Задача: Крестики-нолики. Имя входного файла: Имя выходного файла: Ограничение по времени: Ограничение по памяти: стандартный ввод стандартный вывод 2 секунды на 10 ходов 64 мегабайта.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Çàäà÷à:Êðåñòèêè-íîëèêè
Èìÿâõîäíîãîôàéëà:
ñòàíäàðòíûéââîä
Èìÿâûõîäíîãîôàéëà:
ñòàíäàðòíûéâûâîä
Îãðàíè÷åíèåïîâðåìåíè:2ñåêóíäûíà10õîäîâ
Îãðàíè÷åíèåïîïàìÿòè:64ìåãàáàéòà
Âýòîéçàäà÷åÂàìïðåäëàãàåòñÿðåàëèçîâàòüñòðàòåãèþèãðûâêðåñòèêè-íîëèêèíàäîñêå
20

20
.
Íàïîìíèìïðàâèëàèãðû:äâàèãðîêàõîäÿòïîî÷åðåäè.Íàñâîåìõîäóèãðîêâûáèðàåòñâîáîäíóþ
êëåòêóïîëÿèñòàâèòòóäàêðåñòèê,åñëèýòîïåðâûéèãðîêèíîëèê,åñëèýòîâòîðîéèãðîê.
Âûèãðûâàåòòîò,êòîïåðâûìðàñïîëîæèòïÿòüêðåñòèêîâ(íîëèêîâ)âðÿä.Åñëèñâîáîäíûõêëåòîê
íàïîëåíåîñòàåòñÿ,ïàðòèÿñ÷èòàåòñÿñûãðàííîéâíè÷üþ.
Âýòîéçàäà÷åîöåíèâàíèåáóäåòïðîèçâîäèòüñÿïîêðóãîâîéñèñòåìå,òàêèìîáðàçîìÂàøå
ðåøåíèåáóäåòèãðàòüïîäâàäöàòüïàðòèéñêàæäûìäðóãèì(äåñÿòüïàðòèéâðîëèïåðâîãîèãðîêà,
äåñÿòüâðîëèâòîðîãî).ÇàïîáåäóâïàðòèèÂàøåðåøåíèåïîëó÷èò
1
î÷êî,çàíè÷üþ
0
:
5
î÷êà,çà
ïîðàæåíèå
0
î÷êîâ.
Ôîðìàòâõîäíîãîôàéëà
ÏåðåäêàæäûìõîäîìâñòàíäàðòíûéïîòîêââîäàÂàøåéïðîãðàììåáóäåòïåðåäàíîòåêóùåå
ñîñòîÿíèåïîëÿ,
20
ñòðîêïî
20
÷èñåëâêàæäîé.Çàâåðøàòüñÿïåðåäà÷àñîñòîÿíèÿáóäåòïóñòîé
ñòðîêîé.Êàæäîåèçýòèõ÷èñåëñîîòâåòñòâóåòîäíîéêëåòêåïîëÿèìîæåòáûòü
0
,åñëèêëåòêàïóñòà,
1
,åñëèâíåéñòîèòêðåñòèêè
2
åñëèâíåéñòîèòíîëèê.
Îïðåäåëèòü,èãðàåòåâûçàïåðâîãîèãðîêàèëèâòîðîãîèãðîêà,ìîæíîïðîàíàëèçèðîâàâñàìîå
ïåðâîåñîñòîÿíèåïîëÿ,êîòîðîåÂàìáóäåòïåðåäàíî.Åñëèâí¼ìâñåêëåòêèïóñòûå,òîâûïåðâûé
èãðîê,âïðîòèâíîìñëó÷àåâòîðîé.
Ôîðìàòâûõîäíîãîôàéëà
ÍàêàæäîìõîäóÂàìòðåáóåòñÿâûâåñòèíîìåðñòðîêèèñòîëáöàêëåòêè,âêîòîðóþÂûõîòèòå
ñäåëàòüõîä.Ñòðîêèïîëÿíóìåðóþòñÿñâåðõóâíèç,íà÷èíàÿñíóëÿ.Ñòîëáöûíóìåðóþòñÿñëåâà
íàïðàâî,òàêæåíà÷èíàÿñíóëÿ.Ðàçäåëÿéòåíîìåðàñòðîêèèñòîëáöàïðîáåëîì.Ïîñëåâûâîäàõîäà
âûâåäèòåïóñòóþñòðîêó.Íåçàáûâàéòåñáðàñûâàòüáóôåðâûõîäíîãîïîòîêàïîñëåêàæäîãîõîäà.Â
C/C++ýòîìîæíîñäåëàòüñïîìîùüþ
fflush(stdout);
,âPascalñïîìîùüþ
flush(output);
Ñòðàíèöà1èç4
Ïðèìåðû
ñòàíäàðòíûéââîä
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
01110000000000000000
00020000000000000000
00020000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
ñòàíäàðòíûéâûâîä
110
Âïðèìåðåïðåäñòàâëåíîñîñòîÿíèåïîëÿ,êîòîðîåáóäåòâûäàâàòüñÿÂàøåéïðîãðàììåïåðåä
êàæäûìõîäîì.Âäàííîìïðèìåðåõîäèòâòîðîéèãðîê.
Ñòðàíèöà2èç4
Ïðèìåððåàëèçîâàííîéñòðàòåãèè,íàêàæäîìõîäóäåëàþùåéõîäâñëó÷àéíóþêëåòêó(C++):
#include&#xiost;&#xream;iostream
#includestr;êm0;fstream
#include tim;ctime
#include std;&#xlib0;cstdlib
usingnamespacestd;
constintSZ=20;
intfield[SZ][SZ];
intmain()
{
srand((unsigned)time(NULL));
inti,j;
while(1)
{
for(i=0;iSZ;i++)
{
for(j=0;jSZ;j++)
{
scanf("%d",&field[i][j]);
}
}
while(1)
{
intni,nj;
ni=rand()%SZ;
nj=rand()%SZ;
if(field[ni][nj]==0)
{
printf("%d%d\n\n",ni,nj);
break;
}
}
fflush(stdout);
}
Ñòðàíèöà3èç4
Ïðèìåððåàëèçîâàííîéñòðàòåãèè,íàêàæäîìõîäóäåëàþùåéõîäâñëó÷àéíóþêëåòêó(Pascal):
constSZ=20;
varfield:array[1..SZ,1..SZ]ofinteger;
i,j,ni,nj:integer;
begin
randomize;
whiletruedobegin
fori:=1toSZdobegin
forj:=1toSZdobegin
read(field[i,j]);
end;
end;
whiletruedobegin
ni:=trunc(random()*1000)modSZ+1;
nj:=trunc(random()*1000)modSZ+1;
iffield[ni][nj]=0thenbegin
writeln(ni,'',nj);
writeln;
break;
end;
end;
flush(output);
end;
end.
Ñòðàíèöà4èç4

Приложенные файлы

  • pdf 3176049
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий