«Перечень съе-добных грибов, разрешённых к заготовке и включённых в стандарты на грибную про-дукцию» в России (СП Растет этот гриб в лиственных и смешанных лесах, на стволах и пнях лист-венных пород.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
ÉËÆ ÌÅÖ ÌÅÖ¿ËÀË ÍÂÁÂÈяÂÏÎ ÖÂÎÏ¿ Å ¿ ¾ÂÈËÇ, ÐÎ ÁË¿ËÈÙÊË ÍØÒ ¿ÅÁË ¿ÂÖÂÎÏ¿ À ÀÅÉ ÑÍÐ ÌËчÏÅ ÎÏË ¿ËÌÍËÎ Ë ÎÅÒ ÌËÍ ÉÂÃÁÐ É ÃÁÐ ÈÛ ÎÏͽÊØ. º ÁÅÓÅŠʽ ÌÍÅÍËÁÊØ Á˾ÊØÒ À ¿ÇÈÛчёÊÊ ÁÐÇÓÅÛ» Kttp//J «ÁʽÇË ¿ ¾ËÈÙÕ Π¿ÂÎÏÊØÒ Î ÊÂÊÅÅ, Ú ÓÂÊÊËÎÏÅ, ¾ËÈ яÁ ®Å¾ÅÍÅ. ¿½ÊÅÆ ¾Å Îǽя ˾Ƚ ÊÅя ÌÍË¿ ξËͽ ÇË ÏËÁØ.  Â ÌË ÎϽÊÁ½ ɽÇÍËÉÅ ÊÅÄÕÅÒ Í ¾ÅÍÎÇ Î Å =eLss, Î >2], ÎË¿Í ДÈя Ë ÍËÉÅÓÂÏË >3] Ç 1-Æ Ø ÎÈË¿ ÍžØ, я ʽ, З½Ì½ Á½¿ÊÅÒ ¿ Æ чÂÈË¿ÂÇ я ÅÒ ÒÅÉ ÉÊËÀË ÌË Ï½ÉÅÊË¿, ½Å¿½ÂÉØÆ ÉÊËÀË ÃÅ . ¬Ë ÎË Å¾Ø Ê РϽÉ, ÑËÎ ÇËÈËÀ½ÉÅ ÙÉŠͽÄÊ ÈÙÕÐÛ Í ËÁ½, ÇÐÈÙ ÐÎÈË¿Åя ž˿, Í½Ä Ò ¿ ÎÏ½Ê ¿ ­ËÎÎ ®Å¾ÅÍÅ Ì ÂÁ˾ÊØÒ , ¿ÇÐÎÊØ ÌÍÂÁÎϽ¿ ×ÂÁ˾ÊØÒ ËÈËÀÅÅ, ¿ ½ ϽÇàÁ ¿ÅÏØÒ ¿Å Ò ÎËË¾Ö МÂÏËÁØ Æ ÌËÎÈÐÃÅ ÏØ É½ÇÍË ½Ò З½Ì½Á ÏÙ Å ÈϽ ÁÅÈÅÎÙ Î ÈÂÇÓÅÅ Õ ½ÍÕÍÐÏÊ ¾½ÍÅĽÓÅ ÏÊËÆ ÉÂÏ ÂÏË¿ ÌÍË¿ ÎÏÂÊÅÆ ³ ÎÌËÈÙÄË¿½ ½ÊÁ½ÍÏÊØÒ ÌÍÂÁÂÈÅÏ ÂÊÇÅ ÌÍ½Ç ¿Ø¾Í½Ê½ . 145  ɽÇÍË Ë¿ÅÏØ À ʽя ®Å¾Å ÍÂÉÂÊ ÎчÅ . ³ÂÊÊËÎ ¿ ÌÂÍ¿ÐÛ чÂÎÇÅÉ Î ÂÄÊØÒ ÌÅ ½ÌÍÅÉÂÍ, Ë¿ ÁË 1 ÂÍýÊÅÛ ÏÐ̽ÛÏ Ë ÇËÈÙÇË ¿ ÏŠͽÄÈÅчÊ ¿½ÂÏ ÎÌËÍ Í½ÄÊØÒ ÎÏ ØÒ ÉÂÎÏÊ ÈÙ ¿ ÚÏË ÏÐͽ, ÚÇË ÏͽÊØ. « ÂÕёÊÊØÒ ½ÍÏØ Ê½ Å ®¬ ¿ÇÈÛч½Â ËÅÄͽÎϽ Íž˿, ÇË ÌËÈÂÄÊØ Ï٠ɽÏÂÍÅ ÀÍž½Ò, Å ½ÏÙ ÅÊÑËÍ ½Ò, ÌÍËÅÄ ÎÏ¿½Ò ʽ ÎÎÈÂÁË¿½ ÈÅ ÍÂÄÐÈÙ ÅÓÂÏË¿ ¿ ËÆ ®Å¾ÅÍ ÎÇÅÆ ÇÍ½Æ 2002 ÌË яÌËчÊØÒ À Æ Å ÎÏ½Ó É½ÏÂÍŽ ÁÅÇ >1]. ÁÅÈËÎÙ ¿ º® ®« ÊÅÂÉ ÉÅÇ ËÏÂчÂÎÏ¿Â ÅчÂÎÇËÆ ÕǽȽ º. ËÏÊÂÎÂÊØ ÈϽÆÎÇËÀË À «ºª¸ ÅÓÂÏØ, ΠžØ, È Ù. ½ÛÏÎя ÈÛ Ù ÀÍž˿ ½ÏÂÈÙÊØÒ Ç½чÂÎÏ¿ÂÊ É Ê½ 0- % Ð ÊÂÇË ÉÅÊÂͽÈÙ ËÖ½É Å É ÈÙÓÅя ¿ ؾÂ. «ÁÊ ØÒ ÀÍž˿ Ø Ê ÏËÈ ½Ê, ÊË Å ËÎÏÂÆ ËÁ ÅÀͽÛÏ Ï ËÉÅчÂÎÇÅ ÂÍÂчÂÊ٠ΠĽÀËÏË¿Ç ÍžÊÐÛ Ì 2.3.4.00- 5 ¿ÅÁ ÄʽчÅÏÂÈ ËÍØ ¿ÌË Èя ÄÁËÍË¿ ½È Ë É½ÈË Í½ÎÌÍËÎÏ ÏÅ, ÌÅÖ ½ÓÅÛ Ë Ê Í½ÎϽÛÖÅ ÀÂ З½Ì½Á Åя ½ÏØ ÅÎÎÈ ªË¿ËΞ . ¥ÎÎÈÂÁË 010 ÀÀ. ž˿ ÅÎÌË ËʽÍÊØÆ ½ ÌÍËÒËÁ ª ªË¿Ë Å ÇͽÎÅÏ ÊØÒ Å Å ÂÊÊËÎÏÅ É . Ÿ½ÎÅÈÙÇ Î½ÉØ ¿Ç ÅÒ ÇË ÁË ÇË ËÆ Å Å 3 ÊË Ê ËÆ ½Å- ¿ ØÒ Èя BL ÂÆ ½Ç- ¿½ ËÀË ½ÀͽÍÊË Â Å ÓÂÊÊ Â ÈÐчÕРǽÏÂÀËÍÅ Â ÄʽчÅÏ ŠÎ˾Åͽ ÈÙÕËÉ ÇË — ¿ÅÁØ, ÃÂ, чÂÉ ÂÁÎÏ¿Å ǽÏÂÀËÍÅ ÊÊØ Š¿ ¾ÊØ ÀÍž Î˾ÅͽÛÏ ¥ÊÑËÍɽ ÎÏÅ Å яÁË¿ ÀȽÎÊË È ŸË ¿ÍÂÉя Ò ÎË˾Ö ÍÎǽя ˾ я¿ÈÂÊË ¾Ë ¿. ¥Ä ÊÅ ÂÁŠʽÎÂÈ Îя ÓÂÊÊØ Ç½ÏÂÀËÍÅ ½ÉÅ. «ÎÏ ÎÏÊØÉÅ Î× ÍÂÁÇË, Ì ÏÙ ÅÊÏÂÍÂÎ ÊÅя. ¬Í ÉÊÅÆ ÍÅ ÁÊËÆ ®Å¾Å ÂÊÅ. ­½ÎÏ ÂÕ½ÊÊØÒ ÊÊØÒ ÌËÍ Å¾ Î ÌÍÅяÏ Í½ ÇÐÈÙÏÅ ½¾½Ò. Ÿ Ì ­ÅÎ. 1. FOa Ë ÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏ Â ÌË ÌÅϽ Û ÀÍÅ¾Ê Å — ¿ÅÁØ ÙÊË ÐÎÏÐÌ ÏÎя Ê ¿Î ÅчÂÎÏ¿Â À Ë ¿ÇÐÎÐ Å ÀÍÅ¾Ø 1- чÂÀË ÅÒ ËÏÊËÎяÏÎ Ø, ÇËÏËÍØ Åя Ë Î× ÅÏËÎÏÅ ÌÍ ÐÈÙϽÏØ Å ÎÏ¿ З½Ì½Á ½ÎÏÙ Å  È 10 ¿ ÏËÈÙÇË ÊÅя. ºËÈÙ Å Î×ÂÁ˾ Æ Î ÒËÍËÕ ÈÙÊØ ¿Å Á˾ÊØÉÅ Å ÚÏËÉ ¿Ì ÁÈя ĽÀËÏ ÉÂÍËÉ . 1 , ÌÈËÁ ÍŠΠͽÊÊ Ï ÚÏËÏ À ÂνÒ, ʽ Á. ºÏË ØÉ ¿ÇÐÎË ÅÍÐÂÏÎя ¿ ÎÈÂÁÊÅ À mmuOLna veO ËÌÂÊËÇ ÂÈÙÊËÎÏÅ Û ÌÍËÁÐ ÛÖÅ ÌÍ ÀÁ½, ÂÎÈÅ Å¾Ø 1-Æ Ç Æ Å 2-Æ Îͽ¿ÊÅÏ ɽÈËÅĿ ˾ØчÊË Ë¾ÊËÎÏÅ, Á½ÊÊØ ÊÅÆ ¾ÅËÏØ ËÆ ®Å¾ÅÍ Ï½ÆÎÇÅÆ Ç ÁË¿ Î×ÂÁ 0 ¿ÅÁË¿ ÅÊÎÏ¿Ë Å ÊØÉÅ ÀÍÅ ÅÉÅ ¿ÇÐÎË Ø ÎчÅϽÛÏ ÀÍž½ÉÅ Å ÈÊ ÉËÀÐ Ë¿ËÇ ÅÈÅ ÉËÃÂÏ urtLs SLnJ Æ ¿ÂÎÊØ Å¾ ¿ ÈÅ ÎÏ¿ËÈ½Ò Å , ¿Ë ÉÊË ÌÍËÉØÕÈ ÁØ ½ÇÏÅ¿Ê ÅÉÊÅÆ ÐÊË¿½ ÅÁØ, Á½Û ÇÓÅÛ Ç ÂÊÊØÂ, Ê ÁØÁÐÖÅÉ, ÅÉÂÛÏÎя Æ ÓÂÊÊËÎÏ ÍÂÁÇË ÙÊË É½ÈË ÏÊØ Î× ½ÎÂÈÂÊÅ ½Ê½ ϽÇà >4-], ÈÂÎËÎÏÂÌ ªË¿ËÎÅ Í½Æ ¾ØÈ ¾ÊØÒ ÀÍÅ ÌËÌÐÈяÍÊ ÊÅÒ я¿Èя ½ÉÅ 1-Æ ØÉŠǽч я ɽÈËÅÄ ÌÍÂÁÎϽ¿ ÐÈÙÏÅ¿ÅÍË ÌËÎÈÐÃÅÏ r ËÌÂÊË ½ ÛÀÂ З½ Ë ÌËÄÁÊ ÌÊяÒ ÈÅÎÏ ÅÒ ÎÏͽʽ ÊÊØÒ É½Î Ë ÅÎÎÈÂÁÐ >]. ºК«¨« ¥¼ ŸÂÎÏÊÅÇ ÈϽÆÎÇËÀË ÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÀË ½ÀͽÍÊËÀË ÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂϽ № 6 ¯½¾ÈÅÓ½ ÊØÒ ÎË˾ÖÂÎÏ¿ З½Ì½ÁÊËÆ ®Å¾ÅÍÅ ª½Ä¿½ÊÅ ¿ÅÁ½ ÎÏÅ ÀÍÐÌ̽ МÂÎϽ ÌÍËÅÄͽÎϽÊÅя ÉËÎÏÙ ASCOM3]. ¾ ÐÎÈË¿Ê ÊË ÏËÈÙÇ я >4]. ÁоÊÅÇ ÐÒËÉËÍ , ¿ ÈÂÊÏËч яÁË¿ÅÏØ aLOO. e[ Fr. ÁË¿ËÈÙÊ Çͽя Å ½ÊÊØÆ ¿Å ¿ ÕÅÍË ÀË ÒËÍËÕ ÊÇÐ ÉËÀÐ ¿, ÌÂÍÂÌÐ ÇËÆ ÄÂÈ ÁÐÂÏ ÌËÉ Ê ¾Ø¿½Â ÃÇÅ , ÌȽ я ¿ ÇËÍÅч ÂÏ ¿ËÈÙ¿ ÊÅ ËÏÈÅч½ Å ÅÄяÖÊ ¯ÂÍÉÅч ÇÎÅчÂÎÇËÀ ÏяÃÂÈËÀ ÈÂϽÈÙÊØ pantKerLn ÊØÆ ÍÅÎ ÇËÊÊÅÓ½ ÁÈя чÂÈË Î½Ò. «Ï¿½ ¿ØÒ ÏÂÈ ¿ÂÖÂÎÏ¿½, ÎÈÐч½Å ËÏ ÍË¿½ÊØ Ê ÃÅÒ Î× Ƚ Å ÏÂÉ ч½ÏÐÛ É ÊËÃÇÂ. ­ÅÎ. 5. ­ÅÎ. 6. ® ¾ËÈ ÇË¿ØÒ ÀÍ ÚÏËÉ ÎÂÉ ÊØÒ ÈÂÎ½Ò ¿Ø ÏÂÈ ÊÅÇ ÈϽÆÎÇ я ÁËÎϽÏË ч½ÎË¿ Å ¾ ÆÕÅ ÉÐÎ ÅÎÒËÁËÉ DC. .ro . 6 Å ,no ͽÎÊÂÛÖ Âǽ ÎËÎÏ ¿ÅÁ½É ÎÍ ÌÍÂÅÉÐÖ ÍÅ¿½ÊÅ ŠËÀÐÏ ÎÊÅ ÊË ÈÐчÕ ËÁÊËÇÍ½Ï Ë¾ÊØÒ ¿ a boKem ÊØÆ ÅÉ Ë-ÇËÍÅчÊ ÄÀË¿ÅÁÊÐ ¾ÈÂÁÊ AmanLta pa ÕËÆ ËÎÏË ÐÌËÏ; ¾Ë¿ CortL ÆÎÏ¿Â ÉÊ CortLnarLu ÇÍË¿½¿Ë- , ÅÉÂÂÏ Ï Î ÇͽΠÀË ÀËÎÐÁ½ÍÎ ÊË ¿ÎÂÀË я ÌÍËя¿È ÉËÀÐÏ ¿Ø mbK. ÉÐÒ \be erub я . ®ÉÂÍ ¿ÈяÂÏ ËÇ ÁÅ ÎÉËÍч escuOenta ØÆ ÍÅÎ. Ï¿ÂÊÊË ¿ Å ¿ØÎÐÕÅ ÅÏÙ ÐÍË¿ Ê ÍÅÎÇË ½ÊÊØÉ ¿Å Ë. Ÿ ËÏÈÅ ÁË¿ Ͻ¾È ÇÍÐÌÊØ ÐÛ ÉËÍ ÕÈяÌÇÐ, OoLdes VaLO я ÌËÀ½Êǽ tKerLna D ̽ÊÏÂÍÊØ ÂÊÅÛ ¿ Ì narLaceae , ÀË яÁË¿ÅÏ sanJuLn ͽÎÊØÆ ÉÊË-ÇËÍÅч 30 À ÀÍÅ ÛÏÎя ÏËÈ ¿½ÏÙ ÉËÍ Ì½ÊÏ ÂÈÙʽя Á ÈË 0,5 À. Ë¿ØÒ ÀÍÅ  , ÌÍËÅÄ ¿½ÊÅ ÌÈË ÊÙ яÁË¿ÅÏ ¿½ÏÙ, Ï½Ç ËÉ Ä½ÑÅÇ чÅ ËÏ ÌË cKeOOa eO Ó½ ÎÏÍË ÌÈËÁË¿Ø ÅÊÅÎÏË-ÎÇÈ ÌÍÅÍËÎÕÐ . e[ Fr. LLn . .rombK. ÎÈÂÁÐÂÏ ÖР̽ÐÏÅÊ ÌËÎÇËÈÙÇ Ò ¿ÅÁË¿. Fr. ½ÎÏÂÏ ¿ Ò¿ Ê¿Ø ÌÈË ÍÊËÀË ÐÊÅ¿Â Î Lta Ľ Ç ÊÅ- ¿ Fr. ÍÎÅÏÂϽ № 6 ÂÍÏÂÈÙÊË rJLnata Êʽя , яÁË ÉÅ ½É½Ê ÂÁÊËÆ ÌËÀ Æ Ê ÅÉ  ¿ ΞÅÍ ¿½ÛÖÅÂ Ç ­ÅÎ. . Î. . +\pK tscK Fr. ½ÎÙ Î×ÂÁ Î٠ʽÎÂÈÂÊ ËÁËÊËÕÂÊ Êя ÌË ËÇÏ Ðч½Â¿ ËÏ Ë¿ÂÈÅ ÅÎÎ Å ÂÀË яÁ  ÐÌËÏ; ÕÇÅ ÉËའÎË ÎÉ ÆÁÂÊ ½ÊÏÅ ÄÉ чÂÈË¿Â È ¿ ÇÍË¿Å. ÏÅÊÅÊØ Ê ÏÅÀÂÊØ ÀÍ ÂÏÇÅ ÇÍË¿ ËÍË¿ÙÛ. ÍÂÄ ÁÈÅÏ ÊÅя ¿Øͽ Ò, ÌËÊËÎÂ, tscK .ÙK ÅÏËÎÏÙ ÇË ½ÊÇÂ. ¬½Ð Ï Á¿ËÆÊÅÇ ÇÅÒ ÈÂÎ½Ò Ç ÎÂÍÊË- ÅÕÂчÊØ \romLtra e ¾ÊØÉ ÀÍÅ ÅÂÉ.  Íž ÂÉ, ¿ÎÏÍ ¾ÍÙ. «ÁÊ ÂÁË¿½ÊÅя ¿ÅÏØÉ! ÂÊÅ ¿ ÌÅ Ï ÌÍÅ¿ÂÎÏÅ ÂÊ, ÇËÏËÍ ½, ¿ØÄØ¿½ чÅʽÛÏ Í ¾½, ÊË Å , ÎËÄÁ½¿ ÙÊË ¿Í ½ÛÏÎя ¿ À er À½ÈÂÍ ËÍËÆ ¿ØÄ ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿Ð ÅÊÊÅÇ ÇÍ ¿, ½ ͽÎÌ *aOerLna +uds. ÂÈÏØÆ Í cuOenta Pe ÇÊË¿ÂÊÊØÆ uOare +uds ÂÍÊË-ÃÂÈÏ Pa[LOOus ÏËÊǽя Í ËÉ Å ËÒËÏ ËÏÈÅч½ÂÏÎ ½ÂÏÎя ÌË¿ ÇË ÌËÎÈ ½ÊÊËÀË ¿Å Ð ÌÈËÁË¿ Ç ËÏͽ¿È ØÆ, ÌË̽Á ÂÏ Ë¾Í½ÄË яÎÙ ¿ ËÍÀ½ ÍÅÏÍËÓÅÏ я ÎÂÍÙÂÄÊ ÉËÃÂÏ я. ¬ÍÅÄÊ ÈË¿ËÇÍÐà ÇÍË¿Å ¿ *aOerLn ʽ ËÏËÍË ½Ê½ ÏËÇÎÅ ÛÖÅÉÅ ¿½¿Ë-ÇͽΠarJLnata P. .umm. Î.  , ¿Ø ½, ÉËÃÊ Å. P. .umm. Æ Î.  ÎчÅ Ë Î˾Åͽ ˾ÅÈÙÊØ ÂÉÂÎÏÊË ÊÂÎÇËÈÙÇÅ Å ÐчÂÊØ ½ Š˾×я , ÁÈÅÏÂÈÙ Ò ÏÂÈ Î¿Å ÊÅяÉ, ÅÊË Î¿ÅÊÐÕÇ я ¿ ËÍÀ½ ½ÊÅ ½ÊÏÅ ÅÄÉÂ, ½ÀÀ Ê ÏËÈÙÇ ÇͽÎÊØ ÐÛ ÐÀÍËÄ ÇÅ ËÏͽ¿ ÊÅÅ, ÇËÈÅ ËчÂ. КÍË É ÚÏËÀË, È½Ò Î¿ÅÊÐ ÍÅÊ, ÇËÈÅ ÓÂÊÏͽÓÅя ÏÅÏÙ, чÏ ÍËÀ½ÉÅ. ¥ ­ÅÎ. ÎÏ¿½Ò З½ 10 ¿ÅÁË ÅÄ ÊÅÒ 1 ÊØÉÅ Î× ¿ÅÁØ ÉËÀ 40 ¿ÅÁË¿ , ÒËÁÅÉË Î ¿ ÌÅÖÐ Ê Í½ÛÏ, ÎË Ä½Ì½ÒËÉ Å Í½ÄÉÊËà ÇÅ ÉËàÂÎÏ¿Ë ÇËÏ ½ÊÅя ÀÍž ÏÙÛ Ê½Ç½ Ò ¿ÍÂÁÊØ ÂϽÈÈË¿. ÉÂÎϽ ÂÍÂÁÇË Ê½ , ʽÇËÊÂÓ, ­Ф ĽÌÍ ½ÏÙ, ÌÂÍ οÅÊÐ ½ÁÊËÆ ® Î×ÂÁË¾Ê 40 ¿ÅÁË¿ Ï ÌÍÂÁÎϽ ÈÙÏÅ¿ÅÍË¿ ÊÙ яÁË¿ÅÏ Ò Ê½ ÛÀ ÌËǽÄØ¿½ Æ я¿ÈяÂÏÎя ÄʽÇËÉØÒ È½ÄÊÅ¿ÕÅÎ ÁÍ. ¥ÊËÀ ¬¢ ®« Ø ÎÈË ÊÅÂ, ÌÅϽ ,. sLbLrLca -º¬, ÀË ÎÍÂÁ. ÊË, чÏË ¿ ÌÍÅÎÐÏÎÏ ÍËÀË Ä½¿ . ¯½ÇàÈÅ¿½ÏÙ ¿ ÁÈя ÈÛÁ ¬ÍÅ ÚÏËÉ ÌÍËÅÄͽÎÏ ÈÛÁ½ÛÏÎ ÎÈÂÁÐÂÏ Ê Ö½ÂÏ Î¿ÅÊ ½¾½ÏØ¿½Ï٠ǽ ÏËÊǽя ÛчÂÊÅ ¿ ÈÂÎËÎÏ ¾ÅÍÅ ÅÄ¿ Ò ÀÍž˿. Íž½ÉÅ, ÈяÏÙ ÅÊÏÂ Ò Å ÊÂÎ× Ï, чÏË ÌÍ Ä½ч½ÎÏÐÛ ÀÍž˿, Ç ÅÒ Ë¾ÅÈÅ ½ ËÏͽ¿È ÉÅÇ ÓÅÏËÇÅÊÅ ÉËʽÈÙÊØ ÈϽÆÎÇËÀË À Ë¿½ÏÙ ÉÐÎ ÎÅÏ ËÏ É ʽ ˾ȽÁ ̽ÎÊØÒ Ç Æ ÎËÂÁÅÊ ÎÏËÅÏ Ä½ ÊÅя ÍяÁËÉ Î ÌËÉÊÅÏÙ, ÐÕÇÐ ÏËÊÇ Å ÌÍËÁ½¿½ ÊØÒ ÎË˾ ÎÏÊË ËÇ ºËÈÙÕÅÊΠɽÈËÅÄ¿ Ë ÊÂÇËÏË ÂÎ ÁÈя Ľ ˾ÊØÒ ¿ÅÁ žÅÍÅ ¾Ë ξËÍ Ê ÏÙ. ¬ÍÅчÅ ÌËÏ;ȠÏËÍØ ÎË É, ÌÍÅяÏÊ Å ¿ËÄÊÅÇ « М¥К­ ÍÂÁØ, ÑÅ ÊØ, ½ÐÇÎÅ ÎËÎϽ¿, Ͻ Åя Ous ÏË ÐÛ ¿Ë ÂÏ ¼ ¬¥¯ «­ЗМ Ë ËÀË ½ÀͽÍÊË ÏËÉÐ, чÏË Ë¿ÅÏØÉ Á¿ ÉÊÅÉØ я ÀÍž˿, ͽýÛÏÎя ÁË¿ÅÏØ À ØÆ Ä½Ì½Ò ÂÍÂчÙÎя Ë Å¾Ø ÌË ¿Ê ÏÙ ¿ ÌÅÖ 1. ºËÊÁ½ Ï¿Ë ÌË Î¾ ¿ ÁÈя ʽÐч ÅчÂÎÇËÀË 2. COemen crofunJL. 3. Ÿ½ÎÅÈÙ Å¾Ø ÎÍÂÁ ÎÎÅÅ ËÌÍ 1 Î. 4. Ÿ½ÎÎÂ Å¾Ø К½Í̽ 4 Î. 5. ªÂÄÁ ž˿ ­Ë Ì. 1. ®ÂÉ 6.  Íž ½ÊÓÅя З . ДÐÁǽ чÊÅÇ ÉÅÇË Éǽ, 1 . ¨ÂÇ½Í Ï½ÆÎÇËÆ É ÈËÀÅяÒ / . µÅÍËÇ , Д.Ÿ. КÅÍ Â¿½. — ª¥ ÎÏËǽ. — 0 Î. ¢¨¹ª¸ ДÈя ÌËÈРɽÏÂÍÅ½È ÛÏ ÉÂÏËÁ Ë ÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏ Î×ÂÁ˾ÊØ ÆÊÅÇËÉ. ½ÍËÁÊØ ʽÌÍÅÉÂÍ, ÈÅчÅÊÇ½É Å¾Ø Ë¾яĽ . ¢ÁÅÊÎÏ¿ ËÏͽ¿ÈÂÊ ÕÊÅÉ ÌÍÅ ÊÂÄʽÇË ÅËÀͽÑÅч Ó¿ .®., ÍÐ ¿ØÎÕ ÊËÀË ÅÒ ÅÄ ÅÊÎÏÅÏÐϽ я ,,. — ŸØÌ on +. Me erOaJ, 200 Ë¿ º. ¬. ® ÂÆ ÌËÈËÎ ÁÂÈÅÏÂÈÙ. ®.¬. ®× . — °ÃÀË ÎÅÅ ¬Ë ÆÎÏ¿Ë ¬½ — 40 Î. . ºËÈÙÕ « ¥ÄÁ½Ï 05. — 36 .., Ÿ½ÎÎ ËÀ½ Å ÀÍÅ . — 535 Î. Ï¿ÂÊÊØ À ÁÅÓÅÊ Š¨Å »Æ, ÅÒ, ¥. . ÅÈÈË¿ ÌË ¥ ÎÂÈÙÎÇË ®­¢Д ÂÊÅя ǽч ¿ ÇËÍËÏ ¿ ¿ ʽÎÏ ÉÅÇÍËÇÈ Æ ÀÍž ÌÐ Â ÎÈÂÁÐÂÏ «яÁË¿ÅÏØ Å Ê½ÎÂÇË ÏÂÈÙÊË ÅÉ ÊÊØÆ ¿ÂÍ Æ — ÐÉÂÏ Ê½Ç½É Å Ê Ø ŠÎË ÎÇÅÆ ÎÌÅÎ ЗÅÊÀÂÍ ­. Ò ¾½ÄÅÁŽ чÂÊÅя // É. Ÿ.¨. К Kods . —  p. ÂÁ˾ÊØ ¿ÍËÌÂÆ — ®¬¾. ª Á˾ÊØ ËÁ К½Í̽ º.¨. «Ì яÁËÇ  я ÚÊÓÅÇÈ ÈÙÎÇÅÆ Д Í ®.¬.   ÊÅǽ. — Å¾Ø ¿ ÏÍ ÐÈÅÀÐÚÈ, ÅÍËÇÅÒ, ¯ ˾Ö. ÍÂ Ë ÒËÄяÆÎÏ ,. S,B ÊÅ ϿÂÊÊËÀË Å ÎÍËÇÅ яÖ ¿Í ½ÛÏ Î ÂÀ ÀÍÅ¾Ø Ê ØÒ», ÅÈ ÛÏ ÊÂÌÍÅ ØÆ ÎÌËÎË Í½ÄÈÅч½Ï ÐÌËÏ; ÊÅÏÂÈÙÊØ . ­ÐÇË¿Ë ÙÊØÒ ÀÍÅ ¯ÍÐÁØ ºË ɽÍË¿½. -542. orNLnJ ZLt Å яÁË¿ÅÏØ ÇËÆ ч½ÎÏ Ðǽ, 15. яÁË¿ÅÏØ Ø, 10. ÂÁÂÈÅÏÂÈ . — ®¬¾. ÌÂÁÅя. É ­ÅÁÂÍ Å¾Ø ÎÌͽ Å¿ ª½ÐÇ. ÁÅÓÅËÊÊË ØÒ ¾ÅËÏÂÒ ½Ë ²½ÆÅÊ, .¨. ¢ÀËÕÅ . Ÿ.. ®Ø ½ ®Â¿ÂÍË 200. Èя ÉÊËÀÅ я ÌÍÅÉÂ

Приложенные файлы

  • pdf 1396644
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий