçÐáâØßÞÛãçØÒèÕÓÞáïãàÐÒÝÕÝØïÒÚÒÐÔàÐâ.¿àØ
íâÞÜ,ÒÞßàÕÚØÞßÐáÕÝØïÜ(ÚÞâÞàëÕÜëàÐ×ÒÕØÒÐâìÝÕáâÐÝÕÜ),ÜëßÞ-
ÛãçØÜàÐÒÝÞáØÛìÝÞÕãàÐÒÝÕÝØÕ
a
2

c
2

2
cx
+
x
2
+
y
2

=
a
4

2
a
2
xc
+
x
2
c
2
;
ÞâÚãÔÐ
x
2
a
2
+
y
2
a
2

c
2
=1
:
²ÒÕÔÕÜÞÑÞ×ÝÐçÕÝØÕ:
b
=
p
a
2

c
2
.ÂÞÓÔÐßÞÛãçØÜ,çâÞ
ãàÐÒÝÕ-
ÝØÕ(
2
)
íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÞãàÐÒÝÕÝØî
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
(4)
46
I.2.1.ÍÛÛØßá
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
(4)
¾ÝÞÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÚÐÝÞÝØçÕáÚØÜãàÐÒÝÕÝØÕÜíÛÛØßáÐ
ÒÔÕÚÐàâÞÒëå
ÚÞÞàÔØÝÐâÐå.
47
I.2.1.ÍÛÛØßá
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
(4)
¾ÝÞÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÚÐÝÞÝØçÕáÚØÜãàÐÒÝÕÝØÕÜíÛÛØßáÐ
ÒÔÕÚÐàâÞÒëå
ÚÞÞàÔØÝÐâÐå.
¾âÜÕâØÜ,çâÞßÐàÐÜÕâà
b
ØÜÕÕâßàÞáâÞÙÓÕÞÜÕâàØçÕáÚØÙáÜëáÛ:
íâÞ,ÞçÕÒØÔÝÞ,ÞàÔØÝÐâÐâÞçÚØßÕàÕáÕçÕÝØïíÛÛØßáÐáÞáìî
Oy
.´ÕÙ-
áâÒØâÕÛìÝÞ,Þáì
Oy
ØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=0
.½ÞßàØ
x
=0
ßÞÛãçÐÕÜ
0
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
,ÞâÚãÔÐ
y
=

b
.ÇØáÛÐ
a
Ø
b
ÝÐ×ëÒÐîâáï,áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ,
ÑÞÛìèÞÙßÞÛãÞáìîíÛÛØßáÐ
Ø
ÜÐÛÞÙßÞÛãÞáìîíÛÛØßáÐ
.
48
I.2.1.ÍÛÛØßá
ÃàÐÒÝÕÝØÕíÛÛØßáÐÒßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ.
¿ÞÛïàÝãî
áØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâÒÒÕÔÕÜáÛÕÔãîéØÜÞÑàÐ×ÞÜ:ßÞÛîáßÞÜÕáâØÜÒ
ÞÔØÝØ×äÞÚãáÞÒ,ÝÐßàØÜÕà,Ò
ÛÕÒëÙ
äÞÚãá
F
1
,ÐßÞÛïàÝãîÞáìßãáâØÜ
çÕàÕ×äÞÚãá
F
2
.
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
¾âÜÕâØÜ,çâÞÔÕÚÐàâÞÒÐßàïÜÞãÓÞÛìÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØ-
ÝÐâ,ÒÚÞâÞàÞÙÜëßÞÛãçÐÛØãàÐÒÝÕÝØÕíâÞÓÞíÛÛØßáÐÒßàÕÔë-
ÔãéÕÜàÐ×ÔÕÛÕ,
ÝÕïÒÛïÕâáï
ÚÐÝÞÝØçÕáÚØáÒï×ÐÝÝÞÙ
áÒÒÕ-
ÔÕÝÝÞÙáÕÙçÐáÝÐÜØáØáâÕÜÞÙÚÞÞàÔØÝÐâ.
49
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
²ÞÒÒÕÔÕÝÝÞÙÝÐÜØßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
j
��!
F
1
M
j
=

.´ÛØÝã
ÒÕÚâÞàÐ
��!
F
2
M
ÜÞÖÝÞÒëçØáÛØâìáßÞÜÞéìîâÕÞàÕÜëÚÞáØÝãáÞÒ:
50
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
²ÞÒÒÕÔÕÝÝÞÙÝÐÜØßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
j
��!
F
1
M
j
=

.´ÛØÝã
ÒÕÚâÞàÐ
��!
F
2
M
ÜÞÖÝÞÒëçØáÛØâìáßÞÜÞéìîâÕÞàÕÜëÚÞáØÝãáÞÒ:
j
��!
F
2
M
j
2
=(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':
51
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
²ÞÒÒÕÔÕÝÝÞÙÝÐÜØßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
j
��!
F
1
M
j
=

.´ÛØÝã
ÒÕÚâÞàÐ
��!
F
2
M
ÜÞÖÝÞÒëçØáÛØâìáßÞÜÞéìîâÕÞàÕÜëÚÞáØÝãáÞÒ:
j
��!
F
2
M
j
2
=(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':
ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,Ø×
ÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ
ßÞÛãçÐÕÜ,áàÐÒÝØÒÐïáãÜ-
ÜãàÐááâÞïÝØÙÞâ
M
ÔÞäÞÚãáÞÒáçØáÛÞÜ
2
a
:
52
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
²ÞÒÒÕÔÕÝÝÞÙÝÐÜØßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
j
��!
F
1
M
j
=

.´ÛØÝã
ÒÕÚâÞàÐ
��!
F
2
M
ÜÞÖÝÞÒëçØáÛØâìáßÞÜÞéìîâÕÞàÕÜëÚÞáØÝãáÞÒ:
j
��!
F
2
M
j
2
=(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':
ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,Ø×
ÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ
ßÞÛãçÐÕÜ,áàÐÒÝØÒÐïáãÜ-
ÜãàÐááâÞïÝØÙÞâ
M
ÔÞäÞÚãáÞÒáçØáÛÞÜ
2
a
:
2
a
=

+
p
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':
53
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
2
a
=

+
p
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':

ÃÕÔØÝØÜ

ÚÞàÕÝìØÒÞ×ÒÕÔÕÜíâÞãàÐÒÝÕÝØÕÒÚÒÐÔàÐâ.¿ÞÛãçØÜ
ãàÐÒÝÕÝØÕ(íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÞáâìíâÞÓÞãàÐÒÝÕÝØïØáåÞÔÝÞÜãÜëßàÞÒÕ-
àïâìÝÕÑãÔÕÜ)
54
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
2
a
=

+
p
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':

ÃÕÔØÝØÜ

ÚÞàÕÝìØÒÞ×ÒÕÔÕÜíâÞãàÐÒÝÕÝØÕÒÚÒÐÔàÐâ.¿ÞÛãçØÜ
ãàÐÒÝÕÝØÕ(íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÞáâìíâÞÓÞãàÐÒÝÕÝØïØáåÞÔÝÞÜãÜëßàÞÒÕ-
àïâìÝÕÑãÔÕÜ)
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
'
=
(2
a


)
2
;
55
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
2
a
=

+
p
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
':

ÃÕÔØÝØÜ

ÚÞàÕÝìØÒÞ×ÒÕÔÕÜíâÞãàÐÒÝÕÝØÕÒÚÒÐÔàÐâ.¿ÞÛãçØÜ
ãàÐÒÝÕÝØÕ(íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÞáâìíâÞÓÞãàÐÒÝÕÝØïØáåÞÔÝÞÜãÜëßàÞÒÕ-
àïâìÝÕÑãÔÕÜ)
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
'
=
(2
a


)
2
;
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
'
=4
a
2

4
a
+

2
:
56
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
'
=4
a
2

4
a
+

2
:
²ëàÐÖÐïØ×ßÞáÛÕÔÝÕÓÞãàÐÒÝÕÝØï

,ßÞÛãçÐÕÜ
57
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N
(2
c
)
2
+

2

2

2
ccos
'
=4
a
2

4
a
+

2
:
²ëàÐÖÐïØ×ßÞáÛÕÔÝÕÓÞãàÐÒÝÕÝØï

,ßÞÛãçÐÕÜ

=
a
2

c
2
a

c
cos
'
;
58
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N

=
a
2

c
2
a

c
cos
'
;
¿ÞÛÞÖØÜ
"
=
c
a
.ÇØáÛÞ
"
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
íÚáæÕÝâàØáØâÕâÞÜ
íÛÛØßáÐ.
ÍâÞçØáÛÞåÐàÐÚâÕàØ×ãÕâ

ÒëâïÝãâÞáâì

íÛÛØßáÐ:ÔÛïÞÚàãÖÝÞáâØ
(âÞÕáâìßàØ
c
=0
)íâÞçØáÛÞàÐÒÝÞ0,áàÞáâÞÜíâÞÓÞçØáÛÐÞâÝÞèÕ-
ÝØÕÑÞÛìèÞÙßÞÛãÞáØÚÜÐÛÞÙãÒÕÛØçØÒÐÕâáï.¸âÐÚ,ßÞÛãçÐÕÜ
ÚÐÝÞ-
ÝØçÕáÚÞÕãàÐÒÝÕÝØÕíÛÛØßáÐ
ÒßÞÛïàÝëåÚÞÞàÔØÝÐâÐå(ÕáÛØßÞÛîá
ÒÛÕÒÞÜäÞÚãáÕ):
59
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N

=
a
2

c
2
a

c
cos
'
;
¿ÞÛÞÖØÜ
"
=
c
a
.ÇØáÛÞ
"
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
íÚáæÕÝâàØáØâÕâÞÜ
íÛÛØßáÐ.
ÍâÞçØáÛÞåÐàÐÚâÕàØ×ãÕâ

ÒëâïÝãâÞáâì

íÛÛØßáÐ:ÔÛïÞÚàãÖÝÞáâØ
(âÞÕáâìßàØ
c
=0
)íâÞçØáÛÞàÐÒÝÞ0,áàÞáâÞÜíâÞÓÞçØáÛÐÞâÝÞèÕ-
ÝØÕÑÞÛìèÞÙßÞÛãÞáØÚÜÐÛÞÙãÒÕÛØçØÒÐÕâáï.¸âÐÚ,ßÞÛãçÐÕÜ
ÚÐÝÞ-
ÝØçÕáÚÞÕãàÐÒÝÕÝØÕíÛÛØßáÐ
ÒßÞÛïàÝëåÚÞÞàÔØÝÐâÐå(ÕáÛØßÞÛîá
ÒÛÕÒÞÜäÞÚãáÕ):

=

a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
(5)
60
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N

=

a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
(5)
µáÛØßÞÛïàÝãîÞáìÝÐßàÐÒØâìÒßàÞâØÒÞßÞÛÞÖÝãîáâÞàÞÝã,ØÛØßÕ-
àÕÜÕáâØâìßÞÛîáÒ
ßàÐÒëÙ
äÞÚãá,âÞãàÐÒÝÕÝØÕÑãÔÕâØÜÕâìÒØÔ:
61
I.2.1.ÍÛÛØßá
-
u
J
J
J
J
J
u

'
F
1
F
2
M
N

=

a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
(5)
µáÛØßÞÛïàÝãîÞáìÝÐßàÐÒØâìÒßàÞâØÒÞßÞÛÞÖÝãîáâÞàÞÝã,ØÛØßÕ-
àÕÜÕáâØâìßÞÛîáÒ
ßàÐÒëÙ
äÞÚãá,âÞãàÐÒÝÕÝØÕÑãÔÕâØÜÕâìÒØÔ:

=

a
2

c
2

=a
1+
"
cos
'
62
I.2.2.³ØßÕàÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ4.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ(ÒÞâÛØçØÕÞâÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ)
c�a
,ØÝÐßÛÞáÚÞ-
áâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),
àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
³ØßÕàÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâ-
áïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
ÐÑáÞÛîâÝÐïÒÕÛØçØÝÐ
àÐ×ÝÞáâØ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒ-
ÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
5
,ÐâÐÚÖÕ
àØá.
9
).
63
I.2.2.³ØßÕàÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ4.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ(ÒÞâÛØçØÕÞâÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ)
c�a
,ØÝÐßÛÞáÚÞ-
áâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),
àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
³ØßÕàÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâ-
áïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
ÐÑáÞÛîâÝÐïÒÕÛØçØÝÐ
àÐ×ÝÞáâØ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒ-
ÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
5
,ÐâÐÚÖÕ
àØá.
9
).
ÃàÐÒÝÕÝØÕÓØßÕàÑÞÛëÒßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙØßÞÛïà-
ÝÞÙáØáâÕÜÐåÚÞÞàÔØÝÐâ.
²ëÚÛÐÔÚØÒíâÞÜáÛãçÐÕßÞçâØßÞÒâÞàï-
îâáÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕÒëçØáÛÕÝØï,ßàÞÒÕÔÕÝÝëÕßàØßÞÛãçÕÝØØäÞà-
ÜãÛ(
4
)Ø(
5
).
64
I.2.2.³ØßÕàÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ4.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ(ÒÞâÛØçØÕÞâÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ)
c�a
,ØÝÐßÛÞáÚÞ-
áâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),
àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
³ØßÕàÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâ-
áïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
ÐÑáÞÛîâÝÐïÒÕÛØçØÝÐ
àÐ×ÝÞáâØ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒ-
ÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
5
,ÐâÐÚÖÕ
àØá.
9
).
ÃàÐÒÝÕÝØÕÓØßÕàÑÞÛëÒßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙØßÞÛïàÝÞÙ
áØáâÕÜÐåÚÞÞàÔØÝÐâ.
¿ÞíâÞÜãßàØÒÕÔÕÜâÞÛìÚÞáÐÜØäÞàÜãÛë,
ÞâÜÕâØÒ,ÒÞ-ßÕàÒëå,çâÞ,ÒÞâÛØçØÕÞâíÛÛØßáÐ,çÕàÕ×
b
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞ
çØáÛÞ
p
c
2

a
2
,Ø,ÒÞ-ÒâÞàëå,çâÞÒßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâßÞ-
ÛãçØÜãàÐÒÝÕÝØÕâÞÛìÚÞÞÔÝÞÙÒÕâÒØÓØßÕàÑÞÛë.
65
I.2.2.³ØßÕàÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ4.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ(ÒÞâÛØçØÕÞâÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ)
c�a
,ØÝÐßÛÞáÚÞ-
áâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),
àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
³ØßÕàÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâ-
áïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
ÐÑáÞÛîâÝÐïÒÕÛØçØÝÐ
àÐ×ÝÞáâØ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒ-
ÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
5
,ÐâÐÚÖÕ
àØá.
9
).
ÃàÐÒÝÕÝØÕÓØßÕàÑÞÛëÒßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙØßÞÛïàÝÞÙ
áØáâÕÜÐåÚÞÞàÔØÝÐâ.
²ÔÕÚÐàâÞÒÞÙßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞà-
ÔØÝÐâßÞÛãçÐÕÜ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
(6)
66

b
b
1
@
@I
1

�
2
P
Pi
3

3
-
r
d
M
(
x
;
y
)
?
4

4
-
F
1
F
2
ÀØá.
5
.
1

ÓØßÕàÑÞÛÐ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
;
2

ÞáÝÞÒÝÞÙßàïÜÞãÓÞÛìÝØÚ


a

x

a

b

y

b
;
3

ÔØàÕÚâàØáëÓØßÕàÑÞÛë,
x
=

a
"
;
4

ÐáØÜßâÞâëÓØßÕàÑÞÛë,
y
=

b
a

x
.
F
1
(

c
;0)
;F
2
(
c
;0)

äÞÚãáëÓØßÕàÑÞÛë;
r

äÞÚãáÝÞÕàÐááâÞïÝØÕ;
d

àÐááâÞïÝØÕÞâ
M
ÔÞÔØàÕÚâàØáë.
67
I.2.2.³ØßÕàÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ4.
¿ãáâì
a;c

ÔÒÐßÞÛÞÖØâÕÛìÝëåçØáÛÐ,ßàØ-
çÕÜ(ÒÞâÛØçØÕÞâÞßàÕÔÕÛÕÝØïíÛÛØßáÐ)
c�a
,ØÝÐßÛÞáÚÞ-
áâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝëÔÒÕâÞçÚØ
F
1
Ø
F
2
(ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ
äÞÚãáÐÜØ
),
àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàëÜØàÐÒÝÞ
2
c
.
³ØßÕàÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâ-
áïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚßÛÞáÚÞáâØ,
ÐÑáÞÛîâÝÐïÒÕÛØçØÝÐ
àÐ×ÝÞáâØ
àÐááâÞïÝØÙÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÞÒàÐÒ-
ÝÐ
2
a
(áÜ.
àØá.
5
,ÐâÐÚÖÕ
àØá.
9
).
ÃàÐÒÝÕÝØÕÓØßÕàÑÞÛëÒßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙØßÞÛïàÝÞÙ
áØáâÕÜÐåÚÞÞàÔØÝÐâ.
²ØÔãàÐÒÝÕÝØïÛÕÒÞÙØßàÐÒÞÙÒÕâÒÕÙÓØßÕà-
ÑÞÛëÒßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâÒáÛãçÐÕ,ÚÞÓÔÐßÞÛîáßÞÜÕéÕÝ
ÒÞÔØÝØ×äÞÚãáÞÒØßÞÛïàÝÐïÞáìßàÞåÞÔØâçÕàÕ×ÞÑÐäÞÚãáÐØÜÕ-
ÕÜ(ßàÕÔßÞÛÐÓÐï,çâÞßÞÛïàÝÐïÞáìÓÞàØ×ÞÝâÐÛìÝÐØßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÕ
ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ

áÛÕÒÐ-ÝÐßàÐÒÞ),ßàØÒÕÔÕÝÒ
âÐÑÛØæÕ
1
.
68
Òàáëèöà
1
¿ÞÛîáÒÛÕÒÞÜäÞÚãáÕ
»ÕÒÐïÒÕâÒìÓØßÕàÑÞÛë
¿àÐÒÐïÒÕâÒìÓØßÕàÑÞÛë

=


a
2

c
2

=a
1+
"
cos
'

=

a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
¿ÞÛîáÒßàÐÒÞÜäÞÚãáÕ
»ÕÒÐïÒÕâÒìÓØßÕàÑÞÛë
¿àÐÒÐïÒÕâÒìÓØßÕàÑÞÛë

=

a
2

c
2

=a
1+
"
cos
'

=


a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
·ÔÕáì,ÚÐÚØÔÛïíÛÛØßáÐ,
"
=
c
a

íÚáæÕÝâàØáØâÕâ,ÞÔÝÐÚÞ,ÕáÛØ
ÔÛïíÛÛØßáÐ
0

"
1
,âÞÔÛïÓØßÕàÑÞÛëØÜÕÕÜ
"�
1
.
69
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ5.
¿ãáâì
p

ßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÕçØáÛÞ,ØÝÐßÛÞá-
ÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝÐâÞçÚÐ
F
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
äÞÚãáÞÜ
),Øßàï-
ÜÐï
L
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
ÔØàÕÚâàØáÞÙ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàë-
ÜØàÐÒÝÞ
p
.
¿ÐàÐÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚ
ßÛÞáÚÞáâØ,àÐááâÞïÝØïÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÐØÔÞ
ÔØàÕÚâàØáëáÞÒßÐÔÐîâ(áÜ.
àØá.
7
).
70
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ5.
¿ãáâì
p

ßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÕçØáÛÞ,ØÝÐßÛÞá-
ÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝÐâÞçÚÐ
F
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
äÞÚãáÞÜ
),Øßàï-
ÜÐï
L
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
ÔØàÕÚâàØáÞÙ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàë-
ÜØàÐÒÝÞ
p
.
¿ÐàÐÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚ
ßÛÞáÚÞáâØ,àÐááâÞïÝØïÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÐØÔÞ
ÔØàÕÚâàØáëáÞÒßÐÔÐîâ(áÜ.
àØá.
7
).
ÃàÐÒÝÕÝØÕßÐàÐÑÞÛëÒßàïÜÞãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞ-
ÞàÔØÝÐâ.
²ÒÕÔÕÜßàïÜÞãÓÞÛìÝãîÔÕÚÐàâÞÒãáØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâ
áÛÕÔãîéØÜÞÑàÐ×ÞÜ:Þáì
Ox
ßãáâØÜçÕàÕ×äÞÚãá
F
ßÕàßÕÝÔØÚãÛïà-
ÝÞÔØàÕÚâàØáÕ,ÝÐçÐÛÞÚÞÞàÔØÝÐâßÞÜÕáâØÜÝÐàÐááâÞïÝØØ
p
2
ÞâÔØ-
àÕÚâàØáë,ßÞáàÕÔØÝÕÜÕÖÔãäÞÚãáÞÜØâÞçÚÞÙßÕàÕáÕçÕÝØïÞáØ
Ox
á
ÔØàÕÚâàØáÞÙ.
71
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ5.
¿ãáâì
p

ßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÕçØáÛÞ,ØÝÐßÛÞá-
ÚÞáâØ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝÐâÞçÚÐ
F
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
äÞÚãáÞÜ
),Øßàï-
ÜÐï
L
(ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï
ÔØàÕÚâàØáÞÙ
),àÐááâÞïÝØÕÜÕÖÔãÚÞâÞàë-
ÜØàÐÒÝÞ
p
.
¿ÐàÐÑÞÛÞÙ
ÝÐ×ëÒÐÕâáïÜÝÞÖÕáâÒÞâÐÚØåâÞçÕÚ
ßÛÞáÚÞáâØ,àÐááâÞïÝØïÞâÚÐÖÔÞÙØ×ÚÞâÞàëåÔÞäÞÚãáÐØÔÞ
ÔØàÕÚâàØáëáÞÒßÐÔÐîâ(áÜ.
àØá.
7
).
-u
6
O
F
(
p=
2
;
0)
M
(
x;y
)
p=
2
p=
2
ÀØá.
6
.
72
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
²áÞÞâÒÕâáâÒØØáÞ
áâàÐâÕÓØÕÙáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
,ÒÞ×ìÜÕÜ
ÝÐßÐàÐÑÞÛÕßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
,ØÞÑÞ×ÝÐçØÜÕÕÚÞÞàÔØÝÐâë
(
x;y
)
(áÜ.
àØá.
6
).
73
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
²áÞÞâÒÕâáâÒØØáÞ
áâàÐâÕÓØÕÙáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
,ÒÞ×ìÜÕÜ
ÝÐßÐàÐÑÞÛÕßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
,ØÞÑÞ×ÝÐçØÜÕÕÚÞÞàÔØÝÐâë
(
x;y
)
(áÜ.
àØá.
6
).
¿ÞÞßàÕÔÕÛÕÝØîßÐàÐÑÞÛëÜÞÖÝÞÔÒãÜïáßÞáÞÑÐÜØÒëçØáÛØâì
àÐááâÞïÝØÕÞââÞçÚØ
M
ÔÞäÞÚãáÐ:áÞÔÝÞÙáâÞàÞÝë,ÞÝÞàÐÒÝÞàÐá-
áâÞïÝØîÔÞÔØàÕÚâàØáë,âÞÕáâì
x
+
p
2
,ÐáÔàãÓÞÙáâÞàÞÝë,ÞÝÞàÐÒÝÞ
r

x

p
2

2
+
y
2
.ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ßÞÛãçÐÕÜãàÐÒÝÕÝØÕ
74
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
²áÞÞâÒÕâáâÒØØáÞ
áâàÐâÕÓØÕÙáÞáâÐÒÛÕÝØïãàÐÒÝÕÝØÙ
,ÒÞ×ìÜÕÜ
ÝÐßÐàÐÑÞÛÕßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
,ØÞÑÞ×ÝÐçØÜÕÕÚÞÞàÔØÝÐâë
(
x;y
)
(áÜ.
àØá.
6
).
¿ÞÞßàÕÔÕÛÕÝØîßÐàÐÑÞÛëÜÞÖÝÞÔÒãÜïáßÞáÞÑÐÜØÒëçØáÛØâì
àÐááâÞïÝØÕÞââÞçÚØ
M
ÔÞäÞÚãáÐ:áÞÔÝÞÙáâÞàÞÝë,ÞÝÞàÐÒÝÞàÐá-
áâÞïÝØîÔÞÔØàÕÚâàØáë,âÞÕáâì
x
+
p
2
,ÐáÔàãÓÞÙáâÞàÞÝë,ÞÝÞàÐÒÝÞ
r

x

p
2

2
+
y
2
.ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ßÞÛãçÐÕÜãàÐÒÝÕÝØÕ
x
+
p
2
=
r

x

p
2

2
+
y
2
:
75
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
x
+
p
2
=
r

x

p
2

2
+
y
2
:
76
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
x
+
p
2
=
r

x

p
2

2
+
y
2
:
²Þ×ÒÕÔÕÜÛÕÒãîØßàÐÒãîçÐáâØíâÞÓÞàÐÒÕÝáâÒÐÒÚÒÐÔàÐâ,ßÞÛãçØÜ
x
2
+
xp
+
p
2
4
=
x
2

xp
+
p
2
4
+
y
2
:
77
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
x
+
p
2
=
r

x

p
2

2
+
y
2
:
²Þ×ÒÕÔÕÜÛÕÒãîØßàÐÒãîçÐáâØíâÞÓÞàÐÒÕÝáâÒÐÒÚÒÐÔàÐâ,ßÞÛãçØÜ
x
2
+
xp
+
p
2
4
=
x
2

xp
+
p
2
4
+
y
2
:
ÀÐÒÝÞáØÛìÝÞáâìßÞÛãçÕÝÝëåãàÐÒÝÕÝØÙßàÞÒÕàïâìÝÕÑãÔÕÜ.¿ÞáÛÕ
ßàÞáâëåßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙßÞÛãçØÜ
ÚÐÝÞÝØçÕáÚÞÕãàÐÒÝÕÝØÕßÐàÐ-
ÑÞÛë
ÒÔÕÚÐàâÞÒëåÚÞÞàÔØÝÐâÐå:
78
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
x
+
p
2
=
r

x

p
2

2
+
y
2
:
²Þ×ÒÕÔÕÜÛÕÒãîØßàÐÒãîçÐáâØíâÞÓÞàÐÒÕÝáâÒÐÒÚÒÐÔàÐâ,ßÞÛãçØÜ
x
2
+
xp
+
p
2
4
=
x
2

xp
+
p
2
4
+
y
2
:
ÀÐÒÝÞáØÛìÝÞáâìßÞÛãçÕÝÝëåãàÐÒÝÕÝØÙßàÞÒÕàïâìÝÕÑãÔÕÜ.¿ÞáÛÕ
ßàÞáâëåßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙßÞÛãçØÜ
ÚÐÝÞÝØçÕáÚÞÕãàÐÒÝÕÝØÕßÐàÐ-
ÑÞÛë
ÒÔÕÚÐàâÞÒëåÚÞÞàÔØÝÐâÐå:
y
2
=2
px
(7)
79
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
ÃàÐÒÝÕÝØÕßÐàÐÑÞÛëÒßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ.
²ÒÕÔÕÜ
ßÞÛïàÝãîáØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâáÛÕÔãîéØÜÞÑàÐ×ÞÜ:ßÞÛîáßÞÜÕáâØÜ
ÒäÞÚãá,ßÞÛïàÝãîÞáìÝÐßàÐÒØÜßÕàßÕÝÔØÚãÛïàÝÞÔØàÕÚâàØáÕ,ÝÐ-
ßàÐÒÛÕÝØÕÝÐßÞÛïàÝÞÙÞáØ

ÞâÔØàÕÚâàØáëÚäÞÚãáã.²Þ×ìÜÕÜßàÞ-
Ø×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
ÝÐßÐàÐÑÞÛÕ,ÞÑÞ×ÝÐçØÜÕÕßÞÛïàÝëÕÚÞÞàÔØÝÐâë
çÕàÕ×
;'
(áÜ.àØá.
8
).
-u

'
F
M
p
ÀØá.
8
.
80
1
-
2

)
M
(
x
;
y
)
F
ÀØá.
7
.
1

ÔØàÕÚâàØáÐßÐàÐÑÞÛë,
x
=

p
2
;
2

ßÐàÐÑÞÛÐ,
2
px
=
y
2
;
F
(
p=
2;0)

äÞÚãáßÐàÐÑÞÛë.
81
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
ÁàÐÒÝØÒÐïàÐááâÞïÝØï
Þâ
M
ÔÞäÞÚãáÐØÔÞÔØàÕÚâàØáë,ßÞÛãçØÜ
ãàÐÒÝÕÝØÕ

=
p
+

cos
':
82
I.2.3.¿ÐàÐÑÞÛÐ
ÁàÐÒÝØÒÐïàÐááâÞïÝØï
Þâ
M
ÔÞäÞÚãáÐØÔÞÔØàÕÚâàØáë,ßÞÛãçØÜ
ãàÐÒÝÕÝØÕ

=
p
+

cos
':
ÍâÞãàÐÒÝÕÝØÕÛÕÓÚÞßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐâìÚÒØÔã

=
p
1

cos
'
(8)
ÝÐ×ëÒÐÕÜÞÜã
ÚÐÝÞÝØçÕáÚØÜãàÐÒÝÕÝØÕÜßÐàÐÑÞÛë
ÒßÞÛïàÝëå
ÚÞÞàÔØÝÐâÐå.
83
I.3.½ÕÚÞâÞàëÕãàÐÒÝÕÝØï,ßÐàÐÜÕâàëØÛØÝØØ,áÒï-
×ÐÝÝëÕáíÛÛØßáÞÜ,ÓØßÕàÑÞÛÞÙØßÐàÐÑÞÛÞÙ
²íâÞÜàÐ×ÔÕÛÕÜëàÕ×îÜØàãÕÜÒáÕØ×ÛÞÖÕÝÝÞÕÒëèÕØßàØÒÕÔÕÜ
ÝÕáÚÞÛìÚÞÝÞÒëååÐàÐÚâÕàØáâØÚ.¿ÞßÞÒÞÔããàÐÒÝÕÝØÙÓØßÕàÑÞÛëÒ
ßÞÛïàÝëåÚÞÞàÔØÝÐâÐåáÜ.âÐÚÖÕ
âÐÑÛØæã
1
.
84
I.3.½ÕÚÞâÞàëÕãàÐÒÝÕÝØï,ßÐàÐÜÕâàëØÛØÝØØ,áÒï-
×ÐÝÝëÕáíÛÛØßáÞÜ,ÓØßÕàÑÞÛÞÙØßÐàÐÑÞÛÞÙ
Òàáëèöà
2
ºàØÒÐï
ºÐÝÞÝØçÕáÚÞÕãàÐÒÝÕÝØÕÒÚÞÞàÔØÝÐâÐå
ÒÔÕÚÐàâÞ-
ÒßÞÛïàÝëå
Òëå
ßÞÛîáÒÛÕÒÞÜäÞÚãáÕ
ßÞÛîáÒßàÐÒÞÜäÞÚãáÕ
ÍÛÛØßá
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1

=

a
2

c
2

=a
1

"
cos
'

=

a
2

c
2

=a
1+
"
cos
'
³ØßÕà-
ÑÞÛÐ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1

=
8

:

a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
ßàÐÒÐï
ÒÕâÒì


a
2

c
2

=a
1+
"
cos
'
ÛÕÒÐï
ÒÕâÒì

=
8

:


a
2

c
2

=a
1

"
cos
'
ßàÐÒÐï
ÒÕâÒì

a
2

c
2

=a
1+
"
cos
'
ÛÕÒÐï
ÒÕâÒì
¿ÐàÐ-
ÑÞÛÐ
y
2
=2
px

=
p
1

cos
'
·ÔÕáìÔÕÚÐàâÞÒÐØßÞÛïàÝÐïáØáâÕÜëÚÞÞàÔØÝÐâ
ÝÕïÒÛïîâáï
ÚÐ-
ÝÞÝØçÕáÚØáÒï×ÐÝÝëÜØ:æÕÝâàÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜëÚÞÞàÔØÝÐâÛÕÖØâ
ÒæÕÝâàÕáØÜÜÕâàØØÔÛïíÛÛØßáÐØÓØßÕàÑÞÛë,ØÒÒÕàèØÝÕßÐàÐÑÞÛë,
ÐßÞÛîáßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜëÚÞÞàÔØÝÐâ

ÒÞÔÝÞÜØ×äÞÚãáÞÒ.
85
I.3.½ÕÚÞâÞàëÕãàÐÒÝÕÝØï,ßÐàÐÜÕâàëØÛØÝØØ,áÒï-
×ÐÝÝëÕáíÛÛØßáÞÜ,ÓØßÕàÑÞÛÞÙØßÐàÐÑÞÛÞÙ
´ÛïãàÐÒÝÕÝØïíÛÛØßáÐ
b
=
p
a
2

c
2
,ÐÔÛïÓØßÕàÑÞÛëØÜÕÕÜ
b
=
p
c
2

a
2
.¿àØíâÞÜÔÛïíÛÛØßáÐ
a
ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÑÞÛìèÞÙßÞÛã-
Þáìî
,
b

ÜÐÛÞÙßÞÛãÞáìî
.
ÍÚáæÕÝâàØáØâÕâ
íÛÛØßáÐØÓØßÕàÑÞÛëàÐÒÕÝ
c
a
,ßàØçÕÜÔÛïíÛÛØß-
áÐ
0

"
1
,ÐÔÛïÓØßÕàÑÞÛë
"�
1
.
´ÛïßÐàÐÑÞÛëØÝÞÓÔÐãÔÞÑÝÞßÞÛÞÖØâì
"
=1
.
´ÛïíÛÛØßáÐØÓØßÕàÑÞÛë
ÔØàÕÚâàØáÞÙ
ÝÐ×ëÒÐîâáïßàïÜëÕá
ãàÐÒÝÕÝØïÜØ
x
=

a
"
,ÓÔÕ
x
=

a
"

ÛÕÒÐïÔØàÕÚâàØáÐíÛÛØßáÐØÛØ
ÓØßÕàÑÞÛë,
x
=
a
"
ßàÐÒÐïÔØàÕÚâàØáÐ(áÜ.
àØá.
2

àØá.
5
).
86
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
87
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚãÝÐíÛÛØßáÕ.¿ãáâì
ÕÕÚÞÞàÔØÝÐâë

(
x;y
)
Ø,ÔÛïÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞáâØ,
x

0
(áÛãçÐÙ
x

0
àÐááÜÐâàØÒÐÕâáïÐÝÐÛÞÓØçÝÞ).ÂÞÓÔÐÑÛØÖÐÙèØÙÚíâÞÙâÞçÚÕäÞÚãá
ØÜÕÕâÚÞÞàÔØÝÐâë
(
c;
0)
,ßÞíâÞÜãàÐááâÞïÝØÕÞâíâÞÙâÞçÚØíÛÛØßáÐ
ÔÞäÞÚãáÐàÐÒÝÞ
r
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
.´ØàÕÚâàØáÐ,ÑÛØÖÐÙèÐïÚÔÐÝ-
ÝÞÙâÞçÚÕ,ØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=
a
"
.ÀÐááâÞïÝØÕÞâíâÞÙâÞçÚØÔÞíâÞÙ
ÔØàÕÚâàØáëàÐÒÝÞ
d
=
a
"

x
.
88
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
(
x;y
)
ÝÐÛØÝØØ,
ÔÛïÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞáâØ,
x

0
.±ÛØÖÐÙèØÙÚíâÞÙâÞçÚÕäÞÚãáØÜÕÕâÚÞ-
ÞàÔØÝÐâë
(
c;
0)
,àÐááâÞïÝØÕÔÞÝÕÓÞàÐÒÝÞ
r
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
.±ÛØ-
ÖÐÙèÐïÔØàÕÚâàØáÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=
a
"
.ÀÐááâÞïÝØÕÞâíâÞÙâÞç-
ÚØÔÞíâÞÙÔØàÕÚâàØáëàÐÒÝÞ
d
=
a
"

x
.¿ÞíâÞÜã,ãçØâëÒÐï
y
2
=
b
2

1

x
2
a
2

=
89
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
(
x;y
)
ÝÐÛØÝØØ,
ÔÛïÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞáâØ,
x

0
.±ÛØÖÐÙèØÙÚíâÞÙâÞçÚÕäÞÚãáØÜÕÕâÚÞ-
ÞàÔØÝÐâë
(
c;
0)
,àÐááâÞïÝØÕÔÞÝÕÓÞàÐÒÝÞ
r
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
.±ÛØ-
ÖÐÙèÐïÔØàÕÚâàØáÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=
a
"
.ÀÐááâÞïÝØÕÞâíâÞÙâÞç-
ÚØÔÞíâÞÙÔØàÕÚâàØáëàÐÒÝÞ
d
=
a
"

x
.¿ÞíâÞÜã,ãçØâëÒÐï
y
2
=
b
2

1

x
2
a
2

=
b
2
a
2

a
2

x
2

=
90
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
(
x;y
)
ÝÐÛØÝØØ,
ÔÛïÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞáâØ,
x

0
.±ÛØÖÐÙèØÙÚíâÞÙâÞçÚÕäÞÚãáØÜÕÕâÚÞ-
ÞàÔØÝÐâë
(
c;
0)
,àÐááâÞïÝØÕÔÞÝÕÓÞàÐÒÝÞ
r
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
.±ÛØ-
ÖÐÙèÐïÔØàÕÚâàØáÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=
a
"
.ÀÐááâÞïÝØÕÞâíâÞÙâÞç-
ÚØÔÞíâÞÙÔØàÕÚâàØáëàÐÒÝÞ
d
=
a
"

x
.¿ÞíâÞÜã,ãçØâëÒÐï
y
2
=
b
2

1

x
2
a
2

=
b
2
a
2

a
2

x
2

=
a
2

c
2
a
2

a
2

x
2

=
91
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
²Þ×ìÜÕÜßàÞØ×ÒÞÛìÝãîâÞçÚã
M
(
x;y
)
ÝÐÛØÝØØ,
ÔÛïÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞáâØ,
x

0
.±ÛØÖÐÙèØÙÚíâÞÙâÞçÚÕäÞÚãáØÜÕÕâÚÞ-
ÞàÔØÝÐâë
(
c;
0)
,àÐááâÞïÝØÕÔÞÝÕÓÞàÐÒÝÞ
r
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
.±ÛØ-
ÖÐÙèÐïÔØàÕÚâàØáÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=
a
"
.ÀÐááâÞïÝØÕÞâíâÞÙâÞç-
ÚØÔÞíâÞÙÔØàÕÚâàØáëàÐÒÝÞ
d
=
a
"

x
.¿ÞíâÞÜã,ãçØâëÒÐï
y
2
=
b
2

1

x
2
a
2

=
b
2
a
2

a
2

x
2

=
a
2

c
2
a
2

a
2

x
2

=
=

1

"
2
�
a
2

x
2

;
92
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
¿ÞíâÞÜã,ãçØâëÒÐï
y
2
=

1

"
2
�
a
2

x
2

;
ßÞÛãçÐÕÜ
r
d
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
a
"

x
=
93
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
¿ÞíâÞÜã,ãçØâëÒÐï
y
2
=

1

"
2
�
a
2

x
2

;
ßÞÛãçÐÕÜ
r
d
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
a
"

x
=
"
q
(
x

"a
)
2
+(1

"
2
)(
a
2

x
2
)
a

"x
=
94
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
r
d
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
a
"

x
=
"
q
(
x

"a
)
2
+(1

"
2
)(
a
2

x
2
)
a

"x
=
=
"
p
"
2
x
2

2
"a
+
a
2
a

"x
=
95
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
r
d
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
a
"

x
=
"
q
(
x

"a
)
2
+(1

"
2
)(
a
2

x
2
)
a

"x
=
=
"
p
"
2
x
2

2
"a
+
a
2
a

"x
=
"
j
a

"x
j
a

"x
=
96
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
r
d
=
p
(
x

c
)
2
+
y
2
a
"

x
=
"
q
(
x

"a
)
2
+(1

"
2
)(
a
2

x
2
)
a

"x
=
=
"
p
"
2
x
2

2
"a
+
a
2
a

"x
=
"
j
a

"x
j
a

"x
=
";
âÐÚÚÐÚ
a

"x

0
.
97
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
´ÞÚÐ×ÐâÕÛìáâÒÞ.
´ÛïÓØßÕàÑÞÛëíâÞãâÒÕàÖÔÕÝØÕÔÞÚÐ×ëÒÐÕâ-
áïÐÝÐÛÞÓØçÝÞ,ÐÔÛïßÐàÐÑÞÛëÞÝÞáÛÕÔãÕâÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞØ×ÕÕ
ÞßàÕÔÕÛÕÝØï
5
.
98
I.4.ÁÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë
ÂÕÞàÕÜÐ1(áÒÞÙáâÒÞÔØàÕÚâàØáë).
µáÛØ
M

âÞçÚÐÝÐíÛÛØß-
áÕ,ÓØßÕàÑÞÛÕØÛØßÐàÐÑÞÛÕ,ØçÕàÕ×
r
ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÞàÐááâÞïÝØÕ
ÞâÝÕÕÔÞÑÛØÖÐÙèÕÓÞäÞÚãáÐ,ÐçÕàÕ×
d

àÐááâÞïÝØÕÔÞÑÛØ-
ÖÐÙèÕÙÔØàÕÚâàØáë,âÞØÜÕÕâÜÕáâÞàÐÒÕÝáâÒÞ
r
d
=
"
,ÓÔÕÔÛï
ßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.
ÃàÐÒÝÕÝØÕÒáÕåíâØåâàÕåÚàØÒëåÒßÞÛïàÝëåÚÞÞàÔØÝÐâÐåÜÞÖÝÞ
×ÐßØáÐâìÕÔØÝÞÞÑàÐ×ÝÞ:

=
k
1

"
cos
'
,ÓÔÕÔÛïßÐàÐÑÞÛë
"
=1
.¿àØ
íâÞÜßÐàÐÜÕâà
k
ÔÛïÚÐÖÔÞÙØ×íâØåÚàØÒëåØÜÕÕâÒÕáìÜÐßàÞ×àÐç-
ÝëÙÓÕÞÜÕâàØçÕáÚØÙáÜëáÛ:íâÞàÐááâÞïÝØÕÞâäÞÚãáÐÔÞâÞçÚØßÕàÕ-
áÕçÕÝØïáÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙÚàØÒÞÙáßàïÜÞÙ,ßàÞåÞÔïéÕÙçÕàÕ×äÞÚãá
ßÐàÐÛÛÕÛìÝÞÔØàÕÚâàØáÕ.
99

b
b

aa
12

1
3
@
@R
4
@
@I
4

�
ss
F
1
F
2
ss
F
3
F
4
ÀØá.
9
.
1

ÐáØÜßâÞâëÓØßÕàÑÞÛë,
y
=

b
a
x
;
2

íÛÛØßá,
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
;
3

ÞáÝÞÒÝÞÙßàïÜÞãÓÞÛìÝØÚíÛÛØßáÐØÓØßÕàÑÞÛë;
4

ÓØßÕàÑÞÛÐ,
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
(ÛÕÒÐïØßàÐÒÐïÒÕâÒØ).
F
1
;F
2

äÞÚãáëíÛÛØßáÐ,
F
3
;F
4

äÞÚãáëÓØßÕàÑÞÛë.
100
I.5.¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕÛØÝØÙÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐáßÞÜÞéìî
íÚáæÕÝâàØáØâÕâÐØÔØàÕÚâàØáë
¸ÝÞÓÔÐàÐááÜÞâàÕÝÝëÕÝÐÜØÛØÝØØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐÒÒÞÔïâáïÝÕ
ÞßàÕÔÕÛÕÝØïÜØ
3
,
4
,
5
,ÐáßÞÜÞéìîÞßàÕÔÕÛÕÝØÙ,ÞáÝÞÒÐÝÝëåÝÐ
âÕÞàÕÜÕ
1
ÞáÒÞÙáâÒÕÔØàÕÚâàØáë
.
101
I.5.¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕÛØÝØÙÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐáßÞÜÞéìî
íÚáæÕÝâàØáØâÕâÐØÔØàÕÚâàØáë
°ØÜÕÝÝÞ,àÐááÜÐâàØÒÐîâáïÛØÝØØ,ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÕáÛÕÔãîéØÜÞÑ-
àÐ×ÞÜ:ßãáâì
"

ÝÕÞâàØæÐâÕÛìÝÞÕçØáÛÞ(íÚáæÕÝâàØáØâÕâ),
F

âÞç-
ÚÐÝÐßÛÞáÚÞáâØ(äÞÚãá),
P

ßàïÜÐïÝÐßÛÞáÚÞáâØ(ÔØàÕÚâàØáÐ),âÞ-
ÓÔÐáÞÞâÒÕâáâÒãîéÐïÛØÝØïßàÕÔáâÐÒÛïÕâáÞÑÞÙÓÕÞÜÕâàØçÕáÚÞÕÜÕ-
áâÞâÞçÕÚ,ÔÛïÚÞâÞàëå
r
d
=
"
,ÓÔÕ
d

àÐááâÞïÝØÕÞââÞçÚØÔÞÔØàÕÚ-
âàØáë,
r

àÐááâÞïÝØÕÞââÞçÚØÔÞäÞÚãáÐ.
102
I.5.¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕÛØÝØÙÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐáßÞÜÞéìî
íÚáæÕÝâàØáØâÕâÐØÔØàÕÚâàØáë
¸×ÜÐâÕàØÐÛÐßàÕÔëÔãéØåàÐ×ÔÕÛÞÒáÛÕÔãÕâ,çâÞßàØ
0

"
1
ßÞ-
ÛãçÐÕâáïíÛÛØßá,ßàØ
"
=1

ßÐàÐÑÞÛÐ,ßàØ
"�
1

ÒÕâÒìÓØßÕà-
ÑÞÛë,ÑÛØÖÐÙèÐïÚÔÐÝÝÞÜãäÞÚãáã.¸×ÜÕÝÕÝØÕäÞàÜëÛØÝØØÒ×Ð-
ÒØáØÜÞáâØÞâ×ÝÐçÕÝØï
"
(ßàØäØÚáØàÞÒÐÝÝëåäÞÚãáÕØÔØàÕÚâàØáÕ)
Ø×ÞÑàÐÖÕÝÞÝÐ
àØá.
10
.
103
I.5.¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕÛØÝØÙÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐáßÞÜÞéìî
íÚáæÕÝâàØáØâÕâÐØÔØàÕÚâàØáë
½ÐÜßÞÚÐ×ÐÛÞáìßÞÛÕ×ÝëÜÝÐ
àØá.
11
ßàØÒÕáâØØ×ÜÕÝÕÝØÕäÞàÜë
ÛØÝØØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ

=
k
1

"
cos
'
ßàØØ×ÜÕÝÕÝØØ×ÝÐçÕÝØï
"
Ò
áÛãçÐÕ,ÚÞÓÔÐäØÚáØàÞÒÐÝÞ×ÝÐçÕÝØÕßÐàÐÜÕâàÐ
k
(ÐÝÕàÐááâÞïÝØÕ
ÞâäÞÚãáÐÔÞÔØàÕÚâàØáë,ÚÐÚÝÐ
àØá.
10
).
104
-
6
12
3
4
5
ßÞÛïàÝÐï
Þáì
x
y
'
=

2
ÀØá.
10
.·ÐÒØáØÜÞáâìäÞàÜëÛØÝØØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ

=
m"
1

"
cos
'
ÞâíÚáæÕÝâàØáØâÕâÐ(×ÐäØÚáØ-
àÞÒÐÝÞàÐááâÞïÝØÕ
m
ÞâäÞÚãáÐÔÞÔØàÕÚâàØáë).
1

íÛÛØßá

=
1
1

0
:
2cos
'
,
"
=0
:
2
;2

íÛÛØßá

=
1
1

0
:
5cos
'
,
"
=0
:
5
;
3

ßÐàÐÑÞÛÐ

=
1
1

cos
'
,
"
=1
;4

ÓØßÕàÑÞÛÐ

=
1
1

2cos
'
,
"
=2
;
5

ÔØàÕÚâàØáÐ.
105
-
6
ßÞÛïàÝÐï
Þáì
x
y
'
=

2
k

k
12
3
4
ÀØá.
11
.·ÐÒØáØÜÞáâìäÞàÜëÛØÝØØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ

=
k
1

"
cos
'
ÞâíÚáæÕÝâàØáØâÕâÐ(×ÐäØÚ-
áØàÞÒÐÝÞçØáÛÞ
k
,ÔØàÕÚâàØáÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
=

k
"
ÒáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
Oxy
ØãàÐÒÝÕÝØÕ

=

k
"
cos
'
ÒßÞÛïàÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ).
1

íÛÛØßá

=
1
1

0
:
2cos
'
,
"
=0
:
2
;2

íÛÛØßá

=
1
1

0
:
5cos
'
,
"
=0
:
5
;
3

ßÐàÐÑÞÛÐ

=
1
1

cos
'
,
"
=1
;4

ÓØßÕàÑÞÛÐ

=
1
1

2cos
'
,
"
=2
.
106
I.6.ÆØÛØÝÔàØçÕáÚÐïØáäÕàØçÕáÚÐïáØáâÕÜëÚÞÞàÔØ-
ÝÐâ
¿ãáâìÒßàÞáâàÐÝáâÒÕ×ÐÔÐÝÐßàïÜÞãÓÞÛìÝÐïÔÕÚÐàâÞÒÐáØáâÕÜÐ
ÚÞÞàÔØÝÐâ
K
(
x;y;z
)
.
107
I.6.1.ÆØÛØÝÔàØçÕáÚÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
ÆØÛØÝÔàØçÕáÚÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
âàÞÙÚÕçØáÕÛ
(

;
'
;
z
)
áâÐ-
ÒØâÒáÞÞâÒÕâáâÒØÕâÞçÚãßàÞáâàÐÝáâÒÐáßàïÜÞãÓÞÛìÝëÜØÔÕÚÐàâÞ-
ÒëÜØÚÞÞàÔØÝÐâÐÜØ
(
x
;
y
;
z
)
,ÓÔÕ
(
x
;
y
)

ÚÞÞàÔØÝÐâëâÞçÚØÝÐßÛÞá-
ÚÞáâØáßÞÛïàÝëÜØÚÞÞàÔØÝÐâÐÜØ
(

;
'
)
,ÓÔÕßÞÛïàÝÐïÞáìáÞÒßÐÔÐÕâ
áÞáìîÐÑáæØáá,ÐßÞÛîá

áÝÐçÐÛÞÜÚÞÞàÔØÝÐâ.½ÕâàãÔÝÞÒëçØá-
ÛØâì,çâÞßÕàÕåÞÔÞâæØÛØÝÔàØçÕáÚÞÙÒÔÕÚÐàâÞÒãáØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâ
ÞáãéÕáâÒÛïÕâáïßÞäÞàÜãÛÐÜ
8

:
x
=

cos
'
y
=

sin
'
x
=
z
;
�!
r
=

cos
'
�!
i
+

sin
'
�!
j
+
z
�!
k
:
(9)
108
I.6.2.ÁäÕàØçÕáÚÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
ÁäÕàØçÕáÚÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ
âàÞÙÚÕçØáÕÛ
(
r
;
'
;

)
áâÐÒØâÒ
áÞÞâÒÕâáâÒØÕâÞçÚãßàÞáâàÐÝáâÒÐ,àÐÔØãá-ÒÕÚâÞàÚÞâÞàÞÙØÜÕÕâÔÛØ-
Ýã
r
ØÞÑàÐ×ãÕâáÞáìîÐßßÛØÚÐâ
2
ãÓÞÛ

,ÐßàÞÕÚæØïíâÞÓÞàÐÔØãáÐ-
ÒÕÚâÞàÐÝÐßÛÞáÚÞáâì
xOy
ÞÑàÐ×ãÕâáÞáìî
Ox
ãÓÞÛ
'
.¿àØäØÚáØ-
àÞÒÐÝÝëå×ÝÐçÕÝØïåßÕàÕÜÕÝÝëå
r
=
r
0
Ø
'
=
'
0
ßÞÛãçÐîâáïÚàãÓØ,
ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕÝÐÓÛÞÑãáÕàÐÔØãáÐ
r
0
ßÐàÐÛÛÕÛïÜØ
,ßàØäØÚáØàÞÒÐÝ-
Ýëå×ÝÐçÕÝØïåßÕàÕÜÕÝÝëå
r
Ø

ßÞÛãçÐîâáïÚàãÓØ,ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕÝÐ
ÓÛÞÑãáÕ
ÜÕàØÔØÐÝÐÜØ
(ÝÞÒßÞáÛÕÔÝÕÜáÛãçÐÕãÓÞÛÞâáçØâëÒÐÕâáï
ÞâáÕÒÕàÝÞÓÞßÞÛîáÐ,ÐÝÕÞâíÚÒÐâÞàÐ
3
).¿àØäØÚáØàÞÒÐÝÝëå×ÝÐçÕ-
ÝØïåßÕàÕÜÕÝÝëå
'
=
'
0
Ø

=

0
ßÞÛãçÐÕÜÛãç,ÒëåÞÔïéØÙØ×ÝÐçÐÛÐ
ÚÞÞàÔØÝÐâ.
2
¸ÝÞÓÔÐßÞÔ

ßÞÝØÜÐîâãÓÞÛÜÕÖÔãàÐÔØãáÞÜ-ÒÕÚâÞàÞÜâÞçÚØØ
ßÛÞáÚÞáâìî
xOy
.
3
ÃÓÞÛÞâáçØâëÒÐÕâáïÞâíÚÒÐâÞàÐÒáÛãçÐÕ,ÚÞÓÔÐßÞÔ

ßÞÝØÜÐîâãÓÞÛÜÕÖÔãàÐÔØãáÞÜ-ÒÕÚâÞàÞÜ
âÞçÚØØ
ßÛÞáÚÞáâìî
xOy
.
109
I.6.3.¿ÕàÕåÞÔÞâáäÕàØçÕáÚÞÙÒÔÕÚÐàâÞÒãßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝãîáØáâÕÜãÚÞÞàÔØÝÐâ
¿ÕàÕåÞÔÞâáäÕàØçÕáÚÞÙÒÔÕÚÐàâÞÒãßàïÜÞãÓÞÛìÝãîáØáâÕÜãÚÞ-
ÞàÔØÝÐâÞáãéÕáâÒÛïÕâáïßÞäÞàÜãÛÐÜ
8

:
x
=
r
cos
'
sin

y
=
r
sin
'
sin

x
=
r
cos

;
�!
r
=
r
cos
'
sin

�!
i
+
r
sin
'
sin

�!
j
+
r
cos

�!
k
:
(10)
110
II.¿ÞÒÕàåÝÞáâØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ6.
¿ÞÒÕàåÝÞáâì

ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ßÞÒÕàåÝÞáâìîÒâÞ-
àÞÓÞßÞàïÔÚÐ
âÞÓÔÐØâÞÛìÚÞâÞÓÔÐ,ÚÞÓÔÐÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
Oxyz
ÞÝÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
2
+
y
2
+
z
2
+
pxy
+
qxz
+
ryz
+
ux
+
vy
+
wz
+

=0
;
ÓÔÕåÞâïÑëÞÔØÝØ×ÚÞíääØæØÕÝâÞÒ
; ; ;p;q;r
ÞâÛØçÕÝÞâ
ÝãÛï.
111
II.¿ÞÒÕàåÝÞáâØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ6.
¿ÞÒÕàåÝÞáâì

ÝÐ×ëÒÐÕâáï
ßÞÒÕàåÝÞáâìîÒâÞ-
àÞÓÞßÞàïÔÚÐ
âÞÓÔÐØâÞÛìÚÞâÞÓÔÐ,ÚÞÓÔÐÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
Oxyz
ÞÝÐØÜÕÕâãàÐÒÝÕÝØÕ
x
2
+
y
2
+
z
2
+
pxy
+
qxz
+
ryz
+
ux
+
vy
+
wz
+

=0
;
ÓÔÕåÞâïÑëÞÔØÝØ×ÚÞíääØæØÕÝâÞÒ
; ; ;p;q;r
ÞâÛØçÕÝÞâ
ÝãÛï.
¼ÞÖÝÞßÞÚÐ×Ðâì,çâÞÛîÑÐïßÞÒÕàåÝÞáâìÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐïÒÛïÕâ-
áïÛØÑÞæØÛØÝÔàØçÕáÚÞÙßÞÒÕàåÝÞáâìî,ÛØÑÞÔÛïÝÕÕÝÐÙÔÕâáïâÐÚÐï
ÔÕÚÐàâÞÒÐßàïÜÞãÓÞÛìÝÐïáØáâÕÜÐÚÞÞàÔØÝÐâ,ÒÚÞâÞàÞÙãàÐÒÝÕÝØÕ
íâÞÙßÞÒÕàåÝÞáâØØÜÕÕâÞÔØÝØ×áÛÕÔãîéØåÒØÔÞÒ:
112
II.¿ÞÒÕàåÝÞáâØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ

x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
=1

íÛÛØßáÞØÔ;

x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
=1

ÞÔÝÞßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ;

x
2
a
2

y
2
b
2

z
2
c
2
=1

ÔÒãßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ;

x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
=0

ÚÞÝãá;

z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2

íÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ;

z
=
x
2
a
2

y
2
b
2

ÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ;
113
II.¿ÞÒÕàåÝÞáâØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
´ÛïßÞáâàÞÕÝØïíâØåßÞÒÕàåÝÞáâÕÙÞÑëçÝÞßàØÜÕÝïÕâáï
ÜÕâÞÔ
áÕçÕÝØÙ
.½ÐßàØÜÕà,àÐááÜÞâàØÜíÛÛØßáÞØÔ:
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
=1
.
ÁÕçÕÝØïíâÞÙßÞÒÕàåÝÞáâØßÛÞáÚÞáâïÜØ
x
=
x
0
ïÒÛïîâáïíÛ-
ÛØßáÐÜØ
y
2
b
2
+
z
2
c
2
=1

x
2
0
a
2
.ÍâØíÛÛØßáë

áÚÞÛì×ïâ

ßÞíÛÛØß-
áÐÜ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1

z
2
0
c
2
.ÁÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ,ßÞÛãçÐÕâáïäØÓãàÐ,ßÞÔÞÑÝÐï
Ø×ÞÑàÐÖÕÝÝÞÙÝÐàØáãÝÚÕ
12
.²ÝÕèÝØÙÒØÔÞáâÐÛìÝëåäØÓãàØ×ÞÑ-
àÐÖÕÝÝÐàØáãÝÚÐå
13
,
14
,
15
.
114
II.¿ÞÒÕàåÝÞáâØÒâÞàÞÓÞßÞàïÔÚÐ
¾ÑàÐâØâÕÒÝØÜÐÝØÕÝÐàØá.
13
,Ø×ÚÞâÞàÞÓÞÒØÔÝÞ,ÚÐÚØ×ÜÕÝïÕâ-
áïäØÓãàÐ
x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
=
d
ßàØØ×ÜÕÝÕÝØØßÐàÐÜÕâàÐ
d
.¿àØ
d�
0
ßÞÛãçÐÕÜÞÔÝÞßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ.ÁãÜÕÝìèÕÝØÕÜ
d

ßÕàÕâïÖ-
ÚÐ

4
ßÞáâÕßÕÝÝÞ

áâïÓØÒÐÕâáï

.¿àØ
d
=0
íâÐ

ßÕàÕâïÖÚÐ

ßàÕÒàÐ-
éÐÕâáïÒâÞçÚã

ÝÐçÐÛÞÚÞÞàÔØÝÐâ.ºÞÓÔÐ
d
áâÐÝÞÒØâáïÞâàØæÐâÕÛì-
ÝëÜ,

áÒï×ì

ÜÕÖÔãÒÕàåÝÕÙØÝØÖÝÕÙçÐáâìîäØÓãàëàÐ×àëÒÐÕâáï,
ØíâÐäØÓãàÐßàÕÒàÐéÐÕâáïÒÔÒãßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ.½ÐßàØÜÕà,
ßàØ
d
=

1
ßÞÛãçÐÕÜÔÒãßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ
x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
=

1
,
ÚÐÝÞÝØçÕáÚÞÕãàÐÒÝÕÝØÕÚÞâÞàÞÓÞßÞÛãçÐÕâáïØ×íâÞÓÞãàÐÒÝÕÝØï
ãÜÝÞÖÕÝØÕÜÞÑÕØåçÐáâÕÙàÐÒÕÝáâÒÐÝÐ

1
:

x
2
a
2

y
2
b
2
+
z
2
c
2
=1
.
4
¸ÜÕÕâáïÒÒØÔãíÛÛØßá
(
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=
d
z
=0
.
115
X
X
X
X
Xz
6
x
y
z
ÀØá.
12
.ÍÛÛØßáÞØÔ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
=1
.
116
X
X
X
X
Xz6
x
y
z
Ð)
X
X
X
X
Xz
6
x
y
z
Ñ)
X
X
X
X
Xz6
x
y
z
Ò)
ÀØá.
13
.
Ð)¾ÔÝÞßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ
x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
=1
;
Ñ)ºÞÝãá
x
2
a
2
+
y
2
b
2

z
2
c
2
=0
;
Ò)´ÒãßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔ

x
2
a
2

y
2
b
2
+
z
2
c
2
=1
.
117
X
X
X
Xz6
x
y
z
X
X
X
Xz6
x
y
z
ÀØá.
14
.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
(Ø×ÞÑàÐÖÕÝÐÞÔÝÐØâÐÖÕ
ßÞÒÕàåÝÞáâì)
118
-
6
x
y
z
-

6
x
y
z
ÀØá.
15
.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
(Ø×ÞÑàÐÖÕÝÐÞÔÝÐØâÐÖÕ
ßÞÒÕàåÝÞáâì)
119
II.1.¿ÐàÐÑÞÛÞØÔë
ÀÐááÜÞâàØÜßÞÒÕàåÝÞáâØÒØÔÐ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
Ø
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
.
120
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
x
=0
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
8

:
x
=0
;
z
=
y
2
b
2
:
121
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
x
=0
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
x
=0
;
z
=
y
2
b
2
:
122
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
z
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
8

:
z
=1
;
1=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
:
123
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
z
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
íÛÛØßá:
8

:
z
=1
;
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
:
124
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
z
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
íÛÛØßá:
8

:
z
=1
;
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
:
125
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
z
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
íÛÛØßá:
8

:
z
=2
;
x
2
2
a
2
+
y
2
2
b
2
=1
:
126
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
z
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
íÛÛØßá:
8

:
z
=3
;
x
2
3
a
2
+
y
2
3
b
2
=1
:
127
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
z
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
íÛÛØßá:
8

:
z
=4
;
x
2
4
a
2
+
y
2
4
b
2
=1
:
128
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
8

:
y
=

1
;
5
;
z
=
x
2
a
2
+
2
;
25
b
2
:
129
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

1
;
5
;
z
=
x
2
a
2
+
2
;
25
b
2
:
130
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

1
;
z
=
x
2
a
2
+
1
b
2
:
131
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

0
;
5
;
z
=
x
2
a
2
+
0
;
25
b
2
:
132
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=0
;
z
=
x
2
a
2
:
133
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=1
;
z
=
x
2
a
2
+
1
b
2
:
134
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=1
;
5
;
z
=
x
2
a
2
+
2
;
25
b
2
:
135
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ7.
ÍÛÛØßâØçÕáÚØÜßÐàÐ-
ÑÞÛÞØÔÞÜ
ÜëÝÐ×ÞÒÕÜßÞÒÕàåÝÞáâì,
ÚÞâÞàãîÜÞÖÝÞÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞà-
ÔØÝÐâ×ÐÔÐâìãàÐÒÝÕÝØÕÜ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
.
136
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ7.
ÍÛÛØßâØçÕáÚØÜßÐàÐ-
ÑÞÛÞØÔÞÜ
ÜëÝÐ×ÞÒÕÜßÞÒÕàåÝÞáâì,
ÚÞâÞàãîÜÞÖÝÞÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞà-
ÔØÝÐâ×ÐÔÐâìãàÐÒÝÕÝØÕÜ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
.
¾çÕÒØÔÝÞ,çâÞßàØ
a
=
b
ÒáÕçÕÝØïå
z
=
const
ÑãÔãâßÞÛãçÐâìáïÞÚàãÖÝÞáâØ.
137
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ7.
ÍÛÛØßâØçÕáÚØÜßÐàÐ-
ÑÞÛÞØÔÞÜ
ÜëÝÐ×ÞÒÕÜßÞÒÕàåÝÞáâì,
ÚÞâÞàãîÜÞÖÝÞÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞà-
ÔØÝÐâ×ÐÔÐâìãàÐÒÝÕÝØÕÜ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
.
¾çÕÒØÔÝÞ,çâÞßàØ
a
=
b
ÒáÕçÕÝØïå
z
=
const
ÑãÔãâßÞÛãçÐâìáïÞÚàãÖÝÞáâØ.
ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ßÐàÐÑÞÛÞØÔ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
a
2
ÜÞÖÕâÑëâìßÞÛãçÕÝÒàÐ-
éÕÝØÕÜßÐàÐÑÞÛë
8

:
y
=0
;
z
=
x
2
a
2
ÒÞÚàãÓÞáØÐßßÛØÚÐâ,â.Õ.ÞáØ
Oz
.
138
II.1.1.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ7.
ÍÛÛØßâØçÕáÚØÜßÐàÐ-
ÑÞÛÞØÔÞÜ
ÜëÝÐ×ÞÒÕÜßÞÒÕàåÝÞáâì,
ÚÞâÞàãîÜÞÖÝÞÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞ-
ãÓÞÛìÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞà-
ÔØÝÐâ×ÐÔÐâìãàÐÒÝÕÝØÕÜ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
.
¾çÕÒØÔÝÞ,çâÞßàØ
a
=
b
ÒáÕçÕÝØïå
z
=
const
ÑãÔãâßÞÛãçÐâìáïÞÚàãÖÝÞáâØ.
ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ßÐàÐÑÞÛÞØÔ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
a
2
ïÒÛïÕâáïçÐáâÝëÜáÛãçÐÕÜ
ßÞÒÕàåÝÞáâØÒàÐéÕÝØï
.
139
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
ÂÕßÕàìßÞáâàÞØÜßÞÒÕàåÝÞáâì
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
.
140
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
x
=0
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
8

:
x
=0
;
z
=

y
2
b
2
:
141
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
x
=0
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
x
=0
;
z
=

y
2
b
2
:
142
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
8

:
y
=

2
;
z
=
x
2
a
2

4
b
2
:
143
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

2
;
z
=
x
2
a
2

4
b
2
:
144
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

1
;
5
;
z
=
x
2
a
2

2
;
25
b
2
:
145
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

1
;
z
=
x
2
a
2

1
b
2
:
146
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=

0
;
5
;
z
=
x
2
a
2

0
;
25
b
2
:
147
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=0
;
z
=
x
2
a
2
:
148
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=1
;
z
=
x
2
a
2

1
b
2
:
149
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=1
;
5
;
z
=
x
2
a
2

2
;
25
b
2
:
150
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
²ãàÐÒÝÕÝØØ
z
=
x
2
a
2

y
2
b
2
ßÞÛÞÖØÜ
y
=
const
.
²áÕçÕÝØØßÞÛãçØÜ
ßÐàÐÑÞÛã:
8

:
y
=2
;
z
=
x
2
a
2

4
b
2
:
151
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ8.
¿ÞÒÕàåÝÞáâì,ÚÞâÞ-
àãîÜÞÖÝÞÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞãÓÞÛì-
ÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
×ÐÔÐâìãàÐÒÝÕÝØÕÜ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
,ÝÐ×ë-
ÒÐÕâáï
ÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÜßÐàÐÑÞÛÞØ-
ÔÞÜ
.
152
II.1.2.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ8.
¿ÞÒÕàåÝÞáâì,ÚÞâÞ-
àãîÜÞÖÝÞÒÝÕÚÞâÞàÞÙßàïÜÞãÓÞÛì-
ÝÞÙÔÕÚÐàâÞÒÞÙáØáâÕÜÕÚÞÞàÔØÝÐâ
×ÐÔÐâìãàÐÒÝÕÝØÕÜ
z
=
x
2
a
2
+
y
2
b
2
,ÝÐ×ë-
ÒÐÕâáï
ÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÜßÐàÐÑÞÛÞØ-
ÔÞÜ
.
¸ÝÞÓÔÐíâãßÞÒÕàåÝÞáâìÝÐ×ëÒÐîâ

áÕÔ-
ÛÞÜ

.
153
II.2.ÆØÛØÝÔàë
ÀÐááÜÞâàØÜßÞÒÕàåÝÞáâØ,×ÐÔÐÝÝëÕãàÐÒÝÕÝØïÜØÒØÔÐ
f
(
x
;
y
)=0
,
â.Õ.ãàÐÒÝÕÝØïÜØ,ÒÚÞâÞàëåÞâáãâáâÒãÕâïÒÝÐï×ÐÒØáØÜÞáâìÞâ
z
.
154
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
.
155
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
2
.
156
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
2
.
157
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
4
.
158
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
4
.
159
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
6
.
160
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
6
.
161
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
8
.
162
II.2.1.³ØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2

y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
8
.
163
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
.
164
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
2
.
165
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
2
.
166
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
4
.
167
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
4
.
168
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
6
.
169
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
6
.
170
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
8
.
171
II.2.2.¿ÐàÐÑÞÛØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
y
=
px
2
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
8
.
172
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
.
173
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
2
.
174
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
2
.
175
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
4
.
176
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
4
.
177
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
6
.
178
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
6
.
179
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=0
;
8
.
180
II.2.3.ÍÛÛØßâØçÕáÚØÙæØÛØÝÔà
¿àÞÒÕÔÕÜáÕçÕÝØÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
x
2
a
2
+
y
2
b
2
=1
ßÛÞáÚÞáâìî
z
=

0
;
8
.
181
II.3.¿ÞÒÕàåÝÞáâìÒàÐéÕÝØï
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ9.
¿ÞÒÕàåÝÞáâìîÒàÐéÕÝØï
ÝÐ×ëÒÐÕâáïßÞÒÕàå-
ÝÞáâì,ßÞÛãçÕÝÝÐïÒàÐéÕÝØÕÜÛØÝØØÞâÝÞáØâÕÛìÝÞÚÐÚÞÙ-
ÛØÑÞÞáØÒáÛãçÐÕ,ÚÞÓÔÐÛØÑÞÛØÝØïÝÕïÒÛïÕâáïßÛÞáÚÞÙ,ÛØÑÞ
Þáì
ÝÕßÕàßÕÝÔØÚãÛïàÝÐ
ßÛÞáÚÞáâØ,ÒÚÞâÞàÞÙÛÕÖØâíâÐÛØÝØï.
182
II.3.¿ÞÒÕàåÝÞáâìÒàÐéÕÝØï
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ9.
¿ÞÒÕàåÝÞáâìîÒàÐéÕÝØï
ÝÐ×ëÒÐÕâáïßÞÒÕàå-
ÝÞáâì,ßÞÛãçÕÝÝÐïÒàÐéÕÝØÕÜÛØÝØØÞâÝÞáØâÕÛìÝÞÚÐÚÞÙ-
ÛØÑÞÞáØÒáÛãçÐÕ,ÚÞÓÔÐÛØÑÞÛØÝØïÝÕïÒÛïÕâáïßÛÞáÚÞÙ,ÛØÑÞ
Þáì
ÝÕßÕàßÕÝÔØÚãÛïàÝÐ
ßÛÞáÚÞáâØ,ÒÚÞâÞàÞÙÛÕÖØâíâÐÛØÝØï.
¿àØÜÕàÐÜØßÞÒÕàåÝÞáâÕÙÒàÐéÕÝØïïÒÛïîâáïæØÛØÝÔà
x
2
+
y
2
=
R
2
,ÚÞÝãá
z
2
c
2
=
x
2
+
y
2
,ßÐàÐÑÞÛÞØÔ
pz
=
x
2
+
y
2
ØÔà.
183
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
¿ÞÒÕàåÝÞáâìÝÐ×ëÒÐÕâáï
ÛØÝÕÙçÐâÞÙ
,ÕáÛØÕÕÜÞÖÝÞÞÑàÐ×ÞÒÐâì
ÔÒØÖÕÝØÕÜßàïÜÞÙÛØÝØØ(ÞÑàÐ×ãîéÕÙ).¸×ßÞÒÕàåÝÞáâÕÙÒâÞàÞÓÞ
ßÞàïÔÚÐÛØÝÕÙçÐâëÜØïÒÛïîâáïæØÛØÝÔàëØÚÞÝãáë.°âÐÚÖÕÞÔ-
ÝÞßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔØÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔïÒÛïîâáï
ÛØÝÕÙçÐâëÜØ
ßÞÒÕàåÝÞáâïÜØ.
¿ÞÒÕàåÝÞáâì,ÞÑàÐ×ãÕÜÐïÔÒØÖÕÝØÕÜßàïÜÞÙÛØÝØØ(ÞÑàÐ×ãîéÕÙ),
ßÐàÐÛÛÕÛìÝÞÙÝÕßÞÔÒØÖÝÞÙßàïÜÞÙ,ÝÐ×ëÒÐÕâáï
æØÛØÝÔàØçÕáÚÞÙ
.
²áïÚÐïÛØÝØï,ÚÞâÞàãîÞÑàÐ×ãîéÐïßÕàÕáÕÚÐÕâÒÛîÑÞÜáÒÞÕÜßÞ-
ÛÞÖÕÝØØ,ÝÐ×ëÒÐÕâáïÝÐßàÐÒÛïîéÕÙ.
¿ÞÒÕàåÝÞáâì,ÞÑàÐ×ãÕÜÐïÔÒØÖÕÝØÕÜßàïÜÞÙÛØÝØØ(ÞÑàÐ×ãîéÕÙ),
ßàÞåÞÔïéÕÙçÕàÕ×ÝÕßÞÔÒØÖÝãîâÞçÚã(ÒÕàèØÝÐßÞÒÕàåÝÞáâØ),ÝÐ-
×ëÒÐÕâáï
ÚÞÝØçÕáÚÞÙ
.²áïÚÐï(ÝÕßàÞåÞÔïéÐïçÕàÕ×ÒÕàèØÝã)ÛØ-
ÝØï,ÚÞâÞàãîÞÑàÐ×ãîéÐïßÕàÕáÕÚÐÕâÒÛîÑÞÜáÒÞÕÜßÞÛÞÖÕÝØØ,ÝÐ-
×ëÒÐÕâáïÝÐßàÐÒÛïîéÕÙ.
184
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
¾ÔÝÞßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔØÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔïÒ-
Ûïîâáï
ÛØÝÕÙçÐâëÜØßÞÒÕàåÝÞáâïÜØ
,â.Õ.ÜÞÓãâÑëâìßàÕÔáâÐÒÛÕ-
ÝëÒÒØÔÕÞÑêÕÔØÝÕÝØïßàïÜëåÛØÝØÙ.´ÛïíâÞÓÞßÞÚÐÖÕÜ,çâÞÜÞÖ-
ÝÞßàÕÔáâÐÒØâì
x
Ø
y
,ÚÐÚÛØÝÕÙÝëÕäãÝÚæØØÞâ
z
:

x
(
z
)=
k
1
z
+
b
1
;
y
(
z
)=
k
2
z
+
b
2
;
ßàØçÕÜÑãÔÕâÒëßÞÛÝïâìáïàÐÒÕÝáâÒÞ
x
2
(
z
)
a
2
+
y
2
(
z
)
b
2

z
2
c
2
=1
185
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
¿àÕÞÑàÐ×ãÕÜãàÐÒÝÕÝØÕÓØßÕàÑÞÛÞØÔÐÚÒØÔã

x
a

z
c

x
a
+
z
c

=

1

y
b

1+
y
b

:
¿ÞáÛÕÔÝÕÕàÐÒÕÝáâÒÞÑãÔÕâÒëßÞÛÝïâìáï,ÝÐßàØÜÕà,ßàØÚÐÖÔÞÜ
Ø×ãáÛÞÒØÙ,ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝëåÞÔÝÞÙØ×áÛÕÔãîéØåáØáâÕÜãàÐÒÝÕÝØÙ
(×ÔÕáì

,


çØáÛÞÒëÕÚÞÝáâÐÝâë):
8

:


x
a
+
z
c

=


1+
y
b

;


x
a

z
c

=


1

y
b

ØÛØ
8

:


x
a

z
c

=


1+
y
b

;


x
a
+
z
c

=


1

y
b

:
186
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
8

:


x
a
+
z
c

=


1+
y
b

;


x
a

z
c

=


1

y
b

)
187
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
8

:


x
a
+
z
c

=


1+
y
b

;


x
a

z
c

=


1

y
b

)
8:
x
=
2
a

2
+

2
+


2


2

a
c
(

2
+

2
)

z;
y
=


2


2

b

2
+

2
+
2
b
c
(

2
+

2
)

z;
z
=
z
188
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
8

:


x
a

z
c

=


1+
y
b

;


x
a
+
z
c

=


1

y
b

:
)
189
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
8

:


x
a

z
c

=


1+
y
b

;


x
a
+
z
c

=


1

y
b

:
)
8:
x
=

2
a

2
+

2
+


2


2

a
c
(

2
+

2
)

z;
y
=


2


2

b

2
+

2

2
b
c
(

2
+

2
)

z;
z
=
z:
190
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ÞÔÝÞßÞÛÞáâÝëÙÓØßÕàÑÞÛÞØÔÜÞÖÝÞßàÕÔáâÐÒØâìÒ
ÒØÔÕÞÑêÕÔØÝÕÝØïßàïÜëå,×ÐÔÐÝÝëåíâØÜØãàÐÒÝÕÝØïÜØ.
191
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
°ÝÐÛÞÓØçÝÐïáØâãÐæØïáÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÜßÐàÐÑÞÛÞØÔÞÜ:ÕÓÞ
ãàÐÒÝÕÝØÕÜÞÖÝÞßàÕÔáâÐÒØâìÒÒØÔÕ
z
=

x
a

y
b

x
a
+
y
b

:
¿ÞíâÞÜã,ÕáÛØßÞÛÞÖØâì
x
a

y
b
=

ØÛØ
x
a
+
y
b
=

,âÞßÞÛãçØÜ,
çâÞÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙßÐàÐÑÞÛÞØÔÒÚÛîçÐÕâÒáÕÑïßàïÜëÕ,×ÐÔÐÝÝëÕ,
ÝÐßàØÜÕà,áÛÕÔãîéØÜØãàÐÒÝÕÝØïÜØ:
8:
x
=
a
+
a
b

y;
y
=
y;
z
=

2
+
2

b

y
ØÛØ
8:
x
=
a

a
b

y;
y
=
y;
z
=

2

2

b

y:
192
II.4.»ØÝÕÙçÐâëÕßÞÒÕàåÝÞáâØ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ð
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ñ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
A
A
A
A
A
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ò
³ØßÕàÑÞÛÞØÔ:a

ÞÔÝÞßÞÛÞáâÝëÙ;Ñ,Ò

ÓØßÕàÑÞÛØçÕáÚØÙ
ßÐàÐÑÞÛÞØÔ(Ø×ÞÑàÐÖÕÝÐÞÔÝÐØâÐÖÕßÞÒÕàåÝÞáâì)ÚÐÚÛØÝÕÙçÐâëÕ
ßÞÒÕàåÝÞáâØ
193
ÁßÐáØÑÞ
×Ð
ÒÝØÜÐÝØÕ!
e-mail:
[email protected]
;
[email protected]
áÐÙâë:
http://melnikov.k66.ru
;
http://melnikov.web.ur.ru
²ÕàÝãâìáïÚáßØáÚãßàÕ×ÕÝâÐæØÙ?
194

Приложенные файлы

  • pdf 3176931
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий