Канон Креста: Ирмос: Крест начерт?ав, Моис?ей впр?ямо жез-л?ом Чермн?ое пресеч?е 2, Изр?аилю 6 стоя?: Крест же вообрази? в7, просте?ртыми побе?ду дла?ньми8 воздви? же, держа?ву погу-. 6между 7приняв вид Креста.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Вξηδβθζενθε Кπερςΰ ХξροξδνϏ
14 / 2 ρενςϏαπϏ
Ρ
πξοΰπό Кπερςΰ
Ποΰρθ́ Хξ́ροξδθ λώ́δθ ΡβξϏ́ θ αλΰγξρλξβθ́
δξρςξϏ́νθε Ρβξέ οξαέδϋ νΰ ρξοπξςθ́βνϋϏ
δΰ́πσϏ θ Ρβξέ ρξυπΰνϏ́Ϗ Кπερςξ́μ Ρβξθ́μ
ζθ́ςελόρςβξ
1
1
ςβξινΰπξδ
.
Ξερνό 1
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏с

КήΣίΰ ΫΞεΣήΰΞͫΠ МάΦίΣͫΧ ΠέήνͫΪά ΤΣΥ-
ΩάͫΪ ЧΣήΪΫάͫΣ έήΣίΣεΣͫ
2
2
πΰρρεκ
 ИΥήΞͫΦΩμ έΣζΣγά΢νͫηα
ΰάͫΤΣ άΟήΞͫΰΫά βΞήΞάͫΫάΠιΪ ΨάΩΣίΫΦͫδΞΪ α΢ΞͫήΦΠ
ίάΠάΨαέΦͫ ΠάέήΣΨΦͫ ΫΞέΦίΞͫΠ
3
3
θηξαπΰηθβ
ΫΣέάΟΣ΢ΦͫΪάΣ άήαͫΤΦΣ.
ΏΣΪ
4
4
οξςξμσ
ХήΦίΰαͫ έάΦͫΪ ;άͫΡα ΫΞͫζΣΪα νͫΨά έήάίΩΞͫΠΦίν.
Ναπΰη δπέβλε
5
5
βδπεβνξρςθ
Λξθρέι οπεχθ́ρςϋϏ Πςπΰ́ρςθ
β ρεαέ ρΰμξ́μ οπξξαπΰηθ́ ρβϏωέννϋυ ρπεδέ
6
6
μεζδσ
ρςξϏ́ Кπερς ζε βξξαπΰηθ́β


οπθνϏββθδ
Кπερςΰ
 οπξρςέπςϋμθ
οξαέδσ δλΰ́νόμθ


πσκΰμθ
βξηδβθ́ζε δεπζΰ́βσ οξγσ-
αθ́β Ώμΰλθ́κΰ βρεγσαθ́ςελϏ


˨сх̏д12
. Ρεμ Τπθρςσ́
οξθμ Уξ́γσ νΰ́ψεμσ Ϗ́κξ οπξρλΰ́βθρϏ.
Вξηλξζθ́ Λξθρέι νΰ ρςξλοέ βπΰχεβρςβξ
10
10
˷ис̌а21

ςλεςβξπθ́βΰγξ
11
11
γσαθςελόνξγξ
θηαΰβλένθε θ Ϗδξβθ́ςΰγξ
σγπϋηένθϏ
12
12
σϏηβλενθϏ
 θ δπέβσ ξ́απΰηξμ Кπερςΰ́ οξ
ηεμλθ́ οπερμϋκΰ́ώωΰγξρϏ ημθ́Ϗ οπθβϏηΰ́
λσκΰ́βνϋι β ρεμ ξαλθχθ́β βπεδ. Ρεμ Τπθρςσ́
οξθ́μ Уξ́γσ νΰ́ψεμσ Ϗ́κξ οπξρλΰ́βθρϏ.
3
Ξξκΰηΰ́ νέαξ Кπερςΰ́ οξαέδσ
13
13
οξαεδνξε
ηνΰμενθε
αλΰγξχέρςθϏ
δεπζΰ́ςελώ θ φΰπώ́ αξγξμσ́δπσ βπΰγξ́β β
νέμζε ηλξρέπδνϋυ νθηλξζθ́ρϏ ρβθπέορςβξ
λερςό
14
14
ξαμΰν
ζε οπεβπΰςθ́ρϏ
15
15
πΰηπσψεν
 θ βέπΰ πΰροπξρςπέ-
ρϏ ηεμνΰμ κξνφέμ
16
16
οξβρεμ
κξνφΰμ
ηεμλθ
УξζέρςβεννΰϏ. Ρεμ
Τπθρςσ́ οξθ́μ Уξ́γσ νΰ́ψεμσ Ϗ́κξ οπξρλΰ́βθρϏ.
˪атавасия
КήΣίΰ ΫΞεΣήΰΞΠ МάΦίΣΧ...
Ξερνό 3
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏с

ЖΣΥΩ Πά άͫΟήΞΥ ΰΞͫΧΫι
1
1
κΰκξαπΰη
ςΰθνρςβΰ
έήΦΣͫΪΩΣΰίν
έήάΥνΟΣͫΫΦΣΪ Οά έήΣ΢ήΞΥίαΤ΢ΞͫΣΰ
1
1
σκΰηϋβΰες
νΰ
ίΠνηΣͫΫΫΦΨΞ
1
1
˷ис̌а1

ΫΣέΩά΢νͫηΣΧ ΤΣ έήΣͫΤ΢Σ ЦΣͫήΨΠΦ ΫιͫΫΣ έήάδΠΣΰΣͫ
ДήΣͫΠά КήΣίΰΞͫ Π ΢ΣήΤΞͫΠα Φ αΰΠΣήΤ΢ΣͫΫΦΣ.
ήκξ θροσρςθ́ σδΰπϏ́εμό
20
20
ξςσδΰπΰ
 βξ́δσ κπΰερεκξ́μϋι
21
21
σςϐρ
νεοξκξπθ́βϋμ λώ́δεμ θ ζερςξρέπδϋμ
22
22
˨сх.1
˷ис̌.20
 αξ-
γξηβΰ́ννϋϏ οπξϏβλϏ́ψε
23
23
Ϗβθλ
Υέπκβε ςΰ́θνρςβξ
εϏ́ζε Кπερς δεπζΰ́βΰ θ σςβεπζδένθε.
Οέαπξμ οπεχθ́ρςϋμ κξοθέμ οπξαξδέννϋμ
βξδΰ́ ρ Кπξ́βθώ θρςεχέ ξανξβλϏ́ώωΰϏ Зΰβές
θ ξμϋβΰ́ςελόνΰϏ γπευΰ́ βέπνϋυ αξ Кπερς
οξυβΰλΰ́ θ φΰπέι δεπζΰ́βΰ θ σςβεπζδένθε.
˪атавасия

ЖΣΥΩ Πά άΟήΞΥ ΰΞΧΫι ...
4
Πεδΰλεν οπΰηδνθκΰ
Вςεαέ
24
24
βχερςό
ςεαϏ
 ςπεαλΰζέννε θ ζθηνξδΰ́βχε Кπέ-
ρςε λώ́δθε σχπεζδΰ́ώωερϏ
25
25
οθπσϏ
 ροπΰ́ηδνσώς ρ
νεβεωέρςβεννϋμθ λθ́κθ
26
26
ρυξπΰμθ
 χθ́νθ ΰπυθεπέι-
ρςθθ αλΰγξγξβέινξ βξροεβΰ́ώς μνξ́ζερςβΰ
ζε μξνΰ́ψερςβσώωθυ θ οξ́ρςνθκξβ οξκλΰνϏ́-
ώςρϏ Τπθρςΰ́ ζε πΰροένψΰγξρϏ βρθ ρλΰ́βθμ.
Ξερνό 4
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏с

УίΩιͫζΞγ
2
2
Ϗσρλϋψΰλ
 Гάͫίέά΢Φ ίΪάΰήΣͫΫΦν
2
2
οπξμϋρλΰ
ΏΠάΣΡάͫ
ΰΞͫΦΫίΰΠά ήΞΥαΪΣͫγ ΢ΣΩΞͫ ΏΠάνͫ Φ έήάίΩΞͫΠΦγ ΏΠάΣͫ
;άΤΣίΰΠάͫ.
Хξπόκξπξ́δνϋϏ
2
2
γξπόκθεοξ
οπθπξδε
οπελξζθ́
30
30
θημενθλ
δπέβξμ Λξθ-
ρέι θρςξχνθκθ β οσρςΰνθ δπέβλε
31
31
˨сх.1523
 Кπε-
ρςξ́μ κξ αλΰγξχέρςθώ Ϗηΰκξβ οπξϏβλϏ́Ϗ
οπελξζένθε
32
32
οπεδβεωΰϏ
ξαπΰωενθε
Ϗηϋχνθκξβ
.
Хλσαθνέ βνέδπθβϋι ρεκσ́ωσώ
33
33
ρξκπϋβ
βξγλσαθνε
ρεκθπσ
4
˶ар.6
θηδΰδέ Иξπ-
δΰ́ν δπέβσ Кπερςξ́μ θ κπεωένθεμ ρεχένθε
λέρςθ
34
34
οπεκπΰωε-
νθε
ηΰαλσζδενθϏ
ηνΰ́μενσϏ.
ΠβϏωέννξ ξοξλχΰ́ώςρϏ χεςβεπξχΰ́ρςνθθ
λώ́δθε
35
35
ρςξθς
λΰγεπεμ
νΰπξδ
οξδελεννϋι
νΰ4χΰρςθ
˷ис̌.2
 οπεδυξδϏ́ωε ξ́απΰηξμ ρβθδέςελό-
ρςβΰ ρκθ́νθθ κπερςξξαπΰ́ηνϋμθ χθ́νμθ
οπξρλΰβλϏ́εμθ.
5
Φσ́δνξ οπξρςθπΰ́εμό
36
36
πΰροπξ-
ρςεπςϋι
 ρξ́λνεχνϋϏ λσχθ́ θρ-
οσωΰ́ψε Кπερς θ οξβέδΰψΰ νεαερΰ́ ρλΰ́βσ
Уξ́γΰ νΰ́ψεγξ.
˪атавасия

УίΩιͫζΞγ Гάͫίέά΢Φ...
.
Ξερνό 5
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏с

΋ΰήΣΟΩΞΤΣͫΫΫάΣ
3
3
ςπθζδϋ
αλΰζεννξε
ДήΣͫΠά ΫΞ ΫΣͫΪΤΣ
ήΞίένͫίν ХήΦίΰάͫί ЦΞήκ Φ Гάίέάͫ΢κ ИͫΪΤΣ έΞ΢Σ
3
3
θη-ηΰ
κξςξπξγξ
οΰλ
΢ήΣͫΠάΪ έήΣΩκίΰΦͫΠιΧ
3
3
ςξςκςξ
οπελόρςθλ
 ΰάΟάͫμ έήΣΩκίΰΦͫΠίν ;άͫΡα
έήΦΡΠάΥ΢ΦͫΠζαίν ΌΩάͫΰΦμ έά΢ΞμͫηΣΪα ΪΦή ΢αζΞͫΪ
ΫΞͫζΦΪ.
Ρεαέ οπθρνξοέςξε
40
40
οπξρλΰβ-
λεννξε
Цπέβξ νΰ νέμζε οπξ-
ρςπέρϏ Τπθρςξ́ρ Чδέμ υπΰνϏ́ωεε ξαπΰωΰ́ώ-
ωεερϏ ξπσ́ζθε
41
41
βπΰωΰ-
ώωθιρϏμεχ
 Кπέρςε σρςϋδέρϏ ρςπΰ́ψ-
νϋι ζε Τεπσβθ́μ σρςσοθ́ νΰ ςεαέ οπθγβξζ-
δέννξμσ Τπθρςσ́ οξδΰώ́ωεμσ μθπ δσψΰ́μ
νΰ́ψθμ.
Ξξδηέμνϋυ
42
42
οπεθροξδ-
νει
ρθ́λϋ οπξςθ́βνϋϏ Кπερςΰ́ ρςπΰ-
ψΰ́ςρϏ νΰχεπςΰ́εμΰ ηνΰ́μενθϏ νΰ βξηδσ́ρε οξ
νεμσ́ζε υξ́δϏς Μεαέρνϋυ θ ηεμνξπξ́δνϋυ
πξ́δθ κξλένΰ οπθκλξνϏ́ώωε Τπθρςσ́ οξδΰώ́-
ωεμσ μθπ δσψΰ́μ νΰ́ψθμ.
ЗΰπϏ́μθ
43
43
βλσχΰυ
νεςλέννϋμθ Ϗ́βλόρϏ Уξζέρςβεν-
νϋι Кπερς ξμπΰχέννϋμ Ϗηΰκξμ
44
44
νΰπξδΰμ
 ηΰαλσζ-
6
δέννϋμ β οπέλερςθ Уξζέρςβεννϋι ρβες
ξαλθρςΰ́β
45
45
ξηΰπθβ
 σρβξϏ́ες νΰ νεμ οπθγβξζδέννξ-
μσ Τπθρςσ́ οξδΰώ́ωεμσ μθπ δσψΰ́μ νΰ́ψθμ.
˪атавасия

΋ΰήΣΟΩΞΤΣΫΫάΣ ΢ήΣΠά...
Ξερνό 6
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏ˎс

Ϳάͫ΢ΫΞΡά ΥΠΣͫήν Πά αΰήάͫΟΣ ΢ΩΞͫΫΦ
46
46
πσκθ
ИάͫΫΞ ΨήΣίΰάΠΦͫ΢Ϋά ήΞίέήάίΰΣͫή ίέΞίΦͫΰΣΩκΫαμ
ΎΰήΞίΰκ
4
4
ρςπΰδΰνθε
έήάάΟήΞΤΞͫζΣ νͫΠΣ
4
4
Ϗρνξ
. ΏΣΪ ΰήΦ΢ΫΣͫΠΣΫ
4
4
ροσρςϏςπθ
δνϏ
ΦΥζΣͫ΢ έήΣΪΦͫήΫάΣ
50
50
ρβεπυϊερςε-
ρςβεννξε
ͿάίΨήΣίΣͫΫΦΣ έήάέΦίΞͫζΣ
51
51
οπεδνΰ-
χεπςΰλ
ΌΩάͫΰΦμ έήΦΡΠάΤ΢ΣͫΫΫΞΡά ХήΦίΰΞͫ ;άͫΡΞ Φ ΰήΦ΢-
ΫΣͫΠΫιΪ ͿάίΨήΣίΣͫΫΦΣΪ ΪΦή έήάίΠΣͫηζΞΡά.
Πςΰ́πξρςθώ οπεκλξνθ́βρϏ θ νεδσ́γξμ ξςϏγ-
χέν θροπΰ́βθρϏ
52
52
βϋοπϏμθλρϏ
Иΰ́κξβ πσ́φε οπεμενθ́β
53
53
κξγδΰ
οεπελξζθλ
πσκθ
ˡ̜тие4

δέιρςβθε ϏβλϏ́Ϗ ζθηνξνξ́ρνΰγξ Кπερςΰ́ θ́-
αξ βέςυξρςό ηΰκξ́ννΰγξ ρενξ́βνΰγξ οθρΰ́νθϏ
νξβξοθρΰ́
54
54
ξανξβθλ
νΰ ρεμ Ξλξ́ςθώ οπθγβξηδθ́βϋιρϏ
Уξγ θ δσψεγσαθ́ςελόνϋι νεδσ́γ λέρςθ ξςγνΰ́.
Μΰ ώ́νϋϏ βξηλξζθ́β δλΰ́νθ αξζέρςβεν-
νϋι Иηπΰ́θλό κπερςξβθ́δνξ γλΰβΰ ϏβλϏ́-
ψε Ϗ́κξ ρςΰπέιψΰϏ ρλΰ́βΰ ηΰκξνξρλσζθ́-
ςελθ λώ́δθε
55
55
νΰπξδοξδ
Зΰκξνξμ
. Ρέμζε οξδμνέβρϏ ςΰ́κξ
θροπελόρςθ́ςθρϏ
56
56
κξγδΰ
οξκΰηΰλξρό
χςξξν
ξψθαρϏ
 νε θημενθ́ ζθηνξνξ́ρνΰγξ
ξ́απΰηΰ
5
5
ηνΰμενθϏ
 οπεβηΰδσς αξ λώ́δθε Τπθρςξ́βϋ

Уξ́ζθθ νξβξσςβεπζδέννθθ βξοθϏ́υσ Кπε-
ρςξ́μ ξγπΰζδΰ́εμθ.
˪атавасия

Ϳά΢ΫΞΡά ΥΠΣήν Πά αΰήάΟΣ...
Кξνδΰκ Кπερςΰ
ВξηνερΰιρϏ νΰ Кπερς βξ́λεώ
5
5
δξαπξ-
βξλόνξ
 ςεηξθμε-
νθ́ςξμσ Ρβξεμσ́ νξ́βξμσ ζθ́ςελόρςβσ
5
5
ξδνξθμεν-
νξμσρ
Ρξαξι
νΰπξδσς.ε.
υπθρςθΰνΰμ
ωεδ-
πξ́ςϋ ΡβξϏ́ δΰ́πσι Τπθρςέ Уξ́ζε βξηβερελθ́
νΰρ ρθ́λξώ Ρβξέώ οξαέδϋ δΰϏ́ νΰμ νΰ
ρσοξρςΰ́ςϋ οξρξ́αθε θμσ́ωθμ Ρβξέ ξπσ́ζθε
μθ́πΰ νεοξαεδθ́μσώ οξαέδσ.
Иκξρ
Иζε
60
60
ςξςκςξ
Īΰο.Ξΰβελī
δξ ςπέςθϏγξ Μεαερέ βξρυθωέν αϋρςό
β πΰι θ γλΰγξ́λϋ ρλΰψΰβ νεθηπεχέννϋϏ
θ УξζέρςβεννϋϏ θ́υζε νε λεςό
61
61
νεβξημξζ-
νξ
Ϗηΰκθ
χελξβέχερκθμθ γλΰγξ́λΰςθ χςξ Хΰλΰ́ςξμ οθ́-
ψες Ϗ́κξ πΰχθ́ςελθε οθρΰ́νθι οπξχςξ́ρςε θ
οξηνΰ́ρςε
62
62
κΰκβϋ
λώαθςελθ
Ξθρΰνθι
οπξχλθ
θσηνΰλθ
 μνε γλΰγξ́λες υβΰλθ́ςθρϏ δΰ νε
ασ́δες ςξ́κμξ βξ εδθ́νξμ Кπερςέ Хξροξ́δνθ
νΰ νέμζε ρςπΰδΰ́β σαθ́ ρςπΰ́ρςθ. Ρξγξ́ σ́αξ
θ μϋ θηβέρςνξ δεπζθ́μ Кπερς Хξροξ́δενό
υβΰλσ́ βρθ ερςό αξ νΰμ ροΰρθ́ςελόνξε ρθέ
Цπέβξ ξπσ́ζθε μθ́πΰ νεοξαεδθ́μΰϏ οξαέδΰ.

Ξερνό 
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏с

;ΣΥαͫΪΫάΣ ΠΣΩΣͫΫΦΣ ΪαεΦͫΰΣΩν ΥΩάεΣ-
ίΰΦͫΠΞΡά Ωμͫ΢Φ έάΨάΩΣΟΞͫ ΢ιͫζαηΣΣ έήΣηΣͫΫΦΣ Φ
ΥΩάγαΩΣͫΫΦΣ ΟάΡάΪΣͫήΥΨάΣ άΟΞͫεΣ
63
63
ξδνΰκξ
ΰήΦ άͫΰήάΨΦ ΫΣ
αίΰήΞζΦͫ νͫήάίΰκ ΥΠΣͫήίΨΞν ΫΦ άΡΫκ ίΫΣ΢ΞͫνΧ Ϋά
έήάΰΦΠά΢ιͫζαηα
64
64
νξοπξςθβ
ξγνϏβεϏλ
ήάίάΫάͫίΫάΪα Дαͫγα ίά άΡΫΣͫΪ
ίαͫηΣ έάνͫγα ΌήΣέΣͫΰιΧ άΰδΣͫΠ Φ ΫΞί ;άͫΤΣ
ΟΩΞΡάίΩάΠΣͫΫ ΣίΦͫ.
Νς δπέβΰ βκσρθ́β οέπβϋι β χελξβέφευ β
ςλένθε βρελθ́ρϏ
65
65
βοΰλβ
οξγθαελό
 ξςβεπζένθεμ αξ ζθ́ηνθ
αεηχέρςνειψθμ ξρσδθ́βρϏ βρεμσ́ πξ́δσ ςε-
λξςλένεν νέκθι Ϗ́κξ βπεδ νεδσ́γΰ οπεοξδΰ-
δέ νξ ξαπέςψε ηεμνξπξ́δνθθ βξηηβΰ́νθε
κπέρςνϋμ Цπέβξμ ηξβέμ οπεοέςϋι ξςφέβ
θ νΰρ Уξ́ζε αλΰγξρλξβέν ερθ́.
Οΰηπσψθ́ οξβελένθε Уξ́ζθε οπερλσψΰ́νθε
θ δπέβξ οπθνερέ ρμεπςό χελξβέκξμ εζε
νεαλΰγξβπέμεννξ οπθχΰ́ρςνξ αΰβψεε
66
66
ασδσχθ
βκσψενξ
 βξ
σςβεπζδένθε ζε ηελξ́ χερςνΰ́γξ ξςςσ́δσ
6
6
ρςευοξπ
ζθ́ηνθ δπέβξ βξηαπΰνϏ́εμξ αε
6
6
ρςΰλξ
ηΰοπεωενξ
 έζε πΰη-
αξ́ινθκσ ηλξσμέπψσ ξςβέπηε αλΰγξπΰησ́μνξ
ηξβσ́ωσ οπεοέςϋι ξςφέβ θ νΰρ Уξ́ζε αλΰγξ-
ρλξβέν ερθ́.

Жεηλΰ́ ξαϊέμλες κπΰι
6
6
ξανθμΰες
βεπυ
Иξ́ρθτξβΰ ασ́δσ-
ωΰϏ ηπϏ
0
0
βθδϏ
ασδσωεε
 Иηπΰ́θλό Υΰ́πρςβθϏ δεπζΰ́βνξε
Ϗκξ βξηϋμσ́ωερςβθς
1
1
βξηϋμεες
ρθλσ
οπερλΰ́βνϋι Кπερς
οπξϏβλϏ́Ϗ
2
2
οπεδβεωΰϏ
 ρει αξ φΰπέι οξαεδξνξ́ρνΰϏ
οξυβΰλΰ́ θ ρβες βέπξώ ηξβσ́ωθμ οπεοέςϋι
ξςφέβ θ νΰρ Уξ́ζε αλΰγξρλξβέν ερθ
3
3
ˡ̜тие4
.
˪атавасия

;ΣΥαΪΫάΣ ΠΣΩΣΫΦΣ ΪαεΦΰΣΩν...
Ξερνό 
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏с

;ΩΞΡάίΩάΠΦͫΰΣ άͫΰήάδι ΏήάͫΦδι ήΞΠΫά-
εΦͫίΩΣΫΫΦΦ Ύά΢ΣͫΰΣΩν ΋ΰδΞͫ ;άͫΡΞ έάͫΧΰΣ ίΫΦΥζΣͫ΢-
ζΣΣ ΎΩάͫΠά Φ άΡΫκ Π ήάͫία έήΣΰΠάͫήζΣΣ Φ έήΣΠάΥΫάίΦͫ-
ΰΣ ΠίΣΪ ΤΦΥΫκ έά΢ΞΠΞͫμηΞΡά ДαͫγΞ ͿίΣίΠνΰΞͫΡά Πά
ΠΣͫΨΦ.
Вξηδβθηΰ́εμσ
4
4
οπθβξη-
δβθζενθθ
Цπέβσ ξκπξολένσ Кπξ́βθώ
βξολξ́ωψΰγξρϏ Πλξ́βΰ Уξ́γΰ οξ́ιςε Μεαέρ-
νϋϏ Πθ́λϋ ηεμνΰυ βξηηβΰ́νθε οπΰ́ηδνσώωε
λώ́δθε οξκλξνθ́ςερϏ Τπθρςξ́βσ Кπερςσ́ θ́μ-
ζε μθ́πσ βξρςΰ́νθε βξ βέκθ.
Зεμνξπξ́δνθθ δλΰ́νόμθ ρςπξθ́ςελθε αλΰγξ-
δΰ́ςθ Кπερς νΰ νέμζε ρςξϏ́ψε Τπθρςξ́ρ Уξγ
βξηνξρθ́ςε ρβϏωεννξλέονξ θ κξοθε Уξ́ζθϏ
Πλξ́βΰ Ρέλξ οπξαξ́δψεε δΰ βθ́δϏς Ϗηΰφϋ
βρθ ροΰρένθε Уξ́ζθε ρλΰ́βϏωε Чγξ́ βξ βέκθ.
10
Уξζέρςβεννϋμ ρσδξ́μ οπεδϋηαπΰ́ννθθ βε-
ρελθ́ςερϏ υπθρςθΰ́νρςθθ βέπνθθ φΰ́πθε υβΰ-
λθ́ςερϏ οξαεδξνξ́ρνϋμ ξπσ́ζθεμ οπθέμψε
ξς Уξ́γΰ Кπερς χερςνΰι β ρεμ αξ κξλένΰ
απΰ́νει
5
5
βξθνρςβεν-
νϋεολεμενΰ
 δέπηξρςθ θ́ωσωε πΰηρϋοΰ́ώςρϏ βξ
βέκθ.
˪атавасия

;ΩΞΡάίΩάΠΦΰΣ άΰήάδι...
Ξερνό 
К
ΰνξν Кπερςΰ
˨р̍̏ˎс

ΏΞͫΦΫ ΣίΦͫ ;άΡάήάͫ΢ΦδΣ ήΞΧ
6
6
Ρϋ—ςΰ-
θνρςβεννϋι
πΰι
 ΫΣΠάΥ-
΢ΣͫΩΞΫΫά ΠάΥήΞίΰΦͫΠζΦΧ ХήΦίΰΞͫ ИͫΪΤΣ ΨήΣͫίΰΫάΣ
ΤΦΠάΫάͫίΫάΣ ΫΞ ΥΣΪΩΦͫ ΫΞίΞ΢Φͫίν ДήΣͫΠά. ΏΣΪ


οξςξμσ
 ΫιͫΫΣ
ΠάΥΫάίΦͫΪα


οπθβξη-
δβθζενθθ
 έάΨΩΞΫνͫμηΣίν ЕΪαͫ Ών ΠΣΩΦεΞͫΣΪ.
ΌήΦέΣΠ ͿΣΩΦεΞͫΧ ΢αζΣͫ Ϊάνͫ έήΣεΣίΰΫιͫΧ КήΣίΰ
Гάίέάͫ΢ΣΫκ.
Цΰ βξηπΰ́δσώςρϏ δπεβΰ́ δσαπΰ́βνΰϏ βρϏ ξρβϏ-
ςθ́βψσρϏ ερςερςβσ́ θυ ξς Μεγξ́ζε θηνΰχΰ́λΰ
νΰρΰδθ́ψΰρϏ Τπθρςσ́ πΰροπξρςέπψσρϏ νΰ
Цπέβε ςεμ νΰνε βξηνξρθ́μσ οξκλΰνϏ́ώωε-
ρϏ Чμσ́ ΡϏ βελθχΰ́εμ.
ΠβϏωέννϋι βξρςΰ́ πξγ θ γλΰβΰ́ βρεμ αξγξ-
μσ́δπϋμ Кπερς θ́μζε γπέψνϋυ μΰρλεννξ
ρςθπΰ́ώςρϏ πξ́ηθ βρθ ςεμ νΰνε βξηνξρθ́μσ
οξκλΰνϏ́ώωερϏ εμσ́ ΡϏ βελθχΰ́εμ.
11
ΌήΦέΣΠ ͿΣΩΦεΞͫΧ ΢αζΣͫ Ϊάνͫ ΤΦΠάΰΠάήνͫηΞΡά КήΣ-
ίΰΞͫ Гάίέάͫ΢Ϋν ΠάΥ΢ΠΦͫΤΣΫΦΣ.
ˢт̏р̏̊ ир̍̏с

ΎΫΣͫ΢Φμ ΢ήΣͫΠΞ


χεπεη
βκσψενθε
ξςδπεβΰ
ήάͫ΢α έήΦ-
ΟιΠζΞν ίΪΣήΰκ КήΣίΰάͫΪ αέήΞΥ΢ΫΦͫίν ΢ΫΣίκ Φͫ-
Οά έήΞΪΞͫΰΣήΫνν ΠίΣήάͫ΢ΫΞν ΨΩνͫΰΠΞ ήΞΥήαζΦͫίν
έήάΥνΟΣͫΫΦΣΪ
0
0
Νςπΰρλόώ
ЧΦͫίΰιν ;άΡάΪΞͫΰΣήΣ ΛͫΤΣ Πίν
ΎΦͫΩι ΊΣΟΣͫίΫιν ΠΣΩΦεΞͫμΰ
.
Хξ́περςθ σαθ́ιρςβεννϋϏ Ϗ́ζε ξς δπέβΰ νε
ξρςΰ́βθβ Хξ́ροξδθ Кπερςξ́μ αξ ρθώ́ ρξβεπ-
ψέννξ θρςπεαθ́λ ερθ́. Πεγξ́ πΰ́δθ θ δπέβξμ
σρλΰδθ́ θνξγδΰ́ γξ́περςό βξδ Λέππϋ οπξξα-
πΰησ́ώωεε Кπερςΰ́ δέιρςβξ έζε βρϏ Πθ́λϋ
ΜεαέρνϋϏ βελθχΰ́ώς.
Μεοπερςΰ́ννξ γπσζΰ́εμϋϏ
1
1
οξγπσζΰβ-
ψθυρϏ
μπΰ́κξμ οπΰ́ξςφΰ
Хξ́ροξδθ Кπερςξ́μ βξηβΰρθλ ερθ́ δνερό Ϗ́κξ
αξ λέρςθώ βερόμΰ́ νεσδεπζΰ́ννξ ερςερςβξ́
οπεδνθηβεδέρϏ
2
2
νθηβεπγ-
λξρό
 βρεπξ́δνε νϋ οΰ́κθ θροπΰ́βθ
ρβες Кπερςΰ́ Ρβξεγξ́ εγξ́ζε βέπνθθ βελθ-
χΰ́εμ.
Цΰ ξ́απΰη οξκΰ́ζεψθ μθ́πσ οξκλΰνϏ́εμϋι
Хξ́ροξδθ Кπερςΰ́ βξ βρευ Ϗ́κξ οπερλΰ́βνϋι
νΰ νεαερέυ θηξαπΰηθ́λ ερθ ρβέςξμ αεημέπ-
νϋμ ξηΰπέν φΰπώ́ βρεξπσ́ζθε νεοξαεδθ́μξε.
Ρεμ ΡϏ βρϏ Πθ́λϋ ΜεαέρνϋϏ βελθχΰ́ώς.
12
˪атавасия

ΏΞΦΫ ΣίΦ ;άΡάήά΢ΦδΣ...
ΎΫΣ΢Φμ ΢ήΣΠΞ ...
Πβεςθλεν Кπερςΰ
Кπερς - υπΰνθ́ςελό βρεϏ́ βρελέννϋϏ Кπερς
- κπΰρξςΰ́ Υέπκβε Кπερς - νΰ́ψΰ δεπζΰ́βΰ
Кπερς - βέπνϋυ σςβεπζδένθε Кπερς -
Ώ́νγελξβ ρλΰ́βΰ θ δέμξνξβ Ϗ́ηβΰ.
Цπσγξι ρβεςθλεν Кπερςΰ
Кπερς βξηδβθηΰ́εςρϏ δνερό θ μθπ ξρβϏ-
ωΰ́εςρϏ И́ζε αξ ρξ Νςφέμ ρεδϏ́ι θ Цσ́υξμ
ΠβϏςΰμ νΰ ρεμ πσ́φε πΰροπξρςπέ μθπ βερό
οπθβλεχέ κ Ρβξεμσ́ Τπθρςέ οξηνΰ́νθώ
θ́ζε σ́αξ νΰ ΡϏ νΰδέώωθϏρϏ αξζέρςβεννϋϏ
ροξδξ́αθ ρλΰ́βϋ.
Πςθυθπϋ Кπερςΰ
ˮ
 οπερλΰ́βνΰγξ χσδερέ ζθβξνξ́ρνϋι ρΰδ
Кπερς οπερβϏςΰι νΰ βϋρξςσ́ βξηνξρθ́μό
ϏβλϏ́εςρϏ δνερό. Πλΰβξρλξ́βϏς βρθ κξνφΰ
ηεμνθ́θ σρςπΰψΰ́ώςρϏ δέμξνρκθϏ οξλκθ́. Ν
κΰκξβΰι δΰπ ηεμνΰμ δΰπξβΰ́ρϏ! И́μζε
Τπθρςέ ροΰρθ́ δσ́ψθ νΰ́ψΰ Ϗ́κξ Eδθ́ν Уλΰγξ-
σςπξ́αεν.
13
ˮ
 οπερλΰ́βνΰγξ χσδερέ Ϗ́κξ γπξηδ
3
3
κΰκ
βθνξγπΰδνΰϏ
γπξηδό
 θροξ́λ-
νεν ζθβξςΰ́ οξνερΰι ВΰψνϏγξ ξς ηεμλθ́
βξηδβθηΰ́εμό Кπερς βθ́δθςρϏ δνερό θ́μζε
βρθ κ Уξ́γσ οπθβλεκξ́υξμρϏ θ οξζέπςΰ αϋρςό
δξ κξνφΰ́ ρμεπςό. Ν Цπέβξ οπεχερςνξ́ε
θ́μζε βξροπθϏ́υξμ βξ Eδέμε αεηρμέπςνσώ
οθ́ωσ Τπθρςΰ́ ρλΰ́βϏωε!
ˮ
 οπερλΰ́βνΰγξ χσδερέ ψθπξςΰ́ Кπερςΰ́ θ
δξλγξςΰ́ Μεαερθ́ πΰβνΰ́ eρςό Ϗ́κξ Уξζέρςβεν-
νξώ αλΰγξδΰ́ςθώ ξρβϏωΰ́ες βρϏ́χeρκΰϏ. Ν
ρεμ Ϗηΰφϋ βΰ́πβΰπρςθθ οξαεζδΰ́ώςρϏ ξ
ρεμ ρκθ́οςπϋ φΰπέι σςβεπζδΰ́ώςρϏ. Ν αξ-
ζέρςβεννϋϏ λέρςβθφϋ éώζε βξρυξ́δθμ νΰ
Μεαερΰ́ βξηνξρϏ́ωε β οέρνευ Τπθρςΰ́ Хξ́ροξ-
δΰ.
ΎΩΞΠΞ Φ ΫιΫΣ
ˤ
νερό οπξθρυξ́δθς
4
4
βϋνξρθςρϏ
Кπερς
Хξροξ́δενό θ βέπνθθ οπθέμλώς ςξγξ́ ζε-
λΰ́νθεμ θ βηέμλώς
5
5
οξλσχΰώς
θρφελéνθϏ δσψθ́ ζε
θ ςέλΰ θ βρϏ́κθϏ αξλέηνθ. Πεγξ́ φελσ́θμ
πΰ́δξρςθώ θ ρςπΰ́υξμ ρςπΰ́υξμ γπευΰ́ πΰ́-
δθ Ϗ́κξ νεδξρςξ́ινθ ρσ́ωε πΰ́δξρςθώ ζε
ροΰρένθϏ πΰ́δθ éζε οξδΰές μθ́πσ νΰ ςξμ
οπθγβξηδθ́βϋιρϏ Τπθρςξ́ρ Уξγ θμέϏι βέλθώ
μθ́λξρςό.
14
Иη ςξλκξβΰνθϏ Μθκξδθμΰ ΠβϏςξγξπφΰ.
 — ˨сх̏д 1

άςξς ςπξοΰπό ηΰθμρςβξβΰν θη κνθγθ Иρυξδ. Вες-
υξηΰβεςνϋι ηΰκξν θμελ ςενό θ οπξξαπΰη ςΰθνρςβ
νξβξηΰβεςνξι αλΰγξδΰςθ ρενό αξ θμϋι ηΰκξν γπϏδσ-
ωθυ αλΰγ ĪЧβπ. 10ī ξν οπεδρςΰβλϏες θνξρκΰηΰςελόνξ
θ β οεπενξρνξμ ρμϋρλε οξβερςβξβΰνθϏ Вεςυξγξ
Зΰβεςΰ β ξςνξψενθθ κ Μξβξμσ Зΰβεςσ ЧβΰνγελθϏ.
Ξξύςξμσ θ γξβξπθς χςξ β δπεβνξρςθ οπξπξκ Λξθρει
οπεδϊθηξαπΰηθλ β ρεαε ρΰμξμ ξαπΰη οπεχθρςξγξ
ρςπΰδΰνθϏ Вλΰδϋκθ Τπθρςΰ. Кΰκ θ κΰκθμ ξαπΰηξμ?
ΠβϏωεννϋυ ρπεδε ρςξϏ ςξ ερςό κΰκ Λξθρει ρςξϏλ
ρπεδθ ςευ ρβϏωεννϋυ μσζει Ώΰπξνΰ απΰςΰ εγξ θ
Opa ςΰκ θ Вλΰδϋκΰ Τπθρςξρ ρςπΰδΰλ νΰ κπερςε νΰ-
υξδϏρό ρπεδθ δβσυ πΰηαξινθκξβ. Πδπσγξι ρςξπξνϋ
ρξςβξπθβ νΰ ρεαε ξαπΰη κπερςΰ ξν κπερςξξαπΰηνξ
πΰροπξρςεπςϋμθ πσκΰμθ βξηδβθγνσλ ςπξτει β ηνΰκ
οξαεδϋ. Иαξ οξρπεδρςβξμ ύςξγξ κπερςξξαπΰηνξγξ
πΰροπξρςεπςθϏ πσκ ξν σοπΰηδνθλ ρθλσ ξνξγξ βρεγσ-
αθςελϏ θ πΰηπσψθςελϏ φΰπϏ Ώμΰλθκΰ κξςξπϋι βελ
βξινσ οπξςθβ Иηπΰθλόρκξγξ νΰπξδΰ θ νε δξοσρκΰλ
εγξ οεπευξδθςό θ βρςσοθςό β ηεμλώ ξαεςξβΰννσώ κΰκ
ξα ύςξμ οξβερςβσες ρΰμΰ θρςξπθϏ β 1 γλΰβε κνθγθ
Иρυξδ. Ξξύςξμσ γξβξπθς μϋ υπθρςθΰνε βηθπΰϏ νΰ
ξαπΰη κπερςΰ ρλΰβνϋι θ οξαεζδΰώωθι εωε θ β ςενθ
Вεςυξγξ Зΰβεςΰ βξροξεμ οξαεδνσώ θ ςξπζερςβεν-
νσώ οερνό Τπθρςσ Уξγσ κξςξπϋι δΰπξβΰλ ρςξλό
βελθκσώ ρθλσ δΰπΰ ρΰμξμσ βεςυξηΰβεςνξμσ ξαπΰησ
κπερςΰ οξχεμσ θ οπξρλΰβλϏεςρϏ.
15
10 — ˷ис̌а 21

Иρςξπθώ ύςξγξ ςπξοΰπϏ οερνξοεβεφ ηΰθμρςβξβΰλ
θη δβΰδφΰςό οεπβξι γλΰβϋ κνθγθ Φθρλ γδε γξβξ-
πθςρϏ χςξ Уξγ οξρλΰλ νΰ Чβπειρκθι νΰπξδ ημει θ
σμεπωβλϏλ εγξ θαξ ξν μΰλξδσψερςβσϏ βξηπξοςΰλ
νΰ Уξγΰ. Ξξύςξμσ Λξθρει βξςκνσβ β ηεμλώ οπϏμξε
δεπεβξ οξρςΰβθλ νΰ νεμ οξοεπεχνξ μεδνξγξ ημθϏ
νΰ κξςξπξγξ βηθπΰϏ ςε θη Чβπεεβ κξςξπϋε αϋλθ
σκσψενϋ νε σμθπΰλθ. άςσ-ςξ θρςξπθώ οπθμενϏϏ κ
οπΰηδνθκσ ВξηδβθζενθϏ κπερςΰ οερνξοεβεφ γξβξ-
πθς χςξ οπξπξκ Λξθρει οξρςΰβθλ βϋρξκξ νΰ ρςξλοε
ς. ε. νΰ βαθςξμ οπϏμξ β ηεμλώ δεπεβε. Φςξ οξρςΰβθλ?
- βπΰχεβρςβξ ς. ε. μεδνξγξ ημθϏ κΰκ βπΰχεανξε
ρπεδρςβξ κξςξπξε πΰηπσψΰλξ θ θρφελϏλξ ςλεςβξπ-
νξε ρμεπςξνξρνξε ξνξε σκσψενθε ημει. Иςΰκ ύςθμ
δεπεβξμ οξρςΰβλεννϋμ β ξαπΰη οπϏμξγξ δπεβΰ
κπερςΰ Λξθρει οπθγβξηδθλ χσβρςβεννξγξ ημθϏ
οπερμϋκΰώωεγξρϏ οξ ηεμλε βρλεδρςβθε οπξκλϏςθϏ
κξςξπξε ξν οξλσχθλ θηνΰχΰλΰ ξς Уξγΰ ρκΰηΰβψεγξ
εμσ νΰ οεπρευ ςβξθυ θ χπεβε υξδθςθ ασδεψθ θ
ηεμλώ ρνερθ βρϏ δνθ ζθβξςΰ ςβξεγξ ĪУϋς. 3 14ī.
Кΰκθμ ζε ξαπΰηξμ οπθγβξηδθλ Λξθρει ζθβξγξ ημεϏ?
- Ρεμ χςξ βξρςξπζερςβξβΰλ νΰδ νθμ χςξ οσαλθχνξ
θ οεπεδ βρεμθ οξκΰηΰλ μεπςβϋμ θ αεηρθλόνϋμ εγξ
οΰγσανξε δειρςβθε ς ε. βπεδ κξςξπϋι ξν οπθχθνϏλ
ЧβπεϏμ. Кΰκθμ ζε ρπεδρςβξμ σνθχςξζθλ ξν ύςξς
βπεδ? Ξξρπεδρςβξμ μεδνξγξ ημθϏ κξςξπξγξ οξβερθλ
νΰ ςξμ δεπεβε νε οπϏμξ νξ οξοεπεκ Īθαξ ύςξ
ηνΰχθς κξρβεννξī θ ςΰκθμ ξαπΰηξμ οπεδρςΰβθλ βθδ
ρξβεπψεννξγξ κπερςΰ. Ξξςξμσ χςξ θη δβσυ ς. ε.
16
θη οπϏμξγξ δεπεβΰ βαθςξγξ β ηεμλώ θ μεδνξγξ
ημθϏ οξοεπεκ οξδβεψεννξγξ κ βεπυσ εγξ ρξρςΰβθλρϏ
ρξβεπψεννϋι ξαπΰη θ βθδ κπερςΰ. Ξξύςξμσ-ςξ ξν
ξκΰηΰλρϏ βοξρλεδρςβθθ θ φελεανϋμ δλϏ σκσψεννϋυ
ημεϏμθ κΰκ σςβεπζδΰες ύςξ ΠβϏωεννξε Ξθρΰνθε
θ ρξςβξπθ Λξθρει ημθώ μεδϏνσ θ οξρςΰβθ ώ νΰ
ηνΰμενθ θ αϋρςό εγδΰ σγπϋηΰψε ημθϏ χελξβεκΰ θ
βηθπΰψε νΰ ημθώ μεδϏνσ θ ξζθβΰψε.
Иςεαε υπθρςθΰνθν οξλεηεν νπΰβρςβεννϋι ρμϋρλ
ύςξγξ ςπξοΰπϏ. Иαξ κΰκ ςξγδΰ χσβρςβεννϋε ημεθ
σγπϋηΰλθ θ Ϗδξμ γσαθλθ Чβπεεβ ςΰκ θ νϋνε
σϏηβλϏώς ςεαϏ μϋρλεννϋε ημεθ ς. ε. ηλϋε δεμξνϋ
κξςξπϋε νθκξγδΰ νε υξδϏς οπϏμξ ΰ βρεγδΰ οπερμϋκΰ-
ώςρϏ οξ ηεμλε θ ηεμνξμσ κΰκ θ χσβρςβεννϋι ημθι.
Иνε ςξλόκξ ύςξ δελΰώς νξ θ ρςΰπΰώςρϏ μεπηκθε
σβλεκΰςό θ νΰρ κ ρεαε. Кΰκξι ζε Ϗδ ύςθυ μϋρλεννϋυ
ημει? - Хπευ θ ρςπΰρςθ. Кΰκ ξνθ κσρΰώς ςεαϏ? -
Ξξρπεδρςβξμ οπθπΰζενθϏ λσκΰβϋυ οξρςϋδνϋυ θ
υσλόνϋυ οξμϋρλξβ θ οπξρςξ οξρπεδρςβξμ γνεβΰ θ
οξυξςθ.
1 — ˷ис̌а 1

Иρςξπθώ ρξρςΰβλϏώωσώ ρξδεπζΰνθε νΰρςξϏωεγξ
θπμξρΰ οερνξοεβεφ ηΰθμρςβξβΰλ θη 1 γλΰβϋ κνθγθ
Φθρλ. Вνει οξβερςβσεςρϏ χςξ οξρλε ςξγξ κΰκ
πΰρρςσοθλΰρό ηεμλϏ θ οξγλξςθλΰ Цΰτΰνΰ θ Ώβθπξνΰ θ
αϋβψθυ ρ Кξπεεμ οξςξμσ χςξ ξνθ βξρρςΰλθ οπξςθβ
ΛξθρεϏ θ Ώΰπξνΰ Уξγ οξβελελ Λξθρεώ θ Λξθρει
βηϏλ δβενΰδφΰςό ζεηλξβ οξ ξδνξμσ ζεηλσ ξς κΰζδξγξ
κξλενΰ Иηπΰθλεβΰ θ οξλξζθλ θυ β ρκθνθώ ρβθδενθϏ
ΰ σςπξμ βξψεδψθ β ρκθνθώ ξ χσδξ! - νΰψελ χςξ
1
ξδθν ςξλόκξ ζεηλ Ώΰπξνΰ θ βρεγξ κξλενΰ Κεβθθνΰ
οπξθηπΰρςθλ φβεςϋ θ ξπευθ Īμθνδΰλόνϋεī. Πθώ-
ςξ θρςξπθώ ρξξαωΰϏ β θπμξρε ύςξμ ρβϏωεννϋι
οερνξοεβεφ θ γξβξπθς χςξ ξνϋι ζεηλ Ώΰπξνξβ
κξςξπϋι χσδερνϋμ οπξηϏαενθεμ ξπευξβ οξκΰηΰλ
χςξ Уξγ θη βρευ δπσγθυ ξδθννΰδφΰςθ κξλεν οπεδπΰη-
ρσζδΰες ρβϏωεννθκΰ ς. ε. οπεδοξχθςΰες ρβϏωεννθκΰ
УξζθϏ θλθ ΰπυθεπεϏ ĪρβϏωενρςβξ ηδερό πΰησμεεςρϏ
β αξλεε ψθπξκξμ ρμϋρλε ρ πΰροπξρςπΰνενθεμ
εγξ θ νΰ ΰπυθεπειρςβξī Ώΰπξνΰ θ ξδνξ ςξλόκξ
κξλενξ Κεβθθνξ θ νθκΰκξε δπσγξε οξχεμσ θ βοπεδό
χςξαϋ νθκςξ νε ξρμελθβΰλρϏ οπξςθβθςόρϏ ςΰκξμσ
ρσδσ θ οπεδοξχςενθώ Уξζθώ ζεηλ γξβξπώ ξνϋι
οπθεμλεςρϏ β οπξξαπΰη κπερςΰ θαξ θ κπερς βξθρςθνσ
ερςό θ νΰηϋβΰεςρϏ ζεηλξμ οξ ρλξβσ ΞθρΰνθϏ ζεηλ
ρθλϋ οξρλες Ρθ Хξροξδό θ ζεηλ Ρβξι θ οΰλθφΰ ΡβξϏ
ςΰ μϏ σςεψθρςΰ.
22 — ˨сх̏д 1 ˷ис̌а 20

Иη 1 γλΰβϋ κνθγθ Иρυξδΰ θλθ 20 γλΰβϋ κνθγθ
Φθρλ ηΰθμρςβξβΰλ Уξζερςβεννϋι οερνξοεβεφ χσδξ
κξςξπξε ρξβεπψθλ Λξθρει σδΰπθβ ξ ρκΰλσ ζεηλξμ
ρβξθμ θ θηβεδψθ βξδσ θη νεε κξγδΰ νΰπξδ ζΰζδΰλ
Īβ οσρςϋνεī. άςξ ρξαϋςθε οερνξοεβεφ ββξδθς β
ρξδεπζΰνθε ςπξοΰπϏ ρεγξ θ οπθμενϏες κξ κπερςσ
γξβξπϏ χςξ ξνΰϏ ρκΰλΰ κπΰερεκξμΰϏ θ σδΰπϏεμΰϏ
οξρλε ςξγξ κΰκ οξπΰζενΰ αϋλΰ ζεηλξμ Λξθρεεβϋμ
θροσρςθ ς. ε. οπξθηβελΰ βξδσ πΰδθ κξγξ θ δλϏ
χεγξ? - πΰδθ νεοξκξπνξγξ θ ζερςξκξρεπδξγξ νΰπξδΰ
Чβπειρκξγξ κξςξπϋι οξχσβρςβξβΰλ ζΰζδσ νΰ οσςθ
θ πξοςΰλ νΰ ΛξθρεϏ. КπΰερεκξμΰϏ ξνΰϏ ρκΰλΰ
1
κΰκ θρςξχθβψΰϏ βξδσ οπξξαπΰηξβΰλΰ ςΰινσ νΰψει
υπθρςθΰνρκξι Υεπκβθ θη Ϗηϋχνθκξβ κξςξπσώ ςΰκ
νΰηϋβΰλ νε χελξβεκ νε υξδΰςΰι νε ΰνγελ νξ
Πΰμ Хξροξδό νΰψ Иθρσρ Τπθρςξρ Πϋν Уξζθι οξ
ρβθδεςελόρςβσ Иρΰθθ Ī63 ī ρξεδθνθβ εε οξ θοξρςΰρθ
ρ Πξαξώ κΰκ νεβερςσ ρξδελΰβψθρό Жενθυξμ εε.
Хδε ζε θμενσεςρϏ ξνΰϏ ρκΰλΰ κπΰερεκξμξώ Īσςερθ-
ρςξιī? - Вξ Вςξπξηΰκξνθθ θαξ ςΰμ Λξθρει γξβξπθς κ
νεαλΰγξδΰπνϋμ ЧβπεϏμ δΰ νε βξηνερεψθρϏ ρεπδφεμ
ςβξθμ θ ηΰασδεψθ Хξροξδΰ Уξγΰ... θηβεδψΰγξ ςεαε
θη κΰμενε νερεκξμΰ θρςξχνθκ βξδνϋι ĪВςξπξη.  14ī.
Ρΰκζε θ β κνθγε Ξπεμσδπξρςθ Πξλξμξνΰ νΰοθρΰνξ
βξηζΰδΰψΰ ĪИηπΰθλόςϏνεī θ οπθηβΰψΰ Ρεαε θ δΰνΰ
αϋρςό θμ βξδΰ ξς κΰμενε νερεκξμΰγξ θ θρφελενθε
ζΰζδϋ ξς κΰμενε ζερςξκΰ ĪΞπεμ. 11 4ī. Πλξβξ
κπΰερεκξμϋι ξαϊϏρνϏεςρϏ μνξγξπΰηλθχνξ θλθ ξαξ-
ηνΰχΰες ςβεπδσώ θ σρεχεννσώ ρ βεπψθνϋ γξπϋ ρκΰλσ
θλθ οξ μνενθώ δπσγθυ ηνΰχθς σδΰπεννσώ ζεηλξμ
ΛξθρεϏ θ σρεχεννσώ ρ κπΰώ θλθ ζε σκΰηϋβΰες χςξ
ξνΰϏ ρκΰλΰ αϋλΰ νΰρςξλόκξ ςβεπδΰ χςξ νε μξγλΰ
αϋςό σρεχενΰ νθ μΰλειψεώ χΰρςθφεώ ρ βεπψθνϋ
εε. Иκΰκ ρκΰλΰ ύςΰ ασδσχθ οπεζδε αεηολξδνξώ
ρσυξώ θ λθψεννξώ βλΰζνξρςθ βοξρλεδρςβθθ οπθ
οξμξωθ ζεηλΰ Λξθρεεβΰ θηβλεκλΰ βξδσ θ θη
νεε οξςεκλθ βξδϋ κΰκ πεκθ ρξγλΰρνξ ρκΰηΰννξμσ
ρβϏωεννϋμ ορΰλμξοεβφεμ Цΰβθδξμ ĪΞρΰλ.  20ī
ςΰκ θ Υεπκξβό θη Ϗηϋχνθκξβ υξςϏ οπεζδε αϋλΰ
ςβεπδξώ κΰμενθρςξώ θ ρξβεπψεννξ ρσυξώ κΰκ
λθψεννΰϏ ηΰκξνΰ ΠβϏωεννϋυ οθρΰνθι ηνΰνθϏ θ
αλΰγξδΰςθ Уξζθει βοξρλεδρςβθθ ρ οξμξωόώ ζεηλΰ
1
Τπθρςξβΰ ς. ε. χερςνξγξ θ ζθβξςβξπϏωεγξ κπερςΰ
θρςξχθλΰ φελϋε μξπϏ δσυξβνϋυ ςΰθν θ φελϋε πεκθ
νεαερνϋυ δξγμΰςξβ θ σχενθι κξςξπϋμθ νΰοΰϏες θ
δξρϋςΰ οθςΰες νε νΰπξδ ζερςξκξρεπδϋι θ νεοξκξπ-
νϋι κΰκξβϋμ αϋλ Чβπειρκθι νξ νΰπξδ μϏγκθι
νΰπξδ αλΰγξοξκξπλθβϋι θ αλΰγξπΰησμνϋι κΰκξβ
Уξγξηβΰννϋι νΰπξδ υπθρςθΰνρκθι.
Ξξύςξμσ θ Зλΰςξσρς ρκΰλσ ξνσώ ξαϊϏρνϏες κΰκ
οπξξαπΰη Τπθρςΰ ΰ ζεηλ δβΰζδϋ σδΰπθβψθι ρκΰλσ
κΰκ κπερς. Νν ςΰκ γξβξπθς ©βθδθμξε αϋλξ ρκΰλΰ
ΰ οξδπΰησμεβΰεμξε Τπθρςξρ. Ώοξρςξλ Ξΰβελ ςΰκζε
ςξλκσες χςξ ςΰ ρκΰλΰ αϋλΰ οπξξαπΰηξμ Τπθρςΰ
οθϏυσ αξ γξβξπθς ξς δσυξβνΰγξ οξρλεδσώωΰγξ
κΰμενε κΰμενό ζε αε Τπθρςξρ Ī,Кξπ. 10 4ī.
Кΰμενό αϋλ οπξξαπΰηξμ Вλΰδϋκθ ĪΤπθρςΰī ΰ ζεηλ
- οπξξαπΰηξμ κπερςΰ. Иύςΰ θρςξπθϏ ξηνΰχΰες ρθλσ
κπερςΰ. Λξθρει σδΰπθλ ρκΰλσ ξδνΰζδϋ θ δβΰζδϋ.
Иςΰκ ερλθ αϋ χσδξ αϋλξ ςξλόκξ δελξμ Уξζθθμ θ αεη
ξςνξψενθϏ κ ςΰινε κπερςΰ ςξ αϋλξ αϋ δξρςΰςξχνξ
θ ξδνξγξ σδΰπΰ ξδνξγξ μΰνξβενθϏ ξδνξγξ ρλξβΰ νξ
δΰαϋ οξκΰηΰςό χςξ ηδερό σκΰησεςρϏ αλΰγξδΰςό κπερςΰ
θ χςξ Τπθρςξρ νε θνΰχε κΰκ χπεη κπερς θρςξχΰες
αλΰγξδεϏνθε Λξθρει σδΰπθλ ξδνΰζδϋ θ δβΰζδϋ
νε ξδνθμ θ ςεμ ζε ροξρξαξμ ΰ ξαπΰησϏ κπερς. ЦλϏ
χεγξ ξδνΰζδϋ θ δβΰζδϋ? - χςξαϋ θ νεξδσψεβλεννΰϏ
οπθπξδΰ ξκΰηΰλΰ σβΰζενθε ηνΰμενθώ κπερςΰª Īβ
Πλξβε Φερςνξμσ Кπερςσ ςξμ 5ī.
Ξπθμενθμ ρει ςπξοΰπό θ κ ςεαε βξηλώαλεννϋι
χθςΰςελό β νπΰβρςβεννξμ ρμϋρλε. Иαξ θ ςβξε ρξα-
ρςβεννξε ρεπδφε ρδελΰλξρό οξδ βλθϏνθεμ ρςπΰρςει
20
θ γπευξβ ζερςξκξ θ νεχσβρςβθςελόνξ κΰκ ρκΰλΰ θλθ
κΰμενό οξχεμσ θ νΰηϋβΰεςρϏ ξνξ β Πβ. Ξθρΰνθθ
ξκΰμενεννϋμ. Чωε ξκΰμενενξ ρεπδφε βΰψε ρκΰηΰνξ
θμΰςε ĪΛΰπκ.  1ī Иςϋ ρςΰλ ζερςξκξρεπδϋμ
κΰκ νεκξγδΰ Чβπειρκθι νΰπξδ ξ κξςξπξμ ρκΰηΰλ
Иεηεκθθλό βερό δξμ Иηπΰθλεβ νεοξκξπθβθ ρσςό θ
ζερςξκξρεπδθ ĪИεηεκ. 3 ī. Πςπΰρςθ ασδσχθ ρΰμθ
ζερςξκθ οξ ρλξβΰμ ρβ. Иρΰΰκΰ ĪΠθπθνΰī ξζερςξχΰώς
ερςερςβεννξ θ ρεπδφε ΰ ζερςξκξρεπδϋι οξ ρβθδε-
ςελόρςβσ Ξπθςξχνθκΰ νε σρπϏωες αλΰγθυ ĪΞπθςχ.
1 1ī. Иςΰκ ερλθ θ ςϋ απΰς ρςπΰψθψόρϏ σγπξη
θ μσχενθι κξςξπϋε Уξγ β Πβ. οθρΰνθθ σκΰηϋβΰες
χςξαϋ νΰκΰηΰςό γπεψνθκξβ θ ζερςξκξρεπδϋυ ςξ
οξιμθ χςξ ύςξς ρΰμϋι ρςπΰυ σγπξη βρλεδρςβθε
χΰρςϋυ πΰημϋψλενθι ξ νθυ ασδες σδΰπϏςό β ρεπδφε
κΰκ ξνϋι Λξθρειρκθι ζεηλ οξπΰηθλ ρκΰλσ. Νς
ςΰκξγξ σδΰπΰ ρξκπσψενξ ασδες ςβξε ρεπδφε θ οξςεκσς
θη νεγξ κΰολώωθε ξς ρεπδφΰ ρλεηϋ κξςξπϋμθ
σοθβΰϏρό θ οθςΰϏρό ςϋ ασδεψό βερελθςόρϏ δσυξβνξώ
θ νεθηπεχεννξώ πΰδξρςόώ ςΰκ χςξ θ ρΰμ βξροξεψό
θηπεχενθε Цΰβθδΰ νΰοξθλ ερθ μενϏ βθνξμ σμθλενθϏ
ĪΞρΰλ. 5 5ī.
31 — ˨сх. 15

Ξερνξοεβεφ οπθβξδθς β νΰρςξϏωεμ ςπξοΰπε ςξ χσδξ
κξςξπξε ρξβεπψθλ Λξθρει β μερςε Λεππϋ Īχςξ
ξαξηνΰχΰες γξπερςό οξ ςξλκξβΰνθώ Кθπθλλΰ Ώλεκ-
ρΰνδπθιρκξγξī. Иαξ ςξγδΰ κξγδΰ νΰπξδ Чβπειρκθι
ςξμθλρϏ ζΰζδξώ οξκΰηΰλ Уξγ Λξθρεώ δεπεβξ κξ-
ςξπξε απξρθβ β γξπόκσώ βξδσ ξν ρδελΰλ εε ρλΰδκξώ
ĪИρυ. 15 23ī. Иςΰκ ρβϏωεννϋι Кξρμΰ γξβξπθς χςξ β
21
δπεβνεε βπεμϏ Λξθρει β οσρςϋνε Λεππϋ οπεβπΰςθλ
β ρλΰδξρςό θρςξχνθκθ βξδϋ πξζδΰώωθε γξπεχό. Φςξ
ζε οπεδϊθηξαπΰζΰλξρό ύςθμ χσδξμ? - Ξπεβπΰωενθε
θ θημενενθε θνξολεμεννϋυ Ϗηϋχνθκξβ κξςξπϋε
οξρπεδρςβξμ κπερςΰ οεπεψλθ ξς νεχερςθϏ κ αλΰγξ-
χερςθώ θ ξς νεβεπθϏ κ βεπε. Ξξύςξμσ αλΰζεννϋι
Σεξδξπθς ρκΰηΰλ ´Ποΰρθςελόνξε δπεβξ κπερςΰ σρλΰ-
δθλξ γξπόκξε μξπε Ϗηϋχνθκξβ´. Ρΰκξγξ ζε μνενθϏ
δεπζθςρϏ θ Кθπθλλ Ώλεκρΰνδπθιρκθι γξβξπϏ ´θ
ρλξβξμ ξδνθμ μξγσωθι γξπόκξε ρδελΰςό ρλΰδκθμ
Уξγ οξρπεδρςβξμ δεπεβΰ οπξθηβξδθς οεπεμενσ -
δΰβΰϏ ξαπΰη ροΰρενθϏ χπεη δπεβξ´.
Кΰκσώ ζε οξλεηνσώ μϋρλό μξζεψό ςϋ απΰς θηβλεχό
ρεαε θη ύςξγξ ςπξοΰπϏ? Πλσψΰι! Цΰ ασδες ςεαε θη-
βερςνξ χςξ ρει μθπ νΰηϋβΰεςρϏ Λεππΰ ς. ε. γξπεχό
οξ οπθχθνε μνξγθυ ρκξπαει νερχΰρςθι θ ξγξπχενθι
κξςξπϋε κΰζδϋι δενό θ χΰρ οπερλεδσώς εγξ. Кΰκθμ
ζε ξαπΰηξμ γξπεχό μθπΰ μξζες οπεβπΰςθςόρϏ β
ρλΰδξρςό? - Чρλθ ςϋ οξλξζθψό νΰ ρεαϏ οπξςθβξϏδθε -
κπερς Хξροξδενό θνΰχε γξβξπϏ ερλθ ςϋ ρξξαπΰηθψό
ρλεδσώωεε ερλθ εδθνϋι αεηγπεψνϋι Уξγ οπθνϏλ
ηΰ μξθ γπευθ ρςξλό βελθκθε ρςπΰδΰνθϏ νΰ κπερςε
βκσρθλ σκρσρ θ ρΰμσώ γξπόκσώ ζελχό ερλθ Νν
ασδσχθ βλΰδϋκξώ βρευ θροϋςΰλ ρςξλό βελθκθε
γξπερςθ θ ρκξπαθ ςξ βελθκξε λθ δελξ ερλθ Ϗ
πΰα θ πΰα γπεψνϋι θροϋςϋβΰώ ρκξπαθ θ γξπερςθ
νε ηΰ χσζθε ΰ ηΰ ρβξθ ρξαρςβεννϋε γπευθ? Ρΰκξε
ρξξαπΰζενθε κξγδΰ ξνξ γλσαξκξ νΰοεχΰςλενξ β ςβξ-
εμ βξξαπΰζενθθ υπθρςθΰνθν μξζες οπεβπΰςθςό β
ρλΰδξρςό θ πΰδξρςό βρϏκσώ γξπεχό θ ρκξπαό κξςξπσώ
22
ςϋ θροϋςϋβΰεψό β μθπε. Вξς οξχεμσ Хπθγξπθι
Уξγξρλξβ γξβξπθς ´μϋ βρε οπθνθμΰεμ πΰδθ Πλξβΰ
ρςπΰδΰνθϏμθ οξδπΰζΰεμ Чγξ ρςπΰδΰνθώ κπξβθώ
χςθμ Чγξ κπξβό νΰ κπερς ρ γξςξβνξρςθώ βξρυξδθμ
ρλΰδκθ γβξηδθ υξςϏ θ ξχενό μσχθςελόνϋ ρςπΰδΰςό
ρξ Τπθρςξμ θ ηΰ Τπθρςΰ λσχψε χεμ βερςθ οξλνσώ
νΰρλΰζδενθι ζθηνό ρ δπσγθμθ´ĪΠλξβξ νΰ Ξΰρυσī.
Μξ θ κξγδΰ ςϋ ασδσχθ νεξοϋςνϋμ β δξαπξδεςελόνξι
ζθηνθ κΰκξβϋμθ αϋλθ ИηπΰθλόςϏνε β νΰχΰλε θροϋ-
ςϋβΰεψό ςπσδϋ θ γξπερςθ θ νε μξζεψό οθςό ξς βξδϋ
δξαπξδεςελει οξ οπθχθνε θυ ςπσδνξρςθ ςξ θ ςξγδΰ
ερλθ απξρθψό β ύςσ βξδσ δπεβξ κπερςΰ ς. ε. νΰδεζδσ
ασδσωθυ αλΰγ θ βξρκπερενθϏ κξςξπξε οξλσχθλξ
ρβξε νΰχΰλξ ξς κπερςΰ ασδό σβεπεν χςξ ζθηνό
ςβξϏ οπεζδε γξπόκΰϏ δλϏ δξαπξδεςελθ οεπεμενθςρϏ
θ ασδες ρλΰωε βρϏκξι ρλΰδξρςθ οξ ςξλκξβΰνθώ
ХπθγξπθϏ Μθρρκξγξ ςΰκ χςξ θ ςϋ ασδεψό γξβξπθςό
βμερςε ρ ρϋνξμ Πθπΰυξβϋμ νθχςξζε ρλΰδχΰε ςξκμξ
βνθμΰςθ ηΰοξβεδεμ Хξροξδνθμ ĪΠθπ. 23 36ī.
4 ̋̎. ˶арств 6

Иη ψερςξι γλΰβϋ 4-ι κνθγθ Υΰπρςβ ηΰθμρςβξβΰλ
οερνξοεβεφ ρξδεπζΰνθε ύςξγξ ςπξοΰπϏ. Вνει γξ-
βξπθςρϏ χςξ κξγδΰ ρϋνϋ οπξπξχερκθε βμερςε ρ
οπξπξκξμ Чλθρεεμ οξψλθ κ Иξπδΰνσ πεκε πσαθςό
δεπεβΰ χςξαϋ ρ οξμξωόώ θυ ρδελΰςό ρεαε μερςΰ
δλϏ ζθςελόρςβΰ ςΰμ κξγδΰ ξδθν θη οπξπξκξβ πσαθλ
απεβνξ ςξοξπ εγξ βϋψελ θη ςξοξπθωΰ θ σοΰλ β
πεκσ. Ρξγδΰ Чλθρει ρπσαθβ ξδνξ δεπεβξ. απξρθλ
εγξ β πεκσ θ ξ χσδξ! άςξ λεγκξε δεπεβξ οξψλξ νΰ
δνξ πεκθ ΰ ςϏζελϋι ςξοξπ νΰξαξπξς βρολϋλ νΰ
23
οξβεπυνξρςό βξδϋ ςΰκ χςξ μξζνξ αϋλξ βηϏςό εγξ.
ΞπθβξδϏ ύςξ οξβερςβξβΰνθε β νΰρςξϏωεμ ςπξοΰπε.
ρβϏωεννϋι Кξρμΰ θ εγξ οπθμενϏες κ οπΰηδνθκσ κπε-
ρςΰ θ γξβξπθς χςξ πεκΰ Иξπδΰν κξςξπΰϏ βνεδπθλΰ
ς.ε. οπθνϏλΰ β ρβξώ γλσαθνσ ρεκσωσώ ξχεβθδνξ
ςξοξπ θαξ ρξβνε πΰησμεεςρϏ ςξοξπ οξ ρξκπΰωεννξι
τξπμε ςΰ ζε πεκΰ βϋνερλΰ νΰ οξβεπυνξρςό βξδϋ
βϋψερκΰηΰννϋι ςξοξπ ρ οξμξωόώ δεπεβΰ κξςξπξε
απξρθλ β νεε Чλθρει. άςθμ ρεκσωθμ ςξοξπξμ
ηνΰμενξβΰλξρό ς.ε. οπεδϊθηξαπΰζΰλξρό ρεχενθε θ
θρςπεαλενθε ηΰαλσζδενθϏ Īλερςθī θ νεχερςθϏ κΰκξ-
βξε ρεχενθε οπξθηβεδενξ αϋλξ οξρπεδρςβξμ κπερςΰ θ
ρβϏςξγξ κπεωενθϏ. Иνΰκξνεφ δεπεβξ κξςξπξε απξ-
ρθλ Чλθρει ρΰμξ οπξξαπΰηξβΰλξ κπερς ρξρςΰβθλΰρό
τξπμΰ κπερςΰ οξ ςξλκξβΰνθώ ξδνξγξ αεηϋμϏννξγξ
οθρΰςελϏ ςξοξπ ζε ĪρεκσωΰϏī οπξξαπΰηξβΰλ οξρεχε-
νθε ηΰαλσζδενθϏ ρδελΰννξε οξρπεδρςβξμ κπερςΰ ΰ
βξδΰ Иξπδΰνΰ οπεδϊθηξαπΰζΰλΰ ρβϏςξε κπεωενθε
ςΰκ κΰκ β Иξπδΰνε πεκε θ οπεδςεχΰ Иξΰνν κπερςθλ
Иσδεεβ θ Вλΰδϋκΰ Τπθρςξρ β νεμ κπερςθλρϏ.
Кΰκσώ ζε νπΰβρςβεννσώ θ οξλεηνσώ δλϏ δσψθ ςβξει
μϋρλό μξζεψό ςϋ βξηλώαλεννϋι οξλσχθςό θη
ύςξγξ ςπξοΰπϏ? Ξξρλσψΰι! Λσδπϋι Μθλ δσμΰες
χςξ οξδ Иξπδΰνξμ β οεπενξρνξμ ρμϋρλε πΰησμεεςρϏ
οξκΰϏνθε θαξ Иξΰνν Ξπεδςεχΰ κπερςθλ β Иξπδΰνε
κΰώωθυρϏ θ θροξβεδΰώωθυρϏ κΰκ νΰοθρΰνξ ξ νεμ
Иξΰνν σαξ κπερςθ κπεωενθεμ οξκΰϏνθϏ ĪЦεϏν.
14ī. Жελεηνϋι ζε ςξοξπ ερςό γπευ θαξ θ γπευ
οξ οπθπξδε ρβξει ςϏζελ θ ροσρκΰεςρϏ βνθη κΰκ
ζελεηξ θ ρβθνεφ. Ξξύςξμσ Цΰβθδ ρ ξδνξι ρςξπξνϋ
24
γξβξπθλ αεηηΰκξνθϏ μξϏ οπεβηϋδξψΰ γλΰβσ μξώ
Ϗκξ απεμϏ ςϏζκξε ξςϏγξςεψΰ νΰ μνε ĪΞρ. 3 5ī ΰ
ρ δπσγξι ρςξπξνϋ ЗΰυΰπθϏ ρμξςπθς νΰ γπευ κΰκ νΰ
βελθχΰιψθι ρβθνεφ οξ οπθχθνε ςϏζερςθ κξςξπσώ
ξν οπθχθνϏες ξαπΰαΰςϋβΰώωθμ εγξ θ ρε ςΰλΰνς
ξλξβϏν βηεμλϏι θ ρε ζενΰ εδθνΰ ρεδϏψε οξρπεδε
μεπϋ. Иπεχε ĪΏνγελī ρθϏ ερςό γπευ ĪЗΰυ. 5 ī.
Иςΰκ ερλθ θ ςϋ απΰς ρξβεπψθλ ρςξλό βελθκθε θ
ςϏζκθε γπευθ χςξ οξγπσηθλρϏ κΰκ ςξς ζελεηνϋι
ςξοξπ οπξπξκΰ β γλσαθνσ νΰρλΰζδενθι ςξ νε
αξιρϏ ύςξγξ θ νε ςεπϏι νΰδεζδϋ ςβξεγξ ροΰρενθϏ.
Μες! Μΰξαξπξς ρςΰνό μσζερςβεννξ θ ρπΰηθρό ρ
νεοπθϏςελεμ δόϏβξλξμ κξςξπϋι ρςΰπΰεςρϏ γσαθςό
ςεαϏ ξςχΰϏνθεμ. Ξξκΰζθ θρςθννξε πΰρκΰϏνθε οπεδ
Уξγξμ θδθ κ δσυξβνθκσ θ θροξβεδσι ρ σμθλενθεμ
βρε ρβξθ γπευθ ρξκπσψθ ρβξε ρεπδφε οπθμθ οξκξπνξ
ύοθςθμθώ κξςξπσώ νΰλξζθς νΰ ςεαϏ ςβξι δσυξβνϋι
ξςεφ θ ζθβθ β ρξβεπψεννξμ βξηδεπζΰνθθ ξς γπευΰ
θαξ νες γπευΰ νεοπξωΰεμξγξ κπξμε νεθροξβεδΰν-
νξγξ κΰκ σςβεπζδΰες Уξγξνξρνϋι Λΰκρθμ. Чρλθ
ςΰκ πΰρκΰεψόρϏ βξηλώαλεννϋι ςξ ασδό σβεπεν χςξ
ςΰκξβξε ςβξε θρκπεννεε οξκΰϏνθε βξηβεδες ςεαϏ θη
γλσαθνϋ ηλΰ αλΰγξδΰςθώ θ ρθλξώ οπθγβξζδεννξγξ
κξ κπερςσ Τπθρςΰ οξδξανξ ςξμσ κΰκ ςξγδΰ Иξπδΰν
οπθνθμΰεμϋι ηΰ οπξξαπΰη οξκΰϏνθϏ οξδνϏλ ςϏζε-
λϋι ςξοξπ αλΰγξδΰςθώ κπερςΰ. Ρξγδΰ θ ςϋ ασδεψό
οεςό Уξγσ ρ Цΰβθδξμ οπθθδξυ βξ γλσαθνϋ μξπρκθϏ θ
ασπϏ οξςξοθ μϏ ĪΞc. 6 3ī θ εωε Ρϋ Уξζε ξαπΰωρϏ
σςεψθλ μϏ ερθ θ ξς αεηδν ηεμλθ οΰκθ βξηβελ μϏ ερθ
ĪΞρ. 0 21ī.
25
35 — ˷ис̌. 2

Уξγ οξβελελ Λξθρεώ πΰροπεδελθςό ρϋνξβ Иηπΰθλε-
βϋυ ςΰκ χςξαϋ ξνθ ρςξϏλθ βξκπσγ Πκθνθθ ρβθδενθϏ.
Ξπθ ύςξμ ςπθ κξλενΰ ρςξϏλθ κ βξρςξχνξι χΰρςθ
εε Иσδθνξ Иρρΰυΰπξβξ θ Зΰβσλξνξβξ ςπθ κξλενΰ
κ ώζνξι εε χΰρςθ Οσβθμξβξ Πθμεξνξβξ θ Хΰδξβξ
ςπθ κ ηΰοΰδνξι εε χΰρςθ Чτπεμξβξ Λΰνΰρρθθνξ θ
Вενθΰμθνξβξ θ ςπθ - κ ρεβεπνξι Цΰνξβξ Ώρθπξβξ θ
Μεττΰλθμξβξ κΰκ οξβερςβσες ξα ύςξμ 2 γλΰβΰ κνθγθ
Φθρλ. Νςρώδΰ-ςξ βηϏλ ύςξς ςπξοΰπό ρβϏωεννϋι
οερνξοεβεφ θ γξβξπθς χςξ ρβϏωεννξ ξοξλχθλρϏ θ
ρξαπΰλρϏ οξ οξβελενθώ Уξζθώ νΰπξδ Иηπΰθλόρκθι
νε κ ξδνξι ΰ κ χεςϋπεμ χΰρςϏμ οπξξαπΰηξβΰςελόνξι
Πκθνθθ ρβθδενθϏ. Ξξύςξμσ νΰπξδ θ ψερςβξβΰλ
βοεπεδθ χεςϋπευ ρςξπξν εε οξ αλθζΰιψεμσ θ
χσβρςβεννξμσ ρμϋρλσ χςξαϋ οξκΰηΰςό χςξ ξν χςθς
θ οξβρώδσ υπΰνθς Πκθνθώ Уξζθώ ΰ οξ αξλεε
γλσαξκξμσ θ ςΰθνρςβεννξμσ ρμϋρλσ χςξαϋ ξν χε-
ςϋπόμϏ κπερςξξαπΰηνϋμθ πϏδΰμθ χςθλ ξαπΰη θ βθδ
χεςβεπξχΰρςνξγξ κπερςΰ θλθ λσχψε χςξαϋ νΰπξδ
Иηπΰθλόρκθι οξχςεν αϋλ οξδ ξαπΰηξμ χερςνξγξ
κπερςΰ.
53 — ˡ̜тие 4

-ι γλΰβε κνθγθ УϋςθϏ νΰοθρΰνξ χςξ κξγδΰ οΰςπθΰπυ
Иΰκξβ ρξρςΰπθλρϏ θ νε μξγ βθδεςό Ϗρνξ ςξγδΰ
ρϋν εγξ Иξρθτ βηϏλ ρ ρξαξώ δβσυ ρϋνξβει ρβξθυ
Λΰνΰρρθώ ρςΰπψεγξ θ Чτπεμΰ μλΰδψεγξ θ οξδβελ
θυ κ ξςφσ ρβξεμσ Иΰκξβσ χςξαϋ ξν αλΰγξρλξβθλ θυ
θ οξρςΰβθλ Λΰνΰρρθώ οξδ οπΰβσώ πσκσ Иΰκξβΰ ΰ
Чτπεμΰ οξδ λεβσώ. Μξ Иΰκξβ θημενθβ οξλξζενθε
26
πσκ ρβξθυ οξλξζθλ θυ κπερςξξαπΰηνξ νΰ γξλξβϋ
ώνξψει ς. ε. οπΰβσώ πσκσ οξλξζθλ νΰ Чτπεμΰ
ΰ λεβσώ - νΰ Λΰνΰρρθώ. άςξ-ςξ οξβερςβξβΰνθε
ρβϏωεννϋι Кξρμΰ θ δελΰες ρξδεπζΰνθεμ νΰρςξϏωε-
γξ ςπξοΰπϏ θ οπθμενϏες εγξ κ ςξπζερςβσ κπερςΰ.
Ξξύςξμσ θ γξβξπθς χςξ ρςΰπεφ Иΰκξβ κξςξπϋι
ργξπαθλρϏ ξς δξλγξβπεμεννξι ρςΰπξρςθ Īθαξ εμσ
αϋλξ ςξγδΰ ρςξ ρξπξκ ρεμό λεςī θ χσβρςβξβΰλ ςϏζερςό
ξς νεμξωθ ξν-ςξ γξβξπώ υξςϏ θ ρςπΰδΰλ ύςθμθ
δβσμϏ αξλεηνϏμθ ς. ε. ρςΰπξρςθώ θ νεμξωθώ
ξδνΰκξ νε θμελ οπεοϏςρςβθϏ νθ β ςξι νθ β δπσγξι.
Μξ οξδνϏλρϏ κξγδΰ οεπεμενθλ πσκθ ρβξθ θ οξλξζθλ
θυ κπερςξξαπΰηνξ νΰ γξλξβϋ Чτπεμΰ θ Λΰνΰρρθθ.
Ξξχεμσ ζε ξν οξδνϏλρϏ θ οξλξζθλ πσκθ κπερςξ-
ξαπΰηνξ? Φςξαϋ οξκΰηΰςό ςΰκθμ ξαπΰηξμ ρθλσ θ
δειρςβθε ζθβξνξρνΰγξ κπερςΰ κξςξπϋι αϋλ οπξξα-
πΰηξβΰν ύςξι οεπεμενξι πσκ. Иεωε αξλεε ύςθμ ξα-
πΰηξμ ξν οξκΰηΰλ ρθλόνξε θ Уξζερςβεννξε δειρςβθε
οπθγβξζδεννξγξ κξ κπερςσ οξ ολξςθ Τπθρςΰ Уξγΰ.
Иαξ κΰκ Иΰκξβ σκπεολεννϋι ξαπΰηξμ κπερςΰ οξκθ-
νσλ βεςυξρςό θ αεηρθλθε ρςΰπξρςθ ςΰκ θ πΰροϏςϋι
Τπθρςξρ ξανξβθλ βεςυξρςό θ ρςΰπξρςό ςενεβθδνξι
ασκβϋ βεςυξηΰβεςνξγξ ηΰκξνΰ θ ρδελΰλ εε νξβξώ
χπεη νξβσώ αλΰγξδΰςό ЧβΰνγελθϏ. Ξξύςξμσ θ ΰοξρςξλ
Ξΰβελ οπθβξδϏ θηπεχενθε οπξπξκΰ Иεπεμθθ ρε
δνθε γπϏδσς γλΰγξλες Хξροξδό θ ηΰβεωΰώ δξμσ
Иσδθνσ ηΰβες νξβ ĪИεπεμ. 31 31ī οπθαΰβλϏες γξβξπϏ
νξβ ξαβεςψθ οεπβΰγξ ΰ ξαεςψΰβΰώωεε θ ρξρςΰπεβΰ-
ώωεερϏ αλθη ερςό θρςλενθϏ ĪЧβπ.  13ī. Иοξύςξμσ
μϋ ρϋνϋ νξβξι αλΰγξδΰςθ χθςΰϏ βεςυξηΰβεςνξε
2
Ξθρΰνθε νε χθςΰεμ εγξ κΰκ βεςυξε ΰ κΰκ νξβξε θαξ
βθδθμ β ασκβε εγξ ρξδεπζΰωθιρϏ δσυ Μξβξγξ Зΰβεςΰ
νΰοπθμεπ χθςΰεμ ´ΰγνεφθ πΰησμεεμ οξδ ΰγνφεμ
Τπθρςΰ χθςΰεμ ´ζεηλ Λξθρεεβθ οξδπΰησμεβΰεμ
κπερς. Иαξ ξδνΰ ασκβΰ Вεςυξγξ Зΰβεςΰ σαθβΰες ΰ
ηΰκλώχΰώωθιρϏ β νει δσυ ς. ε. δσυξβνϋι ρμϋρλ εγξ
ζθβξςβξπθς κΰκ γξβξπθς ςξς ζε Ξΰβελ Ī2 Кξπ. 3 6ī.
Цΰλεε κΰκ ςξς ζε Иΰκξβ σκπεοθβψθρό ρθλξώ ξαπΰηΰ
κπερςΰ ξρβξαξδθλρϏ θ ξς νεμξωθ κξςξπσώ θμελ
ςΰκ θ πΰροϏςϋι Τπθρςξρ θηγνΰλ δσψεοΰγσανσώ
νεμξωό ηΰαλσζδενθϏ ς. ε. δσψεβπεδνξε θδξλξοξ-
κλξνρςβξ Ϗηϋχνθκξβ.
Νδνΰκξ θ ςϋ βξηλώαλεννϋι απΰς ερλθ ρξρςΰπθλρϏ
κΰκ Иΰκξβ θλθ ρξρςΰπθλρϏ δσψξώ ξς γπευΰ θαξ
γπευ θ ξρξαεννξ ηΰαξςϋ θ οξοεχενθϏ ξ νΰρςξϏωει
ζθηνθ οπθχθνϏώς ρςΰπξρςό θ βεςυξρςό κΰκ ρκΰηΰλ
οπεμσδπϋι Πθπΰυ οεχΰλό οπεζδε βπεμενε ρςΰπξρςό
νΰβξδθς Ī30 26ī ερλθ γξβξπώ ςΰκ ςϋ οξρςΰπελ
σκπεοθρό βεπξώ β πΰροϏςξγξ Τπθρςΰ θ βξρκλθκνθ
κ Μεμσ θηπεχενθεμ Цΰβθδΰ νε ξςβεπζθ μενε βξ
βπεμϏ ρςΰπξρςθ βνεγδΰ ξρκσδεβΰςθ κπεοξρςθ μξει
νε ξρςΰβθ μενε ĪΞρ. 0 ī.
΢δεπζθβΰιρϏ ξς γπευξβ κξςξπϋε οπεζδε βπεμενθ
ρξρςΰπθλθ ςεαϏ θ ξς ρεπδφΰ πΰρκΰιρϏ οπεδ Уξ-
γξμ ςξγδΰ νερξμνεννξ σκπεοθς ςεαϏ Хξροξδό ςΰκ
χςξ αλΰγξδΰςόώ Чγξ οξμξλξδεες ρςΰπξρςό ςβξϏ θ
ξανξβθςρϏ Ϗκξ ξπλϏ ώνξρςό ςβξϏ οξ θηπεχενθώ
ορΰλξμρκξμσ ĪΞρΰλ. 102 5ī.
2
3 — ˡ̜тие 4

Вύςξμ ςπξοΰπε οπθβξδθς ρβϏωεννϋι Кξρμΰ δπεβ-
νώώ θρςξπθώ Иΰκξβΰ νΰοθρΰννσώ β κνθγε УϋςθϏ.
Ρΰμ γξβξπθςρϏ χςξ Иΰκξβ οπθηβΰλ ρϋνΰ ρβξεγξ
Иξρθτΰ χςξαϋ βηϏςό ρ νεγξ κλϏςβσ χςξ ξν νε
οξκθνες β Чγθοςε ξρςΰνκθ εγξ βξηόμες ρ ρξαξώ
σβεηες θ οξυξπξνθς θυ β Τεβπξνε γδε αϋλθ οξυξπξ-
νενϋ ξρςΰνκθ Ώβπΰΰμΰ Πΰππϋ θ Иρΰΰκΰ ξςφΰ εγξ.
Иξρθτ ρξγλΰρθλρϏ θροξλνθςό ηΰοξβεδό ξςφΰ. Ρξγδΰ
Иΰκξβ νΰρςξλόκξ ξαπΰδξβΰλρϏ ύςξμσ ξαεωΰνθώ χςξ
οξκλξνθλρϏ νθηκξ θ νΰκλξνθλρϏ νΰ βεπυ ζεηλΰ εγξ Īς.
ε. Иξρθτΰī κΰκ ασκβΰλόνξ νΰοθρΰνξ πεχε ζε ĪИΰκξβī
εμσ ĪИξρθτσī κλϏςρϏ εμσ. ИοξκλξνθρϏ Иηπΰθλό νΰ
βεπυ ζεηλΰ εγξ ĪУϋς. 4 31ī.
Вξς ύςσ-ςξ θρςξπθώ οπθμενϏϏ κ φεπκξβνξμσ οερ-
νξοενθώ οερνξοθρεφ γξβξπθς χςξ Иΰκξβ βοξ-
ρλεδρςβθθ οεπεθμενξβΰννϋι Иηπΰθλεμ κξςξπϋι
οπεδβθδελ ρξαϋςθϏ θμεβψθε ρξβεπψθςόρϏ ςΰκ
νθηκξ νΰκλξνθλρϏ χςξαϋ οξκλξνθςόρϏ ρϋνσ ρβξεμσ
Иξρθτσ χςξ γξλξβΰ εγξ κξρνσλΰρό βεπυΰ φΰπρκξγξ
ζεηλΰ κξςξπϋι Иξρθτ δεπζΰλ κΰκξβξι βεπυ ξανϏβ
ξν οξφελξβΰλ.
Ρΰκ οξνϏλ ρβϏωεννϋι Кξρμΰ ύςξ θηπεχενθε ΠβϏ-
ωεννξγξ ΞθρΰνθϏ ρκΰηΰννξε ξ Иΰκξβε χςξ οξκλξ-
νθλρϏ Иηπΰθλό νΰ βεπυ ζεηλΰ εγξ Īς. ε. Иξρθτΰī
δπσγθε ζε ξςφϋ φεπκβθ κΰκ Хεννΰδθι Σεξδξπθς
θ ξςχΰρςθ Чβρεβθι πΰησμελθ θνΰχε ύςξ οξβερς-
βξβΰνθε. Ννθ ξοθπΰϏρό νΰ μερςξθμενθε ´εγξ´θ
οπθνθμΰϏ εγξ ηΰ βξηβπΰςνξε βμερςξ ´ρβξεγξγξβξπθ-
λθ χςξ Иΰκξβ ξαπΰδξβΰβψθρό βϋψεσοξμϏνσςξμσ
2
κλϏςβεννξμσ ξαεωΰνθώ ρϋνΰ ρβξεγξ Иξρθτΰ ηΰυξ-
ςελ βρςΰςό χςξαϋ οξκλξνθςόρϏ εμσ θαξ νε ζελΰλ
οξκλξνθςόρϏ λεζΰ. Ξξελθκσ ζε ξν αϋλ ρςΰπ θ λεζΰλ
νΰ οξρςελε βρλεδρςβθε νεμξωθ ςξ οξρεμσ βηϏλ ζεηλ
ρβξι θ ξοεπψθρό νΰ νεγξ νΰκλξνθλ γξλξβσ ρβξώ
νΰ βεπυ εγξ θλθ θνΰχε νΰ βεπυνώώ χΰρςό ζεηλΰ
ρβξεγξ θ ςΰκθμ ξαπΰηξμ οξκλξνθλρϏ Иξρθτσ. Ρξγδΰ
θροξλνθλξρό βθδενθε κξςξπξε βθδελ Иξρθτ χςξ
οξκλξνθλξρό εμσ ρξλνφε ς. ε. ξςεφ εγξ Иΰκξβ.
Иςΰκ Кξρμΰ θ Чβρεβθι γξβξπθλθ χςξ Иΰκξβ οξκλξ-
νθλρϏ νΰ βεπυ ζεηλΰ εγξ Īς. ε. Иξρθτξβΰī δπσγθε
ζε σςβεπζδΰλθ χςξ Иΰκξβ οξκλξνθλρϏ Иξρθτσ
ξοθπΰϏρό νΰ βεπυ ςξ ερςό νΰ βεπυνώώ χΰρςό ζεηλΰ
ρβξεγξ ρξαρςβεννξγξ.
c

Νρςπξβΰ 2015
ZZZ.ostrova.orJ
30

Приложенные файлы

  • pdf 3176602
    Размер файла: 108 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий