Сочинение по картине С. Григорьева “Вратарь” (позиция вратаря). В субботу после уроков мальчишки нашего класса собрались на площадке поиграть в футбол. Разделились на две команды.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Ȁ̀ЀԀ؀܀ࠀऀ଀ఀ܀฀ༀԀ଀ကᄀༀ଀ ሀ̀ጀሀ̀᐀܀ఀᄀༀ ЀԀༀఀ଀ᔀᘀ ᜀༀᔀༀ؀܀᠀ ᤀᨀᬀᨁЀఀᰀ଀ሀᴀ฀଀؀Ḁ
؀̀ ጀ̀က଀฀̀؀ༀༀ ἀ ᤀ ЀԀༀఀ଀ᔀ଀᠀ ሀЀကကᄀ܀!܀ ᘀጀḀᄀ̀ ༀ ᔀༀఀ଀ሀ̀ఀЀሀḀ "܀!܀ሀ܀฀ကᄀ܀!܀
ሀ̀᠀܀؀̀ Ȁༀᴀ଀!܀ሀ܀฀ကᄀ܀᠀ ܀᐀ᔀ̀ကఀༀᨀ
⌒଎ကତ
%&'⠀ ܀ᄀఀᘀ᐀ሀᘀ
ᬀ؀ༀ؀̀ ⤀ᨪᨀ
РукРичРеловксЦиаядтдртя:
и
РукичуеловсвЦчуаявд
ч
РукичекловелсеЦиакоялдЦвлтчр
о
ьров
РукичелеоРвкчсЦачРвкяедкве
тРдаревовет
:
аяедкветРРроьачоЦк
З
Р
ЗРХРмлп
и
:
яачлауовеоРьоЦдеЦеРаяуоХоьоввсмРлопклеродЦемРВуняя.
Р
:
Р
укичелеоРчааПукэовет.Р
Р
:
ауВквеик(етР
евлоВуеуачквваВаР
яуадлуквдлчк
Р
СьелоуклнукУРпнисЦк
УР
эечаяедз
ы.Р
Р
:
Р
укичелеоРфдлолеродЦаВаРчЦндкЗ
Р
Р
лаиВдянР
РикЦуояьовеоРпклоуекькЗ
Р
.лХиВдянРп
Р
нуаЦРукичелетРуореЗ
Р
рЦкяояПлэп
Р
вкРеВуачагРадвачоЗ
Р
(РтрдлРосиниВдянВ
п
Р
Р
:
яаулуолсРяедклоьог.
Р
Р
:
икВкХЦеРяаРлопоРйцаулуолю.
Р
:
Р
алусчЦеРе
иРмнХаэодлчоввсмРяуаеичоХовегР
«
Р
аяедквеоРВоуатУРяаулуолсР
нрелоьог
.
Р
:
Р
язодкРйТвапюР
»ЗцЗР»ндауВдЦаВа.
Р
:
РР
даревоветРй:члаяаулуолю.
Р
:
Р
Ць«реРикРчсяаьвоввсоРикХкветЗ
Р
СрняеркХРУллиаяиаяХПятя:нриниВдянВп
и
РЗ

»куквооРвкяедклзРдаревоветРй:члаяаулуолюЗРЗкяорклклзРДалаВук
ДееР
ХологЗ
Р
УЗ

цаХВалачелзРдловХРдРукПалкпеРХологРяаРлопоРйцаулуолюЗ
Р
МЗ

цаивкЦапелзРХологРдРяаулуолкпеРРяедклоьогУРяаяуаПачклзРХклзРдьачодвн«Р
мкукЦлоуедлеЦнРводЦаьзЦепРЦкулевкпЗ
Р
ВЗ

ЗкРнуаЦкмРукичелетРуореРаПаВк(клзРдьачкузРнрк(емдтРьоЦдеЦагР
аяуоХоьоввагРлопклеродЦаг
Р
ВуняясЗ
Р
ПЗ

ЗкяедклзРдаревоветРяаРпнисЦкьзвагРязодоР
»ЗцЗР
»ндауВдЦаВаРй)кПк
:
?ВкюЗ
Р
и
и
и
и
зяХиВдянР
и
Р
(ятл:РУлэиВмрыкяуиХрэтровкяфтл
и
тккр:аьвачкчЗаХЦмчвчлепеяемчРукиеВччн.вмкХкПвяа.иеЦчэкпПкскоиеВ
ч
АауаВеоРХунизтУРчсРвкмаХелодзРчРяадьоХвопРикьоРвкНоВаРХчау(к
:
пниотЗ
Р
»ХодзРчсРдпаэолоРнчеХолзРяаулуолсРПсчНемРчькХоьз(очРфлаВаРХчау(кЗР
цаулуолсРРаПькХк«лРпкВеродЦепРдчагдлчап РавеРтчьт«лдтРлаьзЦаРнпвспУР
вкмаХречспУРвкрелкввспЗРРцафлапнРчкпУРХунизтУРяуеХолдтРчсяаьвелзР
водЦаьзЦаРикХквегУРкРднХогдЦктРЦаььоВетРа(овелРукПалнЗР–
алРЦь«реЗРРЕопР
ПаьзНоРЦь«рогРикукПалколРчкНкРЦапквХкУРлопРтчдлчоввооРПнХолРяаулуолЗРР–доР
икХкветРдчтиквсРдРлопагРяаулуолкЗРРИлкЦУРалЦуаопРлкгвнЗ
Р
Р
и
и
гнтВРолйРУлэийкРклу
и


ЗчаХоЦумлплдлеклоуЦмамлачоводкалмчаВмеЦноумЦк.влплеккь
о
ПотчтЦэо(лдХСокиуЦдХ.ВлаиУоЦукиче
кловелсеЦиаковозВпЦылиавлееЦно
умЦк.влплеккф
о
цаулуолРчРьелоуклнувапРяуаеичоХовееР
«
Р
флаРеиаПукэовеоРвкунэвадлеР
роьачоЦк РроулРоВаРье(кУРДеВнусУРяаиУРпепеЦеУРэодлачУРаХоэХсЗРРФяедквеоР
чвоНвадлеРедяаьзинолдтРЦкЦРаХваРеиРдуоХдлчРмкукЦлоуедлеЦеРроьачоЦкЗ
Р
гь

ПдЦвч
й
з
чмчталмкиактк
о
–дяапвелзРеРикяедклзРдьачкУРЦалаусоРХкХнлРчаипаэвадлзРамкукЦлоуеиачклзР
чиВьтХУРВькикУРПуачеУРвадУРу
нЦеУРВнПсЗРС6апквХваоРикХквеоР
М
:
ПРпевнл
ыЗ
Р
ць

юЦмамлае«ло.чТчпткь
о
та(яе.чпХЦчиеСпк(чикУеьпзчэуклоРявсчэкчсувчлеПепивВччыечиеСпРфчксПепиРч
икУеьпечэк
ХРяеасчиХфяВ
ч
цьадЦавзЦкРХадарЦк
Р
цаРЦуктпРаПНечарЦкУРкРчРдоуоХЦоРХсуарЦкЗ
Р
СнНеы
Р
ЗоРдо«лУРвоРдкэк«лУРкРдкпеРчсукдлк«лЗ
Р
Счаьадсы
Р
цаьавРяаХяороЦРПоьсмРачороЦЗ
Р
СинПсы
Р
–РаХвагРрнуЦоРХчоРяорнуЦеЗ
Р
Свады
Р
цаХРХнВкпеУРяаХРХнВкпеРмаХтлРтПьарЦеРдРЦунВкпеЗ
Р
СПуачеРеРВьк
икы
Р
цаРХауаВоРяаНоьУРХчоРХауаВеРвкНоьЗ
Р
СваВеы
Р
КяутлкьедзРВаьсНЦеРчРпамвклсоРпоНЦеЗ
Р
ЕолчоуаРчподлоУРаХевРвкРНодлоЗ
Р
Сякьз(сы
Р
АнолРчолоуР
«
Р
тРвоРХн«У
Р
АнолРавР
«
Р
воРХн«РтЗ
Р
ЗаРлаВХкУРЦаВХкРтРХн«У
Р
АнолРчолоуРалРповтЗ
Р
Счооуы
Р
6нХкРмарнУРлнХкРчоурнЗ
Р
СНоты
Р
Р
цдлеркрклэ
и
йкРклуилиВерклуи:икя:яуи
лолилйеркрккяуи
флтВРУлл
и
и
»ь

юЦмамлаечУо.чмкиЦвтчоуЦоуХлило:ВиЦмТитЦТЦо «еЦнрь
о
6апяаиелауУРдаревттРязоднУРдаиХколРеРяаулуолРдчаоВаРВоуатУРяаХдЦкисчктР
дьнНклоь«УРЦкЦачРлалРеьеРевагРяоудавкэЗРРФяеНелоРяаулуолРВоуатРязодсУР
Цалаун«РчкпРяуо
ХькВк«лРукПалвеЦеРвкНоВаРХчау(к
:
пниотЗР
«
РТРпевнлЗ
Р
Рь

»ваЦуЦмамлаь
о
ЗкРаХвапРеиРнуаЦачРпсРдРчкпеРукПалкьеРвкХРкчлаяаулуолапЗРРГогркдРтР
яуарелк«РводЦаьзЦаРдаревовегУРкРчсРяаяуаПнглоРнВкХклзУРЦапнРеиР
аХваЦькддвеЦачРяуевкХьоэелРфлалРдьачодвсгРяаулуолO
Р
гвье
ч
?РХочра
вЦкРдуоХвоВаРуадлкЗР–аьадсРлопва
:
ундсоУРЦауалЦктРдлуеэЦкЗРР
pе(аРачкьзваоУРяаХПауаХаЦРЦунВьсгУРвадРЦнувадсгУРвкР(оЦоРтпарЦкЗРР
АьеввсоРВндлсоРуодве(сУРПаьзНеоРпевХкьочеХвсоРВькикРдоуа
:
иоьоваВаР
(чолкРеРяаьвсоРВнПсЗРР?РркдлаРньсПк«дзУРваРВькикРчдоВХкРадлк«лдтР
ВундлвспеЗРР6аВХкРяеНнУРлаРдЦьавт«дзРвкРаХевРПаЦЗРРГьнНктРрла
:
лаУРркдлаР
НеуаЦаРалЦусчк«РВькикЗ
Р
–РаХоэХоРалХк«РяуоХяарловеоРЦькддеродЦапнРеРдяаулечвапнРдлеьтпЗРР
p«ПепсоР(чолкР
«
Р
роувсгРеРЦукдвсгЗ
Р
йеувье
ч
ГуоХвоВаРуадлкЗРРpе(аРдпнВьаоУРВькикРПаьзНеоРЦкуеоЗРРТн
ПЦеРянмьсоУР
ПквлеЦапЗРРuодве(сР
«
Р
ХьеввсоУРлопвсоУРПуачеРНеуаЦеоРеРВндлсоЗРРАьеввсоР
поьеуачкввсоРчаьадсРаровзРвояадьнНвсЗРР–доВХкРмаэнРдРЦадагЗРРp«Пь«Р
деХолзРваВкРвкРваВнРеРаПьеисчклзРВнПсЗ
Р
ИРчааП(оУРтРяамаэкРвкРякянЗ
Р
йесЦ
ч
uадлРдуоХвегЗРРpе(аРдпнВьаоЗРРТьки
кРПаьзНеоРЦкуеоУРуодве(сРХьеввсоЗРР
sавЦеоРлопвсоРПуачеРХнВагЗРРsопва
:
ундсоРчаьадсУРяадьнНвсоРеРЦнХутчсоУР
рк(оРчдоВаРикПуквсРчРмчадлеЦРеьеРикяьоловсРчРХчоРЦадерЦеЗРРЗкРунЦкмРНодлзР
ДовороЦУРдяьоловвсмРеиРПедоукЗ
Р
oдлзРлкЦктРяуечсрЦк РРркдлаРяаяукчьт«РроьЦнРвк
Р
ьочн«РдлауавнЗР
ФХоэХнРяуоХяарелк«РьоВЦн«РеРнХаПвн«ЗРРФровзРвукчелдтРдеуовочсгР(чолЗ
Р
Р
Р
Р
Р
Р
цХЦ
ч
»кьовзЦктУРмнХовзЦктЗРРpе(аРачкьзваоЗРТькикРВаьнПсоЗРР)уачеРдчольсоР
еРлавЦеоЗРРЗадРяутпагЗРРРР)ьавХевЦкЗРРАьеввсоРчаьадсРикПуквсРчРмчадлЗРР
ТндлктРроьЦкРикЦусчколР
ьаПЗ
Р
»воРвукчелдтРваделзРПу«ЦеРеРПьниЦеРдРХьеввспеРунЦкчкпеЗ
Р
Р
юХЦ
ч
»кьовзЦктЗРРpе(аРЦунВьаоЗРРТькикРиоьовсоУРвадеЦРвопваВаРчиХоувнлсгЗРР
uалеЦРпкьовзЦегЗРР)уачеРяаьнЦунВьсоУРдчольсоЗРРЗкРье(оРуаХевЦеЗРРuндсоР
чаьадсРдаПуквсРчРмчадлеЦЗРpаПРалЦуслЗР–РнНкмР
:
Р
иаь
алсоРдоуоэЦеЗ
Р
Р
«ХТЦч
ч
–сдаЦегУРмнХагРеРвопваВаРднлньсгЗРРТькикРПаьзНеоУРдоусоЗРРuодве(сРеР
ПуачеРдчольсоЗРРЗадРяутпагЗРРpаПРикЦуслРХьеввагРроьЦагЗРРuалРПаьзНагУР
(оуПклсгЗРРКНеРвопваВаРаллаясуовсЗ
Р
p«Пь«РваделзРдоусгРдчелоуРеРдевеоРХэевдсЗ
Р
?РуаХеьдтРчРВаХРФПои
зтвсУРяафлапнРпаеРэодлсРеРпепеЦкРяамаэеРвкР
эодлсРеРпепеЦнРфлаВаРэечалваВаЗРРsкЦРВачауелРпатРпкпкЗ
Р
Р
»всЦ
ч
ЗочсдаЦегЗРРtнХовзЦегЗРРТькикРдоусоУРРдчольсоРПуачеРнХечьовваР
яуеяаХвтлсЗРР–аьадсРундсоУРдРусэевЦагЗРР6ауалЦктРдлуеэЦкЗРРpаПРикЦуслР
роьЦагЗРРuодве(сРлоп
всоУРуоХЦеоЗРРКНеРвопваВаРаллаясуовсЗРТнПсРлавЦеоЗРР
»нПсРдаР(оуПевЦагЗРРцаРье(нРукддсяквсРчодвнНЦе
Р
:вУе
ч
Р
–сНоРдуоХвоВаРуадлкУРЦауовкдлсгУРвопваВаРвонЦь«эегЗР)аьзНктР
ВаьачкУРЦауалЦктРдлуеэЦкРдРпкьовзЦагРроьарЦагЗРРЗкРьПнРвоПаьзНеоРНукпсЗРР
ТькикРиоьовсоУРЦун
ВьсоЗРРuодве(сРлопвсоУРкРПуачеРаровзРдчольсоУРемРяарлеР
воРчеХваЗРРp«Пь«РньсПклздтЗРРЗкР(оЦкмУРЦаВХкРньсПк«дзУРяатчьт«лдтР
тпарЦеЗРРФЦаьаРвадкРеРвкХРПуачз«Р
«
Р
уаХевЦеЗРцамаХЦкРвопваВаРлтэоьктЗР
p«Пь«УРЦаВХкРал
чорк«УРРняеуклздтРунЦкпеРчРПаЦкЗ
Р
о
о
ЗьооюЦмамлаодка
лмчаВмеЦТЦоТлмЦУь
о
нкиечэуап.сеовсаХвчикУеьпчозэкХьЦфсчлепеьва«чУзчэукоаувУ«ч.РУаасачХвч
озчРльесТчХвсауесРуькПкчПаукЦчэкчаПкчэкусуасРВ
ч
Р
hhh
Р
Р
ТнПсРПодЦуачвсоУРчоЦеРнякчНеоУ
Р
?ичсРвкРла(емРунЦкмУ
Р
–орваРчРчаХоРяаРЦаьоваРдлатчНео
Р
ЗаВеРаянмье.РЦаьлнвРчРчаьадкм.
Р
?
па«РВунХзУРрлаРвкРикдлняРдлкуклоьзва
Р
ИиаРХвтРчРХовзРвкьоВкькРчодзРчоЦЛ
Р
С)оьаундЗРРйЖоьоивктРХауаВкю
З
Р
ЗЗРЗоЦукдачыЗ
Р
Р
hhh
Р
oпнРПсьаРчдоВаРлаьзЦаРХодтлзРдРмчадлеЦапЗРРФвРПсьРЦауаловзЦегУРваР
аровзРяьалвсгУРьаПкдлсгУРиклсьаЦРНеуаЦегЗРР—лаРПсьРпкьзреЦРняутпсгРеР
деьзвсгЗ
Р
й»нэераЦРчРпоНарЦоюУРньсПктдзУРвкисчкьеРоВаРпоэХнРдаПагРнрелоьтРчР
НЦаьоЗ
Р
С»елукНкЗРРй6ькХачктРдаьв(кю
З
РР
»емкеьРц
уеНчевыЗ
Р
hhh
Р
Ид(кукякввсгУРдРНеНЦкпеРвкРВаьачоРалРХукЦРеРукивсмРХунВемРяуеревУР
дР(сяЦкпеРвкРунЦкмРеРваВкмУРдРЦукдвспеРаЦуачовоьспеРВькикпеУРСГквзЦкыР
ПсьРчуоХвооРеРиьооРчдомРьочавлзочдЦемРуоПтлЗРСГ
квзЦкЗРРй6авзРдРуаиачагР
ВуечагюЗ
Р
–еЦлауР:длкДзочыЗ
Р
Р
hhh
Р

яоу
оХеРХунВемРяаводдтРчелтизРчдомРПагрооУРчдомРЦукдечооЗРРsкЦРеРьолоьеР
роувсоРчаьадсРеи
:
яаХРпоХвагРоВаРНкяЦе.РчеьдтРикчтикввсгРвкРунЦоРХауаВагР
НкуДУРНелсгРу
нЦкпеРяоучагРЦукдкче(сЗРС:вХуег
ЗР!sкукдР)ньзПкЧ
ЗР
Р
ЗЗТаВаьзы
Р
hhh
Р
uоХЦаРпвоРдьнркьадзРчеХолзРлкЦаВаРпаьаХ
(кЗРРФвРПсьРчсдаЦаВаРуадлнУР
яьоредлРеРдьаэовРвкРдькчнЗРРИи
:
яаХРпаЦуагРикпкНвагРунПкНЦеРчсянЦьаР
чсдлкчьтьедзРоВаРпаВнреоРпсН(сЗРРЕоувктРЦнуркчктРПауаХкРикЦусчкькРХаР
яаьачевсРоВаРпнэодлчовваоРье(а.Реи
:
яаХРдуадНемдтРПуачогРдпоьаРВьтХоьеР
воПаьзНеоРЦкуеоРВькикЗ
Р
С[апк
ЗРй)еу«Цю
ЗР
Р
ИЗРГЗРsнуВовоч
ы
Р
Р
hhh
Р
—лаРПсьРларваРСавы.РваРЦкЦРавРяадлкуоь]РРРцаЦкподлРдаПеукьдтР
яоуояедклзРавРпа«РяаХауаэвн«УРтРдпалуоьРвкРоВаРдоХевнУРвкРВьнПаЦеоР
пау(евсРРХкчваРвоПуелаВаРье(кУРвкРдВауПьоввн«РдяевнР
«
Р
еРвоРпаВР
вкХечелздтУРЦкЦРлуеРеьеРро
лсуоРВаХкРпаВьеРяуочуклелзРПаХуаВаРпнэревнРчР
меьаВаРдлкуеЦкЗРРСГкпдавР–суевЗРРйГлкв(еаввсгРдпалуелоьзю
ЗР:ЗГЗР
цнНЦев
ыЗ
Р
hhh
Р
СФвкыРПськРЦкЦРиаьалктРЦнуарЦкРвкРчсдаЦемРваэЦкмЗРР–аьадсРнРвооУРвеР
лопвсоУРвеРдчольсоУРальечкьеРиаьалапУРчодвнНЦеРяаРчдопнРье(нРПсьеР
ЦунявсоУРЦкЦРиаьалсоРпаволЦеУРеРркдлсоУРеРлодваРепРПсьаУРеРьоиьеРавеРчаРчдоР
длауавсЗРРsаьзЦаРвадеЦРаХевРПсьРредловзЦегРеРВьтХоьРччоумЗРСЗкдлтУР
й6ькХачктРдаьв(кю
З
Р
»ЗРцуеНчевыЗ
Р
hhh
Р
ФвкРдеХоькРяоуоХаРпвагРкЦЦнуклвктРчдтУРнпвктРеРЦукдечктУРЦукдечктРеРчР
аХоэХоУ
Р
еРчРдчаогРэовдЦагРпаьаХагРяауоУРЦалаун«РтРдпнлваРрнчдлчачкьУРХаР
повтРХамаХеьРикякмРХнмачРалРвооУРЦалаусгРтРяуевепкьРикРдкпаоРХсмквеоЗР
Р
?РмауаНаРяапв«РооРяукчеьзваоРеРяалапнРвоРдьеНЦапРэечаоРье(аРдР
яуе(нуоввспеУРрлаПсРдЦуслзРчРвемРЦадевЦнРВькикпе РлнВн«УРу
оХЦаР
укдЦусчк«(н«дтРХаРЦав(кРньсПЦнРеРдачдопРроувсо
УР
Р
ЦауалЦаРадлуеэоввсоР
чаьадсЗРСpеХетР»емкгьачвкЗРйКуаЦеРДукв(нидЦаВаюР–кьовлевРuкдянлевыЗ
Р
Р
Р
ДьюЦмамлаоукичалдУь
о
цуоХдлкчелоьтпРалРЦапквХРяуоХькВколдтРРдадлкчелзРРикуедачЦнРяаР
яаулуолкпР:ЗРГЗРцнНЦевУРРИЗРГ
ЗРsнуВовочкУРpЗРЗЗРsаьдлаВаЗРРС–РфлаРчуоптР
адлкьзвсоРяуоХдлкчелоьеРЦапквХРчсяаьвт«лРикХкветРРПРеР/ыЗР
«
РТРпевнлЗ
Р
Р
цяХ:рХрклрилтяПя:
и
ГнХогдЦктРЦаььоВетРяаХчаХелРелаВеРукПалсРЦапквХЗРцаХдрелсчк«лдтР
Ць«ре
:
алВкХЦеЗР–сдлкчьт«лдтРа(овЦеРикРукПалнРдкпспРкЦлечвспРн
ркдлвеЦкпР
еВусЗРРФлЦусчколдтРлкгвкРйДкпеьзвсмРяаулуолачю РвкР
фЦуквоРяатчьтолдтР
ДалаВукДетРЦькддкЗРАаПкчьовкРклуеПнлеЦкРР9РчоЦкЗ
Р
Р
ЗРноюмлтровкярифоя:яиВмлтроэ
и
sкгвк
Р
ДкпеьзвсмРяаулуолачРукдЦуслк
ЗРИРпсРдРчкпеРдоВаХвтРдлкьеР
вкдлат(епеРмнХаэвеЦкпеУРмнХаэвеЦкпеР
дьачкУРяукчХкУРвкревк«(епеЗРo(оР
пваВаРяуоХдлаелРнрелздтУРрлаПсРедЦндваРеРодлодлчовваРяаХПеуклзРдьачк
:
ЦукдЦеУРрлаПсРякьелукРуореРСндлвагРеРяедзповвагыРПськРтуЦагУРеРВьнПаЦагЗ
Р
Р
–РЦа
в(оРнуаЦкРмарнРяуарелклзРдьачкРк
ЦкХопеЦкРАЗГЗРpемкрочк Р!
ГкпктР
ПаьзНктР(оввад
лзРвкуаХкР
:
Р
флаРтисЦУРтисЦУРвкРЦалауапРавРяеНолУРВачауелУР
ХнпколЗРАнпкол]Р—лаРвкХаРяавтлзРХадЦавкьзваУРчаРчдогРпваВаивкрвадлеРеР
пваВаивкрелоьзвадлеРфлаВаРДкЦлкЗР–оХзРфлаРивкрелУРрлаРчдтРдаивклоьзвктР
эеивзРроьачоЦкРяуамаХелРроуоиРуаХвагРопнРтисЦЗР—па(ееУРа(
н(оветР
:
Р
лаьзЦаРаЦукНечк«лРлаУРрлаРпсРХнпкопУРеьеРяаХлкьЦечк«лРпсдьзРчРЦкЦап
:
лаР
алваНовееУРваРпсдьеРвкНеРчдоРДаупньеун«лдтРтисЦап
Ч
З
Р
Р
«яеРТкррийРХРклр
и
и
»
«ьпвовпРеХТька
ч
лепеьва
ч
ьечиеускяиемд
ч
Р
Крк(епдтРяуоХькВколдтРяаХаПуклзРпклоуекьРРЦРдаревове«РяаРяаулуолк
п
:
уояуаХнЦ(етпУРРЦРдаревове«
:
аяедкве«Рь«ПаВаРрьовкРдопзеРеьеРВо
уатР
пнисЦкьзваВаРяуаеичоХоветРС
ХьтРнрк(емдтРпнисЦкьзвагРНЦаьсыЗ
Р
и
ГнХогдЦегРРРРРРРРРРРьедл
Р
Р
някнВдф
и
няеРкХР
и
Р
Р
У
Р
М
Р
РЗРГьачк
:
мкукЦлоуедлеЦе
Р
СХаРлуомРПкььачы
Р
Р
Р
Р
УЗцаулуолвсоРикВкХЦе
Р
СяаРаХвапнР
Пкььны
Р
Р
Р
Р
МЗР»куедачЦкРяаР
пнисЦкьзвагРязодо
Р
СХаРятлеРПкььачы
Р
Р
Р
Р
ВЗР:члаяаулуол
Р
СяаРаХвапнРПкььны
Р
Р
Р
Р
ПЗРцаулуолРьелоуклну
:
ваВаРВоуат
Р
СяаРаХвапнРПкььны
Р
Р
Р
Р
/ЗРцаулуолРяедклоьт
Р
СХаРятлеРПкььачы
Р
Р
Р
Р
:тяПя
и
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
СРыятсиХртру«и:саяокркксри:яи:дреэиВдянР
и
Р
РукРичРеловксЦиаядтдртя:»З
и
Доя:Р
У
ЦРдРнтрдлфтлнл
и
Мдя:л
РВндлсоУРроувсоУРПоьодсоУРпамвклсоУРдчольсоУРчРчеХоРХнВеУРХапеЦапУР
НеуаЦеоУРниЦеоУРвоикполвсоУРдоХсоЗ
Р
СрфклУсп
Р
икВвнлсоУРуоХЦеоУРХьеввсоУРянНедлсоУРВндлсоЗ
Р
ВВыс
РяаьвсоУРпкьовзЦеоУРПквлеЦапУРЦукдечсоУРн
иЦеоЗ
Р
(яфп
Р
яутпагУРЦнувадсгУРдРВауПевЦагУРадлусгУРнларЦагУРНеуаЦегУРпкьовзЦегУР
ЦкулаНЦагУРЦунявсгУРХьеввсгУРПаьзНагЗ
Р
.йПоэХ
РпорлклоьзвсгУРдяаЦагвсгУРнчоуоввсгУРчвепклоьзвсгУРмаьаХвсгУР
ПкумклвсгУРдадуоХалароввсгУРяоркьзвсгУРикХнпречсгУРлояьсгУРвоэвсгУР
ндлк
ьсгУРчичаьвачкввсгУРнпвсгУРчь«ПьоввсгУРяндлагЗ
Р
Р
Р
Доя:рфкРэийРдлфя:нРиаяиеВйснРовкяеВиадялй:рХрклю
и
и
:ВовлРРчРроувагРНкяЦоУРроувагРЦаДлоРдРХьеввспеРунЦкчкпеУРроувсмР
Пу«ЦкмЗРРКРвоВаРлавЦеоРПуачеРеРВнПсУРроувсоРВькикРеРЦауалЦеоРуодве(сЗ
Р
Р
—лаРиьаХогР
«
6а(огР)одд
поулвсгЗРРАьеввсгРвадУРХьеввсоРунЦеРеРваВеЗРР
)уачеРЦауалЦеоУРроувсоУРВндлсоЗРР–иВьтХРпукрвсгУРнэкдк«(егУРиьаПвсгЗРР
6а(огРчодзРчРроувапЗ
Р
Р
sкв(ауЗРРЕоувсоРчаьадсУРлавЦеоУРПьоХвсоРВнПсУР(оЦеРдьоВЦкР
вкунптвовсЗРРЗкРлкв(ауоРлопвсгРчРаПлтэЦнРЦадл«пРдРЦукдвспеРяа
ьадЦкпеР
яаРПаЦкпЗРРsкв(н«(егРчодзРяаВунэовРчРпнисЦнЗ
Р
Р
–РроувапРяьк(оРеРлопвагРвкЦеХЦоРЦаьХнвзтРдлаелРвкРмаьпоРеР
нЦкисчколРвкРрла
:
лаРдчаогРчаьНоПвагРякьарЦагЗРРКРдлкунмеРдпнВьаоРье(аУР
лопвсоРуоХЦеоРПуачеУРчвепклоьзвсгРчиВьтХЗ
Р
Р
sкв(нолРХаПуктРДотЗРРФвкРчРдчо
льа
:
ВаьнПапРяьклзоРдРПоьспР
чауалвеЦапЗРЗкРВаьачоР
«
Р
ПаьзНктРНьтякРдРяоузтпеЗР»кРдяевагР
«
Р
ВаьнПсоР
ЦусьзтЗРpе(аРДоеРяуоЦукдва РиоьовсоРВькикУРлавЦеоРПуачеУРХьеввсоРуодве(сР
еРяаьвсоРВнПсЗРРuндсоРЦнХуеРукддсякьедзРяаРяьоркпЗ
Р
?РндьсНкькУРЦкЦРДотРдукэколдтРдаРиьа
гРчаьНоПве(огЗ
Р
Р
»воРяуоХдлкчеьдтРчаьНоПвеЦЗРРФвРчРроувапРяьк(оУРвкРВаьачоРЦаьякЦЗР
6унВьаоРье(аУРроувсоРПуачеУРдоусоРВькикЗРР–аьНоПвеЦРукипкмечколРунЦкпеУРкР
яалапРдвепколРЦаьякЦРеРХадлколРеиРвоВаРроувн«РЦаНЦнЗРР6аНЦкРяусВколРвкР
яьораРмаитевнЗРР–аьНоПвеЦРлкв
(нолУРеРчдоРь«ХеРчаЦунВРяаВунэк«лдтРчРдавЗ
Р
Р
цядтдртиалфРтроэ
и
Р
ГоХсоРПуачеУРЦкуеоРВькикУРХьеввктУРэеХовзЦктУРдоХктРПауаХкЗРРpе(аР
мнХаоУРниЦаоЗРЗадРХьеввсгУРяутпагЗРР
p
сдевкЗРСцаулуолРЗЗРЗоЦукдачкы
Р
Р
7еуаЦаоРье(аУРЦунявсгРвадУРВндлсоРПуачеУРвоПаьзНеоРдоуа
:
Ваь
нПсоРВькикР
дпалутлРчвепклоьзваРеРдлуаВаЗРР–аьадсРлопвсоРдРяуаПауапРвкПаЦУРПауаХкР
ВндлктРеРНеуаЦктЗРРСцаулуолРpЗsаьдлаВаы
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р


РукичечловуисЦаиоелЦяеаадтукаиувчр:
о
ь
вуЗХва
м
плеаВчХляЦчлопуелтчунс.
о
Пэ(СРУзыфС
о
о
Ру киче


лу овсЦчаЦяе


ду кт вар:ь ЗьХв:р


му пяьВсвн:я.ь


Пу эаянв. (я:чЗь:СЗр


Уу зЗя(вычсяч Ру фаяньсяч .вн:гйьу


цу зЗя(вычсяч лу эвюясч
сяч сь внсв«ч йСтр.ь(ТсвВв
аЗвят«чичсяеу


»у зЗя(вычсяч ду з(ьс ЗьХв:р нв т«С.в«рйя нЗчин:«ьйя
:Сивычн:«чссв« ятвХЗьтя:ч(Тсвн:яуРу зЗя(вычсяч м
у э(в«ь я н(в«внвюч:ьсяе и(е нвтиьсяе
.Зьня«вВв я(я н«ч:(вВв :ч.н:ьу эвюясчсяе
»

н«ч:(рч :ч.н:ру


РЗу з
Зя(вычсяч П
у эвюясчсяч ав .ьЗ:ясч Ду УьХьЗв«ь
МзвЗ:Зч: Вя(р(у


РРу зЗя(вычсяч У
у ВСын.в« я ычсн.я« авЗ:Зч:у


Рлу зЗя(вычсяч ц
у эвюясчсяч ав авЗ:Зч:ьй

эу Ву пЗьВвйяЗв«в« ЗьХв:р Ду эчЗв«ьу
Рду зЗя(вычсяч »
у Мэвюясчсяч ав .ьЗ:ясч эу ПЗяВвЗТч«ь
МДЗь:ьЗ
Т( )СЗв. Зьт«я:яе Зчюя?у


Рм
у зЗя(вычсяч РРу зня:в(вВяючн.я« авЗ:Зч:угйофВлр
о
оС(Т:СЗв
Цчс:Зяючн.яч аЗь
.:я.я « вХСючсяя ЗСнн.вйС етр.С ав(Сюьг:
«нч Хв(ТАСг аваС(еЗсвн:Ту НчвХ:вияйвн:Т « нян:чйсвн:я –вЗйяЗв«ьсяе
.С(Т:СЗр етр.ь

в:ич(ТсвВв юч(в«ч.ь
Е
етр.в«вВв «.СньЕ (гХ«я . ЗвисвйС
етр.С сь
внсв«ч яс:чВЗь:я«свВв ави:виь

сч «ртр«ьч: нвйсчсяеуп(е :вВв ю:вХр Сючся. в«(ьич( :вЗвАч« Сн:св« я аянТйчссв« ЗчюТгЕ чйС
счвХ:вияйвИ н(САь:ТЕ юя:ь:Т я Сйч:Т ьсь(ятяЗв«ь:Т :вЗвАСг ЗчюТФ тсь:Т
.Зя:чЗяя :вЗвАч« Зч
юя я «(ьич:Т сь«р.ьйя н:я(ян:яючн.в« аЗь«.я :ч.н:ьФ
тсь:Т н:я(ч«рч ЗчнСЗнрЕ ть.вср я: –Сс.ЦявсяЗв«ьсяе я яйч:Т ивн:ь:вюсв
«рнв.я« СЗв«чсТ иС:в«св« .С(Т:СЗр я Зьт«я:вч йрА(чсячу

6ь.яй вХЗьтвйЕ аЗвХ(чйь Зьт«я:яе сь«р.в« :ч.н:ввХЗьтв«ьсяе н:ьсв«я:не
нвн:ь«(ег
Кч« юьн:Тг аЗвХ(чйр –вЗйяЗв«ьсяе (яюсвн:я « Зьй.ь: Зьт«я:яе
яс:ч((ч.:ьЕ йяЗв«вттЗчсяе
Е ВЗьыиьсн.в« автяЦяя

я нвЦяь(Тсв« вЗячс:ьЦяяу

цйоюав«лТ«чр
о
Д йч:вия.ч я аЗь.:я.ч аЗчавиь«ьсяе ЗСнн.вВв етр.ь нСКчн:«Сч:
счн.в(Т.в :вюч. тЗчсяе сь аЗвХ(чйС Зьт«я:яе сь«
р.в« :ч.н:ввХЗьтв«ьсяеу

Ту з(яВясЕ янав(ТтСгКя« « н«вч« йч:вия.ч внсв«р НГзЕ С:«чЗыиьч:Е
ю:в аЗвЦчнн :ч.н:ввХЗьтв«ьсяе ив(ычс Хр:Т внсв«ьс сь нчснвЗсвй
йрА(чсяяЕ :в чн:ТЕ ЗчХчсв. нсьюь(ь аЗчин:ь«(еч:Е н(рАя: я юС«н:«Сч:Е ь
ть:чй нвтиьч: н«вч йь(чсТ.вч аЗвя
т«чичсячу Oн(я Сючся. а(в:в вачЗяЗСч:
«сС:Зчссяйя вХЗьтьйяЕ :в вс сч аЗчин:ь«(еч: нгыч: я в:ич(Тсрч pаятвир
нвюясчсяе
у

звp:вйС аЗвЦчнн вХСючсяе :ч.н:ввХЗьтв«ьсяг счвХ:вияйв н:Звя:ТЕ
внсв«р«ьенТ сь Зьт«я:яя нчснвЗсвВв йрА(чсяе я Сюя:р«ье внвХчссвн:я
аня:в
(вВяючн.вВв «внаЗяе:яе Сючся.ьу

э(чиСч:
«.(гюь:Т « н:ЗС.:СЗС СЗв.ь
начЦяь(Тсрч СаЗьысчсяеЕ навнвХн:«СгКяч Зьт«я:яг ЗчаЗчтчс:ь:я«ср:
нян:чйЕ нСХйвиь(Тсвн:ч« я нчснвЗсвВв етр.ьФ нв«чЗАчсн:«в«ь:Т ЗьХв:С
йч:ьсятйь «внаЗяе:яе )н(в«в «счАсчч
u

«сС:Зчссчч
»

нчснв
Зсье
ЗчаЗчтчс:ьЦяеФ аьЗь((ч(Тсв Зьт«я«ьеЕ :ь.яй вХЗьтвйЕ Сйчсяч ВЗьйв:св
аянь:Ту


НчвХ:вияйв яи:я в: нвтиьсяе ЗчХчс.вй нвХн:«чсср: ь«:вЗн.я: ЗьХв:
. ьсь(ятС :Сивычн:«чсср: :ч.н:в« ючЗчт внвтсьсяч внвХчссвн:ч« ь«:вЗн.в«
н:Зь:чВяяу

Д вХСючсяя сСысв Зьт«я«ь:Т

Зч–(ч.няг С СюьКя:не в:свня:ч(Тсв
нвХн:«чсср: н:Зь:чВя« нвтиьсяе :Сивычн:«чссвВв :ч.н:ьЕ Зьт«я«ь:Т я
авав(се:Т я: ьЗнчсь(у


Ву sу прйьЗн.я« « йвсвВЗь–яя МзЗвХ(чйр :ч.н:ввХЗьтв«ьсяе я
:Сивычн:«чсср« :ч.н:( Вв«вЗя: в н:ЗС.:СЗч :ч.н:в«в« .вйач:чсЦяяу

o:вЕ «
в
u
ачЗ«р:Е внвтсьссье вЗячс:ьЦяе сь :ч.н:в«р« навнвХ нвтиьсяе
Зчючйрн(я:ч(ТсвВв аЗвят«чичсяеЕ «в
u
«:вЗр:Е «(ьичсяч етр.в«рйя
нЗчин:«ьйя «рЗьычсяе «тьяйвн«етч« йчыиС p(чйчс:ьйя нвичЗыьсяе яЕ «
u
:Зч:Тя:Е ыьсЗв«в
u
н:я(ян:яючн.вч «ва(вКчсяч :ч.н:ьу


Oу ку Ня.я:ясь

ь.Цчс:яЗСч: «сяйьсяч сь ЗьХв:ч н вХЗьтЦьйяу
кнав(Ттв«ь:Т вХЗьтЦр аЗчи(ьВьч:не ав
u
ЗьтсвйСИ аЗвюя:ь:Т аЗяйчЗсрч
нвюясчсяе СюьКяйне я аЗв.вййчс:яЗв«ь:Т я:Ф нвн:ь«я:Т ьсь(вВяюср« :ч.н:
.в((ч.:я«свЕ «нчй .(ьннвйФ нвтиь:Т авивХср« :ч.н: « аЗянС:н:«яя .(ьнньЕ
а
Зчиав(выяйЕ ваянь:Т .ь.в«
u
(яХв аЗчийч:Е ичйвсн:ЗяЗСчйр« сь СЗв.чФ
СюьКячне ваянр«ьг: аЗчийч:Е авиЗьыье Сюя:ч(гу

Д н«вч« аЗвВЗьййч Oу ку Ня.я:ясь ваяЗьч:не сь ЗьХв:С Ду Ту
эС:вй(ясн.вВвЕ .в:вЗр« Вв«вЗя( в :вйЕ ю:в :«вЗючн:«С сьив Сюя:ТЕ ю:в ич:я
нсьюь(ь а
виЗьыьг:Е ь ав:вй ачЗч:вие: . ньйвн:ве:ч(Тсв« ЗьХв:чу


6ь.ыч Сич(еч:не Хв(ТАвч «сяйьсяч а(ьсяЗв«ьсягЕ нХвЗС йь:чЗяь(ь я
в:ХвЗС сьяХв(чч Сйчн:ср: (ч.ня.в
u
ВЗьййь:яючн.я: нЗчин:« и(е Зчюч«вВв
в–вЗй(чсяе «рн.ьтр«ьсяеу


Oу tу П(чХв«ь « СючХсвй авнвХяя МВч:вияюч
н.яч аЗвХ(чйр Сня(чсяе
Зчюч«в« сьаЗь«(чссвн:я няс:ь.нянь « А.в(ч( С:«чЗыиьч:Е ю:в В(ь«свч
сьаЗь«(чсяч аЗя ятСючсяя ЗСнн.вВв етр.ь
»

p:в С:вюсчсяч :чвЗч:яючн.я:
внсв« вХСючсяеЕ авт«в(егКя: нХ(ятя:Т аЗвЦчннр ятСючсяе етр.ь я вХСючсяе
Зчюя я :чй ньйрй Зчь(Тсв

ав«рня:Т сьСюср« СЗв«чсТ аЗь.:яючн.в« Зчюч«в«
ЗьХв:р сь СЗв.ь: ЗСнн.вВв етр.ьФ вЗячс:ьЦяе СючХсв« иче:ч(Тсвн:я
СюьКя:не сь Хв(чч ь.:я«свч в«(ьичсяч .вс.Зч:срйя нЗчин:«ьйя етр.ьЕ
ваяЗьенТ сь сьСюсрч иьссрч в счйФ внвтсьсяч СюьКяйяне –всч:яючн.я:Е
(ч.няючн.
я:Е ВЗьййь:яючн.я: я н:я(ян:яючн.я: чиясяЦ етр.ь « я:
.вййСся.ь:я«свй сьтсьючсяяу h:«чЗыиьч:не счвХ:вияйвн:Т нчйьс:я.в
u
–Сс.Цявсь(ТсвВв ави:виь « аЗчавиь«ьсяя « Зьй.ь: нян:чйсв
u
–Сс.Цявсь(Тсв« йч:вия.яу


Нь внсв«ьсяя p:вВв «ри«яВьг:не н(чиСгКяч тьиьюяИ

Рузв
.ьть:Т СюьКяйне :ч.н:ввХЗьтв«ь:ч(Тсрч «втйвысвн:я етр.в«р: нЗчин:«
« вЗВьсятьЦяя нвичЗыьсяеЕ « нвтиьсяя :ч.н:в«р: :ьЗь.:чЗян:я.Е «
–вЗйяЗв«ьсяя н:я(еЕ ыьсЗьЕ .вййСся.ь:я«ср: .ьючн:« Зчюяу

лу ДрЗьХв:.ь Сйчсяе нян:чйсв
u
–Сс.Цявсь(ТсвВв ьсь(ять етр.в«р: нЗчин:
«
)«рЗьыьч:не « яс:чВЗяЗв«ьсяя етр.в«р: нЗчин:« сь СЗв«сч :ч.н:ь?у

ду

ДрЗьХв:.ь Сйчсяе Сн:ьсь«(я«ь:Т нйрн(в«рч н«етя « :ч.н:чу


Д йч:вияючн.я: Зч.вйчсиьЦяе: НПзк аЗчи(ьВьч:не н«в« ави:ви .
нвтиьсяг :ч.н:ьу

6ч.н:
»

p:в М:чйь:яючн.я вЗВьсятв«ьссье авн(чив«ь:ч(
Тсвн:Т
«рн.ьтр«ься«(у эЗчин:«вй вЗВьсятьЦяя p:в« авн(чив«ь:ч(Тсвн:я е«(ег:не
p:ьасрч аЗчи(вычсяе :ч.н:ь )oз6?у звp:вйС oз6 йвысв янав(Ттв«ь:Т «
.ьючн:«ч нЗчин:«ь –вЗйяЗв«ьсяе сь«р.в« :ч.н:ввХЗьтв«ьсяеу oз6 в:(яюьч:
ваЗчич(чссье нчйьс:я.ьЕ –Сс.Цявсь(Тсье

я .вйавтяЦявссье Зв(Т « :ч.н:чу
oз6
»

p:в аЗчи(вычсяеЕ .в:вЗрч йвысв авсе:Т Хчт вХЗьКчсяе . нвнчисяй
«рн.ьтр«ьсяейЕ p:в аЗчи(вычсяеЕ нвичЗыьКяч внсв«сСг яс–вЗйьЦягу oз6
ваЗчич(ег: нйрн(в«рч в:свАчсяе я е«(ег:не ВЗьййь:яючн.в« я етр.в«в«
Зчь(ятьЦяч« .ь:ч
ВвЗяя авн(чив«ь:ч(Тсвн:я « :ч.н:чу


oз6 аЗя нвн:ь«(чсяя а(ьсь сч :в(Т.в «рЗьыьг: йрн(яЕ св я иьг:
–вЗйС «рЗьычсяе йрн(я )ВЗьййь:яючн.Сг н:ЗС.:СЗС аЗвят«чичсяе?у зЗя
авйвКя oз6 тьиьг:не нйрн(в«рч я ВЗьййь:яючн.яч в:свАчсяе « :ч.н:чу


Ду Гч«яс « .сяВч МовВ
иь йь(чсТ.я« А.в(Тся. н:ьсв«я:не Хв(ТАяй
юя:ь:ч(чй( вХЗьКьч: «сяйьсяч сь Зьт«я:яч :«вЗючн.вВв «ввХЗьычсяе аЗя
Зьт«я:яя сь«р.в« :ч.н:ввХЗьтв«ьсяе я аЗчи(ьВьч: н«в« аС:Т нвтиьсяе :ч.н:ь
СюьКяйянеу

Ру

Д.(гючсяч « яВЗв«вч аЗвн:Зьсн:«в :«вЗючн:«ь я вХКчсяч )счйв
ч .ясвЕ
яВЗь « ьннвЦяьЦяяЕ :чь:Зь(ятьЦяе?у

лу

фн«вчсяч p(чйчс:в« :Сивычн:«чссв« –вЗйр « .ьючн:«ч йь:чЗяь(ь яВЗр
)т«С.ваянТЕ Зя:й?
»

аЗь.:яючн.яч Сйчсяе янав(Ттв«ьсяе :Сивычн:«чсср:
нЗчин:«у

ду

ф:.Зр:яч « нчХч ь«:вЗьу )Ньаяньсяч н.ьтв.Е ян:вЗя«Е н:я:в«Е яВЗь н
–вЗйв«?у

му

tвЗйяЗв«ьсяч .вййСся.ь:я«св
u
вЦчсвюсвВв в:свАчсяе . ян.Снн:«Су

зЗвВЗьййь Ву Ву ЛьтСйв«н.в« аЗчиав(ьВьч: Сня(чсяч Зчюч«в«
сьаЗь«(чссвн:яЕ в«(ьичсяч СючХсв
u
сьСюсв« ЗчюТгу зЗвВЗьййь ав Зьт«я:яг
Зчюя свня: .всЦчс:Зяючн.я« :ьЗь.:чЗИ чч внсв«С нвн:ь«(ег
: :Зя ВЗСаар
авсе:я« )н:я(Т ЗчюяЕ :яа ЗчюяЕ :ч.н: я чВв н:Звчсяч?Е авн:чачссв
ЗьнАяЗеч:не .ЗСВ тсься« я аЗчин:ь«(чся« «сС:Зя .ьыивВв .всЦчс:Зьу


зЗвВЗьййь Лу ку Т(ТХч:.в«в« Мфнсв«р н(в«чнсвн:я( аЗят«ьсь сьСюя:Т
А.в(Тся.в« внйрн(чссв юя:ь:Т я авсяйь:Т (гХв«

:ч.н:Е ьсь(ятяЗв«ь:Т чВвЕ
«ся.ье « .ьыивч н(в«вЕ аЗчи(вычсячФ ав.ьть:ТЕ .ь. аЗь«я(Тсв Вв«вЗя:Т я
аянь:ТЕ .ь. янав(Ттв«ь:Т етр.в«рч нЗчин:«ь аЗя нвтиьсяя аЗвят«чичсяе
(гХвВв н:я(е я ыьсЗьу


Жв(ТАвч йчн:в Сич(чсв Зьтсв«яисвн:ей Сав:ЗчХ(чсяе етр.ьЕ
н«вчвХЗьт
яг :Сивычн:«чссв« (я:чЗь:СЗрЕ н:я(ян:яючн.в« в.Зьн.ч н(в«ьЕ
Зя:йСЕ яс:всьЦяя « н:я:ь: я аЗвтчЕ ЗвиьйЕ «яиьй я ыьсЗьй н(в«чнсвн:яу
—ч(Т аЗвВЗьййр
»

в«(ьичсяч етр.вй .ь. нЗчин:«вй «рЗьычсяе нвХн:«чсср:
йрн(ч« я юС«н:« ючЗчт н(в«чнср« йь:чЗяь(Е Зьт«я:яч Сйчся
« я сь«р.в«
:ч.н:ввХЗьтв«ьсяеЕ Зьт«я:яч :«вЗючн.вВв ав:чсЦяь(ь Сючся.в«у


6у Ву зь:св«ь « н«вч« аЗвВЗьййч ваяЗьч:не сь .вйа(ч.нср« ьсь(ят
:ч.н:ь )«рЗьтя:ч(Тсвч ю:чсячЕ :чйь я яичеЕ н:я(ТЕ :Сивычн:«чссрч нЗчин:«ьЕ
:яаЕ нЗчин:«ь н«етяЕ нвн:ь«(чсяч а(ьсь? я а
Зячй йчи(чссвВв ю:чсяеу
зЗчи(ьВьч:не ь.:я«свч янав(Ттв«ьсяч (ч.няючн.вВв ЗьтХвЗьЕ .в:вЗр«
навнвХн:«Сч: –вЗйяЗв«ьсяг Сйчсяе :вюсвВв н(в«вСав:ЗчХ(чсяе н Сюч:вй
тсьючсяе н(в«ьЕ чВв н:я(ян:яючн.в« я pйвЦявсь(Тсв« в.Зьн.яЕ нвюч:ьчйвн:яу
зЗчи(ьВьч:не ЗьХв:ь н З
ьтсрйя «яиьйя н(в«ьЗч«у Жв(ТАвч «сяйьсяч
Сич(еч:не –вЗйяЗв«ьсяг Зчюч«в« нЗчиру


Д

Цч(вйЕ аЗвЦчнн :ч.н:ввХЗьтв«ьсяе аЗчиав(ьВьч: н(чиСгКччИ
вЗячс:ьЦяг сь внвтсьсср« :ч.н:в«р« навнвХ нвтиьсяе Зчючйрн(я:ч(ТсвВв
аЗвят«чичсяеФ авиХвЗ (ч.ня.я ав :чйчФ ЗьХв:С
н вХЗьтЦьйя сь внсв«ч
аЗвят«чичся« :Сивычн:«чссв« (я:чЗь:СЗрЕ ия.:ьс:в« я ят(вычся«Ф
авн:Звчсяч :ч.н:ь сь внсв«ч p:ьаср: аЗчи(вычся«Ф .вйа(ч.нср« ьсь(ят
:ч.н:ьФ ЗьХв:С сьи Зьт«я:ячй нчснвЗсвВв йрА(чсяеЕ «ввХЗьычсяе я
(вВяючн.вВв йрА(чсяе аЗя авйвКя начЦяь(
Тср: СаЗьысчся«Ф .вйа(ч.нр
СЗв.в« ав ваЗчич(чссрй :чйьйФ н«етТ йчыиС :чйьйя ав Зьт«я:яг Зчюя « П
u
Р
.(ьннь:у )НьаЗяйчЗЕ У .(ьнн
»

ваяньсяч .вн:гйь )нйу аЗя(вычсяч

! Р?Е ц .(ьнн
»

авЗ:Зч:сье :ьЗь.:чЗян:я.ьЕ ваяньсяч ич«н:«я«Е » .(ьнн
»

ваяньсяч н.С(Та:СЗ я
аьйе:ся.в«
у

»йофкоаТсеуотудаес
о
h СюьКя:не П
u
У .(ьннв« ня(Тсв Зьт«я:в тЗя:ч(Тсвч «ввХЗьычсячу к:
аЗчийч:срч вХЗьтр вючсТ еЗ.яч я счвХрюсрчу звн:чачссв p:я вХЗьтр
ть:С:ьг:у Чьиьюь Сюя:ч(е авйвюТ нв:Зься:Т тЗя:ч(Тсвч «ввХЗьычсячЕ
Зьт«я:Т аЗя p:вй я навнвХсвн
:Т н(рАь:Т я н(САь:Т в.ЗСыьгКя« йяЗЕ
«ва(вКчсср« « т«С.ь: ЗчюяЕ юС«н:«в«ь:Т «нчйя вЗВьсьйя юС«н:«у Т p:
в
тсьюя:
»

«рЗьн:я:Т юч(в«ч.ьЕ «
(ьичгКчВв Звисрй етр.вй « нв«чЗАчсн:«чу


:Тту«влвчроВнротукичечровуисЦаиоелЦяеаадтукаиувчр
о
о
ПлвяатвсРоианлРдан
о
hюя:ч(Т нв
тиьч: йвиь(Тср« аь::чЗс )Д
u
Т?Е ь ич:я аЗяиСйр«ьг: –ЗьтС
« .вс:ч.н:ч нвюясчсяеЕ ачЗчХЗьнр«ье Мйею( иЗСВ иЗСВСу

Д
»

МД внчссчй (чнС йвысв С«яич:Т йсвВв ЗьтсвЦ«ч:ср: (ян:Тч« я
Сн(рАь:Т АСЗАьсяч ави свВьйя(у

Т
u

Мhн(рАь:Т АСЗАьсяч ави свВьйя
»

p:в «нч Зь«св ю
:в С«яич:Т
(ян:ваьи(у

Д
»

Мh«яич:Т (ян:ваьиЕ p:в «нч Зь«св ю:в Сн(рАь:ТЕ .ь. иСч: «ч:чЗ(у

к :ь. иь(ччу

Рл»нлЦячротудае
о
пч:я ич(е:не внвХчссвн:ейя ь«:вЗн.я: н:Зь:чВя«у ф:йчюьг:не
яс:чЗчнсрч йвиь(Тсрч я нСХйвиь(Тсрч нвюч:ьсяеЕ Зчи.яч йч:ь–вЗру

Закч«чроиаяТт
чречр
о
Ру

Т«:вЗ ваянр«ьч: нвХр:яеЕ С«яичссрч н«вяйя В(ьтьйяЕ Сн(рАьссрч
я аЗвюС«н:«в«ьссрч яйу

лу

ф:выичн:«(чсяч нчХе н иЗСВяйя (гиТйяЕ ыя«в:срйяЕ аЗчийч:ьйяу
)эвюясчсяе Мs
u

ЗвйьА.ь(Е Мs
»

ХьХвю.ь(Е нвюясчсяе сь внсв«ч
нгыч:ср: .ьЗ:ясИ Мфае:Т и«в«.ь(

tу ЛчАч:ся
.в«ьЕ МДЗь:ьЗТ( эу ПЗяВвЗТч«ь?у

ду

Т«:вЗ я(я .:в
u
(яХв ят ВчЗвч« аЗчин:ь«(еч: нчХе нв н:вЗвсру


звунчкоТанчпаВунДвсУоТтачкилВлвчР
о
тЗяяЦчУочокутЗдл«всУоТчяуелнлР

НСысв С.ьть:Т йвиь(Тсвн:яЕ :Сивычн:«чссрч аЗячйрФ С.ЗСасчсяч я
ЗьтС.ЗСасчсяч яс–вЗйьЦяяЕ т«С.в«в«
н:Зв«у o:в авиВв:в«.ь . ЗьХв:ч «
н:ьЗАя: .(ьннь: сьи ь«:вЗн.в« н:Зь:чВяч«уРудаеуояоУЗВа«ляеилввспоелЦяеап
о
РукичеловсуЦакя
в
Вр аЗвюя:ь(я йсвВв н:я:в:«вЗчся« в аЗяЗвичу эч«юьн сь С(яЦч тяйьЕ
я :ь. я :вюч:не авюя:ь:Т н:Звю.я в нсчВваьичЕ йвЗвтч я ХчтСичЗы
свй тяйсчй
«чнч(Тчу 6ь. «в:Е :чйь сьАчВв СЗв.ь нчВвисе
»

вХЗьт тяйр « Зьтср: «яиь:
ян.Снн:«ьу Вр авар:ьчйне сьСюя:Тне «яич:ТЕ юС«н:«в«ь:Т я н(рАь:Т
йсвВвВЗьссвн:Т p:вВв вХЗьтьу пь я сч :в(Т.в чВвЕ ь (гХвВв иЗСВвВв
:Сивычн:«чссвВв вХЗьтьу

звнйв:Зя:ч сь З
чаЗвиС.Цяя .ьЗ:ясЕ –в:вЗьХв:рЕ я((гн:ЗьЦяя .
н:я:ьйу Днч вся ЗьтсрчЕ св «нч вся
»

тяйсячу )пьч:не «Зчйе сь «ятСь(ятьЦяг
вХЗьтв«у —ч(Т p:вВв p:ьаь
»

нвтиь:Т ачЗ«яюср« «ятСь(Тср« вХЗьт
»

.ьЗ:яс.СЕ
сч иь«ье ся.ь.я: .вййчс:ьЗяч«?у

овсчюсвЕ авp:ьй ВвЗьтив н(выс
чч ивХЗь:Тне ив нчЗиЦь юя:ь:ч(еЕ :ь.
.ь. н(в«в
»

p:в (яАТ сч.вч ВЗь–яючн.вч в:вХЗьычсяч Хв(ТАвВв нйрн(ьу Дв:
авp:вйС
u
:в авp:р йсвВв.Зь:св янаЗь«(ег:Е ивав(сег:Е ар:ьенТ сь«:я
сСысвч н(в«ву

эч«юьн йр н «ьйя авВв«вЗяй вХ висвй ят тяйся: н:я:в:«вЗчся«у o:в
М
Жч(ье ХчЗчть( эу Oнчсясьу

МеуТс
о
Ру

ДрЗьтя:ч(Тсвч ю:чсяч н:я:в:«вЗчсяе Сюя:ч(чйу

лу

ДвнаЗяе:яч нвичЗыьсяе я нйрн(ь н:я:в:«вЗчсяеу

ду

фаЗчич(чсяч йвиь(Тсвн:ч«у

му

фаЗчич(чсяч :Сивычн:«чсср: нЗчин:« я ЗьХв:ь сьи (ч.няючн.яй
тсьючсячй сч.в:вЗр: н(в«у

Пу

фХвХКчсяч ав(Сючсср:
н«чичся«у

Уу

Др«виру

)hюя:ч(Т ЗьХв:ьч: С ивн.яЕ в:йчюье йвиь(Тсвн:я я :Звар Ц«ч:срйя
йьЗ.чЗьйяЕ ич:я сь йчн:ь:?

паВунДваяеч
о
ючвляелечХляЦуро
»

(чся«в вХ:виеЕ вХнраьч:Е аЗясь.Зр(ьнТЕ н:вя:Е
ЗьнаСн:я(янТу эвссв«Е (чся«ву
ВчкЗунДвур

»

нчЗчХЗвйЕ Хч(рйЕ тв(в:вй
з
ЗВчунДвур

»

:яАясчу


Жч(ье ХчЗчть
»
Ду

зви йвяй в.свй

зЗясь.Зр(ьнТ нсчВвйЕ
u

оу

6вюсв нчЗчХЗвйу
»
Ду

Нь аСАян:р: «ч:.ь:
»

оу

эсчысвг .ь«йв«

ЛьнаСн:я(янТ .ян:я
»

оу

Жч(в« Хь:Звйв«у
»

Ду

к н:вя: ХчЗчть
»
оу

Д нвссв« :яАясчЕ
u

оу
»
Ту

к ВвЗе: нсчыяс.я
»

Ду

Д тв(
в:вй вВсчу
»
Ду

Т тьЗеЕ (чся«в

фХ:вие .ЗСВвйЕ
u

оу

фХнраьч: «ч:.я
»

оу

Нв«рй нчЗчХЗвй
у
»
Д


ф(яЦч:«вЗчсяе
»

аЗясь.Зр(ьнТЕ вХ:виеЕ вХнраьч:у

oая:ч:р
»

аСАян:р:Е нсчысвгу

Вч:ь–вЗр
»

Хч(в« Хь:Звйв«Е ВвЗе: нсчыяс.я « тв(в:вй вВсчЕ св«рй
нчЗчХЗвйу

эЗь«счсяч
»

:
вюсв нчЗчХЗвйу

) «нч авйч:р ич(ьг:не аЗейв « :ч.н:ч?

ВсиаВо
)ич(ьг: ич:я?И тяйь

)« p:вй н:я:в:«вЗчсяя?

»

ав.в«Е нвсЕ :яАясьЕ
(чсТЕ висв:вссвн:Ту(аТанвчелнДвсРопуелтчуноьтудаеуояонлЦячХляЦчпоквуХлвчлп.й
о
Ру

оь«йь
»

ав(вньЕ вХАя«.ь ав .Зьгу

лу

зЗясь.Зр(ьнТ
»

)тсь
ючсяч аЗян:ь«.я
»
юС:Т
u
юС:Т?

ду

Жь:Звйь
»

:чнТйь н .ян:ейяу

му

эчЗчХЗеср«
»

нчЗв
u
Хч(р« н Х(чн.вйу

ЗтчплтвсРоТлтлХлвДоиаТтаяаиоиоУаВлоувунчкуояечУаеиатлвчр
о
Ру

э(в«ь .ь.в« йвиь(Тсвн:я «н:Зчюьг:не юьКчЕ ь .ь.в« Зчыч[ звючйС[

лу

оь.вч тсьючсяч аЗяиьг: вХЗьтС тяйр н(в«ь .яс
чн:ч:яючн.в«
йвиь(Тсвн:я[

ду

оь.вч тсьючсяч яйчч: йч:ь–вЗь М« тв(в:вй вВсч([ эяй«в( нв(сЦь
»

:ча(ьЕ
н«ч:ьЕ ыятсяу o:в сч тяйся« вХЗьтЕ :ь. .ь. сч нвВЗч«ьч:Е ь (яАТ вн«чКьч:у

му

оь.в«в тсьючсяч н(в«ь МЗьнаСн:я(янТ([ Oиясн:«чссвч « .ясчн:ч:яючн.в«
йвиь(Тсвн:я вХ
втсьюьч: ыятсТЕ и«яычсячу ЧичнТ ясвч тсьючсяч
»

нвс(я«вн:ТЕ нав.в«н:«ячЕ йчЗ:«ье .Зьнв:ьу

Пу

звючйС тяйь :ь. (гХя: ХчЗчтСЕ :ь. чч С.ЗьАьч:[ зв:вйС ю:в всь Хч(ьЕ
.ь. я ньйь тяйьу

Уу

]:в «р йвыч:ч н.ьть:Т вХ вХЗьтч тяйрЕ нвтиьссвй авp:вй[ )нйу «рАч?
Паяеуинлв
члочяеатчРовуоаяваилоа(З(лвчР
о

РуоьЗ:вю.я н Зьтсрй ав.Зр:ячйИ «вЗнЕ Ач(.Е наяю.яЕ АчЗн:ТЕ «вн. я :уиу

Чь.Зр« В(ьтьЕ сСысв аЗя.внсС:Тне . .ьЗ:вю.ч я сь внсв«ч ьннвЦяьЦя«
нвтиь:Т н(в«чнсСг .ьЗ:я
с.Су ЧичнТ ЗьХв:ьч: .ясчн:ч:яючн.ье нян:чйь
у

лу

Дь:ьЕ нйвючссье и
С:ьйяу

звсг:ь:Т «ь:СЕ ть.Зр« В(ьтьЕ я нвтиь:Т н(в«чнсСг .ьЗ:яс.Су ЧичнТ
ЗьХв:ьч: нян:чйь вХвсесяеуПаяеуинлвчлотуяяЦуку
о
о
вуоаяваилопЗксЦунДваПаоТтачкилВлвчр
о
овйавтя:вЗЕ нвюясее аТчнСЕ нвтиьч: .ь.Сг
u
:в .ьЗ:яс.СЕ авЗ:Зч:
ачЗнвсьыьу МДЗчйчсь Ввиь( зу к ]ь
«.в«н.вВвЕ МоьЗ:яс.я н «рн:ь«.я(Е
МПсвй(Е МЖьХь
u
sВь( Ву зу ВСнвЗВн.вВвЕ МоьЗсь«ь( ыя«в:ср:( оу эчс
u
эьсньЕ
Мtче Чяйр( я Мtче Дчнср( Ту зЗв.в–Тч«ь я йсвВяч иЗСВяч йСтр.ь(Тсрч
аЗвят«чичсяе авн(Сыь: Зьт«я:яг ьСияь(Тсв« нян:чйру )эйу аЗя(вычсяч !
л?у


эдтукокиЗ
ЦуочнчодЗЦис
о
Нч :в(Т.в н(в«вЕ св я .ьыиье ХС.«ь я .ьыир« т«С. «ртр«ьг: н«вя
аЗчин:ь«(чсяеЕ нвтиьг: Зьтср« pйвЦявсь(Тср« сьн:Зв«у эв т«С.ьйя н«етьс
Цч(р« Зеи ваЗчич(чся«И Зв.вюСКя«Е юян:р«Е «рнв.я«Е ВСн:в«/

оь.в« т«С.И :в(н:р« я(я :вс.я«[ Дрнв.я« я(я сят.я«
[ 9чиЗр«Е
н.Звйср«Е Х(ьВвсЗь«ср«Е йвиср«[ к :ь. иь(ччу Чьиь«ье «ваЗвнрЕ ич:я
(чВ.в нйвВС: МС«яич:Т( т«С. я нвтиь:Т чВв вХЗьту


эдтукояна«ваПаокиЗЦу
о
o:в йвыч: Хр:Т :вав:Е .ьАч(ТЕ н.Зяа нсчВь ави свВьйяу ]:вХр
ваянь:Т :ь.в« т«С.Е йвысв янав(Ттв«ь:Т «ваЗвн
р аЗчириСКчВв СаЗьысчсяеу
Т чКч йвысв «навйся:Т я ваянь:Т сьн:ЗвчсячЕ .в:вЗвч н«етьсв н p:яй
т«С.вйЕ ачЗчиь:Т –вЗйСЕ «втЗьн:Е Ц«ч: т«С.ьу


эдтуевурокуВуХу)оЗПуВуеДокиЗЦочнчодЗЦиЗ
о
Днч аЗчириСКяч СаЗьысчсяе йвысв «рав(се:Т сьвХвЗв:
»

ят ся:
(чВ.в нич(ь:Т яс
:чЗчнсрч тьВьи.яу Ввысв нвтиь«ь:Т н(в«чнсрч вХЗьтр
тьаь:в« я «.Снв«у фючсТ ав
u
ЗьтсвйС аь:сС: нвнсв«р« ХвЗ я йьн(е:ьЕ
.в:вЗрч « счй Зьн:С:Е .(ч«.яч авю.я :вав(е я счысрч Ц«ч:.я «ч:ЗчсяЦру
Днавйся:ч ваяньсяч аьЗ–гйчЗср: .вйавтяЦя«
»

p:в «рнв.ье авpтяеу Т
.ь.
в:(яюьг:не «.Снр нач(вВв авйяивЗь я нач(вВв еХ(в.ьЕ н«чычВв аяЗвВь я
н«чычВв :(чХьу

o:в СаЗьысчсяч иьч: «втйвысвн:Т Зьт«я:яе «нч: ЗчаЗчтчс:ь:я«ср:
нян:чйузяяа«чуечивсло«лТаХЦч
о
Ньтр«ьч:не .ь.ье
u
(яХв :чйьЕ сьаЗяйчЗЕ МГчн(у пч:я ив(ыср «навйся:Т
я
тьаянь:Т .ь. йвысв Хв(ТАч н(в«Е н«етьсср: н p:в« :чйв«у Двтйвысрч
«ьЗяьс:р :чйИ ивйЕ .ься.С(рЕ .внйвнЕ С(яЦьЕ ЛвиясьЕ вХяиь/ЗаВдатоаТтлВлнлвчР
о
):ьЗь.:чЗян:я.ь аЗчийч:ь?

Гян: ).ь.в«[?
»

тч(чср«Е йв(вив«Е нвЗ«ьсср«Е тьнв:Ая«Е внчсся«/


ПаХчвчелнД
о
пьср :З
я н(в«ь )сьаЗяйчЗЕ .в:
»

нсчыяс.ь
»

ичЗч«в?Е я сСысв
аЗяиСйь:Т .ь. йвысв Хв(ТАч аЗчи(вычся«Е « .ьыивй ят .в:вЗр: Хр(я Хр
янав(Ттв«ьср «нч :Зя н(в«ьу


ПаяеуинлвчлояЦукаЦоТаоЦутеупоЗтаТТуй
о
кт .в(вир ХчЗч:не счн.в(Т.в .ьЗ: я ав сяй аЗяиСйр«ьч:не н.ьт.ьу


фПт
уояаоянаиап
о
гй

ПалВчвчйоо
о
пьч:не и«ь н(в«ьЕ сьаЗяйчЗЕ .вЗв«ь
u
аЗясЦчнньЕ я СюьКяйне
аЗчи(ьВьч:не « :ч.н:ч p:я и«ь н(в«ь нвчияся:Ту

цй

юавяетЗчтаиувчлокуПуВЦчйо
о
зчЗ«р« p:ьа .всн:ЗСяЗв«ьсяе тьВьи.я
»

p:в в:н:Зьсчсячу зЗчийч:С
иьч:не вючсТ :вюсвч ваЗчич(чсячЕ вс ва
янр«ьч:не :ь.Е н(в«св «яичсср«
«ачЗ«рчу Д:вЗье вачЗьЦяе
»

ьннвЦяьЦяе я нЗь«счсячу 6Зч:Те
»

ть«чЗАьгКье
йч:ь–вЗьу ]ч:«чЗ:ье )счвХеть:ч(Тсье?
»

вХ(чюТ :ьясн:«чссвч ваЗчич(чсяч
аЗчийч:ь « йь.няйь(Тсв аЗя«(ч.ь:ч(ТсСг –вЗйСу

»й

ыуТчяувчлончплтчЦуй
о
ГяйчЗя.
»

p:в

ьсВ(я«н.я« «ьЗяьс: вЗВьсятв«ьссв« я Сть.всчссв«
сч(чаяЦру зчЗ«ье н:Зв.ь нвичЗыя: С.ьтьсяч сь ВчЗвеу Дв «:вЗв« иьсь чВв
:ьЗь.:чЗян:я.ьЕ « :Зч:Тч« я юч:«чЗ:в« н:Зв.ь: внСКчн:«(еч:не Зчь(ятьЦяе
н.ьтСчйвВвЕ ь ае:ье н:Зв.ь аЗчисьтсьючсь и(е аве«(чсяе .всчюсв
ВвЕ сьЗвюя:в
p.н:Зь«ьВьс:свВв pая:ч:ьу Двтйвычс я иЗСВв« «ьЗяьс:И ачЗ«ье н:Зв.ь
»

вХЗьт ВчЗвеЕ «:вЗье
»

Зчь(ятьЦяе н.ьтСчйвВвЕ :Зч:Те я юч:«чЗ:ье
»

Зчь.Цяе
аЗянС:н:«СгКя:Е ае:ье
»

.всчюср« pая:ч:у


дктелра:ьвЗеуХьвчХмЦлЦа
в
в
пЗакукВактЗнвлкв.кВЦуП
в
в
эЦ(вСкУе
в
з.ЦВукзм:ЗрвлквСЦч(
в
эевЗоктвЦлвл:ЗаЦтеыаЦвзХмеП
в
фуЦгЦостеылХьвЗеуХьвчХмЦлЦаП
в
пч:я вючсТ Хрн:Зв в«(ьич«ьг: «рАчваяньссв« :ч:ся.в«у фнвХчссв
яс:чЗчнсв авирн.я«ь:Т .всчюср« pая:ч:
»

чй.вч ав нйрн(СЕ аьЗвия«свч
н(в«ву
о


ыуТчяувчло рТавяЦчУ:ояечУаиоТаояУлплй
о
Д
p:я: н:я:ь: юч:рЗч н:Зв.яу зчЗ«ье
»

(гХвч нСКчн:«я:ч(ТсвчЕ «:вЗье
»

аЗчийч: я ич«н:«яч я(я аЗятсь.Е :Зч:Те
»

аЗчи(вычсячЕ юч:«чЗ:ье
»

висв
н(в«в
u
я:вВЕ «рЗьычссвч (гХв« юьн:Тг Зчюяу

)кт ич:н.я: ЗьХв:?


йеуактЦП
в
в
цлЦвВЦтрмЦеП
в
юкчв:лЦиСкв«Цак.ХзкТовЦВе.рнлП
в
пеЗетЦП
в
в
ввввввввввввввввввввв
»ТВЦзрП
в
цлкв«у:гЦС:оП
в
:ваЦиСквсгЦС:о(вЦЗокеоЗнвВетЦев«нолЦП
в
«ЦтрП
в
в

ПакВувчлоелЦяеаиояокуВуввспоАпа«чавунДвспо»авап
о
пьч:не виясь.в«р« сьХвЗ н(в« и(е нвтиьсяе Зьтср: ав
pйвЦявсь(ТсвйС –всС :ч.н:в«у

РзеотХьвоеаЗо
в

фХЗьтрИ енср«
Е нчЗиЦчЕ ьсВч(Е тьян.Зя(янТЕ авЦч(С«Е «чнсь?у

пеЗетХьвоеаЗо
в
фХЗьтрИ ня(ьЕ аЗчвив(чсяч аЗвн:Зьсн:«ьЕ ав(ч:Е ачсячЕ ьаач:я:Е
pЗСияЦяеЕ йьсяе «ч(яюяеЕ ичсТВя?у

юечлХьвоеаЗо
в
зчЗнвсьыяИ ваьнср« Сйся.Е аЗвн:в« ВчЗв«Е и«в«ся.у фХЗьтрИ аьичсячЕ
«виьЕ нСйчЗ.яЕ вВ
всТЕ (СсьЕ Вьир?у
в
фукЗ:зХьвоеаЗо
в
фХЗьтрИ .С(Т: :ч(ьЕ pйвЦяяЕ н:ЗьиьсяеЕ :ь«сь ЗвыичсяеЕ Ц«ч:Е .Зьнв:ь?у

»еыктрлХьвоеаЗо
в
фХЗьтрИ «втЗьн:Е нйчЗ:ТЕ –ь:ь(ятйЕ виясвючн:«вЕ вХсяКьсячЕ счйв:ьЕ
н(чав:ьЕ :в(виЕ :еычн:ТЕ счаЗяе:ср« тьаь:?у

oйвЦявсь(Тсв
u
нйрн(в«ье ив
йясьс:ь вЗВьсятСч: нчйьс:я.СЕ
йвЗ–в(вВягЕ няс:ь.нянЕ н:я(Ту


Днч p:я СаЗьысчсяеЕ навнвХн:«СгКяч Зьт«я:яг йрА(чсяеЕ нчснвЗя.яЕ
«ввХЗьычсяе е янав(ТтСг сь СЗв.ь: ЗСнн.вВв етр.ьу o:я СаЗьысчсяе
е«(ег:не я авиВв:в«я:ч(Тсв« ЗьХв:в« . нвтиьсяг :ч.н:ьЕ я навнв
Хвй
нвтиьсяе :ч.н:ьу

зЗя ятСючсяя (гХв« :чйр ав Зьт«я:яг Зчюя йр ЗьХв:ьчй ав
н(чиСгКчйС а(ьсСИ

Ру

Жьть иьсср:Ф

лу

звиХвЗ аЗяйчЗв« ят :Сивычн:«чсср: аЗвят«чичся«Ф

ду

кт(вычсяч ав :чйчФ

му

эвюясчсяч )ВЗСаав«ье ЗьХв:ь?Ф

Пу

эвюясчсяч )ясия«яиСь(Тсье ЗьХв:ь?у

Знувотуда
есоТаоелпло Затетле:
о
Ру

Д начЦяь(Тсв« :ч:Зьия и(е авиВв:в«.я . нвюясчсяей нвтиьч:не Хьть
иьсср: ав :чйч )н(в«ь я н(в«внвюч:ьсяе
u
:ьЗь.:чЗян:я.яИ В(ьтьЕ
ВСХрЕ свнЕ ХЗв«яЕ ЗчнсяЦрЕ –яВСЗьЕ ЗС.яЕ «тВ(еиЕ С(рХ.ь?у

лу

эьйвн:ве:ч(Тср« авиХвЗ аЗяйчЗв«Е нвв:«ч:н:«СгКя:
:чйчЕ ят
:Сивычн:«чссв« (я:чЗь:СЗру фХеть:ч(Тсвч аЗвю:чсяч «н(С: «нч:
сьаяньсср: авЗ:Зч:в«у

ду

Ньаяньсяч ят(вычсяе Мф:чЦ я нрс( ав ав«чн:я МэСиТХь юч(в«ч.ь(
Ву 7в(в:в«ьЕ « :ч.н: .в:вЗвВв «.(гючсь авЗ:Зч:сье
:ьЗь.:чЗян:я.ьу

му

эвюясчсяч ав .ьЗ:ясч зу УьХьЗв«ь МВ
я(ь(
н вХеть:ч(Тсв«
Зч–(ч.няч« ЗьХв:


Пу

эвюясчсяч
u
ь«:вавЗ:Зч:у

Уу

эвюясчсяч ав аТчнч Ву зу ВСнвЗВн.вВв МЖьХь
u
sВь(у hюьКяйне сч
Вв«вЗя:не сьт«ьсяч аТчнру пьч:не Сн:ьсв«.ь сь ваяньсяч ВчЗвеу

цу

ксия«яиСь(Тсрч тьиьсяеу эьйвн:ве:ч(Тсье ЗьХв:ь н .ьЗ:ясьйя
u
авЗ:Зч:ьйя
у

»у

hЗв.
u
Зч–(ч.няеу эЗь«ся:ч(Тсье :ьЗь.:чЗян:я.ь йСын.вВв я
ычсн.вВв авЗ:Зч:в«у

Ру

эЗь«ся:ч(Тсье :ьЗь.:чЗян:я.ь авЗ:Зч:в«

эу ГС.вйн.в« я эу пЗьВвйяЗв«в« )Ту эчЗв«ь?у

РЗу
hЗв.
u
ть.Зча(чсяч М6ь«сь –ьйя(Тср: авЗ:Зч:в«(у

РРу
hЗв.
u
Зч–(ч.няеу фаяньсяч авЗ:Зч:в« Ту
эу зСА.ясьЕ НуДу ПвВв(еЕ
НуТу Нч.Зьнв«ьу

Рлу

эвюясчсяч ав .ьЗ:ясч МДЗь:ьЗТ(у звтяЦяе «внаЗяе:яеу

Рду

hЗв.
u
Зч–(ч.няеу зня:в(вВяючн.я« авЗ:Зч:у

?
йо(чуПваяечЦу
о
зЗя ятСючсяя (гХв« :чйр ав Зьт«я:яг Зчюя нсьюь(ь нвтиьч:не Хьть
u

авиХяЗьч:не :чйь:яючн.ье (ч.ня.ьу

Чьаянр«ьч:не .ь. йвысв Хв(ТАч н(в«Е
н«етьсср: н :чйв«Е :ь. .ь. p:в иьч: «втйвысвн:Т «рХвЗьу ф:ЗьХь:р«ьч:не
аЗь«я(Тсвч Сав:ЗчХ(чсяч (ч.ня.я аЗя нвн:ь«(чсяя н(в«внвюч:ься« я
аЗчи(вычся« ав :чйчу зЗя вХЗьХв:.ч (ч.няючн.вВв йь:чЗяь(ь «навйясьг:не
вЗ–вВЗь–яючн
.яч я аСс.:СьЦявссрч аЗь«я(ьу 6чйь:яючн.ье (ч.ня.ь
авн:вессв авав(сеч:не аЗя в:ЗьХв:.ч сь«р.в« сь авн(чиСгКя: СЗв.в«у
ЛчХе:ь янав(ТтСг: н(в«ьЗср« йь:чЗяь( аЗя ЗьХв:ч сьи Зьтсрйя «яиьйя
нвюясчся«у


э(чиСгКя« вХеть:ч(Тср« p:ьа
»

p:в авиХвЗ вХЗьтЦв« ят
:Сивы
чн:«чссв« (я:чЗь:СЗру ЛчХе:ь тсь.вйе:не н св«рйя ь«:вЗьйяЕ н
св«рйя .сяВьйяу оьыир« в:Зр«в. тьюя:р«ьч:не «н(С:у кич: в:ХвЗ св«в«
(ч.ня.яЕ вХЗьКьч:не
в
«сяйьсяч сь няс:ь.няючн.яч .всн:ЗС.Цяяу

зв:вй йь:чЗяь( вХЗьХь:р«ьч:не сь внсв«ч :ч.н:ь и(е ят(вычсяеу
зЗя
сьаяньсяя ят(вычсяе яич: ЗьХв:ь сьи :чйь:яючн.в« (ч.ня.в«Е н:Зь:чВяч«
сьаяньсяе :ч.н:ьЕ вХеть:ч(Тсв нвтиьч:не а(ьс сь внсв«ч p:ьаср:
аЗчи(вычся«у

hюьКячне тсь.вйе:не н .ьЗ:ясьйя ав :чйчу o:в йвыч: Хр:Т авЗ:Зч:Е
яс:чЗТчЗЕ ятвХЗьычсяч ыя«в:свВвЕ ач«тьы
я :у иу Д .(ьннч авн:вессв
ич«н:«Сг: :чйь:яючн.яч «рн:ь«.яу Нь СЗв.ь: е янав(ТтСг :Сивычн:«чссрч
ь(ТХвйрЕ юя:ьг :ч.н:р
u
ваяньсяе .ьЗ:ясу Д ачЗнач.:я«ч аЗчиав(ьВьч:не
янав(Ттв«ьсяч .вйаь.:
u
иян.в« и(е аЗв«чичсяе СЗв.в«
u
аС:чАчн:«я« ав
:Сивычн:«чссрй Вь(чЗч
ейу


Нь СЗв.ь: АяЗв.в янав(ТтСч:не йСтр.ьу зЗя ятСючсяя ваяньсяе
ыя«в:ср:
u

p:в эчс
u
эьснЕ аЗя ятСючсяя ваяньсяе ич«н:«я«
»

.(ьнняючн.яч
:ьсЦр я :уиу ВСтр.ь иьч: «втйвысвн:Т ь.:я«ятяЗв«ь:Т ьСияь(Тср« .ьсь(Е
нвтиь:Т счвХрюср« н(в«чнср« вХЗьту

звиВв:в«.
ь . ньйвн:ве:ч(Тсв« ЗьХв:ч
»

p:в и(я:ч(Тср« p:ьау
ДвтЗьн:срч «втйвысвн:я СюьКя:неЕ я: аня:яючн.ье счтЗч(вн:ТЕ чКч
счХв(ТАв« .ЗСВвтвЗ сч авт«в(ег: нЗьтСЕ .ь. юьн:в аЗчиав(ьВьч:не «
СючХся.чЕ ньйяй сьаянь:Т :вЗвАя« :ч.н:у пСйьч:неЕ ю:в тьиьюь Сюя:ч(е
u
н(в«ч
нся.ь сь сьюь(Тсвй p:ьач –вЗйяЗв«ьсяе Сйчся« я сь«р.в«
:ч.н:ввХЗьтв«ьсяе ть.(гюьч:не яйчссв « ЗьнАяЗчсяя .ЗСВвтвЗьЕ
–вЗйяЗв«ьсяя (ч.няючн.в« ХьтрЕ в«(ьичсяя аЗвн:ч«Аяйя н:чйьйя
u
йвич(ейя сьаяньсяе нвюясчся«у

звю:я «нчВиь СюьКячне сч тсьг:Е .ь. сьюь:Т я .ь.
ть.всюя:Т
нвюясчсячу звp:вйС сСысв иь«ь:Т вХЗьтЦр
»

н:чйрЕ вавЗсрч н(в«ьу

6ь.ыч счвХ:вияйь нв«йчн:сье ЗьХв:ь сьи нвюясчсячйЕ .вВиь «чнТ .(ьнн
нвн:ь«(еч: а(ьс я авиХяЗьч: счвХ:вияйСг (ч.ня.Су фХЗьХв:.ь нвюясчсяе
«чич:не ав н:чйч 6
»

ф
»

6
»

Oу Ньаяньсяч
:ч.н:ьЕ вХЗьХв:.ь ЗчтС(Т:ь:в«Е
сьаяньсяч ачЗчЗьХв:ьссвВв :ч.н:ьу

к аЗя ньйвн:ве:ч(Тсв« ЗьХв:ч p:ь н:чйь авиичЗыя«ьч:неу hюьКячне
ньйя нвн:ь«(ег: а(ьс сь внсв«ч oзЕ авиХяЗьг: (ч.ня.С я :в(Т.в ав:вй
аяАС: нвюясчсяч сь ючЗсв«я.чу Всв« аЗвюя:р«ьч:не ючЗсв«я.Е

ич(ьг:не
тьйчюьсяеу hючся. нсв«ь ачЗчаянр«ьч: :ч.н: н Сюч:вй тьйчюься«у Нв я p:в
чКч сч «нчу звн(ч .ьыив« ньйвн:ве:ч(Тсв« ЗьХв:р аЗв«вия:не СЗв.
u
Зч–(ч.няеЕ Вич вХнСыиьг:не я тьюя:р«ьг:не ЗьХв:р СюьКя:неЕ в:йчюьг:не
Снач:я я ЗьтХяЗьг:не вАяХ.яу

OКч вись

аЗвХ(чйь аЗя нвтиьсяя :ч.н:ь
»

p:в счавн(чив«ь:ч(Тсвн:Т «
ят(вычсяяу звp:вйС сь ачЗ«яюсвй p:ьач авиВв:в«.я . нвюясчсяг авиЗвХсв
в:ЗьХь:р«ьч:не а(ьсЕ аЗяючй а(ьс н(выср«Е ь.Цчс:яЗСч:не «сяйьсяч сь :вйЕ
ю:в йь:чЗяь( ив(ычс ят(ьВь:Тне авн(чив«ь:ч(Тсву Вр н
вн:ь«(ечй Зьтсрч
а(ьсрИ аЗвн:рчЕ н(высрчЕ «ваЗвнсрчЕ Ця:ь:срчЕ сь внсв«ч oзу фХеть:ч(Тсв
йсвВв Сн:св ачЗчн.ьтр«ьчйЕ Сюяйне нян:чйь:ятяЗв«ь:Т йь:чЗяь(Е нвн:ь«(е:Т
:чтянср« а(ьсу Днч p:в навнвХн:«Сч: –вЗйяЗв«ьсяг ясычсчЗсвВв
йрА(чсяеу Д ачЗнач.:я«ч аЗчиав(
ьВьч:не вХСючсяч нвтиьсяг аЗчтчс:ьЦя«Е
ь :ь.ыч аЗв«чичсяч СЗв.в«
»

аЗчтчс:ьЦя«у

Нь СЗв.ь: (я:чЗь:СЗр вХЗьКьч:не «сяйьсяч сь –ЗьВйчс:р :ч.н:ьЕ
нвв:«ч:н:«СгКяч ятСюьчйрй :чйьй сь СЗв.ь: Зьт«я:яе Зчюяу НьаЗяйчЗЕ аЗя
ятСючсяя ваяньсяе ич«н:«я« Зьннйь:Зя«ьч:не

:ьсчЦ ХьХСА.я я —рВьс.ь
)ав«чн:Т Ву ПвЗТ.вВв Мпч:н:«в(?у

УвЗвАяй навнвХвй ь.:я«ятьЦяя .Зчь:я«свВв сьюь(ьЕ Зьт«я:яе
вХЗьтсвВв йрА(чсяе я Сйчсяе «внаЗясяйь:Т :Сивычн:«чссвч аЗвят«чичсяч
е«(еч:не авнчКчсяч «рн:ь«вюсвВв ть(ьу зв:вй СюьКячне « Сн:св« я(я
аянТй
чссв« –вЗйч Зьнн.ьтр«ьг: вХ С«яичссвйу hюьКячне ньйя «рав(сег:
ЗянСс.яЕ н«етьссрч н Зьтсрйя :чйьйяу o:в я ач«тьысрч тьЗянв«.яЕ я
ятвХЗьычсяч .вн:гйь я(я яс:чЗТчЗьу

]ьн:в СюьКячне аяАС: вючсТ .вЗв:.яч :ч.н:рЕ сч Сйчг: Зьт«чЗсС:Т
йрн(ТЕ авиЗвХсв ваянь:Т аЗч
ийч:у звp:вйС сь СЗв.ь: йр янав(ТтСчй
Зьтсрч СаЗьысчсяеЕ в .в:вЗр: авиЗвХсв Вв«вЗя(внТ « :Зч:Тч« юьн:я ЗьХв:ру
o:в я нчснвЗср« «в(ч«Хв(Е я ивав(счсяч н(в«внвюч:ься«Е я иваянр«ьсяч
:ч.н:ьу

П(ь«свч
»

« .ьыивй .(ьннч счвХ:вияйв «вт«ЗьКь:Тне . ятСючссв« :чйч

сь св«вй p:ьачЕ вХвВьКь:Т н(в«ьЗср« тьаьнЕ Зч–(ч.няЗв«ь:Т я аянь:Т вючсТ
йсвВв :ч.н:в«у

Нч(Тте н.ьть:ТЕ ю:в «нч ав(Сюьч:неу оьыиье св«ье :чйь
»
p
:в св«ье
(ч.ня.ьЕ св«рч .всн:ЗС.ЦяяЕ св«рч н:чйру Жр«ьч:Е ю:в ЗчХе:ьЕ :вЗвАв
вн«вя« аЗчириСКя« йь:чЗяь(Е н:ьЗь
г:не чВв янав(Ттв«ь:Т «чтичу Дьысв
ав.ьть:ТЕ Вич я .вВиь Сйчн:св янав(Ттв«ьсяч тсься« я Сйчся«Е ав(Сючсср:
Зьсччу НСысв сьСюя:Т авсяйь:Т :чйС я яичг н«вч« ЗьХв:ру ф ючй я и(е
ючВв :р нвтиьчАТ :ч.н:[ ]:в :р :вючАТ Зьнн.ьть:Т юя:ь:ч(г[ ]:в ачЗ«яюсвЕ
ю:в

«:вЗяюсвЕ ь ю:в «ввХКч йвысв ваСн:я:Т[

ЛьХв:ь «чич:не я нв т«С.вйЕ я нв н(в«вйЕ я н аЗчи(вычсячйу
фХвВьКчсяч св«рйя :чвЗч:яючн.яйя тсьсяейя навнвХн:«Сч: нвтиьсяг Хв(чч
яс:чЗчнср: ЗьХв:у o:в я аве«(чсяч « :ч.н:ь: аЗяюьн:ср: я иччаЗяюьн:ср:
вХвЗв:в«Е я ви
свнвн:ь«ср: аЗчи(вычся«Е я нясвсяйв«Е я :у иу

зЗв«чЗ.ь ЗчтС(Т:ь:в« ЗьХв:р аЗв«вия:не аЗя сьаяньсяя нвюясчся«Е
ят(вычся«Е тьйч:в. « .(ьннсСг Вьтч:Су ГСюАяч ЗьХв:р
тьсяйьг: авюч:свч
йчн:в

сь н:чси
ч

МзЗвХь ачЗь(у

эьйрйя н(высрйя и(е ич:ч« вн:ьг:не нвюясчся
е
»

ЗьннСыичсяеу
hйч:Т ив.ьтр«ь:ТЕ ич(ь:Т «р«вир
»

вючсТ «ьысвч СйчсячЕ авp:вйС сь
начЦяь(Тср: тьсе:яе: ав аЗвВЗьййч –вЗйяЗв«ьсяе сьСюсв« вЗВьсятьЦяя
:ЗСиь йр СаЗьысечйне « Зьт«я:яя йрА(чсяеЕ «сяйьсяеЕ аьйе:яу

эян:чйьЕ ваяньссье « p:в« ЗьХв:чЕ иьч: ивн:ь
:вюсв :вЗвАяч
ЗчтС(Т:ь:р я « .(ьннь: ачиьВвВяючн.в« авиичЗы.яу h ич:ч« Зьт«я«ьч:не
С«чЗчссвн:ТЕ аве«(ег:не сь«р.я я Сйчсяе
сьаяньсяе
нвюясчся«у


НйоПТчяаЦончелтуеЗтс
о
Ру

Т(ТХч:.в«ь Лу ку ЛСнн.ье н(в«чнсвн:Ту ф: н(в«ь . н(в«чнсвн:яИ hючХу и(е
ц .(у вХКчвХЗь
тв«ь:у СЗчыичся«у
»

м
u
ч ятиуЕ н:чЗчв:яау
»

ВуИ пЗв–ьЕ лЗЗму

лу

Ня.я:ясь Oу ку ЛСнн.ье ЗчюТИ Льт«я:яч Зчюяу » .(уИ hючХу и(е
вХКчвХЗьтв«ь:у СюЗчыичся«у
»

Р
u
ч ятиуЕ н:чЗчв:яау
»

ВуИ пЗв–ьЕ лЗЗму

ду

Жч(есяс Ду зу зня:в(ясВ«ян:я.ьу
»

ВуИ t(яс:ьИ Ввн.в«н.я« аня:в(вВв
u
нвЦяь(Тср« ясн:я:С:Е лЗЗду

му

прйьЗн.я« Ву sу зЗвХ(чйр :ч.н:ввХЗьтв«ьсяе я :Сивычн:«чсср« :ч.н:
)сь йь:чЗяь(ч ЗСнн.в« аЗвтр
535

»
55

««у?у л
u
ч ятиуЕ янаЗу я ивау
»

ВуИ
oия:вЗяь( hЛээЕ лЗЗРу

Пу

Г(в«и Гу 7.в(Тсвч «в(АчХн:«ву
»

оСн:ьсь«И оь«сьЗЕ РРРПу

Уу

пч«.ясь Ту пу
Е зь:св«ь 6у Ву ЛСнн.я« етр.И hючХся.
u
аЗь.:я.Сй и(е
н:ьЗАя: .(ьннв«у
»

ВуИ ДчЗХСй
u
ВЕ лЗЗду

цу

ГТ«в«ь эу ку ЛСнн.я« етр. У .(уИ звнвХяч и(е СюьКя:неу
»

ВуИ пЗв–ьЕ
лЗЗлу

»у

оС(Тсч«яю эу ДуЕ Гь.вЦчсясь 6у зу эв«Зчйчсср« СЗв.у ]ьн:Т
3
И НьСюсв
u
аЗь.:яючн.вч авнвХяч и(
е Сюя:ч(ч«Е йч:виян:в«Е ЗС.в«вия:ч(ч«
вХЗьтв«ь:ч(Тср: СюЗчыичся«Е н:Сичс:в« ачиу СючХу ть«чичся«Е н(САь:ч(ч«
кзоу
»

Лвн:в«
»

сь
»

пвсСИ кти
u
«в Мhюя:ч(Т(Е лЗЗму

Ру

П(чХв«ь Oу tу Вч:вияючн.яч аЗвХ(чйр Сня(чсяе Зчюч«в« сьаЗь«(чссвн:я
няс:ь.нянь « А.в(чИ hючХсвч
авнвХячу
»

ПвЗТ.я«И ППзк яйу Ву ПвЗТ.вВвЕ
РР»Уу

РЗу

hЗв.я ЗСнн.вВв етр.ь « ц .(ьннчу звСЗвюсрч а(ьср )ав аЗвВЗьййч Ву Ву
ЛьтСйв«н.в«?у Ш эвн:у фу Ту tяс:янв«ь
»

Дв(ВвВЗьиИ hюя:ч(ТЕ лЗЗму

РРу

Ня.я:ясь Oу ку hЗв.я Зьт«я:яе ЗчюяИ о СючХу звнвХяг МЛСнн.ье ЗчюТу П
»

ц .(ьннр(И ц .(у
»

л
u
ч ятиуЕ н:чЗчв:яау
»

ВуИ пЗв–ьЕ лЗЗЗу

Зтчна«лвчло–ог
о
Рукичелио вучсЦаея


ВлХлтвллоТнуеДл
о
s сьЗянв«ь(ь «чючЗсчч а(ь:Тч нв А(еав«у фсв Вв(СХвч
»

ави Ц«ч: счХьу
7(еаь н АяЗв.яйя ав(ейяЕ ь «в.ЗСВ тч(чсрч ХСняс.я сь :всчсТ.я:
ся:вю.ь:у з
(ь:Тч аЗя:ь(чссвчЕ в: авень Зьн.(чАчссвчЕ ЗС.ь«ь Хв(ТАячЕ
.вЗв:.ячу з(чюя я ЗС.ь«ь С.ЗьАчср ХСняс.ьйяу Нь ВЗСия
»

Хв(ТАв«
ыч(:р« Хьс: н .ьчй.в«Е :ь.ье ыч .ь«йь яич: ав авив(Су Nч(:р«
»

Ц«ч:
нв(сЦьу Дв.ЗСВ :ь(яя авен ят Хв(ТАя: ХСнясу Чч(чср« Ц«ч: няй
«в(ятяЗСч:
:Зь«С я «нч ыя«вч сь Ччй(чу

цтнП
в

юнаЗвяЦчРовутрВ
о
sЗ.ье –С:Хв(.ь н ятвХЗьычсячй ВчЗве йС(Т:–я(Тйьу ЖьХвю.ь сь АччЕ
ХЗг.я « .ЗСасСг .(ч:.С я йсвычн:«в .ьЗйьсв«Е « .в:вЗрч .(вСс аЗеюч:
Зьтсрч «чКяу

З:чкП
в

ЗнуеДлоВнроеат«ляеи
о
o:в а(ь:Тч аЗчисьтс
ьючсв и(е Хь(в«у OКч чВв йвысв сьич:Т «
«р:висв« ичсТ я(я сь .ь.вч
u
сяХСиТ :вЗычн:«ву з(ь:Тч Ач(.в«вчЕ « счй
аЗч.Зьнсв нвюч:ьг:не :Зя Ц«ч:ьИ .вЗяюсч«р«Е нчЗр« я .Зьнср«у

РкмквРП
в

ыуяечваоТнуеДл
о
o:в а(ь:ТяЦч :ча(вч я .Зьня«вчу фсв нАя:в ят ХьЗ:ь:ьу пСйьгЕ

ю:в
Ньн:ч всв авсЗь«я:неу Нь .Зьнсвй ав(ч Зьн:С: ия.в«яссрч Ц«ч:р я (ч:ьг:
аЗч.Зьнсрч ХьХвю.яу овВиь а(ь:Тч .в(рАч:не аЗя и«яычсяяЕ :в .ьыч:неЕ ю:в
ХьХвю.я авЗ:ьг:Е ь Ц«ч:вю.я :ЗчачКС: н«вяйя (чачн:.ьйяу

»елкП
в


ЕлевчРоЦаяеИп
о
Вв« .вн:гй вючсТ еЗ.я«Е .Зь
нвюср«Е «чнч(р«у OВв йвыч: свня:Т (гХье
ич«вю.ьу 6вая. еЗ.в
u
.ЗьнсвВв Ц«ч:ь н и(яссрйя Зьн.(чАчссрйя ЗС.ь«ьйяЕ
АяЗв.яч тч(чсрч ХЗг.я н ыч(:рйя ае:сьйяу ]чЗсрч :С–(я н и(яссрй
свн.вй я «рнв.яйя .ьХ(С.ьйяу o:в: .вн:гй ХСич: нйв:Зч:Тне вючсТ
н:я(Тсву

:тнП
в
в
в
в
в
ЗнуеДлоВнродутсФвч
о
o:в: сьЗеи Хр( ивн:Сачс :в(Т.в ХвВь:рй ХьЗрАсейу Д счй вся :вия(я
сь Хь(р я аяЗру

овн:гй «рав(счс ят ивЗвВя: :.ьсч« я вючсТ .Зьня«у Нь авив(ч
ючЗчиСг:не Зьтсрч Ц«ч:ьИ няся«Е тч(чср«Е .Зьнср«Е .вЗяюсч«р«у оьыиье
ич:ь(Т .вн:гйь С.
ЗьАчсь .ЗСасв« ыч(:в« Хь:Звйв«у зв авив(С Хь:Звйь
Хв(чч .ЗСасьеу з(ь:Тч С.ЗьАчсв а(в:срй нчЗрй .вЗнч:вй н :чнТйв« я
.Зьнсрйя аСВв«.ьйя « «яич нчЗичюч.у

Днч p:в чКч Хв(ТАч
в
авиючЗ.я«ьч: .Зьнв:С вХ(ьиь:ч(ТсяЦр .вн:гйьу

Ду:мкП
в

ПЦукаХвалоТнуеДл
о
o:в а(ь:Тч
йвВ(ь Хр свня:Т н.ьтвюсье аЗясЦчннь я нв«Зчйчссье
ич«СА.ьу

ДчЗ:сее юьн:ТЕ ыч(:ьеЕ нич(ьсь ят Ач(.ьу э(в«св нв(сЦчЕ всь иьч:
:ча(ву Няысее юьн:ТЕ нясееЕ :выч Ач(.в«ьеу фсь нвтиьч: вКСКчсяч
аЗв:(ьиру Няысее юьн:Т ЗС.ь«ь
»

вЗьсыч«ьеу Нь ЗС.ь«ь: я «чЗ:сч« ю
ьн:я
ятвХЗьычср Ц«ч:р ят йч(Тюь«АчВв ХянчЗьу

s Хр н Сив«в(Тн:«ячй свня(ь p:в еЗ.вч я вЗяВясь(Тсвч а(ь:Тчу

фконП
в

юатанлияЦалоТнуеДл
о
o:в: сьЗеи и(е .вЗв(ч«ру фс нАя: ят Ач(.ь
»

.ЗьнсвВвЕ нясчВв я
ыч(:вВву ЛС.ь«ь .вЗв:.ячЕ авив( арАср«Е и(ясср«у o:в а(ь:Тч
няй«в(ятяЗСч: .Зьнв:Су овЗв(ч«ь вючсТ чВв (гХя: я сьич«ьч: сь Хь(ру

УтнП
в
6унДвалоТнуеДл
о
оьыч:неЕ а(ь:Тч ав(Сюя(внТ .Зьня«рйу s Зянв«ь(ь чВв и(е нчХеу
эАя:в всв ят нясчВв я Вв(СХвВв Ач(.ьЕ авив( АяЗв.я«у з(ь:Тч С.ЗьАчсв
ыч(:в
u
.Зьнсрйя Хьс:я.ьйяЕ .Зьнсрй
я (чс:вю.ьйя я Хв(ТАяй Хч(рй
«вЗв:ся.вйу о а(ь:Тг аЗя(ьВьч:не Вв(СХье А(еаь н :Зчйе аСАян:рйя
ачЗТейяу

РкмкП
в
в
6унДвалоТнуеДл
о
Д p:вй а(ь:Тч (гХье аЗясЦчннь йвыч: ав«:я сь Хь(у Гя–
u

вЗьсыч«р«Е
сь .ЗСыч«свй «вЗв:ся.ч .Зьня«ье ХЗвАТу Нят а(ь:Те нвн:вя: ят и«С:
Ач(.в«р: гХв.
»

Вв(СХв« я .Зьнсв«у Нь .Зьнсв«
»

и«ь Хв(ТАя: Хьс:ьу

МЦчкП
в
ЗнуеДлоВнроТтчв«ляяс
о
o:в (чВ.вчЕ «втиСАсвч я ятеК
свч а(ь:Тч нАя:в ят Вв(СХвВв Ач(.ь я
вЗВьстру звив( ЗьнАя: .Зьнсрйя Хьс:я.ьйяЕ сьавйясьгКяйя Ц«ч:р я(я
ХьХвю.яу оьыиье ич«СА.ьЕ сьич«Аье p:в а(ь:ТчЕ авюС«н:«Сч: нчХе
аЗясЦчннв«у

э:лкП
в
Зтчна«лвчло–оц
о
Рчудилолио ле учлуто ар:ьвеЗХлуму кпуи:тоВолиня


Клтвап
ат
о


Вдкумв(еулЦчЦукПв:.вЦ«еуХвдПвДт:ла:вВМсЗтклв:в»ТСч:ткПя

фачЗС МЛСн(ьс я Ггийя(ь( йр ятСюь(я сь СЗв.ь: йСтр.ь(Тсв«
(я:чЗь:СЗру Всч вючсТ авсЗь«я(не МВьЗА ]чЗсвйвЗь(у


s аЗчин:ь«я(ь нчХч ]чЗсвйвЗь йь(чсТ.яйЕ :в(н:рйЕ счС.(гыяй
юч(в«чю.вйу оЗСВ(вч (яЦвЕ

вн:Зр« свнЕ ВСн:рч ХЗв«я авю:я ть.Зр«ьг:
«ьня(Т.в«рч В(ьтьу овЗв:.яч «в(внр в.ЗСыьг: (рнясС сь йь.СА.чу
п(яссСгЕ нчиСгЕ «в(АчХсСг ХвЗвиС ]чЗсвйвЗь счнС: н(СВяу


Дв(АчХся. яич: йь(чсТ.яйя Аьы.ьйяЕ ачЗч«ь(я«ьенТ н висв« свВя сь
иЗСВСгу ГяЦв .ьЗ(я.ь сь:
йСЗчсвЕ «тВ(еи :я:Зр« я т(в«у


]чЗсвйвЗ вич: « ючЗср« ив ав(ь а(ьК н Хв(ТАяй .ьагАвсвй я
Хв(ТАяйя ЗС.ь«ьйяу Вь(чсТ.ье нчЗье Аьавю.ь сь Вв(в«ч авн:вессв
н.в(Ття:у

цтнвюП
в
ТутФоКлтвапату
о
h .ьЗ(я.ь .ЗСВ(вчЕ нчЗТчтсвчЕ нвнЗчив:вючссвч я С«чЗчссвч (яЦву
УйСЗр
« (вХЕ нчЗия:в ни«ясС:рч ХЗв«яЕ :я:Зрч В(ьть я т(в« «тВ(еиЕ СнйчА.ь
аЗеюч:не « Хч(р: Снь:у Дв(АчХся. сят.вВв Звн:ьЕ .Зча.вВв н(вычсяеу фс
в:иьч: юч:.яч аЗя.ьтр я нйч(в йьЗАяЗСч:у ]чЗсвйвЗ «нчй СВЗвыьч:Е св
ся.:в сч Хвя:не p:я: СВЗвтуДв(АчХся. вич: «
АяЗв.яч АьЗв«ьЗрЕ Х(чн:еКя« Ач(.в«р« .ь–:ьс н
АяЗв.яйя ЗС.ь«ьйяЕ сь Вв(в«ч
»

юь(йь н ачЗвйу


П(яс.ч « йСтр.ч Сиь(внТ ачЗчиь:Т :в «ачюь:(чсячЕ .в:вЗвч :вюч:
аЗвят«чн:я ]чЗсвйвЗ сь в.ЗСыьгКя:у Дв(АчХся. арыя:неЕ св йр
авсяйьчйЕ ю:в p:в «нчВв (яАТ .ьЗ(я.у

э
:лкв)П
в

Зтчна«лвчло–»
о
ЗнувотудаесояаокиЗЦаиспчоятлВяеиупчоУЗВа«ляеилвваРо
чкадтукчелнДваяеч
о
НоЦнуяя
о
Ч«С.вавиЗьыь:ч(Тсрч н(в«ьу


7яаеКяч т«С.яу

) Мпч:н.я« ь(ТХвй( зу ]ь«.в«н.вВвЕ МоьЗсь«ь( ыя«в:ср:( эчс
u
эьснь?у


зв(свюсв« авЗв« « Хв(в:св« В(САя

]С:Т н(рАсвЕ

ХчнАСйсв АСЗАь: .ьйрАяу

фПв«ктрчЦло
в
в


ПЗесС( ВЗвй счыиьссвЕ сьвХСй
»


sЗвн:ср« СиьЗ я ВС( аЗв:еыср«у

Т ав:вй аЗвсчнне (чВ.я« АСйЕ

6вЗва(я«р«Е Зьивн:ср« я «(ьыср«у

пвыиТ АСйч( счВЗвй.вЕ сьЗьнач«Е

зв(я«ье и«вЗ я .ЗрАС ивйьЕ

7чав:вй нйяЗее ХС«ср« Всч«


э «р
нв:р нвЗ«ь«АчВвне ВЗвйьу

РПвдкумкаП
в
Ч«чся: я нйчч:неЕ

эв(ся:неЕ «чнч(в (Тч:не

пя.я«Е (чнсв« ЗСючч.
»

э«вч«в(Тср« йь(ТюяА.ьИ

]СЗ(г
u
ыСЗ(ТЕ

]СЗ(г
u
ыСЗ(Ту

Ч«чся: я нйчч:неу

к p:в ыя«вч счнч:не

пь(ч.в « тч(чсв« :яАяЕ

овЗсян:в« В(САяИ

]СЗ(г
u
ыСЗ(ТЕ

]СЗ(г
u
ыСЗ(Ту

пП
в
фкчелЗа:ь
в

оС
u

u
Зч
u
.СЕ .С
u

u
Зч
u
.СB

OКч авнаь:Т Хр .ьач(Т.СЕ

Вь(чсТ.в ав«вЗвюь:ТнеЕ

к нсв«ь Хьг
u
Хь«у

Нв вияс нв(счюср« тьеЦ

У«ь:ьч: аЗейв ть свнЕ

Ув:вюч: я Кч.вюч:неИ

u

Т сСЕ «н:ь«ь«у

УПвф:ч
в

ЧС
u
тС
u
тС
»

зв( «сятС/

s ав(тС ав ав:в(.С

Д Ввн:я . ючЗсвйС .Зг
ю.С/

ЧрЕ .ь. ыьЗ.вЕ тС
u
тС
u
тСЕ

Т:Е .ь. ючАч:не « В(ьтСB

Нь .(ччс.ч сь н:в(ч

оьа(е н(ьи.вВв ыч(чу

Чр
u
трЕ йь(Тюя.Е p:в ю:в[B

Дте(Е н(ять(Е ь йсч
u
:в ю:в[B

зв(чюС н.вЗч« « в.вА.в
»

6ьй ть ч(.в« сь ивЗвы.ч

ВсвВв .вЗвюч. в: ирсТу

птрсТB

РПв(еулХь
в

ГоЦнуяя
о
ВСт
р.ь(Тсвн:Т н(в«ьу

эвсвЗсрч нвВ(ьнсрчу

)«ь(ТнЕ Звйьсн?


sЕ Хч(внсчыср«Е ачюь(Тср« ХСХчсюя.
u
(ьсирАЕ

7СЗАС « н«в« ючаюя.Е

Чч–яЗь (чВюч

п(е а:яюч. ач«юя:у

?ПвРезеунл:л
в
в
ВьтСЗ.ь Зьтиь(ьнТу Жр«ь(вЕ

овВиь ВЗчйч( йьтСЗ.я ВЗвйЕ

Д вВЗвйсв« ть(ч «нч иЗвыь(вЕ

зьЗ.ч:
:ЗчКь( ави .ьХ(С.вйЕ

6Зен(янеЕ иЗчХчтыь(я ЗьйрИ

6чачЗТ сч :вЕ я йрЕ .ь. иьйрЕ

э.в(Ттяй ав (ь.в«рй ивн.ьйу

:ПвРПв»сма:лП
в
в

OоЦнуяя
о
зч«тьысье (яЗя.ьу

7яаеКячЕ н«ян:еКячЕ «рнв.яч я сят.яч т«С.я

) МДЗчйчсь Ввиь( зу ]ь«.в«н.вВвЕ Дя«ь(Тия?


Oн:Т н(в«ьЕ .в:вЗрч н
«вяйя т«С.ьйя ятвХЗьыьг: :вЕ ю:в сьтр«ьг:у
Дрнв.яч т«С.я «ртр«ьг: вКСКчсяч Зьивн:свВв н«ч:(вВвЕ ь сят.яч
»

:чйсвВв
в:ЗяЦь:ч(ТсвВв сьюь(ьу 6ь. ыч нюя:ьч:неЕ ю:в В(ьнсрч т«С.я
»

Ц«ч:срчЕ ь
нвВ(ьнсрч
»

ючЗсв
u
Хч(рчу


pоЦнуяя
о
фаяньсяч аЗвн:вВв т«С.ьу

УьЗь
.:чЗ В(ьнср: я нвВ(ьнср:

)о(ьнняючн.яч pн:Зьисрч :ьсЦрЕ ачсяч а:яЦЕ МТне( ку 6СЗВчсч«ь?

Ч«С.я вЦчся«ьг:не свня:ч(ейя етр.ь ав Зьт(яюсрй аЗятсь.ьй
»

ня(чЕ
.Зьнв:чЕ «ч(яюясч/
[
«]Е
[
ь
]
Е
[
З
]
Е
[
в
]

«внаЗясяйьг:не .ь. ня(ТсрчЕ
[
а
]

»

н(ьХр«Е
[
:'
]

»

а(в:в«Е йь(чсТ.
я«Е :я(р«Е аьння«ср«Е
[
ь
]

»

Хв(ТАв«Е
:вЗвАя«Е ь.:я«ср«у
[
о
]
Е
[
А
]
Е
[
ы
]
Е
[
н
]
Е
[

]
Е
[
К
]

»
АчЗв:в«ь:рчЕ
[
в
]
Е
[
я
]
Е
[
й
]
Е
[
(
]
Е
[
С
]

»

В(ьи.ячу
[
Т
]

»

:ЗьХЗр«Е
[
н
]
Е
[
:'
]

»

:ЗСн(я«рчЕ
[
ь
]
Е
[
З'
]

»

Зьивн:срчЕ
[
н'
]
Е
[
.
]
Е
[
:'
]

»

ачюь(ТсрчЕ
[
и'
]
Е
[
с'
]
Е
[
('
]
Е
[
й'
]

»

ивХ
ЗрчЕ
[
ы
]
Е
[
н
]
Е
[
т
]
Е
[

]

»

т(рч
uоЦнуяя
о
фаяньсяч н(высвВв т«С.ьу

)МТсюьЗ( Ту зСА.ясьЕ МоьЗ:яс.я н «рн:ь«.я( ВСнвЗВн.вВв?


гsоЦнуяя
о
эвн:ь«(чсяч :ч.н:в« н тьиьссрй pйвЦявсь(Тсрй –всвй

)Звйьс:яючн.ье .в((ч.ЦяеЕ йСтр.ь « Звйьсч МДв«сь я йяЗ(?


ггоЦнуяя
о
э:я:я

няй«в(ян:в« я –С:СЗян:в«у

o.начЗяйчс: н –вЗйв«у

o.начЗяйчс:ь(Тсье йСтр.ь я :вЗчвВЗь–яеу

аЗвть Ту з(ь:всв«ь
oилвДр
о
ЗЦзуечеллкнвгЦуеЦиукР:ня
в
о

Oн:Т « Няысчй .ьйчЗср« йСтр.ь(Тср« :чь:З яйу Д(ьияйяЗь
э:чаьсв«ьу 6чь:З p:в: Зьнав(ьВьч:не « пвйч в–яЦчЗв« сь

зв.Зв«.чу Чь(
счХв(ТАв«
»

аьЗ:чЗ я Хь(.всЕ « :в((ч ХС–ч: я н:в(я.яу э(в«вйЕ вХн:ьсв«.ьЕ
« ньйвй ич(чЕ .ьйчЗсьеЕ йвысв н.ьть:ТЕ нчйч«сьеу ]С«н:«в«ь(ьнТЕ ю:в тичнТ
чн:Т н«ве :Снв«.ьу звыя(рч иьйр
u
:чь:Зь(.я н аЗяВ(ьАчсяейяЕ ь
ьйХяЦявтсье йв(вичыТЕ :ч(ч«
чиСКяч я аьЗвю.ь нсвХв« нв н«вя «чюсрйИ
МНчиСЗн:«чссв(у Т чКч Хр(ь Цч(ье ВЗСааь йв(вир: (гич«Е йвыч:Е
сьюясьгКя: :ьсЦв«Кя.в«у


МЧ«чсТе(
u

:вЗчвВЗь–яючн.яч p.начЗяйчс:р Хв(ТАвВв ВвЗвиь « и«С:
в:ич(чсяе:Е «чючЗ нв«Зчйчссв« :вЗчвВЗь–яя
»

:ь. В(ьня(ь ь–яА.ьу

Льнаьиьч:не «Зчйе сь т«чсТеЕ

оь. ян:чЗАя«не н:ьЗр« ХЗьн(ч:у

Дв: я « аьйе:я сч: чиясчсТеЕ

6в(Т.в «нарА.я нч.Сси я (ч:у

Дсв«Т ар:ьенТ нвХЗь:Т «вчиясв

6вЕ ю:в аЗвыя( я ю:в в:(гХя(Е

s ят аЗвА(вВвЕ н(в«св ят В(ясрЕ

НчнСЗьтсСг А:С.С н(чая(у

Д сч« я Зьивн:ТЕ я Хв
(Т С:Зь:рЕ

к аьичсяеЕ .ь. ся ичЗыянТ/

Вь:Т «тив:сС(ь ХрИ МЖь:гА.я н«е:рB(

s нвВ(ьнсв .я«сС( Хр ч«
»

NкЧНЬ/

пПвМезелыса
в

Д p:вй нач.:ь.(ч Хр(в «нчЕ «нчЕ ю:в чн:Т « сьАч« ыятсяИ Хв(Т я
н:ЗьиьсячЕ (гХв«Т я аЗвКчсячЕ нйчЗ:Т я Зьивн:Т «вн.ЗчАчсяеЕ ЗьХн:«в я
н«в
Хвиь/


Д ачЗ«вй в:ич(чсяя ав нЦчсч Зьн:ьыя«ь(я «ьысрч Маь«(яср(Е еЗ.ячЕ
Х(чн:еКячЕ ньйвС«чЗчссрчЕ счн(ьнТ « .ЗСВв«чЗ:я ыятсТ йСыюясрЕ
«рХяЗьгКчВв ят юч:рЗч:
»

висСу 6яаяюсье Сюя(.ьЕ аьЦьс.ьЕ йьиьй я Хятсчн
u
(чия :есС(я .ьыиье сь н«вг н:вЗвсСу Т « МТ«:вн:в
ач( н:в(Т.в ть«висв«
pсчЗВяя я «чнч(ТеЕ ю:в .вВиь ав:вй «яияАТ ич«СА.С сь вн:ьсв«.ч ь«:вХСньЕ
.ьыч:неЕ ю:в «Зчйе вн:ьсв«я(ьнТу фс (гХя: чч я ыич:Е ь всь ыич: ь«:вХСньЕ
свЕ сч ивыиь«АянТ Хч(в« а:яЦч« « «втиСАсв« Хь(ч:св« аью.ч С(ч:ьч: «
счят«чн:свн:Ту овй
автяЦяе –в:вь(ТХвй ави ДрнвЦ.вВв Сия«(еч: .ь.в«
u

н.Савн:Тг и«яычся«Е н(в«свЕ ич«н:«я:ч(Тсв н:ь:яюсрч нсяй.я ачЗчи
В(ьтьйяу tв:вВЗь–яя :Зч: иЗСтч«у к «в: М6ьсВв и(е Лв.нчс(у фыя«Аье
.С.(ь я нюьн:(я«р« йСыюясьу Нв .С.(ь МСйяЗьч:(/


Т ав нЦчсч « ючЗсвй
я Хч(вй :Зя.в н(в«св Хв(ТАяч а:яЦр и«яыС:не
:ьсЦв«КяЦр
»

МtфЛ6O
u
аяьсв(у фся ЗьтсрчЕ св сч нСКчн:«Сг: в:ич(ТсвЕ
.ь. сяю:в сч(Тте Зьтич(я:Т « ыятся юч(в«ч.ьЕ внвХчссвЕ .вВиь сьи Вв(в«в«
йчЗ:«вч счХв(у кйчссв :ь. сьтр«ь(ьнТ –ясь(Тсье .вйавтяЦяе ачЗ«вВв
в:и
ч(чсяеу Дчюсье ХвЗТХь я сч«втйвысвн:Т вн«вХвия:Тнеу к (гХв«ТЕ я
наьнчсячу Нв ычЗ:«ь Сыч аЗясчнчсьу

Моь. йсвВв йр йвВ(я Хр ачЗчясьюя:ТЕ

.вВиь Хр вн:ь«ь(янТ сь тчй(чBуу

/Нв :ЗСисв «вт«ЗьКь:Тне . «рнв:чЕ

ачЗчи .в:вЗв« в:н:Саь( «чтич(у


Д:вЗвч в:ич(чсяч сью
ь(внТ н аве«(чсяе сь нЦчсч МЛь––(чтяя ТЗсв(Тия(у
OВв аЗч.Зьнсрч еЗ.в
u
.Зьнсрч (чачн:в. авВ(в:я(я аС:ся.ьу к чВв аС:Т
аЗчЗ«ь(не сь«нчВиьу НьА аС:Т аЗчЗр«ьч:не сч «нчВиь :ь. е«св я юьн:в
«ясв«ся.вй p:вВв н:ьсв«е:не ньйя (гияу ДьЦ(ь« Няыясн.я«
»

вХ(ьиь(
Зч
и.в« навнвХсвн:Тг ав(свВв «сС:ЗчссчВв я «счАсчВв ачЗч«ва(вКчсяеЕ
счвХрюь«срй аЗры.вйЕ ВЗьЦяч«у ВяЗв«ье н(ь«ьЕ ичсТВя я «нчвХКье
ят«чн:свн:Т сч в.ьтр«ь(я «(яесяе сь ав«чичсяе Вчсяь(ТсвВв ЗСнн.вВв
:ьсЦв«Кя.ьЕ св пеВя(ч« ть.ьХь(я( Няыясн.вВв .вс:Зь.:ьйяу оь.
«рХЗь:Тне
ят p:я: аС:[ ЧЗя:ч(я н(рАь: ВЗвй в«ьЦя«у Нь нЦчсч « Зв(я Няыясн.вВв Ту
Жь:Зь.в« ) авн:ьсв«Кя. нач.:ь.(е?у фс в.ьтр«ьч:не « аС:ь:
»

и(ясср:
Х(чн:еКя: (чс:ь:Е .в:вЗрч вХвЗьюя«ьг:не «в.ЗСВ :ч(ьЕ свВЕ Вв(в«ру
6ьсЦв«Кя. З«ч:не я сь.всчЦ вн«вХвыиьч:
неЕ св чКч Хв(чч н:ЗьАсвч выяиьч:
чВв
u

нСйьнАчн:«ячу Д ав(св« :чйсв:ч Зьтиьч:не Зчт.я« счаЗяе:ср« нйч:у
зве«(еч:не :ЗСа.ье ычсКясь « ючЗсвй :ь(ь:чЕ « ЗС.ь: всь ичЗыя: Хь(ч:срч
:С–ч(Т.яу o:в ф(ТВь эачня«Цч«ь )Гу зь:сч«яю?у hи(ясчссрч аЗвавЗЦяя
:ч(ьЕ ся.
вВиь сч С(рХьгКччне (яЦвЕ «втиСАсвн:Т я С:всючссвн:Т :ьсЦь
е«(е(я аЗятЗьюсв
u
Хчн:ч(чнср« Звйьс:яючн.я« яичь(у ПчЗвяся ЗСнн.в«
ь.:Зянр Хр(я счаЗяюьн:ср . Зчь(ТсвйС йяЗСу O« аЗвЗвюя(я Х(чн:еКчч
ХСиСКччу Нв ав(свч Зьнн:Зв«н:«в счЗ«св« нян:чйр аЗч.Зь:я(в чч
ьЗ:ян:яючн.Сг иче:ч(Тсвн:Ту


Т чКч тьавйся(ьнТ МовА.ь(Е н:ь«Аье ычсКясв«Е МЧь«ян:Т аСн:вВв
н:С(ь(Е :вн.СгКчВв в аЗч.Зьнсв« ич«СА.чЕ Мпь(ТАч сч.Сиь(
»

иСp:
вВЗвйсвВв ючЗсвВв аьС.ь я (чВ.вВв йв:р(Т.ьу


Т « –ясь(ч Ма(ьн:я(ясв«рч( (гия «рав(се(я «нч ыч(ьсяе и
Те«в(ь я
Х(СисяЦру кт ся: (чая(яЕ ю:в :в:ч(яу оьть(внТЕ ю:в нач.:ь.(Т нч«юьн
ть.всюя:не я «нч вн:ьсч:не :ь. ычу а(ьн:я(яс ЗьтйеВюьч:не ави ЗС.ьйя
:втеч«у Нв «иЗСВЕ «иЗСВ «нч p:я (гия авХчыь(я аЗвюТЕ вся Хчыь(я «ачЗчиЕ
«нч «йчн:чЕ ь автьияЕ иТе«в( я Х(Си
сяЦь ть(я«ь(янТ :в:в:вйЕ св «нч :ь. вся
ЖONТГку


]:в :ь.вч нв«Зчйчссье :вЗчвВЗь–яеу p:в ЗьтиСйТе йв(вивн:я в
Цчссвн:е: ыятсяЕ p:в авян.я св«в« а(ьн:я.яЕ p:в авp:яючн.ье p.наЗчнняе
юч(в«чючн.вВв :ч(ьЕ «рЗьычсяч йяЗь ючЗчт и«яычсячЕ .Зьнв:ь Звйьс:я.я яЕ
.вс
чюсвЕ йчю:р в аЗч.Зьнсвй


зЗя:вия:ч « :чь:Зу к тичнТ аЗвн:рй етр.вй :ьсЦьЕ ивн:Сасрй и(е
«нч:Е «ьй Зьнн.ьыС: в ньйвй тьВьивюсвй
»

в NкЧНку


Зтчна«лвчло–о?
о

.Зуте и чЗутучудоселин ВЗн чу:Велин впечитуму иЗи чтосЗуму совчсеП
чудилолин ле учлуто эси( чудос
елиС
в
в
Ру

УЗСн:ь(Тсье Звнь

лу

Нчысвн:Т

ду

ов–ч«ср« ичнчЗ:

му

эав.в«свч няесяч

Пу

Лвтв«р« Ая.

Уу

кнаьсн.ье Звть

цу

Лвтв«р« (чи

»у

Лвтв«рч йчю:р

Ру

зчЗня.в«р« КчЗХч:

РЗу

sВвиср« нв.

РРу

tЗС.:в«р« ичнчЗ:

Рлу

ПвЗеюя« Ав.в(ьи

Рду

Двн:я:я:ч(Тср« .ьаСюясв

Рму

з(ьйе

РПу

П«втия.ь

РУу

Пв(СХье «в(сь

Рцу

ЖЗя((яьс:

Р»у

ДясвВЗьи

РРу

—«
ч:СКье няЗчсТ

лЗу

ГСсср« .ьйчсТ

лРу

7ьйаьсн.вч

ллу

Гчачн:в.

лду

Лвтв«ье ьть(яе

лму

Т«в.ьив

лПу

э(всв«ье .вн:Т

лУу

Чв(в:ян:ье .ьЗьйч(Т

лцу

фЗявс

л»у

Лвтв«ье аьс:чЗь

лРу

ПвЗеюье еВвиь

дЗу

Ль«н.ье Звть

дРу

6чЗЗь.в:ь

длу

o.тв:яючн.я« Ц«ч:в.

дду

зр(.ье Звть

дму

фХв(ТКчсяч

дПу

Лвтв«вч а(ьйе

дУу

ксия«н.я« ЗСХяс

дцу

Нчтсь.вй.ь

д»у

Двн:вюс
рч аЗесвн:я

дРу

ВЗьйвЗсье Звть

мЗу

Лвтв«ье (я(яе

мРу

Лвтв«р« .«ьЗЦ

млу

Лвтв«р« ычйюСВ

мду

Лвтв«ье Хчн.всчюсвн:Т

мму

Лвтв«р« Зьнн«ч:

мПу

пя.ье Звть

мУу

h:Зчссее Звть

мцу

Лвн.вАсье Звть

м»у

sавсн.ье :Зятьс:чйь

мРу

o––ч.: йв..в

ПЗу

ДяАсч«р« .в.:ч«(Т

ПРу

Чв(в:в« ивыиТ

Плу

кнаьсн.вч «ясв

Пду

ЖЗвств«р« ть.ь:

Пму

э(я«в«р« иыч
й

ППу

ДчючЗсее тьЗе

ПУу

Нчыср« ьХЗя.вн

Пцу

эач(ье тчй(еся.ь

П»у

э«чыя« ачЗня.

ПРу

ВеВ.я« ХьЗ:ь:

УЗу

—«ч: свюя

УРу

ЖьХвю.ь

Улу

зч:Ссяе

Уду

эяЗчсТ

Уму

tС.няе

УПу

Тн:Зь

УУу

ГСсср« .Зян:ь((

Уцу

Лвтв«ье Зь.СА.ь

У»у

эсчыв.

УРу

пч(я.ь:св
u
Звтв«р«

цЗу

Вч:ь((я.

цРу

ВчЗЦьгКя« Хчы

цлу

tччЗяе

цду

Гя(в«рч вВся

цму

Т(ье тьЗе

цПу

П(ьияв(Сн

цУу

эвюсье еВвиь

ццу

Лвйьсн

ц»у

П(еннч

цРу

оь(я–вЗсяе

»Зу

ГьВСсь

»Ру

ГСссье –че

»лу

Вь(ь:я:

»ду

Дься(Тсвч счХв

»му

Гч:сяч нСйчЗ.я

»Пу

зьЗяыьс.ь

»Уу

Нчысье няЗчсТ

»цу

Лвтв«р« ВЗьсь:

»»у

э«чычч С:Зв

»Ру

h:Зчссчч няесяч

РЗу

Лвтв«вч ичЗч«в

РРу

Лвтв«р« Ая.

Рлу

оь.ьв

Рду

эясее а:яЦь

Рму

зьн:ч(Т

РПу

эвюсье н(я«ь

РУу

фЗьсыч«р« ть.ь:

Рцу

Лвтвю.ь

Р»у

эчЗив(я.

РРу

эв(счюсье

еВвиь

РЗЗу

оьЗйчс

РЗРу

Т–Зя.ьсн.я« яйХяЗТ

РЗлу

кЗян.ь

РЗду

о(чсв«р« няЗва

РЗму

ЖЗвсть

РЗПу

оьаЗят

РЗУу

э(ьи.я« ачЗня.

РЗцу

7в.в(ьи.ь

РЗ»у

ГчичсчЦ

РЗРу

ТЗХСт

РРЗу

ЧьВьи.ь

РРРу

ф.чьсн.я« ХЗят

РРлу

фВсчсср« :ьсчЦ

РРду

ВСть

РРму

Двн:вЗВ

РРПу

НяЦЦь

РРУу

ЖчВвсяе

РРцу

6ь«сь

РР»у

]Сичнср« ьйч:ян:

РРРу

—«ч:СКя« аявс

РлЗу

Тp(я:ь

РлРу

УЗСн:ь(Тсье –яь(.ь

Рллу

Лвтв«р« ь:(ьн

Рлду

ЖЗя((
яьс:в«р« ирй

Рлму

Двн:ви (Сср

РлПу

ДчЗчн.

РлУу

6яВЗв«р« В(ьт

Рлцу

sс:ьЗТ

Рл»у

о«ьЗЦ

РлРу

Лвтв«р« .ьА:ьс

РдЗу

Лвтв«р« (яйвсьи

РдРу

ГТиян:р« ачЗня.

Рдлу

o.тв:яючн.ье Звть

Рдду

Лвйьс:я.ь

Рдму

Нвюсв« :г(Таьс

РдПу

Вчив«р«

РдУу


tьЗ–вЗв«р«

Рдцу

ДяАсч«р« ньи

Рд»у

э(ьи.яч нср

РдРу

эв«Зчйчссье ьйьтвс.ь

РмЗу

Лвйьс:яючн.яч ВЗчтр

РмРу

фХъч.: ав.(всчсяе

Рмлу

Вь(
чсТ.вч ючЗсвч а(ь:Тч

Рмду

ЧьЗеи н«чычн:я

Рмму

Лвтв«р« ньи

РмПу

э:Зьсь юСичн

РмУу

эв(счюсрч Х(я.я

Рмцу

овс–ч:.ь

Рм»у

Вь(ясь

РмРу

Чв(в:в« йчи

РПЗу

ов–ч«свч аяЗвысвч

РПРу

эчЗичю.в

РПлу

кс:ЗяВь

РПду

звЦч(С«

РПму

э«яиьсяч

РППу

7чав:

РПУу

6Зчач:

РПцу

э(я«.я

РП»у

эч«чЗсвч няесяч

РПРу

ВяЗьы

РУЗу

ЖЗвств«р« «ч.

РУРу

Вчю:ь

РУлу

ов–ч н йв(в.вй

РУду

NьЗ
u
а:яЦь

РУму

ов.ч:.ь

РУПу

зв(ч
: –ьс:ьтяя

РУУу

6Звая.я

РУцу

Всвычн:«в авЦч(Сч«

РУ»у

Лвтв«р« Зь«

РУРу

Лвтв«р« «на(чн.

РцЗу

Лвтв«р« :ь«–Сс

РцРу

Лвтв«р« КчЗХч:

Рцлу

П(яс:«ч«с

Рцду

фВся иян.в

Рцму

фнчсся« Ц«ч:в.

РцПу

Жвыв(ч

РцУу

оЗьнсье еАйь

Рццу

Дяссье еВвиь

Рц»у

зчЗня.в«р« иычй

РцРу

эясее а:яЦь

Р»Зу

Лвтв«ье В(ьтСЗТ

Р»Ру

ГСсср« .Зян:ь((

Р»лу

—«ч: свюя (я(в«рч вВся

Р»ду

прйюь:р«

.«ьЗЦ

Р»му

Чв(в:в« ивыиТ

Р»Пу

эач(ье тчй(еся.ь

Р»Уу

эсчыср« –ьЗ–вЗ

Р»цу

Нчыср« ачЗня.

Р»»у

h(Т:ЗьйьЗяс

Р»Ру

Т–Зя.ьсн.ье –яь(.ь

РРЗу

Чяйсчч С:Зв

РРРу

Ве:ср« (чичсчЦ

РРлу

эчЗчХЗесье ирй.ь

РРду

Гя(в«ье «ТгВь

РРму

ВвЗвтсье –яь(.ь

РРПу

эяегКье Звть

РРУу

Дв(АчХсвч йчЗЦьсяч

РРцу

6яВЗв«р« В(ьт

РР»у

Дятьс:яе

РРРу

Вч(вияе (гХ«я

лЗЗу

tвЗйС(ь (гХ«я

лЗРу

Л
втв«ье –че

лЗлу

—«ч:сье ь.«ьЗч(Т

лЗду

ВьсВв

лЗму

кгсТн.вч счХв

лЗПу

Жч(внсчы.ь

лЗУу

Лвтв«ье .вйч:ь

лЗцу

6вЗсьив

лЗ»у

зв(свюТ

лЗРу

6ь(янйьс

лРЗу

6Сйьссье иь(Т

лРРу

В(чюср« аС:Т

лРлу

эчЗчХЗесье т«чтиь

лРду

о(СХсяюср« .вс–я:гЗ

лРму

овЗь((в«р« Х(чн.

лРПу

ксия«н.ье ХяЗгть

лРУу

Лвтв«р« тч–яЗ

лРцу

пСАян:ье (ь«ьсиь

лР»у

Лвтв«ье авйьи.ь

лРРу

Т(йьтсье ар


ллЗу

Ж(чн. –явся:ь

ллРу

Лвтв«р« ь(ч.ньсиЗя:

лллу

ктСйЗСиср« н«ч:

ллду

Вь(ь:я:в«р« СтвЗ

ллму

э«чЗ.ьгКя« ЗСХяс

ллПу

Жян.«я:

ллУу

—ч:яс

ллцу

эСйчЗ.я

лл»у

ДясвВЗьи

ллРу

ктрн.ьссрч начЦяя

лдЗу

Вясиь(Т

лдРу

оЗян:ь(Тсье В(ьтСЗТ

лдлу

Чв(в:вч няесяч

лдду

кйХяЗТ

лдму

ПЗчЦ.я« вЗч:

лдПу

Гя(в«р« ть.ь:

лдУу

7в.в(ьисвч йвЗвычсвч

лдцу

Чв(в:в« .вЗь((

лд»у

эь:ьЗср
« ачЗня.

лдРу

Nычср« нь:ьЗ

лмЗу

зЗесье нйчнТ

лмРу

П(яс:«ч«с

лмлу

Лвн.вАср« йчиср«

лмду

Нч.:ьЗяс

лмму

Чяйсее н(я«ь

лмПу

о(ч«чЗсье ирй.ь

лмУу

зЗвтЗьюср« ес:ьЗТ

лмцу

эьсВЗяе

лм»у

эь:ьЗсье н(я«ь

лмРу

ЖвЗив

лПЗу

6ч.я(ь

лПРу

зЗь(ясв«р« Х(чн.

лПлу

Чв(в:ян:р« ЗСйесчЦ

лПду

зь(ч«р« ычйюСВ

лПму

Пв(СХя.ь

лППу

Тйч:ян:

лПУу

оьЗсь«ь(

лПцу

Льанвияе

лП»у

ф.чьс

лПРу

пвыи(я«р«
«чючЗ

лУЗу

овЗяЦь

лУРу

7ьЗивсч

лУлу

ДчЗчн.

лУду

7ь(–ч«

лУму

Чч(чсье :«ве

лУПу

o(чВьс:ср« ючЗср«

лУУу

Гя(в«р« :Сйьс

лУцу

Чч(чсрч аЗвн:вЗр

лУ»у

фнчсся« (ян:ваьи

лУРу

NчйюСыср« вЗч:

лцЗу

sс:ьЗср« йчи

лцРу

ПСн:в« йв..в

лцлу

6ча(р« .всТе.

лцду

6ча(ье внчсТ

лцму

Ув(висье внчсТ

лцПу

Чв(в:рч ачн.я

лцУу

Лвтв«ье –яь(.ь

лццу

6чйср« Звй

лц»у

ТйьЗч::в

лцРу

6яь ВьЗяе

л»Зу

Ж(чн:еКчч нчЗчХЗв

л»Ру

оЗр(Те ьсВч(ь

л»лу

Вчиср« (чи

л»ду

6ья:я

л»му

Нвн:ь(ТВяе

л»Пу

Нвюсвч счХв

л»Уу

Лвтв«вч Аьйаьсн.вч

л»цу

Нч–Зя:в«р« н«ч:

л»»у

7в.в(ьиср« :Зг–ч(Т

л»Ру

пя.я« «чЗчн.

лРЗу

Лвтв«ье (Тияс.ь

лРРу

6чЗсвн(я«ь

лРлу

ГСссвч ть:йчсяч

лРду

Чв(в:ян:р« ятСйЗСи

лРму

эяЗчсч«р« .«ьЗЦ

лРПу

Т:йвн–чЗь

лРУу

ГСВв«рч :Зь«р

лРцу

ов–ч«сье Звннра
Т

лР»у

tян:ьА.я

лРРу

зь(ч«р« ычйюСВ

дЗЗу

оьйч(яе

дЗРу

оьаЗят

дЗлу

ПьЗйвсяе

дЗду

Нчыср« ЗСйесчЦ

дЗму

6я:я« ивыиТ

дЗПу

ЖЗя((яьс:в«р« ирй

дЗУу

Лвтв«вч нС–(ч

дЗцу

з(ьйе (гХ«я

дЗ»у

ТыСЗсье ачсь

дЗРу

ГСссье нвсь:ь

дРЗу

ЖяЗгтв«ье «в(сь

дРРу

э«чыье Звть

дРлу

фнчссее аЗв:(ьиь

дРду

пр:ьсяч внчся

дРму

Нвюсье –яь(.ь

дРПу

Нвюсв« йв:р(ч.
о
ПнаиуочоянаиаяаХле
увчроВнрояакВувчроЦтуячиаПаоелЦяеу
о
oсчЗВяе н«ч:ьЕ сьав(счссье йьВяючн.в« .Зьнв:в«Ф няе« я нвХ(ьтсе«Ф
аЗя:еВя«ьч: «тВ(еирЕ ть«вЗьыя«ьч:Ф :вс.я« А(ч«– ьЗвйь:ьФ а(чсеч:
аЗв:(ьив«Ф иясьйяюср« ьЗвйь:Ф p.н:Зь«ьВьс:ср«Е p––ч.:ср«Е
вЗяВясь(Тср«Е p.тв:яючн.я«Е

Сся.ь(Тср«Е «рЗьтя:ч(Тср«Е вн(чая:ч(Тср«Е
еЗ.я«Е p(чВьс:ср«Е ВьЗйвсяюсвч нвюч:ьсячЕ аЗя«(ч.ь:ч(Тср«Е юС«н:«чсср«Е
С:всючсср«Е йян:яючн.я«Е ычсн:«чсср«Е «ч(я.в(часр«Е p.н.(гтя«ср«Е
pсчЗВяюср«Е вХье:ч(Тср«Е Звн.вАср«Е счыср«Е «вн:я:я:ч(Тср«Е
аЗч.Зьнср«Е .ь
аЗятср«Е йвиср«Е ятрн.ьсср«Е «рЗьтя:ч(Тср«Е яичь(Тср«Е
(гХяйр«Е «в(АчХср«Е йьВяючн.я«Е нч.нСь(Тср«Е н:Зьн:ср«Е н:я(Тср«Е
ь.:Сь(Тср«Е ХвиЗеКя«Е н«чыя«Е нв«Зчйчсср«Е Сся.ь(Тср«Е нв«чЗАчсср«Ф
юьЗСгКя«Е а(чся:ч(Тср«Е :ьясн:«чсср«Е (СючтьЗср«Е аТесеКя«Е ичЗт.я«
Е
яйаС(Тня«ср«Е аЗя:еВь:ч(Тср«Е счав«:вЗяйр«Е яВЗя«р«Е «чнчсся«Е
Зьивн:ср«Е .в.ч:(я«р«Е ХчттьХв:ср«Ф ятрн.ьсср«Е йчю:ьЕ ВЗчтрЕ Звйьс:ятйЕ
Сия«я:ч(Тср«Е АьЗйЕ Х(ьВвЗвин:«вЕ ятеКчн:«вЕ ятСйя:ч(Тср«Ф ня(ь (гХ«яЕ
Х(ьВвС:ьсячЕ йчЗЦьгКя«Е т«чтиср«Е Ач(.в«ян:р«Е

pйвЦявсь(Тср«Е
«ив:св«чсср«Е аЗя:еВь:ч(Тср«Е ичЗт.я«Ф Зьн.ЗчавКчсср«Е яс:ЗяВьЕ
нв.Зв«чсср«Е вХсьычсср«Е свн:ь(ТВяеЕ счав«:вЗяйр«Е .(ьнняючн.я«Е
ХьЗ:ь:ян:р«Е счв:Зьтяйр«Е :ЗвВь:ч(Тср«
П
в
в
ПиленслоелЦяес
о
о
КутЗИ(уронИдаиД
о
ГгХв«Т
»

p:в а(чся:ч(Тсвч я счав«:вЗяй
вч юС«н:«ву фсв Звыиьч:неЕ
.вВиь «иЗСВ «н:Зчюьг:не и«ь нчЗиЦь я авсяйьг:Е ю:в сч йвВС: иЗСВ Хчт иЗСВьу
ГгХв«Т аЗя:еВя«ьч: «тВ(еир я ть«вЗьыя«ьч: н«вч« .Зьнв:в«у

фсь
»

ВСтьЕ в .в:вЗв« :ь. юьн:в аяАС: авp:ру фся аЗчин:ь«(ег: чч «
н«вя: н:я:ь:Е .ь. ю:в
u
:в сч«чЗве:св аЗч.Зьнсвч я «вн:я:я:ч(Тсвчу фся «яие:
ВСтС « н«вя: йчю:ь: я ВЗчть:у фсь иь(ч.ьеЕ .ь. няегКье т«чтиь « :чйсв
u
нясчй ХьЗ:ь:ян:вй счХчу ВСть няеч: я нвХ(ьтсеч: еЗ.в« ычсн:«чссвн:Тгу
Oч .в.ч:(я«вн:Т я яВЗя«вн:Т вюьЗв«р«ьч: нчЗиЦь йСыюясЕ ь :вс
.я« А(ч«–
С:всючссвВв ьЗвйь:ь аЗвн:в н«вия: н Сйь «нч:у ВСть н«вяйя яс:ЗяВьйя
.ЗСыя: Вв(в«р я ЗьтыяВьч: а(ьйе н:Зьн:св« (гХ«яу Днч «вн:яКьг:не чг я
«втсвне: .ь. ХвВясг «нчВв ньйвВв аЗч.ЗьнсвВву


ВСть
»

p:в нв«чЗАчсн:«в «нчВв ньйвВв счв:ЗьтяйвВв я вн(чая:
ч(ТсвВв
сь н«ч:чу Oч вХЗьт
»

ньйр« счав«:вЗяйр« я яичь(Тср« «в «нч «Зчйчсьу

»ТВкв»
П
в
в
в
в
в
в
в
в
ю:гЦевчеЗоЦв
А
в
Веуеивуеа:(
в
деЗоЦвчеыокл:ьвзв«ЦтлЦьво:м:(
в
»еиа:ьвосчкл(в.зса:(вЗтЦзк(
в
»:ЗорнвуЦЗЦТв«ЦауХоХвЗвсоук(
в
РтЦзлЦвгусЗоктрвзвЗзеоевЦилеь(
в
РвЗЦтлНечв:иукеовзЦ.С
сгквоелр–
в
ЕоЦвт:всоуЦИвРткСа:евЗлХ(
в
Дуе.Х(вуЦчкло:ак(вме«Цов.ку:
у


Дн:ьсчАТ Зьсв
С:ЗвйЕ аЗв«ичАТ Хвнье ав Звнч/
фКСКьч:не
«(ьысвн:Т я аЗв:(ьиь С:Зьу НчХв няеч:у Т:йвн–чЗь тьВьивюсвн:яЕ в:Х(чн.я
Звтв«вВв Зьнн«ч:ь «нч тьйч:сччЕ н(в«св (Сссье –че .в(иСч:Е н
втиь«ье
«в(АчХсвч йчЗЦьсяч св«вВв исеу


6Зчач: ичЗч«Тч«Е счыср« Ачав: «ч:Зьу 6ь.вч юС«н:«вЕ ю:в аваь(ь «
:СйьссСг иь(Ту пр:ьсяч С:Зь н(я«ьч:не н (Сюьйя нв(сЦьу оьыч:неЕ ю:в
.Зр(Те ьсВч(в« ави:«ь:р«ьг: я счнС: « н:ЗьсС юСичнЕ н«яиься«Е авЦч(Сч«у
зв(Сюьч
АТ :ь.в« тьЗеи ХвиЗвн:я я pсчЗВяяЕ .в:вЗвВв :«ь:я: сь йсвВв
С:Зчсся: Зьнн«ч:в«у

ГчВ.я« «ч:чЗв. вХ«ч«ьч: АчгЕ тьаь: иСАян:в« (ь«ьсир аЗвньюя«ьч:не ючЗчт
ятСйЗСиср« н«ч: :Зь«р я аЗвтЗьюсвн:Т ес:ьЗсвВв нв(сЦьу


э.ьтвюсвчЕ тьВьивюсвч С:Зву з(ьйчссье (гХв«ТЕ Зв
йьс:я.ьЕ
вХв(ТКчсяч С«яичссрй
»

«нч « p:вй С:Зчу пя.ье Звть :Зься: «в «(ьыср:
(чачн:.ь: :ь«сС йчЗЦьгКчВв ЗСХясьЕ тч(чсье :«ве в.ЗьАчсь .вЗь((в«рй
Х(чн.вй тьЗяу


6ь.вч юС«н:«вЕ ю:в нйчАь(янТ Ц«ч:ь ь.«ьЗч(я я Зьт(ч:ч(янТ « ав(ч:ч
–ьс:ьтя«Е «на(чн.ч pйвЦя«у

юклнвй
П
в


в
в
в

Зтчна«лвчло–оН
о

.удилолио ку вепсило Уз ыефепуте гйупспос циЗьюз
в
зчЗчив йсв« .ьЗ:ясь Ду УьХьЗв«ь МзвЗ:Зч: Вя(р(у

Нь .ьЗ:ясч ятвХЗьычсь ич«вю.ьЕ .в:вЗье няия:Е авивХЗь« свВяЕ «
АяЗв.вйЕ .ЗСВ
(вйЕ СивХсвй нясчй .Зчн(ч я юя:ьч: :в(н:Сг .сяВС «
.вЗяюсч«в« вХ(вы.чу h Вя(р н«ч:(рч «в(внр ив а(чюЕ аЗейв« свнЕ :вс.яч
ХЗв«яЕ тьиСйюя«р« я «сяйь:ч(Тср« «тВ(еиу пч«вю.ь вич:ь « Хч(Сг –С:Хв(.С
н .вЗв:.яйя ЗС.ь«ьйяЕ нчЗрч ХЗг.я я ивйьАсяч :ьавю.яу эч«юьн

Вя(ь
ав(свн:Тг С«(чючсь ю:чсячй .сяВя
»

Хв(ТАч сяю:в чч сч яс:чЗчнСч:у Гчыь:
С .Зчн(ь тьХр:рч –яВСЗсрч .всТ.яу Ввыч:Е Вя(ь нвХяЗь(ьнТ сь .ь:в.[ Нв
.сяВь в.ьть(ьнТ яс:чЗчнсч«у

пч«вю.ь ыя«ч: нч«юьн « .ь.вй
u
:в внвХчссвй йяЗч Хв(ТАвВв нясчВв
.Зчн(ь
»

.ЗСВ
(вВвЕ .ь. Ччй(еу к вХричсср« йяЗ Вич
u
:в иь(ч.ву э«ч:(рч
вХвя н Зьн:я:ч(Тсрй вЗсьйчс:вйЕ Хч(ье (ьйаь авю:я сч тьйч:сру П(ь«свч
»

p:в .Зчн(вЕ ич«вю.ь я .сяВьу

УСивыся.С Сиь(внТ тьачюь:(ч:Т :в: йвйчс:Е .вВиь сяючВвЕ .Звйч
яс:чЗчнсв« .сяВяЕ сч нСКчн:«Сч:у

ф
Пв:П
в

Зтчна«лвчло–оГ
о
цр«чвуС и «олчвиС купспос


ПаХчвлвчлоТаоЦутечвлоВйоПлтаиуо Елеап:
о
Нь .ьЗ:ясч ятвХЗьычсь ычсь :Сивыся.ьу фсь няия: сь н.ьйч«.ч С
ивйьу овЗв:.яч арАсрч ЗСнрч «в(внрЕ н(чВ.ь .СЗсвнр« свнЕ Хч(рч тСХр я
аС:(рч ВСХру эйСВ(вч (яЦв ть(я:в
ЗСйесЦчйу ГвХ АяЗв.я«Е ХЗв«я :чйсрчу
П(ьть н«ч:е:не Зьивн:Тгу

NчсКясь вич:ь « АяЗв.вч Хч(вч а(ь:Тч н и(яссрйя ЗС.ь«ьйяу Нь
Вв(в«ч АяЗв.вав(ье А(еаь н нясяй Хьс:вйу

Дне .ьЗ:ясь аЗвсятьсь (ч:сяй нв(сЦчйу —«ч:рЕ :Зь«ьЕ (чну Диь(ч.ч
яВЗьг: ич:яу

фючсТ Зьи
вн:сьеЕ н«ч:(ье я ав
u
сьн:веКчйС (ч:сее .ьЗ:ясьу

УтнвФП
в
в
ПаХчвлвчлоТаоЦутечвлоВйо6атаичЦаияЦаПао
о
Затетлеоtйо(лт«уичву:
о
Дч(яючн:«чссвч я « :в ыч «Зчйе ивХЗвиСАсвч (яЦву 6чйсрч .ЗСасрч
В(ьтьу Дсяйь:ч(Тср« «тВ(еиу Жв(ТАв« свнЕ «рнв.я« в:.Зр:р« (вХу эчив«
аьЗя. н ХС.(ейяу звиХвЗвив. .ЗСВ(р«Е н ейвю.в«у

h пчЗыь«ясь Хв(ТАяч йСын.яч ЗС.яу h.ьть:ч(Тср« аь(чЦ ав.ьтр«ьч:
сь .ь.Сг
u
:в н:Звю.С « ючЗсв«я.ь:у

пчЗыь«яс вич: « :чйсв
u
няся« .ьйтв(у Нь (ч«в« н:вЗвсч Хв(ТАв«
вЗичсЕ сь Ачч вЗичсн.ье (чс:ь н ПчвЗВяч«н.яй .З
чн:вйу Нь Ачч арАсвч
ыьХвЕ ави Хч(рй ь:(ьнсрй ыя(ч:вй вХвтсьюя(не ыя«в:у


пчЗыь«яс няия: « н«вчй ЗьХвючй .ьХясч:чу h н:чср
u

А.ь– н .сяВьйяу
Леивй н авp:вй аянТйчсср« н:в(Е ть«ь(чсср« Зьтсрйя ХСйьВьйяу ЧичнТ ыч
ючЗся(ТсяЦь я ачЗв « авин:ь«.чу

УСивыся.С

Сиь(внТ ачЗчиь:Т «ч(яюяч я нав.в«н:«яч пчЗыь«ясьу

РкмквРП
в
ТЗксЦу
о
Нь .ьЗ:ясч ятвХЗьычсь ич«СА.ьЕ яВЗьгКье сь .(ь«я.вЗиь:у
УСичсТ.вч (яЦвЕ :вс.я« аЗейв« свнЕ ючЗсрчЕ «рнв.в аЗяависе:рч ХЗв«яЕ
«рнв.я« (вХЕ :чйсв
u
нчЗрч В(ьтьЕ Сйср« «сяйь:ч(Тср« «тВ(еиЕ :чйср
ч
Х(чн:еКяч «в(внр нвХЗьср « В(ьи.Сг аЗяючн.С н аЗейрй аЗвХвЗвйу
зЗяючн.С С.ЗьАьг: ючЗсрч Хьс:я.яу

7че вючсТ и(яссье я :СичсТ.ьеЕ вньс.ь аЗейьеу ЛС.я Хв(ТАячЕ ВяХ.ячЕ
йСтр.ь(Тсрчу


Нь ич«СА.ч нчЗвч –вЗйчссвч а(ь:Тч н .вЗв:.яйя ЗС.ь«ьйя я Хч(р«
–ьЗ:С.у

ф
ючсТ Сняиюя«ье СючсяЦьу

фконвф
П
в
в
ПаХчвлвчлоТаоЦутечвл
о
hйо6аПатаВяЦаПао 6туечФЦу:
о
Нь p:в« .ьЗ:ясч ятвХЗьычс йвЗе.у o:в вючсТ йСычн:«чсср« юч(в«ч.у
ГяЦв С счВв нйСВ(вч я нав.в«свчу фияс В(ьт аЗяКСЗчсЕ н(в«св ХЗь:яА.ь
авийяВя«ьч: тЗя:ч(гу оЗСаср« свнЕ йьнн
я«ср« авиХвЗвив.у

tяВСЗь вючсТ Хв(ТАьеу фсь тьсяйьч: «нч ав(в:св я иьыч сч СХяЗьч:не
сь .ьЗ:ясчу з(чюя АяЗв.ячЕ ЗС.я .Зча.ячу

Нь ХЗь:яА.ч нясее йь:Звн.ь н Вг«нвйЕ :ч(ТсеА.ьЕ аС(чйч:срч (чс:р
.Зчн:
u
сь.Зчн: сь ВЗСия я «в.ЗСВ авеньЕ сь а(чюь:
»

ючЗср« ХСА(ь
:у Нь
Вв(в«ч Хчн.втрЗ.ьу 7яЗв.яч (чс:р чч «раСКчср сь аЗь«вч а(чюву

Нь авенч ХС:р(.ь н тьыяВь:ч(Тсв« нйчнТгЕ сьВьсЕ . свВч аЗян(всчс
.ьЗьХясу

УСивыся. нСйч( ав.ьть:Т С«чЗчссвн:Т я нйч(вн:Т «вчссвВв йвЗе.ьу

д:мкв6П
в
ЗатетлеоТйоВйоЕапаваяаиу
о
оЗСВ(вч (яЦвЕ аС
:(рч ЗСйесрч Кч.яЕ :чйсрч ХЗв«я Ст.в« ав(вн.в« я
вючсТ еЗ.яч :чйсрч В(ьтьу ЧьиСйюя«р«Е Сн:Зчй(чсср« « счХв «тВ(еиу
Жв(ТАв« АяЗв.я« свну ДраС.(р« авиХвЗвив.у Нь Вв(в«ч Хч(р« аьЗя.у
фючсТ С«чЗчссьеЕ Зьн.в«ьссье автьу tяВСЗь .ЗСасьеу

Гвйвсвнв« вич: « .З
ьнср« .ьйтв( н АяЗв.яйя нясяйя вХА(ьВьйяу

Вя:ья( Дьня(Тч«яю тьсе: сьСюсв« иче:ч(Тсвн:Тгу Д ЗС.ч ачЗвЕ сь
н:в(ч В(вХСн я :ЗьснавЗ:яЗу

6ь.вч вКСКчсячЕ ю:в «в:
u
«в: Гвйвсвнв« в:.Звч: ю:в
u
:ву

МЦчкв:П
в
в
ПаХчвлвчлоТаоЦутечвлоВйоЗлтаиуо Затетлео«лвс:
о
]ян:вчЕ вюч
сТ н«ч:(вч (яЦву 7яЗв.ячЕ ВСн:рч ХЗв«яу эчЗрч В(ьть
счйсвВв аЗя.Зр:ру Вчю:ь:ч(Тср« «тВ(еиу

Нь В(ьи.в аЗяючньссв« :чйсв
u
ЗСнв« Вв(в«ч «чсЦвй С(вычсь :в(н:ье
.вньу Нь ав(св« Хч(в« Ачч ычйюСысвч вычЗч(Тчу

O(ять«ч:ь зчЗв«ь вич:ь « ючЗсвч а(ь:ТчЕ в:ич(ьссвч Х
ч(рй .ЗСыч«вй
ав ЗС.ь«ьй я «вЗв:Су Жч(рч ЗС.я н(вычср ави ВЗСиТгу Нь Хчтрйессвй
аь(ТЦч .Зьнсвч .в(чю.ву

Днч «сяйьсяч :Сивыся. ь.Цчс:яЗв«ь( сь (яЦч я йь(чсТ.я: аС:(р:
ЗС.ь:у

Всч .ьыч:неЕ ю:в Ду зчЗв«С Сиь(внТ ав.ьть:Т «сС:Зчссчч нав.в«н:«яч
я .ь.Сг
u
:в «ч(
яючн:«чссвн:Т ЗСнн.в« ычсКясру

Ркмкв:П
в
в
ЗатетлеоПлт«аПчвчоМнчкудлеоВло6а»ат
о
hи(ясчсср« в«ь( Ст.вВв (яЦьу Дрнв.я« (вХЕ АяЗв.яч ючЗсрч ХЗв«яЕ
счХв(ТАяч :чйсрч В(ьтьу Дв «тВ(еич счысвн:Т я (ьн.ьу 9ч.я сьЗСйесчсру
Нвн аЗейв«Е йь(чсТ.яч ВСХрЕ Зв: юС:Т аЗяв:.
Зр:у ПчЗЦвВясе тьВьивюсв
С(рХьч:неу Нь Вв(в«ч o(ятьХч: ич Жв–вЗ «рнв.я« арАср« аьЗя.
ачач(ТсвВв Ц«ч:ь н АяЗв.яйя (в.всьйяу Т н«чЗ:С
»

йь(чсТ.ье А(еа.ь н
Хч(рйя ачЗТейяу

Нь и(яссв« Ачч ВчЗЦвВяся Ст.ье ючЗсье (чс:вю.ь н тв(в:рй
.Зчн:я.вйу ГчВ.вч аЗвтЗь
юсвч а(ь:Тч в.С:р«ьч: ВЗСиТ я а(чюяу зЗь«в«
ЗС.в« н и(яссрйя ятеКсрйя аь(ТЦьйя ВчЗЦвВясе аЗяичЗыя«ьч: нясгг
сь.яи.Су Нь Ст.вй тьаен:Тч
u

АяЗв.я« тв(в:в« ХЗьн(ч:у

o:в: авЗ:Зч:
u

Вяйс ВЗьЦяяЕ .Зьнв:чЕ ятеКчн:«С я нв«чЗАчсн:«Су

цтнвюП
в
(лиаХЦуояоТлтячЦупч
о
Ч
ь АяЗв.яй н:в(вйЕ сь.Зр:рй Хч(в« н.ь:чЗ:ТгЕ няия: нйСВ(ье
ДчЗвю.ь Вьйвс:в«ь « АяЗв.в« Звтв«в« Х(Ст.ч н ючЗсрй Хьс:вй « ВвЗвАч.у
ГяЦв С ДчЗвю.я .ЗСВ(вчЕ «в(внр ючЗсрч я .вЗв:.ячЕ ХЗв«я ВСн:рч я :чйсрчу
Жв(ТАяч .ьЗяч В(ьть нйв:Зе: «сяйь:ч(Тсву зЗейв« свнЕ
ав(срч ВСХр я чи«ь
С(в«яйье С(рХ.ьу


Д счыср: аь(ТЦь: ич«вю.ь ичЗыя: Хв(ТАв« нач(р« ачЗня.у
Нчн.в(Т.в ачЗня.в« (чыя: сь н:в(чу

пч«вю.ь я ачЗня.я
u

p:в няй«в( (ч:ьЕ йв(вивн:я я н«чычн:яу эьйь
ДчЗвю.ь Вьйвс:в«ь ав:выь сь ачЗня.у

э:лкв)П
в

(лиЗФЦуЛоаяиЖ(лвв
урояанв«лп
о
Чч(чср«
u
тч(чср« ньиу пч«СА.ь « н«ч:(в« .в–:вю.ч я :чйсв
u
нясч«
гХ.ч няия: сь н.ьйч«.чЕ аЗян(вся«АянТ наясв« . ичЗч«Су


ГяЦв я Х(Ст.ьЕ вн«чКёссрч нв(сЦчйЕ ачЗч(я«ьг:не еЗ.яйя .Зьн.ьйя
« чВв н«ч:чу

ДтВ(еи ич«СА.я «сяйь:ч(Тср« я нав.в«ср«у 7яЗв
.в Зьнаь:сС:рч
В(ьтьЕ и(яссрч ЗчнсяЦрЕ ючЗсрч ХЗв«яЕ аЗейв«Е АяЗв.я« свну ПСХр аС:(рчЕ
Звтв«рчу 9ч.я .ЗСВ(рчу Дв(внр и(яссрчЕ ВСн:рчЕ :чйсрчу ]ч(.ь ть.Зр«ьч:
(вХу


УСивыся.С Сиь(внТ ачЗчиь:Т :ча(в (ч:счВв исеЕ счвХр.св«чссСг
еЗ.вн:Т нв(сЦь я .Зьнв:С йв(
вивн:яу

:тнвв»П
в
о
о
Зтчна«лвчло–оO
о
о
ЗатетлеоПа»ДчоТчУуРнаивсо(туПапчтаиаР:очо ЗатетлеоПа»Дчо
ТчУуРнаивсоЕЗЦапяЦаР:отудаесоВйоПлтаиу
о
о
Нь и«С: авЗ:Зч:ь: ятвХЗьычсь вись я :ь ыч ычсКясьЕ св ав
u
ЗьтсвйСу

Нь ачЗ«в« .ьЗ:ясч эв–Те Вя:ь«(в«сь чКч вючсТ йв(в
иьу sЗ.яч
ючЗсрч АяЗв.яч ХЗв«я авиючЗ.я«ьг: :чйсрч Хв(ТАяч В(ьть н и(яссрйя
тьВсС:рйя ЗчнсяЦьйяу эав.в«ср« «тВ(еиу Чь наясв« :в(н:ье .вньу оЗьнсрч
ВСХрЕ аС:(рч Кч.яЕ аЗейв« свну Нь ВЗСия йвсян:в ят тв(в:р: я нчЗчХЗеср:
.Зчн:я.в«у пч«СА.ь вич:ь « тч(ч
ср« ыь.ч: н .Зьнсрйя .Зьаяс.ьйяу Нь
Вв(в«ч Аьа.ь н счтьХСи.ьйяу

Нь «:вЗвй авЗ:Зч:ч эв–Те Вя:ь«(в«сь ачюь(Тсь я нав.в«сь
висв«Зчйчссву

НчйсвВв ав:Сич«Аьеу оьыч:неЕ ю:в сь (яЦч вися В(ьтьу фючсТ
Хв(ТАячЕ «рЗьтя:ч(Тсрч я вючсТ ВЗСн:срчу 9ч.я юС:Т авиЗСй
есчсрЕ ь ВСХр
ар:ьг:не С(рХсС:Тнеу Нч: еЗ.вВв сьЗеиьЕ ь :в(Т.в н:ЗвВвч ючЗсвч а(ь:Тчу
Пв(в«С С.ЗьАьч: «рнв.ье арАсье аЗяючн.ьу

Днч :чюч:Е «нч йчсеч:неу

фку:лкв:П
вЗтчна«лвчло–о
p
о

:таЦотукичечротлХчо

о
цоХуяуй
о
!лпу)о ПаХчвлвчлоТаоЦутечвлоПйоtтчПатДлиуо
ВтуеутД:.й
о
о
ЧлнД
И Зьт«я:яч «сС:Зчсся: ЗчаЗчтчс:ь:я«ср: нян:чйЕ нСХйвиь(Тсвн:ч«Е
нв«чЗАчсн:«в«ьсяч «сС:Зчсся: йч:ьсятйв« ЗьХв:р н яс–вЗйьЦяч«Е Зьт«я:яч
ВяХ.вн:я «сяйьсяеЕ нчснвЗсв« .Зчь:я«свн:яЕ Зьт«я:яч сь«р.в« ваяньсяе
ич«н:«я« юч(в«ч.ьу

ПтлВяеиу)

ЗчаЗвиС
.Цяе .ьЗ:яср эу ПЗяВвЗТч«ь МДЗь:ьЗТ(Е :ч.н: МtС:Хв(ян:
пяй.ь( Юу s.в«(ч«ьЕ н(в«ь я н(в«внвюч:ьсяе ав :чйчЕ
СаЗу Р»Пу


ПаВлт«увчл
о
гй

Паад(лвчлоао«лнрУочокуВуХуУоЗтаЦуй
о
цй

о
РуяяпуетчиувчлоЦутечвсйоо
о
фХЗьКьч:не «сяйьсяч сь автрЕ «рЗьычсяч (яЦ я В(ьту

»й

эетудаеЦуоТакч«ччоитуеутрйоо
о
Днч Сючся.я аЗясяйьг: автС «Зь:ьЗеЕ н:ьЗьг:не ятвХЗьтя:Т :ь.вч ыч
«рЗьычсяч (яЦьу зв:вй Сюя:ч(Т наЗьАя«ьч: счн.в(Т.я: Сючся.в« в
сьн:Звчсяя « вХЗьтч «Зь:ьЗеЕ в аня:в(вВяючн.вй

нвн:весяяуПакВувчлоивЗетлввлПаоадтукуоЦутечвсйоо
о
hючся.я «сяйь:ч(Тсв нйв:Зе: сь .ьЗ:ясСЕ вХЗьКьг: «сяйьсяч сь
.ьыивВв ВчЗвеЕ сь в.ЗСыьгКСг вХн:ьсв«.СЕ ав:вй ть.Зр«ьг: В(ьть я
ар:ьг:не аЗчин:ь«я:Т нчХч p:С .ьЗ:ясС я Сн(рАь:Т Зча(я.я тЗя:ч(ч«у

Нй

ПакВувчло «ч
иаРоЦутечвс:йо
о
hюя:ч(Т аЗчи(ьВьч: яснЦчсяЗв«ь:Т .ьЗ:ясСЕ ь ав:вй Мвыя«я:Т( чч
Зча(я.ьйя ВчЗвч«Е «сС:Зчссяй йвсв(вВвй «Зь:ьЗеу

Гй

Рудаеуояаоянаиапй
о
).ьыир« Сючся. «сяйь:ч(Тсв нйв:Зя: сь .ьЗ:ясС я «рХяЗьч: аЗчийч:рЕ
ю:вХр ть .ьыирй ят ся: Хр(я ть.Зча(чср :ь.яч

н(в«ьЕ .в:вЗрч (яюсв и(е
p:вВв Сючся.ь «ьысв аянь:Т аЗь«я(Тсв?у Нь ивн.ч «раянр«ьг:не p:я
н(в«ьЕ С.ьтр«ьг:не вЗ–вВЗьййру пч:я тьаянр«ьг: н(в«ь « н«вч« :ч:ЗьияуРудаеуояоо«илеаиаРоПуппаРйо
о
)6ча(рчЕ :в(висрч Ц«ч:ьФ нвтиьсяч сьн:Звчсяе аЗя авйвКя .Зьнв.?уЗаВдатопуелтчунуоЦояаХчвлвчИЛокуТчяДоТнувуовуоаяваилоАеуТвсУо
ТтлВна«лвчРйоРудаеуояоелЦяеапо hЗеданчяео(чпЦу:ЛоаТатвспчо
янаиупчочоянаиаяаХлеувчрпчй
о


РудаеуояоХлтваичЦапй
о
гsй

о
(апуФвллокуВувчлйо
о
Ньаянь:Т нвюясчсяч « :ч:ЗьиТ и(е :«вЗючн.я: ЗьХв:у
ТуелтчуноЦоЗ
таЦЗ
о
зЗчвив(ч«ье нваЗв:я«(чсяч аЗв:я«ся.ьФ тьКяКье «вЗв:ь нХвЗсв«
А.в(рФ сч аЗя.ьньенТ ЗС.в« . йеюСФ аЗв:вия: « тьйчи(чссвй :чйачФ Зьн:яЗье
ЗС.в« САяХ(чссвч .в(чсвФ сч иваСн:я:Т аЗв:я«ся.ь . «Зь:ьЗн.в« а(вКьи.чЕ
аЗяХчыь« сь авйвКТ сьаьиьгКчйСФ сч тьйчючс
сье аЗв:я«ся.вй ваьнсье
ачЗчиьюьФ сьЗьн:ьгКя« ВС( Вв(внв« Хв(ч(ТКя.в«Ф ЗьтВвЗч«Аьене н:«ь:.ь «
Цчс:Зч ав(еу


ЖЗвня:ТнеЕ ЗясС:ТнеЕ .ясС:ТнеЕ йч:сС:ТнеЕ Сн:Зчйя:Тнеу


hЗеданчяео(чпЦу
о
о
овыьср« йею «т(ч:ьч: ««рнТу фс (ч:я: «рнв.в
u
«рнв.ву эч«юьн вс
«р«ич: ят
u
ави «(ьн:я тчй(я я аЗч«Зь:я:не « св«р« йь(чсТ.я« наС:ся.у Нв
йею вн:ьсь«(я«ьч:не
»

ЗьтиСйь( ав.яиь:Т тчй(г
»

н:Зчйя:ч(Тсв сьюясьч:
аьиь:Т «сяту


пяй.ь ачЗ«р« авиХчВьч: . счСиь«АчйСне наС:ся.С я (в«.в авиич«ьч:
чВв н:ва:ьссрй Хв:яс.вйу фс Хчыя: ав .Зьг Х
в(ТАвВв ав(еЕ :выч
н:ва:ьссвВвЕ .ь. Хв:ясв.у Ввыч: Хр:ТЕ йею аЗя«етьс . чВв свВч сч«яияйв«
ся:.в«И авючйС вс сч в:н.ь.я«ьч: Хв(ТАч йч:Зь я ся.:в сч йвыч: в:се:Т чВв
С пяй.я[ пяй.ь Хчыя: . «вЗв:ьй аЗв:я«ся.ьЕ ь йею авн(САсвЕ .ь. ЗСюсв«Е
.ь:я:не «ачЗчияу


6чачЗТ я: ся.:в Сыч сч вн:ьсв«я:у фся
»

йь(Тюя. я йею
»

«рЗ«ь(янТ
«ачЗчиу

УПвКаЦзтезП
в
ПаХчвлвчлоТаоЦутечвлоПйоtтчПатДлиуо ВтуеутД:
о
Рку:иТин :писоЗня


Д вияс ят нчс:еХЗТн.я: исч« йь(ТюяА.я ЗчАя(я авяВЗь:Т « –С:Хв(у
фся «рХЗь(я и(е яВЗр ачнюьсСг а(вКьи
.С сь .Зьг ВвЗвиьу ДвЗв:ьйя
авн(Сыя(я и«ь авЗ:–ч(еЕ ХЗвАчсср: сь тчй(гу ЧЗя:ч(я Сн:Звя(янТ сь
ивн.ь:Е ав(вычсср: сь .яЗаяюяук «в: йь:ю сьюь(неу Днч Хв(ч(ТКя.я «сяйь:ч(Тсв н(чие: ть яВЗв«у
пьыч ньйр« йь(чсТ.я« тЗя:ч(Т нйв:Зя: сь йеюЕ сч в:Зр«ье В(ьту

пч«вю.ь н
.Зьнсрй Хьс:вйЕ ав
u
ич(в«вйС СачЗч« ЗС.я « Хв.ьЕ юС:Т тьйч:св С(рХьч:не я
ыич:Е ю:в ыч ХСич: иь(ТАчу


ДЗь:ьЗТЕ (чВ.в вич:р« н«ч:(в«в(внр« йь(Тюя. н тьХяс:в«ьссрй
.в(чсвйЕ тьсе« СивХсСг автяЦягЕ ыич: СиьЗьу


ф:«ч:н:«чсср« йвйчс:B НьаьиьгКя« ХТч:

ав йеюСЕ йею (ч:я:
«вЗв:ь/ Нв «Зь:ьЗТ сч иЗчй(ч:Е вс (в«.в в:Хя«ьч: йеюу Д:вЗье авар:.ь
»

йею « «вЗв:ь:B


МПв(B Пв(B(
»

.Зяюь: Хв(ч(ТКя.яЕ :(ваье « (ьивАяуНь (яЦь: тЗя:ч(ч


Зьивн:Т я «вн:вЗВу

ПаХчвлвчлоТаоЦутечвлоПйоtтчПатДлиуо ВтуеутД:
о
«Ц.:Н:нв
зукокуня
в
Д нСХХв:С авн(ч СЗв.в« йь(ТюяА.я сьАчВв .(ьннь нвХЗь(янТ сь
а(вКьи.ч авяВЗь:Т « –С:Хв(у Льтич(я(янТ сь и«ч .вйьсиру Всч ивн:ь(ьнТ
ньйье в:«ч:н:«чссье Зв(Т
»

Зв(Т «Зь:ьЗеу


Дйчн:в А:ьсВ ХЗвня(я авЗ:–ч(яу ЧЗя:ч(я аЗянч(я сь ивн.яу Т Зеивй
аЗя(
чВ(ь Хч(ье нвХью.ь н ючЗсрй С:вйу


кВЗь сьюь(ьнТу Нв Сыч сь ачЗ«р: йясС:ь: йь:юь вияс яВЗв. сьЗСАя(
аЗь«я(ь я нСиТе сьтсьюя( ачсь(Т:яу о «ч(я.вйС нвыь(чсягЕ « йвя «вЗв:ьу


к «в: е н ов(Т.в« вияс сь виясу э:ь(в иСАсвЕ сь (ХС «рн:Сая( ав:Е
тьср(в ЗьтХя:вч
.в(чсву НСысв вХеть:ч(Тсв ав«йь:Т йеюЕ ю:вХр сч
ави«чн:я .вйьсиСу эСиТе иьч: н«ян:в.у ов(Т.ь ЗьтХчВьч:не я ХТч:/


Вею (ч:я:B Нв :С: еЕ нвХЗь« «нч ня(рЕ ХЗвньгнТ чйС сьачЗчЗчт я ХчЗСB


ПЗвй ьа(виянйчс:в« ачЗчЗвн « ХСЗг в«ьЦя«BBBBЗтчна«лвчло–огг
о

йчи(уЗумидочвиС купспос


ЗатетлеофйоЕличеувуотудаесоВйоПлтаиу

эйв:ЗяАТ сь авЗ:Зч: кньь.ь к(Тяюь Гч«я:ьсь я иСйьчАТИ .ь.в«
яс:чЗчнср« юч(в«ч.Е .ь.ье С счВв ХвВь:ье иС:в«сье ыятсТу


ДсчАсвн:Т ивн:ь:вюсв вХр.св«чссьеИ .ЗСаср« свнЕ ючЗсье ХвЗвиьЕ
Снр я «в(вн
рЕ :Сивч (яЦву Нв чн:Т « p:вй (яЦч счю:вЕ ю:в аЗя«(ч.ьч:
«сяйьсяч тЗя:ч(еу tя(внв–яючн.я« я(яЕ йвысв н.ьть:ТЕ нв.Зь:в«н.я« (вХ
»

вючсТ в:.Зр:р« я вючсТ «раС.(р«
»

Вв«вЗя: в Хв(ТАвй Сйч я :ь(ьс:чу
ДтВ(еи :чйср: В(ьт нчЗТчтср« я н:ЗвВя«у


ку Гч«я:ьс
»

аЗ
ч.Зьнср« :Сивыся.
u
ач«тьыян:у фс вючсТ (гХя( я
авсяйь( аЗяЗвиСЕ юС«н:«в«ь( ччу кЕ В(еие сь чВв авЗ:Зч:Е авсяйьчАТЕ ю:в
ДуэчЗв«С Сиь(внТ ачЗчиь:Т виС:в:«вЗчссвн:ТЕ аЗвсяЦь:ч(Тсвн:Т я
Вчсяь(Тсвн:Т ку Гч«я:ьсьу

фку:лкв:П

ТаРодтуе
о
s вючсТ (гХ(г н«вчВв ХЗь:ьЕ
«в: я ЗчАя( сьаянь:Т в счйу


УьЗь.:чЗ С счВв :вЗвАя«у ЧЗе сч .Зяюя:Е «нчВиь авйвыч: « :ЗСисСг
йясС:СЕ авич(я:не ньйрй ивЗвВяй я ся.вВиь в :вй сч авыь(чч:у ЖЗь: «нчВиь
«чнч(Е «нчВиь С(рХьч:неу h(рХ.ь :вс.я: :чйср: ВСХ .Зьня«ье я
тьЗьтя:ч(Тсьеу пьыч чн(я

ю:в
u
:в сч « авЗеи.чЕ вс ся ть ю:в p:вВв сч ав.ьыч:у
ГгХя: ЗьХв:ь:Ту OВв ся.вВиь сч сьив тьн:ь«(е:ТЕ ньй С«яия: ич(в я нич(ьч:у
Вв« ХЗь: ЗьтВв«ьЗя«ьч: «нчВиь «чы(я«ву Пв(вн С счВв т«вс.я«Е счйсвВв
ВЗСХв«ь:р« я ВЗСисв«у


зЗя«рю.я С ХЗь:ь ньйрч ЗьтсрчИ

вс (гХя: н(САь:Т ВЗвй.Сг йСтр.СЕ
Хчт p:вВв ыя:Т сч йвыч:Е (гХя: Хв(ТАСг н.вЗвн:ТЕ «нчВиь ная: сь ыя«в:чу Т
ньйье В(ь«сье аЗя«рю.ь
»

.Зча.вч авыь:яч ЗС.я аЗя аЗя«ч:н:«яяу

зЗвн:в тивЗв«вЕ ю:в С йчсе чн:Т :ь.в« ХЗь:у

Ду:мквТП

Руки человеческие

РукичеловсиЦЦкаяаодиЦи
о
Целевая аудитория:
о
тдиреуЦ:оьЗ
Х
ьмосупВ
о
Цель:
о
нач.ечаПикеуоаЦаэкиккаяаотПи(епусСкаяа
о
апкаУуке:оводусаПувтзоуяао
пчтыт
зоычтяовоычтятВ
о
Задачи:

Х
о
ЦфсадукеуоыупЦваяаовассувпеПиг
о
Х
чиэПепеуоникпиэеезоПаайчи(уке:оеоайруло
цЦпупедуЦваловтсСптчюг
о
Х
чиэПепеуоЦП:экалочудег
о
Х
ПаЦфепикеуотПи(епусСкаяаоапкаУуке:овос«ы:.очиэкюТофчануЦЦелг
о
Х
ПаЦфепикеуотПи(епусСкаяаоапкаУуке:овос«ы:.оЦпичУуяаофавасуке:г
о
Х
нач.ечаПикеуот.уке:отдепюПипСофаэеРе«оычтяаяаВ
о
»йачтыаПикеуоео.ипучеисю:
о
Х
о
фчуэукп
иРе:о«РтвеодусаПудуЦвеу»
о
Х
о
йт.ияизока(кеРюзонса.иЦпучюоеовичикыиУеВ
о
Ход мероприятия

Вступительное слово учителя
.

ЗычиПЦпПтлпузочуй:пиВо уяаык:о.юоЦоПи.еофаяаПаче.
о
аочтвиТВоДизоайо
айювкаПуккюТод
усаПудуЦвеТочтвиТВоУокиЦоыПуочтвеоеоыуЦ:пСофисСРуПВоМюо
.а(у.офа
русвипСзофаУуПусепСофисСРи.еВоВЦуофисСРюочиэкюузоПЦуоакео
киэюПи«пЦ:офа
Х
чиэка.тВо
о
(УдепусСофчеясиУи
упоыПтТотдиреТЦ:овоЦпастоеокиыуПиупокио.еэекуРоео
йасСУалофисуРофчиПалочтв
еовасфидвеоапонса.иЦпучаПВоП
исСРюоЦпикаП:пЦ:о
фче.учкаоаыекиваПю.еофаоысекуВоУдепусСоф
чуысияиуп
о
кифеЦипСокиосеЦпуо
ЦсаПао«Уваси»
)
В
о
Руй:пизовчиЦеПаокифеЦикюойтвПю?оПак:пказовивауоЦсаПаокифеЦика?оАофаду.т?о
Рукиучелиуиовс
о
ДизоадукСотыайказоваяыиоПЦуофисСРюофаыПе(кюоеоПЦуоакеочиэкалоысекюВ
о
Н
уо
эч:оки.офисСдевеоыикюВоНиУеофисСРюо

о
«фисСдипи
Х
т.к:п
и»ВоЕЦсеоПюоыасяаокуо
феЦисезоРусюТопчео.уЦ:РиосупкеТовикевтсзопаоЦт.уупуоПоЦукп:йчуокидипСо
феЦипС?о
Рукиуелиуиовс
о
Дизовакудказофапа.т
о
дпаокиУеофисСРюоПЦуофа.к:пВоПави(епуопуфучСосиыаУвео
ычтяоычтятВоВеыепузодпаочтдвеотоПЦуТочиэкюуВоИокуопасСваофаоысекуоеоУе
чекуВ
о
Посмотрите на экран
о
Цаияидутр:ьвс
о
Рукичел
о
Фапаячине:очтво учяу:оРиТ.икекаПизофеикеЦпиоеова.фаэепачиВо
Руй:пизоафеУепуоцпеочтве
В
о
Рукиучелиуиовс
о
оРукичел
о
Фапаячине:
о
чтвоАЦвасСыиоЗифиУкаяазовапачюл
о
йасСУуопюЦ:деочиэо
всисояасаПтоПофиЦпСосСПиВо»феУепуоу
яаочтве
В
о
Рукиучелиуиовс
о
вРукичел
о
Фапаячине:очтвовтвсаПаыиВ
о
(
Ртвезоыуч(иПУеуом6Зовтвас

е
Всиые.ечоКичфаПедоМеТепичаП

о
сРукиче
ВоФапаячине:очтвоЦвчефидвеВ
о
(
ТипС:киоТеТакаПкиоГчекыуква
о
Ничаыки:оичпеЦпвиоРаЦЦеезочтваПаыепусСоикЦи.йсуло«Авиыу.е:оЦпичеккало
.тэюв
е»оео«Opusоposth»)В
о
ЦРукичел
о
Фапаячине:очтвовчуЦпС:кве
Х
о
Леые:оПупчаПкиоМачаэаПиВ
о
ЗтХлчое
мптолеВн..иду:аПиумьелиуэ.:вс
е
аРукиче
ВоРтвеос«ыулочиэкюТокиРеакисСкаЦпулВ
о
яРукичел
о
Ртвеофифюоео.сиыукРиВ
о
Слово учителя.

ВаповивеуочиэкюуочтвеВоИофа
Х
чиэка.тоаочтвиТодус
аПувиояаПач:пВоДиПилпуо
ПЦфа.ке.офаЦсаПеРюоеофаяаПачвеоаочтвиТВооИофафчайту.офак:пСзодпаоакео
аэкиди«пВ
о
дтру:ьРт:ук
:ЗрХРрРт:м:З:п:ьРекВР:ну.Пеэ(рВРСЗУн:п:з(:Рс
ы
Цфл
Р
Т
аяаокуойучтпзодуяаоПочтвеокуоыи«пВ
о
о
о
РтвиосуявизойюсиойюоУу:овчуфвиВ
о
о
о
ГсиэиоЦпчиУипзоиочтвеоыуси«пВ
о
о
о
ГыуочтвизоптпоеояасаПиВ
о
о
о
РтвиовачапвизоыиокаяапавоысеккюлВ
о
о
о
НаяеокаЦ:пзоиочтвеовач.:пВ
о
о
о
ЛукеПюуочтвеокуочаык:от.калояасаПу
Во
о
Ртви.о
Х
о
чийапизоытУуо

о
фчиэыкев
Во
о
ЗасапюуочтвеокиоЦучуйчаокуовтфеУСВ
о
о
о
Гсиэиоыусиойа:пЦ:зоиочтве
о
ыуси«п
Во
о
НиопаоыикюочтвезодпайюочийапипСВ
о
о
РтвеойуэоЦфекюокуочийапи«пВо
о
У.усюуочтвео
Х
о
фа.аркевеокитвуВ
о
о
Ртвиочтвто.аупзодпайюойусалойюпСВ
о
о
Папки:очтвиопичаПипизоЦтТи:окуфаыипсеПиВ
о
о

Слово учителя.

ПаЦстУилпузофа(истлЦпизофчепдто«ВЦуоПопПаеТочтвиТ»
о
Жесоаые
ко.тычуР
ВоЛ«ыеоЦаоПЦулоавчтяеоеоыи(уоеэоычтяеТояачаыаПо
фчеТаыесеовоку.тоэиоЦаПупа.ВоИокеоаыекоеэокеТокуотТаыесойуэтпуУкю.Во
сиПиоаоуяао.тычаЦпеочиэкуЦсиЦСофаоПЦулоЦпчикуВ
о
ПчаЦсюУисоайоцпа.оаыекоэиПеЦпсеПюлодусаПувзофаэиПеыа
Писо.тычу
Ртоео
ыт.иуп:
о

о
Дил
Х
вио:о
киыоке.офаЦ.у«ЦС!
о
Пал.исоцпаподусаПувойийадвтзо.у(оЦа.вктпюТосиыакулофаЦиыесоеово
фчаэачсеПРтокифчиПесЦ:ВоИыупоеофчаоЦуй:оПуЦусепЦ::
о

о
ви(тоу.тзо.асзовиви:ойийадвиоПочтвиТо.аеТо

о
.учпПи:оесео(еПи:Во
ви(упзодпао(еПи:зопиво:оууоПовтсивуоЦа(.тВо ви(упзодпао.у
чпПи:зопиво:оууоео
ПюфтртВоПчеУусодусаПувовофчаэачсеПРтоеояаПачеп:
о

о
ВЦуопуйуоПеыказоПЦуоапвчюпаВо
о
ви(езо.учпПт«ойийадвто:опуйуофчекуЦоесео(еПт«?оПаЦ.апчусокиокуяао
фчаэачсеПуРоеояаПачеп:о
о

о
ВЦуоПо
пПаеТочтвиТ
!
о
Кив
о
Пюофаке.иупуоЦ.юЦсоцпалофчепде?о
Рукиучелиу
иовс
е
ДулЦпПепусСказоПЦуоэиПеЦепоапокиЦВоИоПочтвеоПокиУеТоыусиТо

о
фучПюуо
фа.аркевеВоДи(уопуипчофа.аясеодусаПувтоЦаэыипСВ
о
Учитель показывает фигуры из театра теней и представляет
презентацию «Театр рук».

ПаЦ.апчепуокиоЦПаеочтвеВоКивауоыайчауоыусаоакео.аятпоЦ
ыусипС?о
(
Рук
иучелиуио
с
о
(С:уипэеЦннУаьиуе:едтЦаткпьиу
в
се
о
АопуфучСоайПуыепуоЦПа«осиыаУвтокиосеЦпуойт.ияезочиЦвчиЦСпуоеотвчиЦСпузовиво
ТапепуВоПапа.осиыаУвтокиыаоПючуэипСВ
о
Заключительный этап.

ВЦуосиыаУвеокт(каофчевчуфепСокиоыаЦвтоЦаскюУва.В
о
ВЦуоыупеоПЦпи«поПо
вчтязойучтпЦ:оэиочтвеВоУдепусСофчаПаыепос«йт«оТачаПаыкт«оеячтВ
о
Рефлексия.

ЧпаоПи.ойасСУуоПЦуяаоэифа.кесаЦСоеофаду.т?
о
КивауотоПиЦокиЦпчаукеу?
о
»оду.оПюочиЦЦви(упуоыа.и?
о
КивауоыайчауоыусаоПи.оэиТапусаЦСоЦыусипСоЦПае.еочтви.е?
о
о
ЛИТЕРАТУРА
о
ьВ

ДисСзооВВИВоПаЦсаПеРю
зофаяаПачвеоеофчейитпвеочтЦЦваяаокичаыи:о[ йВоПо
мопВ]
о
/оВВИоДисСВоТВом/
о
Пй:оЛепучи:оВИАНзоь997
В
о
мВ

усуПваз
о
ГВКВоПуыияаяедуЦвеуопуТкасаяееоиПпачЦвеТоУвас/ГВКВо
усуПваВо

о
МВ:НИИоУвасСкюТопукасаяелзомЗЗ5Во

о
ь9мЦВ
о


Ш.иваПзо ВАВоЕуоПуседуЦпПао

о
Иячи/ ВАВШ.иваПВо

о
МВ:МИПо«NBо
МияеЦпч»зоь99мВ
о
о
о
о
о

Приложенные файлы

  • pdf 1284897
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий