Философы (В. Соловьев, Н. Бердяев, А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.) и писатели ХХ века (Г. Гессе, А. Жид, Т. Манн, Р. Акутагава, А. Солженицын) о Ф.М. Достоевском.


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИМ.Ы.АЛТЫНСАРИНА
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
по предметам образовательной области «Язык и литература»
уровня общего среднего образования
(10-11 классы общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений)
Астана 2013
Утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №115 от 3 апреля 2013 года
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан №8424 от 10 апреля 2013 года
Учебные программы по предметам образовательной области «Язык и литература» для 10–11 классов общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений общеобразовательной школы. – Астана, 2013. – 190 стр.
©Национальная академия
образования им.Ы.Алтынсарина, 2013
Учебная прграмма по предмету «Қазақ тілі»
(общественно-гуманитарное направление)
Түсінік хат
Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен бекітілген орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. Оқыту қазақ тілде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәні – орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес «Тіл және әдебиет» білім беру саласына енгізілген және мектептің жалпы орта білім беру деңгейінде міндетті түрде оқытылатын пән.
3. «Қазақ тілі» пәнінің маңыздылығы қазақ тілінің Мемлекеттік тіл мәртебесімен дәйектеледі. Қазақ тілін оқыту барысында өзге тілде білім алатын жоғары буын оқушыларын қазақ тіліндегі сөйлесім әрекетін мәдениаралық қатысым құралы ретінде меңгерту көзделеді.
4. Оқыту қазақ тілде емес мектептердің бастауыш білім деңгейінде қарапайым деңгей 1-3-сыныптарды қамтыса, негізгі және орта деңгейлер 4-сыныптан бастап оқытылады да, 9-сыныппен аяқталады. Ортадан жоғары деңгей 10-11-сыныптарды қамтиды.
5. 10-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» пәнінің оқу бағдарламасы –қазақ тілде емес мектептерде қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан меңгеруді қамтамасыз ететін; қазақша сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім) ортадан жоғары деңгейде іс жүзіне асыратын; оқушының түсінікті сөйлеу дағдысы мен сауатты жазу дағдысын қалыптастыратын білім мазмұнын, көлемін, мөлшерін, оқу жүктемесін қамтитын; білім, білік, дағды деңгейлеріне байланысты тақырыптық аяларды, дидактикалық ұстанымдарды; оқушылардың білімі мен білігіне қойылатын талаптарды анықтайтын нормативтік құжат.
6. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы», «Білім беру туралы» Заңдары мен «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында белгіленген міндеттер еліміздің білім беру жүйесінде көптілді меңгерген дара тұлға қалыптастыру мақсатын жүзеге асырудың ұтымды жолдарын анықтауды талап етеді.
7. Әлемдік білім кеңістігінде орныққан «Шетел тілдерін деңгейлеп меңгертудің еуропалық жүйесінде» белгіленген тілді игерудің деңгейлері мен олардың сипаттарының негізінде Қазақстан Республикасындағы оқыту қазақ тілді емес жалпы білім беретін мектептердің 10-11 сыныптарында қазақ тілін үйретудің деңгейлері айқындалды. Оқушының білім, білік, дағдылары орта мектеп жүйесінде тілді деңгейлік меңгерту ерекшеліктеріне сәйкестендіріліп, жіктелді.
8. 10-11-сыныптардағы Ортадан жоғары деңгей-В 1 екі игерімді қамтиды:
тереңдетіле қалыптасқан орташа игерім В 1.1 – 10-сынып;
тереңдетіле қалыптасқан толық игерім В 1.2 В 1.2 – 11-сынып.
9. Қазақстан Республикасы халқының контингенті мен қазақ тілді емес жалпы білім беретін мектептерінде тілдерді оқыту мен үйретудің өзіндік ерекшелігі ескерілді және тілдерді деңгейлік меңгерудің еуропалық жүйесі негізге алынды:
1) еуропалық жүйеге сәйкестендірілген тілдік деңгейлер жалпы білім беретін орта мектептің 1-11 сыныптары бойынша сараланды;
2) негізгі және орта деңгейлердің тіл игеру игерімдері айқындалды;
3) негізгі және орта деңгейлердегі базалық білім мазмұны тілдік деңгейлер бойынша түзілді;
4) оқушының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар негізгі және орта деңгейлердің ерекшеліктерін ескере отырып, сөйлесім әрекетінің бес түрі бойынша сараланды;
5) әр сыныптағы бағдарлама материалдары тілдік бөлім, қатысымдық-сөйлесімдік бөлім және мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі бойынша нақтыланып ұсынылды.
10. Қазақ тілін үйренуге негіз болатын бөлімдер арқылы оқушылардың жобаланған оқу нәтижелеріне жетуі қарастырылады.
11. Оқу пәнінің мақсаты – ортадан жоғары деңгей бойынша қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан меңгерту; сөйлесім әрекетінің түрлеріне сай оқушыны тілдік білім негізінде әдеби тілде сөйлеуге, сауатты жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту, бір-бірімен сабақтас, жүйелі тақырыптарды коммуникативтік тұрғыдан ұсына отырып, оқушыларға қазақша тілдік қатынас нормаларын игерту.
12. Оқу пәнінің міндеттері:
1) жоғары сынып оқушыларының білімін тілдік, лингвомәдениеттанымдық, этномәдени және әлеуметтік тұрғыдан кеңейтіп, қазақ тілін игертудің коммуникативтік бағытын жүзеге асыру;
2) оқушының өз ойын, пікірін, көзқарасын еркін, дұрыс, нақты (ауызша және жазбаша) жеткізе білу дағдыларын жетілдіру;
3) оқушылардың қазақ тіліндегі функционалдық сауаттылығын дамыту;
4) мәдени-әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптардағы оқу материалдарымен жұмыс аясында оқушылардың қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру.
13. Тілді меңгеру деңгейлерін игерімдерге жіктеу білім беруді дара тұлғаға бағдарлау ұстанымына сай іске асырылады. Бір деңгейдің алғашқы сатысында білім мазмұнын игере алмаған оқушы бейімдеу, дамыту, психологиялық үйлесімділік ұстанымдары негізінде келесі сатыда тиісті мазмұнды меңгеруге мүмкіндік алады.
14. Қазақ тілде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәнінің білім мазмұнын іріктеуде қатысымдық-әрекетшілдік, қатысымдық-функционалдық, ункционалдық сауаттылықты қалыптастыру, ұлттық ерекшеліктерді ескеру, оқу материалдары мазмұнының аутенттілігі, шындық өмірге сәйкестігі; оқушының тілді білу деңгейіне сай келуі; білім мазмұнының жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқыту ұстанымдары басшылыққа алынды:
1) үздіксіздік ұстанымы оқытудың барлық сатыларының арасындағы жалғастықты әдіснама, мазмұн, әдістеме және технология сабақтастығы тұрғысынан оқытуды қамтамасыз етеді;
2) оқытудың әрекетшілдік негіздегі ұстанымы оқушыларды оқу-танымдық әрекетке белсенді қатыстыру арқылы жаңа білімдерді ашуын, өзін өзі бағалау мен өз әрекетін өзі бақылай алу дағдыларының қалыптасуын қамтамасыз етеді.
3) пәнаралық байланыс ұстанымы мәтіннен ақпаратты тауып алу тәсілі,
мәтінді мағыналық бөліктерге бөлу, негізгі және қосалқы ойды ажырата алу және т.б. (әдебиетпен байланыс); өзектілік тәсілі, салыстыру, жүйелілік, қарсы қою, себеп-салдарлық байланысты анықтау және т.б. (ана тілімен байланыс) жұмыстар арқылы жүзеге асырылады;
4) түсіністік ұстанымы қазақ тілін оқыту барысында жоғары сынып оқушыларының психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық үйлесімді жағдай тудыруға мүмкіндік жасайды. Оқушылардың қарым-қатынас жасауына және олардың өз жетістігін сезінуіне мүмкіндік беретін тілектестік ниетті ұстану оқу үдерісі тиімділігінің маңызды шарты болып табылады.
5) оқушылардың тұлғалық жетістіктерін ескеру ұстанымы түрлі деңгейдегі күрделі тапсырмаларды шешуге, өздік жұмыстарды орындауға, оқыту мотивінің тұлғалық-мәнділігін қалыптастыруға, оқытудың ұтымды технологиясы мен оқу материалдарын таңдауға және бейімдеуге, білім деңгейлері әртүрлі оқушылардың жоспарланған нәтижелерге жетуіне мүмкіндік береді.
6) шығармашылық ұстанымы оқушылардың түрлі шынайы жағдаяттарда жаңа типтегі міндеттерді өздігінен шешу қабілетін, құзіреттілікке бағытталған тапсырмаларды орындау білігін қалыптастыруға мүмкіндік тудырады.
15. Пәнаралық байланыс өзге тілді мектеп оқушысының қазақ тіліндегі сөздік қорын молайтуға, дүниетанымын кеңейтуге, қазақ тілін қолдану мүмкіндіктерін арттыруға жол ашады. Жалпы білім беретін өзге тілде оқытатын мектептердің негізгі сатысында «Қазақ тілі» пәнін төмендегідей пәндермен байланыстыра меңгерту көзделеді.
1) «Қазақ әдебиетімен»:
қазақ тілін жүйелі әрі сапалы меңгертуде оқу материалдары қазақ әдебиеті шығармаларынан алынатындықтан, олардың арасындағы байланыс үздіксіз жүргізіліп отырады;
олар оқушыны ойлауға, сөйлеуге үйретумен қатар эстетикалық талғамдарын да арттыруға, көркем сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді, тіл байлығын молайтады;
2) «Орыс тілімен»:
қазақ тілінің құрылымдық жүйесін танытуда екі тілді салыстыру әдісі, бір жағынан, оқушының дүниетанымын кеңейтсе, екінші жағынан, тілді сапалы меңгертуге, саналы түсіндіруге әсер етеді;
орыс тілі мен қазақ тілінің арасындағы байланыс сөз әдебіне қатысты ерекшеліктерді ұғындыруда да маңызды болып саналады;
3) «Қазақстан тарихымен»:
тіл мен тарихтың байланысы термин сөздерді, басқа тілден енген сөздерді дұрыс меңгертуде ерекше рөл атқарады;
сөздердің этимологиясын түсіндіруде де тарихи фактілерге сүйену оқушылардың оқу мотивтерін қалыптастыруға мүмкіндік береді;
4) «Информатика» пәнімен:
оқушыларға ұсынылатын өздік және шығармашылық тапсырмаларды сапалы орындауға ақпараттық технологияларды қолданудың ықпалы зор;
интернет көздерінен материалдар тауып, оларға талдау жасау, ой қорыту, алынған материалдарды өз жұмыстарында орынды қолдануға үйрететін жұмыстар оқушылардың ақпарттық мәдениетін дамытуға жол ашады;
5) жаратылыстану циклі пәндерімен:
қазақ тілінің жаратылыстану пәндерімен сабақтастықта меңгертілуі оқушылардың сөздік қорларын молайтуға және түрлі тілдік жағдаяттарда қазақ тілін орынды қолдану дағдыларын жетілдіруге септігін тигізеді;
қазақ тіліндегі терминдерді сауатты қолдануға мүмкіндік туғызады.
16. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында ұсынылған Типтік оқу жоспарына сәйкес (9-қосымша) қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы «Қазақ тілі» пәні аптасына 10-11-сыныптарда 3 сағаттан оқытылады. Оқу жылындағы барлық сағат саны:
1) 10-сынып – аптасына 3 сағат, барлығы – 102 сағат;
2) 11-сынып – аптасына 3 сағат, барлығы – 102 сағатты құрайды.
17. Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытында (11-қосымша) «Қазақ тілі» пәні аптасына 2 сағаттан оқытылады. Оқу жылындағы барлық сағат саны:
1) 10-сынып – аптасына 2 сағат, барлығы – 68 сағат;
2) 11-сынып – аптасына 2 сағат, барлығы – 68 сағат.
17. Оқу бағдарламасының білім мазмұнында сағаттар мөлшері оқыту тіліне байланысты келесідей үлгіде көрсетілген. Мысалы: І. Әлеуметтік-тұрмыстық ая – 27/16 сағат. 1. Отбасы бюджетін жоспарлау - 9/6 сағат. Мұндағы алдыңғы сан орыс тілді мектептерге, ал соңғы сан өзбек, ұйғыр, тәжік тілді мектептерге арналып көрсетілген.
18. Оқу пәнінің базалық білім мазмұны:
1) оқыту қазақ тілде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім мазмұнын анықтауға түрлі тілдік қарым-қатынастың ауқымында пайда болатын жағдаяттар, жағдаятқа қатысушылар, заттар, оқиғалар, іс-әрекеттер, мәтіндер негіз болады.
19. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұндық желісі үш аяға бөлініп ұсынылды:
әлеуметтік-тұрмыстық ая;
әлеуметтік-мәдени ая;
оқу-еңбек аясы.
20. Әрбір аяда қамтылған тақырыптар бірізділікті сақтай отырып, бірте-бірте күрделенеді. Қазақ тілінің функционалдық-грамматикалық минимумдары осы лексикалық тақырыптарды меңгерудің нәтиже көрсеткіші ретінде ұсынылады.
21. 10-сынып:
әлеуметтік-тұрмыстық ая:
отбасы бюджетін жоспарлау;
«Біз қонақ күтеміз (дәстүрлі тамақ, қонақ күту, шығарып салу, сыйлық) »;
отбасындағы әке мен бала қарым-қатынасы;
әлеуметтік-мәдени ая:
«Қазақстанның белгілі ғалымдары»
«Қазақстан мемлекеті, оның құрылымы»
«Сенің есімің қандай мағына білдіреді?»
«Мен оқитын газет-журналдар (балалар газеті мен журналы)»;
оқу-еңбек аясы:
«Мен мамандық таңдаймын»,
«Мен болашақта қандай жұмыс істеймін?»;
22. 11-сынып:
1) әлеуметтік-тұрмыстық ая:
«Сапарға шығайық», «Әуежайда», «Теміржол бекетінде», «Қонақ үйде»;
2) әлеуметтік-мәдени ая
«Жастар киімі», «Мектеп формасы», «Сән»;
«Егер мен Қазақстан Парламентіне депутат болсам»;
«Театрға саяхат»;
3) оқу-еңбек аясы:
«Пошта қызметін қолданамыз»;
«Қалта телефоны»;
«Компьютер: пайдасы мен зияны»;
«Мен өз елімде жан-жақты білім ала аламын».
Оқу пәнінің 10-сыныптағы базалық мазмұны
23. Әлеуметтік-тұрмыстық ая – 27 /16 сағат:
1) «Отбасы бюджетін жоспарлау» - 9/6 сағат (Тілдік бөлім: Ауызекі сөйлеу стилі. Лексика. Тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Тақырыпқа қатысты мәтіндерді түсіну. Оқылым. Тақырыпқа қатысты мәтіндерді оқу. Айтылым. Тақырып туралы баяндау. Жазылым. Үй төлемінің түбіртегін толтыру. Тілдесім. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Диалог-сұрақ. Диалог-жауап. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Отбасы туралы мақал-мәтел, нақыл сөздер);
2) «Біз қонақ күтеміз (дәстүрлі тамақ, қонақ күту, шығарып салу, сыйлық)» – 9/5 сағат (Тілдік бөлім: Біріккен сөз. Қос сөз. Зат есім, не? Зат есімнің көптелуі. Зат есімнің септелуі. Етістік. Етістіктің жіктелуі, көпше түрі.Арнайы сұрақ. Лексика: Тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Мәтіндегі ұлттық ерекшеліктерді айыру. Диалогтік мәтіндер. Оқылым. Қонақ күту дәстүріне байланысты мәтіндер. Айтылым.. Қонақ күтуде жасалатын іс-әрекеттерді баяндау. Жазылым. Танымдық жазылым (оқушыны қонақ күту туралы өз ойынан қорытынды жасап, жазуға үйрету). Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім. Бейресми тілдесімді қолдану (оқушыларға ресми емес, күнделікті тұрмыс-тіршілікте кездесетін, қарапайым қарым-қатынастың түрлерін үйрету). Диалог-мәлімет. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақ халқының қонақжайлығы туралы мәтіндер);
3) «Отбасындағы әке мен бала қарым-қатынасы» – 9/5 сағат (Тілдік бөлім: Көркем-әдебиет стилі. Лексика: Тақырыпқа байланысты лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Әке мен бала қарым-қатынасы туралы мәтіндер. Оқылым. Әке мен бала қатынасы туралы мәтіндерді оқу. Айтылым. Өз сезімін, қарым-қатынасын баяндау. Жазылым. Көркемдік жазылым (Абзац, диалог т.б. сақтап көркем жазу). Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім. Қалыптасқан тілдесім (әр адамның өмірдегі өз орнына сай бір-бірімен тілдесуін, түсінісуін меңгерту). Диалог-мәлімет. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: отбасы, ата-ана арасындағы қарым-қатынас туралы мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер, тиым сөздермен танысу. Мақал туралы ой бөлісу);
24. Әлеуметтік-мәдени ая – 47 /34 сағат:
1) Қазақстанның белгілі ғалымдары– 14/10 сағат (Тілдік бөлім: Құрмалас сөйлем. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қазақстанның белгілі ғалымдары, ғылыми жұмыстар, жобалар туралы мәтіндер. Оқылым Қазақстанның белгілі ғалымдары, ғылыми жұмыстар, жобалар туралы мәтіндер. Айтылым. Ғылыми жоба туралы мәтіндер. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Оқыған мәліметтерді жазу. Ресми тілдесімді үйрету (оқушыларға ресми қарым-қатынастың элементтерін меңгерту). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақстанның белгілі ғалымдары туралы мәліметпен таныстыру);
2) Қазақстан мемлекеті, оның құрылымы – 10 /8 сағат (Тілдік бөлім: Грамматика: Туынды сын есім. Тұйық етістік. Тәуелдік жалғауы.Ілік, табыс септігі. Өздік есімдік. Етістік. Осы шақ. Жіктелуі. Көсемше. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қазақстан мемлекеті және оның құрылымы туралы мәтіндерді түсіну. Оқылым. Мәтіннің стилін айыру. Мемлекеттік құрылым туралы мәтіндерді оқу. Айтылым. Мемлекеттік құрылым туралы баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру(тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Мемлекеттік құрылым туралы мәтіндерді оқып, пікір алмасу);
3) «Сенің есімің қандай мағына білдіреді?» – 9/6 сағат (Тілдік бөлім: Қос сөз. Біріккен сөз. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Баланың дүниеге келуіне байланысты қазақтың салт-дәстүрлері туралы мәтін. Мәтіндегі ұлттық ерекшеліктерді айыру. Оқылым. Мәтіннің ұлттық-мәдени мазмұнын танымдық тұрғыдан түсініп оқу. Айтылым. Диалог-талап. Шілдеханада орындалатын белгілі бір әрекетті не істі жасауды бір-бірінен өтіну. Баланың дүниеге келіне байланысты қазақтың ұлттық салт-дәстүрлері туралы баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім. Қалыптасқан тілдесім (әр адамның өмірдегі өз орнына сай бір-бірімен тілдесуін, түсінісуін меңгерту). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Отбасылық дәстүрлер);
4) «Мен оқитын газет-журналдар (балалар газеті мен журналы)» – 14 /10 сағат (Тілдік бөлім: Есімшенің септелуі. Ашық рай. Бірыңғай мүшелер. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Балаларға арналған басылымдар туралы мәтін. Оқылым. Балалар басылымдары туралы мәтіндерді оқу. Айтылым. Газет/журналдардың пайдасын бағалау тұрғысынан баяндау. Жазылым. Осы тақырыпқа қатысты жазбаша жұмыстар. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Диалог. Диалог-мәлімет – белгілі бір газет, журнал туралы мәлімет беру. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Алғашқы қазақ газеттері туралы пікір алмасу);
25. Оқу-еңбек аясы – 28 /18 сағат:
1) «Мен мамандық таңдаймын» – 14 /9 сағат (Тілдік бөлім: Кейінді ықпал. Қос сөз. Туынды зат есім. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Мамандыққа қатысты мәтіндер. Оқылым. Мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу. Айтылым. Өзі таңдаған мамандықты сипаттай отырып, болашақта соған қатысты істейтін істері туралы баяндау. Жазылым. Өзі таңдаған мамандық туралы әңгіме жазу. Кәсіби-тақырыптық тілдесім – мамандық туралы тақырыптар төңірегінде пікір алмасуды жүзеге асыру, кәсіби сөздер құрамын кеңінен қамтитын тілдік қатынасты кәсіби түрде іске асыру. Диалог-реплика – тілдік қатынаста ойын қысқа сөздер мен сөз тіркестері арқылы тез жеткізу. Диалог-сұрақ. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Қазақ суретшілері туралы мәтіндер. Көптілді білетін жастар туралы мәлімет);
15) «Мен болашақта қандай жұмыс істеймін?» – 14/9 сағат (Тілдік бөлім: Қос сөз. Ресми стиль. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Тақырыпқа қатысты мәтіндер. Оқылым. Тақырыпқа қатысты мәтінді оқу.. Айтылым.. Болашақта істейтін жұмысын сипаттай отырып баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Белгілі мамандар туралы мәлімет).
3. Оқу пәнінің 11-сыныптағы базалық мазмұны
26. Әлеуметтік-тұрмыстық ая - 32 / 22 сағат:
1) «Саяхатқа шығайық», «Әуежайда», «Теміржол бекетінде» – 12/10 сағат (Тілдік бөлім: Біріккен сөздердің емлесі. Құрмалас сөйлем. Себеп-салдар мәнді құрмалас сөйлемдер. Өзгелік етіс. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Ұшақтың ішіндегі қауіпсіздік ережелері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: әуежай, теміржол бекеттеріндегі анықтамалық ақпараттар. Диалогтік мәтіндер. Айтылым.. Әуежай мен теміржол бекетінің қызметі туралы мәліметтерді айту.. Жазылым. Әуежай мен теміржол бекетіне байланысты тірек сөздер бойынша мәтін. Кеден мағлұмдамасын толтыру. Тілдесім. Әуежай мен теміржол бекеті туралы пікірлесім. Бекет қызметкерлерінен (анықтама бюросы, касса, жүк қоймасы) өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Диалог: Сұрақ-жауап, Сұрақ-ақпарат, себеп-салдар диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Сапарға шығу, жол туралы мақал-мәтелдер, тыйым сөздер);
2) «Қонақ үйде» – 10 /6 сағат (Тілдік бөлім: Салт және сабақты етістіктер. Модаль сөздер. Мекен үстеу. Туынды сөздердің жазылуы. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қонақ үйдегі қызмет түрлері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: қонақ үй туралы жарнамалық, анықтамалық ақпараттар. Диалогтік мәтіндер. Айтылым. Өзінің сапары туралы. Әуежай мен теміржол бекетінің қызметі туралы мәліметтер. Жазылым. Қонақ үй түрлері мен қызметіне байланысты тірек сөздерге бойынша мәтін. @-mail –мен тапсырыс беру, ақша жіберу, есептесу, жаздыру. Тілдесім. Қонақ үй туралы пікірлесім. Қонақ үй қызметкерлерінен (қонақ үй әкімшілігі, анықтама бюросы, касса) өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Диалог: Сұрақ-жауап, Сұрақ-ақпарат, себеп-салдар диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Сыныптағы оқушылардың өздері тоқтаған қонақ үй туралы сөйлесімі);
3) «Сен қайда тұрғанды ұнатасың? (қалада ма, ауылда ма? )» – 10/6 сағат (Тілдік бөлім: Етістіктің келер шағы. Мақсат үстеу. Ілік септіктегі сөздердің жазылуы. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қонақ үйдегі қызмет түрлері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Ауыл/қала өміріне байланысты ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Мәдени орындардың ақпараттық-жарнамалық (буклет, блокнот, айлық репертуар қағазы,т.б.) мәтіндері. Айтылым. Монолог-суреттеу (қала мен даланың табиғатын сипаттап, оның ерекшеліктерін баяндау). Өзінің сапары туралы. Әуежай мен теміржол бекетінің қызметі туралы мәліметтерді айту. Жазылым. Қаладағы мәдени орындар туралы мәтін. Ауыл/қала өмірі бойынша сұхбат жазу. Тілдесім. Ауыл/қала өмірі туралы пікірлесім. Мәдени мекеме қызметкерлерінен өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Мәдениет аралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақ ауылының тіршілігі, шаруашылығы туралы пікірлесу);
27. Әлеуметтік-мәдени ая – 30 /20 сағат:
1) «Жастар киімі», «Мектеп формасы», «Сән» – 12 /8 сағат (Тілдік бөлім: Сапалық және қатыстық сын есімдер. Есімше. Біріккен сөздердің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Жастар киімі, мектеп формасы және сәнге байланысты ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Сән орталықтарының ақпараттық-жарнамалық (буклет, киім үлгісі жинақтары, жарнама қағазы,т.б.) мәтіндері. Айтылым. Монолог: Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы мәліметтер. Диалог: Диалог-сұхбат. Сұрақ-ақпарат, пікірталас - диалогтары. Жазылым. Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы мәтін. Киіну әдебі туралы сұхбат жазу. Тілдесім. Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы пікірлесім. Ателье, киім дүкені қызметкерлерімен сұхбат. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі. Жастар киіміндегі ұлттық нақыштар туралы сұхбат. Киімге қатысты мақал-мәтелдер);
2) «Егер мен Қазақстан Парламентіне депутат болсам» – 10 /6 сағат. (Тілдік бөлім: Жалпы және жалқы есімдер. Қаратпа сөздер. Тіркесті сөздердің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Сайлау, депутатқа үміткер туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Электронды дауыс беру туралы ақпараттық мәтін. Депутатқа үміткер. Қазақстан Парламенті туралы ақпарат-мәтіндер. Айтылым. Қазақстан Парламенті туралы мәліметтер. Жазылым. Қазақстан Парламенті туралы мәтін. Тілдесім. Қазақстан Парламентіне сайлау жүйесі туралы пікірлесім. Депутатпен сұхбат. Тілдесім. Диалог-сұхбат. Сұрақ-ақпарат, пікірталас - диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақтың үш биі: Төле, Қазыбек, Әйтеке);
3) «Театрға саяхат» – 8 /6 сағат (Тілдік бөлім: Туынды сын есімдер. Термин сөздердің орфоэпиясы. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Театрдағы қойылымдар туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Қазақ театрлары туралы ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Қазақ актерлары туралы сұхбат-мәтіндер. Айтылым. Қазақстан Парламенті туралы мәліметтер. Жазылым. Театрда көргендері мен қойылым бойынша мәтін.Тілдесім. Қазақтың театр ордалары туралы пікірлесім. Театр туралы сұхбат. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі. Алғашқы қазақ театрлары мен актерлары туралы мағлұматтар);
28. Оқу-еңбек аясы – 40 /26 сағат:
1) «Пошта қызметін қолданамыз» – 10/6 сағат (Тілдік бөлім: Салалас құрмалас сөйлем. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Пошта қызметі туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Пошта қызметі туралы ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Пошта қызметі туралы сұхбат-мәтіндер. Айтылым. Пошта қызметі туралы мәліметтер. Жазылым. Пошта қызметі бойынша мәтін. Тілдесім. Пошта қызметі туралы пікірлесім. Пошта қызметі туралы сұхбат. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі. Ұлттық маркалар);
2) «Қалта телефоны» – 8 /6 сағат (Тілдік бөлім: Қазақ тіліндегі калька сөздер. Неологизмдердің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қалта телефоны туралы ақпарат-жарнамалар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Қалта телефоны туралы ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Қалта телефоны туралы сұхбат-мәтіндер. Айтылым. Қалта телефоны туралы мәліметтер. Жазылым. Қалта телефонымен сөйлесу әдебі туралы мәтін. Тілдесім. Қалта телефоны қызметі туралы пікірлесім-сұхбат. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі Телефонмен сөйлесу әдебі);
3) «Компьютер: пайдасы мен зияны» – 10/6 сағат (Тілдік бөлім: Сабақтас құрмалас сөйлем. Ақпараттық технология терминдерінің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қазіргі заманғы компьютерлердің мүмкіндіктері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: компьютерлердің жетілдірілген мүмкіндіктері, компьютердің пайдасы мен зияны жайлы баяндау, хабарлау, жарнама сипатындағы мәтіндер. Компьютердің пайдасы мен зияны туралы диалогтік мәтіндер. Айтылым. Компьютердің пайдасы мен зияны туралы мәліметтер айту. Жазылым. Компьютердің пайдасы мен зиянына байланысты мәтін. Тілдесім. Компьютердің пайдасы мен зияны туралы пікірлесім. Дүкен қызметкерлерінен компьютер түрлері туралы қажетті мәліметтер алу. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Компьютердегі мәліметтердің қазақша жазылуы);
4) «Мен өз елімде жан-жақты білім ала аламын» – 12/8 сағат (Тілдік бөлім: Публицистикалық стиль. Қысқарған сөздердің емлесі мен орфоэпиясы Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлімі: Тыңдалым. Мұғалімнің, сыныптастарының, өзге де тілдесетін адамдардың сөздеріндегі және үнтаспадан тыңдаған өз еліндегі оқу жүйесі туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндердегі өз еліндегі оқу жүйесі туралы жарнамалық, анықтамалық ақпараттар. Айтылым. Өз еліндегі оқу жүйесі туралы мәліметтерді айту. Жазылым. Өз еліндегі оқу жүйесіне байланысты білетінін мәтін түрінде жазу. Сұрақтарға жауап жазу. Тілдесім. Ұсынылған тақырып бойынша сөйлесім. Өз еліндегі оқу жүйесі туралы пікірлесім. Білім саласы қызметкерлерінен өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі Еліміздің оқу жүйесі туралы пікір алмасу).
10-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Пәндік нәтижелер

27. Лексика бойынша:
1) берілген ойдың мазмұнына қарай қажетті сөздердің қолданылуын;
2) фразеологизмдердің мағынасын дұрыс ажыратуды;
3) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды;
4) 1 300 лексикалық бірліктің мағынасын білуі тиіс.
28. Сөз құрамы мен сөзжасам бойынша:
1) түбірлес сөздердің мағыналық байланысын;
2) сөз таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерін білуі тиіс.
29. Грамматика бойынша:
1) сөздердің түрлену формаларын;
2) стилдің түрлерін білуі тиіс.
30. Сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым:
нақты, анық айтылған ақпараттардың мазмұнын түсіну;
радио, телехабарларда берілетін жаңалықтарды түсіну;
аудиоматериалдағы айтылған ойды анықтау дағдыларын;
2) оқылым:
әртүрлі тақырыптарда ұсынылған мәтіндерді оқып түсіну;
оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, баяндау;
мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береді, мағыналық бөліктерге жіктей алу;
ғылыми-көпшілік, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптардағы материалдарды оқып талдау, ой қорыту дағдыларын меңгеруі тиіс;
3) айтылым:
өзінің сезімдерін, көзқарасын, ой-пікірін, армандарын жеткізе алу;
түрлі жағдаятқа сәйкес көзқарасын білдіру;
затты, құбылысты суреттеп, сипаттап айта алу дағдыларын;
4) жазылым:
өзінің алған әсері туралы қысқа, шағын әңгіме жазу;
пунктуация ережелерін сақтау;
ұсынылған мәтіндер бойынша жоспар түзу, тезис жазу дағдыларын меңгеруі тиіс;
5) тілдесім:
әртүрлі жағдаятта диалогтік, полилогтік сұхбаттарға қатысу;
таныс жағдаяттарда сұхбатқа өздігінен араласу;
үнтаспада жазылған сұрақтарды тыңдап түсіну, сол туралы өз қөзқарасын білдіру;
оқыған мәтін бойынша өз пікірін айту дағдыларын меңгеруі тиіс.
11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Пәндік нәтижелер
31. Лексика бойынша:
1) сөздің тура және ауыспалы мағынасын;
2) синонимдік қатардан сөз таңдай;
3) тұрақты тіркестер, мақал мен мәтелдер, афоризмдердің аражігін ажырата;
4) омоним, антоним, синоним сөздердің қолданылу орындарын;
5) өндірістің, ғылымның, техниканың, өнер мен мәдениеттің даму нәтижесінде пайда болған ұғымдарды білдіретін терминдерді;
6) лексикографиялық сөздіктерді қолдану тәсілдерін;
7) 1 300 лексикалық бірліктің мағынасын білуі тиіс.
32. Сөз құрамы мен сөзжасам бойынша:
1) қосымшалардың түрлерін ажырата;
2) туынды сөздердің түрлерін жіктей;
3) қазақ тіліндегі сөзжасам тәсілдерін ажырата білуі тиіс.
33. Грамматика бойынша:
1) сөз таптарының грамматикалық категорияларын;
2) сөз таптарының сөйлемдегі синтаксистік қызметін;
3) құрмалас сөйлемнің түрлерін;
4) құрмалас сөйлем мен жай сөйлемнің айырмашылықтарын;
5) стилдің түрлерін білуі тиіс.
34.Сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым:
аудиотаспадан тыңдалған диалог пен полилогті түсініп, онда айтылған сөз мазмұнын жеткізе білу;
тақырып бойынша тыңдалған пікірге, ойға баға беру;
радио, телеарналарда берілетін хабарлардың мазмұнын түсіну;
аудиоматериалдағы айтылған ойды анықтау дағдыларын меңгеруі тиіс;
2) оқылым:
мемлекеттік тілде жазылған құжаттарды оқып түсіну;
мәтіннен өзіне керекті мәліметті бөліп ала білу;
оқудың нақты мақсатына сай әртүрлі стильдегі мәтіндерден негізгі ойды ажырата алу дағдыларын меңгеруі тиіс;
3) айтылым:
оқыған әңгіменің мазмұны, тақырыбы туралы айтып беру;
өз бетінше газет-журнал материалдарынына шолу жасап, негізгі ойды анықтай алу;
интернет желісінен қажетті ақпаратты тауып, оны өз сөзімен баяндай алу дағдыларын меңгеруі тиіс;
4) жазылым:
жеке адамға қатысты құжаттарды сауатты толтыру;
ұсынылған тақырып бойынша шығармашылық сипатта мәтін құрай алу;
реферат жұмысында дәйексөздерді кіріктіру және әдебиеттерді рәсімдеу дағдыларын меңгеруі тиіс;
5) тілдесім:
ұсынылған тақырып бойынша полилогқа қатысу;
диалогтің түрлеріне сай пікірлесе алу;
үнтаспадағы диалогті тыңдап, өз сөзімен айтып беру;
нақты тақырыпта сұхбат құрастыра алу;
әңгімені жалғастыру, пікір таластыру дағдыларын меңгеруі тиіс.
10-11-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Тұлғалық нәтижелер
35. 10-11-сынып оқушыларының:
1) Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңына құрмет көрсетуінен;2) жоғары патриоттық сезімін көрсете білуінен;3) мемлекеттік тілді білуінен, қазақ халқының және Қазақстан аумағында өмір сүріп жатқан басқа да ұлыстардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан;4) адамдармен қарым-қатынаста жоғары мәдениеттілік танытуынан, этикалық нормаларды сақтай білуінен;5) өздігінен білім алуға, өмірден өз орнын табуға қабілеттілігінен;6) әлеуметтік ортаның ерекшеліктерін дұрыс бағалай алуынан көрінеді.
10-11-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Жүйелі-әрекеттік нәтижелер
36. 10-11-сынып оқушыларының:
1) тақырыпқа қатысты айтылған ақпараттарды талдай, өңдей, жинақтай және қолдана білуінен;
2) мемлекеттік тілдегі радио, теледидар хабарларын тыңдап, түсінуінен;
3) мәтіндерден тура, ауыспалы мағыналы сөздерді, мақал- мәтелдерді таба алуынан және оларды қажетіне қарай өзінің сөйлеу тілінде орынды қолдануынан;
4) өз арман-үміті, жоспарлары жайлы айта алуынан;
5) мәселеге қатысты өз көзқарастары мен ұсыныстары туралы пікір білдіре алуынан;
6) заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруінен;7) коммуникативтік қабілеттілігі мен көптілді мәдениеттілігінен;
8) күнделікті жағдаяттарға байланысты өзгелермен сұқбаттаса алуынан; белгілі бір тақырып бойынша диалогке, полилогке қатыса алуынан;
9) тосын сұхбаттарға (отбасы, хобби, жұмыс, саяхат т.б.) қатысып, өз ой-пікірлерін білдіруінен;
10) тілдесім әрекетінде қазақ тілінің сөз мәдениеті нормаларын сақтап қолдануынан;
11) тілдік жағдаяттардың ерекшелігіне сай қазақ тіліндегі этикеттік орамдарды орынды пайдаланып сөйлесе алуынан көрінеді.
Учебная прграмма по предмету «Қазақ тілі»
(естественно-математическое направление)
Түсінік хат
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес әзірленген.
2. Оқыту қазақ тілде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәні – орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес «Тіл және әдебиет» білім беру саласына енгізілген және мектептің жалпы орта білім беру деңгейінде міндетті түрде оқытылатын пән.
3. «Қазақ тілі» пәнінің маңыздылығы қазақ тілінің Мемлекеттік тіл мәртебесімен дәйектеледі. Сондықтан қазақ тілін оқыту барысында өзге тілде білім алатын жоғары буын оқушыларын қазақ тіліндегі сөйлесім әрекетін мәдениаралық қатысым құралы ретінде меңгерту көзделеді.
4. Оқыту қазақ тілде емес мектептердің бастауыш білім деңгейінде қарапайым деңгей 1-3-сыныптарды қамтыса, негізгі және орта деңгейлер 4-сыныптан бастап оқытылады да, 9-сыныппен аяқталады. Ортадан жоғары деңгей 10-11-сыныптарды қамтиды.
5. 10-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» пәнінің оқу бағдарламасы –қазақ тілде емес мектептерде қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан меңгеруді қамтамасыз ететін; қазақша сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім) ортадан жоғары деңгейде іс жүзіне асыратын; оқушының түсінікті сөйлеу дағдысы мен сауатты жазу дағдысын қалыптастыратын білім мазмұнын, көлемін, мөлшерін, оқу жүктемесін қамтитын; білім, білік, дағды деңгейлеріне байланысты тақырыптық аяларды, дидактикалық ұстанымдарды; оқушылардың білімі мен білігіне қойылатын талаптарды анықтайтын нормативтік құжат.
6. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы», «Білім беру туралы» Заңдары мен «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында белгіленген міндеттер еліміздің білім беру жүйесінде көптілді меңгерген дара тұлға қалыптастыру мақсатын жүзеге асырудың ұтымды жолдарын анықтауды талап етіп отыр. Бұл үш тілді қатар білуге арналған тіл саясатына сәйкес мемлекеттік тілдің доминанттық рөлін күшейтуге келіп саяды. Республиканың әдіскер-ғалымдарының қатысуымен тілді меңгерту бойынша өркениетті елдердің тәжірибесі мен отандық озық дәстүрлер үйлестіріле отырып, өзге тілді мектептің негізгі орта деңгейінде қазақ тілін оқытудың жаңа бағыттары белгіленді.
7. Әлемдік білім кеңістігінде орныққан «Шетел тілдерін деңгейлеп меңгертудің еуропалық жүйесінде» белгіленген тілді игерудің деңгейлері мен олардың сипаттарының негізінде Қазақстан Республикасындағы оқыту қазақ тілді емес жалпы білім беретін мектептердің 1-11-сыныптарында қазақ тілін үйретудің деңгейлері айқындалды. Оқушының білім, білік, дағдылары орта мектеп жүйесінде тілді деңгейлік меңгерту ерекшеліктеріне сәйкестендіріліп, жіктелді:
1) 10-11-сыныптардағы Ортадан жоғары деңгей -В 1 екі игерімді қамтиды:
тереңдетіле қалыптасқан орташа игерім В 1.1 – 10-сынып;
тереңдетіле қалыптасқан толық игерім В 1.2 В 1.2 – 11-сынып.
8. Қазақстан Республикасы халқының контингенті мен қазақ тілді емес жалпы білім беретін мектептерінде тілдерді оқыту мен үйретудің өзіндік ерекшелігі ескерілді және тілдерді деңгейлік меңгерудің еуропалық жүйесі негізге алынды:
1) еуропалық жүйеге сәйкестендірілген тілдік деңгейлер жалпы білім беретін орта мектептің 1-11 сыныптары бойынша сараланды;
2) негізгі және орта деңгейлердің тіл игеру игерімдері айқындалды;
3) негізгі және орта деңгейлердегі базалық білім мазмұны тілдік деңгейлер бойынша түзілді;
4) оқушының білім, білік, дағдыларына қойылатын талаптар негізгі және орта деңгейлердің ерекшеліктерін ескере отырып, сөйлесім әрекетінің бес түрі бойынша сараланды;
5) әр сыныптағы бағдарлама материалдары тілдік бөлім, қатысымдық-сөйлесімдік бөлім және мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі бойынша нақтыланып ұсынылды.
9. Қазақ тілін үйренуге негіз болатын бөлімдер арқылы оқушылардың жобаланған оқу нәтижелеріне жетуі қарастырылады.
10. Оқу пәнінің мақсаты – ортадан жоғары деңгей бойынша қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан меңгерту; сөйлесім әрекетінің түрлеріне сай оқушыны тілдік білім негізінде әдеби тілде сөйлеуге, сауатты жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту, бір-бірімен сабақтас, жүйелі тақырыптарды коммуникативтік тұрғыдан ұсына отырып, оқушыларға қазақша тілдік қатынас нормаларын игерту.
11. Оқу пәнінің міндеттері:
1) жоғары сынып оқушыларының білімін тілдік, лингвомәдениеттанымдық, этномәдени және әлеуметтік тұрғыдан кеңейтіп, қазақ тілін игертудің коммуникативтік бағытын жүзеге асыру;
2) оқушының өз ойын, пікірін, көзқарасын еркін, дұрыс, нақты (ауызша және жазбаша) жеткізе білу дағдыларын жетілдіру;
3) оқушылардың қазақ тіліндегі функционалдық сауаттылығын дамыту;
4) мәдени-әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптардағы оқу материалдарымен жұмыс аясында оқушылардың қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру.
12. Тілді меңгеру деңгейлерін игерімдерге жіктеу білім беруді дара тұлғаға бағдарлау ұстанымына сай іске асырылады. Бір деңгейдің алғашқы сатысында білім мазмұнын игере алмаған оқушы бейімдеу, дамыту, психологиялық үйлесімділік ұстанымдары негізінде келесі сатыда тиісті мазмұнды меңгеруге мүмкіндік алады.
13. Қазақ тілде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәнінің білім мазмұнын іріктеуде қатысымдық-әрекетшілдік, қатысымдық-функционалдық, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, ұлттық ерекшеліктерді ескеру, оқу материалдары мазмұнының аутенттілігі, шындық өмірге сәйкестігі; оқушының тілді білу деңгейіне сай келуі; білім мазмұнының жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқыту ұстанымдары басшылыққа алынды:
1) үздіксіздік ұстанымы оқытудың барлық сатыларының арасындағы жалғастықты әдіснама, мазмұн, әдістеме және технология сабақтастығы тұрғысынан оқытуды қамтамасыз етеді;
2) оқытудың әрекетшілдік негіздегі ұстанымы оқушыларды оқу-танымдық әрекетке белсенді қатыстыру арқылы жаңа білімдерді ашуын, өзін өзі бағалау мен өз әрекетін өзі бақылай алу дағдыларының қалыптасуын қамтамасыз етеді;
3) пәнаралық байланыс ұстанымы мәтіннен ақпаратты тауып алу тәсілі, мәтінді мағыналық бөліктерге бөлу, негізгі және қосалқы ойды ажырата алу және т.б. (әдебиетпен байланыс); өзектілік тәсілі, салыстыру, жүйелілік, қарсы қою, себеп-салдарлық байланысты анықтау және т.б. (ана тілімен байланыс) жұмыстар арқылы жүзеге асырылады;
4) түсіністік ұстанымы қазақ тілін оқыту барысында жоғары сынып оқушыларының психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық үйлесімді жағдай тудыруға мүмкіндік жасайды. Оқушылардың қарым-қатынас жасауына және олардың өз жетістігін сезінуіне мүмкіндік беретін тілектестік ниетті ұстану оқу үдерісі тиімділігінің маңызды шарты болып табылады;
5) оқушылардың тұлғалық жетістіктерін ескеру ұстанымы түрлі деңгейдегі күрделі тапсырмаларды шешуге, өздік жұмыстарды орындауға, оқыту мотивінің тұлғалық-мәнділігін қалыптастыруға, оқытудың ұтымды технологиясы мен оқу материалдарын таңдауға және бейімдеуге, білім деңгейлері әртүрлі оқушылардың жоспарланған нәтижелерге жетуіне мүмкіндік береді;
6) шығармашылық ұстанымы оқушылардың түрлі шынайы жағдаяттарда жаңа типтегі міндеттерді өздігінен шешу қабілетін, құзіреттілікке бағытталған тапсырмаларды орындау білігін қалыптастыруға мүмкіндік тудырады.
14. Пәнаралық байланыс өзге тілді мектеп оқушысының қазақ тіліндегі сөздік қорын молайтуға, дүниетанымын кеңейтуге, қазақ тілін қолдану мүмкіндіктерін арттыруға жол ашады. Жалпы білім беретін өзге тілде оқытатын мектептердің негізгі орта деңгейінде «Қазақ тілі» пәнін төмендегі пәндермен байланыстыра меңгерту көзделеді.
1) «Қазақ әдебиетімен»:
қазақ тілін жүйелі әрі сапалы меңгертуде оқу материалдары қазақ әдебиеті шығармаларынан алынатындықтан, олардың арасындағы байланыс үздіксіз жүргізіліп отырады;
олар оқушыны ойлауға, сөйлеуге үйретумен қатар эстетикалық талғамдарын да арттыруға, көркем сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді, тіл байлығын молайтады;
2) «Орыс тілімен»:
қазақ тілінің құрылымдық жүйесін танытуда екі тілді салыстыру әдісі, бір жағынан, оқушының дүниетанымын кеңейтсе, екінші жағынан, тілді сапалы меңгертуге, саналы түсіндіруге әсер етеді;
орыс тілі мен қазақ тілінің арасындағы байланыс сөз әдебіне қатысты ерекшеліктерді ұғындыруда да маңызды болып саналады;
3) «Қазақстан тарихымен»:
тіл мен тарихтың байланысы термин сөздерді, басқа тілден енген сөздерді дұрыс меңгертуде ерекше рөл атқарады;
сөздердің этимологиясын түсіндіруде де тарихи фактілерге сүйену оқушылардың оқу мотивтерін қалыптастыруға мүмкіндік береді;
4) «Информатика» пәнімен:
оқушыларға ұсынылатын өздік және шығармашылық тапсырмаларды сапалы орындауға ақпараттық технологияларды қолданудың ықпалы зор;
интернет көздерінен материалдар тауып, оларға талдау жасау, ой қорыту, алынған материалдарды өз жұмыстарында орынды қолдануға үйрететін жұмыстар оқушылардың ақпарттық мәдениетін дамытуға жол ашады;
5) Жаратылыстану циклі пәндерімен:
қазақ тілінің жаратылыстану пәндерімен сабақтастықта меңгертілуі оқушылардың сөздік қорларын молайтуға және түрлі тілдік жағдаяттарда қазақ тілін орынды қолдану дағдыларын жетілдіруге септігін тигізеді;
қазақ тіліндегі терминдерді сауатты қолдануға мүмкіндік туғызады.
15. Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында ұсынылған Типтік оқу жоспарына сәйкес (10-11-қосымшалар) жаратылыстану-математикалық бағыттың 10-11-сыныптарында «Қазақ тілі» пәні аптасына 2 сағаттан оқытылады.
1) оқу жылындағы барлық сағат саны:
10-сынып – аптасына 2 сағат, барлығы – 68 сағат;
11-сынып – аптасына 2 сағат, барлығы – 68 сағатты құрайды.
16. Оқу пәнінің базалық білім мазмұны:
1) оқыту қазақ тілде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім мазмұнын анықтауға түрлі тілдік қарым-қатынастың ауқымында пайда болатын жағдаяттар, жағдаятқа қатысушылар, заттар, оқиғалар, іс-әрекеттер, мәтіндер негіз болады.
17. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұндық желісі үш аяға бөлініп ұсынылды:
әлеуметтік-тұрмыстық ая;
әлеуметтік-мәдени ая;
оқу-еңбек аясы.
18. Әрбір аяда қамтылған тақырыптар бірізділікті сақтай отырып, бірте-бірте күрделенеді. Қазақ тілінің функционалдық-грамматикалық минимумдары осы лексикалық тақырыптарды меңгерудің нәтиже көрсеткіші ретінде ұсынылады.
19. 10-сынып:
әлеуметтік-тұрмыстық ая:
жаратылыстану ғылымының салалары;
«Менің әкем инженер» (отбасындағы әке мен бала қарым-қатынасы, қонақ күту);
қаржыны дұрыс жоспарлау;
әлеуметтік-мәдени ая:
техника ғылымы саласындағы белгілі тұлғалар;
Қазақстан мемлекеті, оның құрылымы;
табиғат-жаратылыстану құбылыстарына қатысты адам есімдері;
технология жаңалықтары;
оқу-еңбек аясы:
«Мен мамандық таңдаймын»,
«Мен болашақта қандай жұмыс істеймін?»;
«Алаш ғалымдарының еңбектерімен танысайық: Ш.Уәлиханов, Ж.Күдерин, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Тынышбаев».
20. 11-сынып:
1) әлеуметтік-тұрмыстық ая:
«Саяхатқа шығайық», «Әуежайда», «Теміржол бекетінде», «Қонақ үйде»,
«Қазақстанның жер аймағын аралаймыз»;
2) әлеуметтік-мәдени ая
«Ғарыш айлағында», «Қазақ ғарышкерлері: Т.Әубәкіров, Т.Мұсабаев»;
«Егер мен Қазақстан Парламентіне депутат болсам»;
«Сән үлгілері»;
3) оқу-еңбек аясы:
«Әлемдегі өнертапқыштар(қалта телефоны, компьютер: пайдасы мен зияны, т.б.)»,
«Ғылым әлемінде», «Тәуелсіз Қазақстан ғалымдары»;
«Мен өз елімде жан-жақты білім ала аламын».
2. Оқу пәнінің 10-сыныптағы базалық мазмұны
21. Әлеуметтік-тұрмыстық ая – 18 сағат:
1) жаратылыстану ғылымының салалары - 5 сағат (Тілдік бөлім: Ғылыми стиль. Терминдер. Лексика. Тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Тақырыпқа қатысты мәтіндерді түсіну. Оқылым. Тақырыпқа қатысты мәтіндерді оқу. Айтылым. Тақырып туралы баяндау. Жазылым. Жаратылыстану ғылымының салалары туралы мәтіндер. Тілдесім Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Диалог-сұрақ. Диалог-жауап. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Жаратылыстану ғылымы туралы мәтіндер);
2) «Менің әкем инженер» (отбасындағы әке мен бала қарым-қатынасы, қонақ күту) – 8 сағат. (Тілдік бөлім: Біріккен сөз. Қос сөз. Зат есім, не? Зат есімнің көптелуі. Зат есімнің септелуі. Етістік. Етістіктің жіктелуі, көпше түрі. Арнайы сұрақ. Лексика: Тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Мәтіндегі ұлттық ерекшеліктерді айыру. Диалогтік мәтіндер. Оқылым. Қонақ күту дәстүрі, үлкен мен кіші сыйластығы, әке мен бала қарым-қатынасы туралы мәтіндер. Айтылым. Өз сезімін, қарым-қатынасын баяндау. Қонақ күтуде жасалатын іс-әрекеттерді, әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты баяндау. Жазылым. Танымдық жазылым (оқушыны қонақ күту туралы өз ойынан қорытынды жасап, жазуға үйрету). Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім. Бейресми тілдесімді қолдану (оқушыларға ресми емес, күнделікті тұрмыс-тіршілікте кездесетін, қарапайым қарым-қатынастың түрлерін үйрету). Диалог-мәлімет. Өз отбасыларындағы сыйластық туралы сұхбаттасу, пікірлесу. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақ халқының қонақжайлығы, үлкен мен кіші арасындағы сыйластық туралы мәтіндер);
3) «Қаржыны дұрыс жоспарлау» – 5 сағат. (Тілдік бөлім: Ауызекі сөйлеу стилі. Лексика. Тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Тақырыпқа қатысты мәтіндерді түсіну. Оқылым. Тақырыпқа қатысты мәтіндерді оқу. Айтылым. Тақырып туралы баяндау. Жазылым. Үй төлемінің түбіртегін толтыру. Тілдесім. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру(тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Диалог-сұрақ. Диалог-жауап. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Отбасы, ата-ана арасындағы қарым-қатынас туралы мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер, тыйым сөздермен танысу. Мақал туралы ой бөлісу).
22. Әлеуметтік-мәдени ая – 24 сағат:
1) «Техника ғылымы саласындағы белгілі тұлғалар» – 6 сағат (Тілдік бөлім: Құрмалас сөйлем. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қазақстанның техника саласындағы белгілі ғалымдары, ғылыми жұмыстар, жобалар туралы мәтіндер. Оқылым Қазақстанның белгілі ғалымдары, ғылыми жұмыстар, жобалар туралы мәтіндер. Айтылым. Ғылыми жоба туралы мәтіндер. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Оқыған мәліметтерді жазу. Ресми тілдесімді үйрету (оқушыларға ресми қарым-қатынастың элементтерін меңгерту). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақстанның белгілі ғалымдары туралы мәліметпен таныстыру);
2) «Қазақстан мемлекеті, оның құрылымы» – 6 сағат (Тілдік бөлім: Грамматика: Туынды сын есім. Тұйық етістік. Тәуелдік жалғауы. Ілік, табыс септігі. Өздік есімдік. Етістік. Осы шақ. Жіктелуі. Көсемше. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қазақстан мемлекеті және оның құрылымы туралы мәтіндерді түсіну. Оқылым. Мәтіннің стилін айыру. Мемлекеттік құрылым туралы мәтіндерді оқу. Айтылым. Мемлекеттік құрылым туралы баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру(тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Мемлекеттік құрылым туралы мәтіндерді оқып, пікір алмасу);
3) «Табиғат-жаратылыстану құбылыстарына қатысты адам есімдері» – 6 сағат (Тілдік бөлім: Қос сөз. Біріккен сөз. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Баланың дүниеге келуіне байланысты қазақтың салт-дәстүрлері туралы мәтін. Мәтіндегі ұлттық ерекшеліктерді айыру. Оқылым. Мәтіннің ұлттық-мәдени мазмұнын танымдық тұрғыдан түсініп оқу. Айтылым. Диалог-талап. Шілдеханада орындалатын белгілі бір әрекетті не істі жасауды бір-бірінен өтіну. Баланың дүниеге келіне байланысты қазақтың ұлттық салт-дәстүрлері туралы баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Оқыған мәліметтерді жазу. Тілдесім. Қалыптасқан тілдесім (әр адамның өмірдегі өз орнына сай бір-бірімен тілдесуін, түсінісуін меңгерту). Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Отбасылық дәстүрлер);
4) «Технология жаңалықтары» – 6 сағат (Тілдік бөлім: Есімшенің септелуі. Ашық рай. Бірыңғай мүшелер. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Балаларға арналған, көпшілік, ғылыми басылымдардағы техника жаңалықтары туралы мәтіндер. Оқылым. Басылымдарыдағы техника ғылымы, жаңалықтары туралы мәтіндерді оқу. Айтылым. Газет/журналдардың пайдасын бағалау тұрғысынан баяндау. Жазылым. Осы тақырыпқа қатысты жазбаша жұмыстар. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Диалог. Диалог-мәлімет – белгілі бір газет, журнал туралы мәлімет беру. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Алғашқы қазақ газеттері туралы пікір алмасу).
23. Оқу-еңбек аясы – 26 сағат:
1) «Мен мамандық таңдаймын» – 8 сағат (Тілдік бөлім: Кейінді ықпал. Қос сөз. Туынды зат есім. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Мамандыққа қатысты мәтіндер. Оқылым. Мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу. Айтылым. Өзі таңдаған мамандықты сипаттай отырып, болашақта соған қатысты істейтін істері туралы баяндау. Жазылым. Өзі таңдаған мамандық туралы әңгіме жазу. Кәсіби-тақырыптық тілдесім – мамандық туралы тақырыптар төңірегінде пікір алмасуды жүзеге асыру, кәсіби сөздер құрамын кеңінен қамтитын тілдік қатынасты кәсіби түрде іске асыру. Диалог-реплика – тілдік қатынаста ойын қысқа сөздер мен сөз тіркестері арқылы тез жеткізу. Диалог-сұрақ. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Қазақ суретшілері туралы мәтіндер. Көптілді білетін жастар туралы мәлімет);
2) «Мен болашақта қандай жұмыс істеймін?» – 8 сағат (Тілдік бөлім: Қос сөз. Ресми стиль. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Тақырыпқа қатысты мәтіндер. Оқылым. Тақырыпқа қатысты мәтінді оқу. Айтылым. Болашақта істейтін жұмысын сипаттай отырып баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету); Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Белгілі мамандар туралы мәлімет);
3) «Алаш ғалымдарының еңбектерімен танысайық: Ш.Уәлиханов, Ж.Күдерин, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Тынышбаев» – 10 сағат (Тілдік бөлім: Жаратылыстану ғылымына тән терминдер.Ғылыми стиль. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Тақырыпқа қатысты мәтіндер. Оқылым. Тақырыпқа қатысты мәтінді оқу. Айтылым. Алаш ғалымдары, олардың еңбек еткен салалары туралы баяндау. Жазылым. Жазбаша жұмыстарды орындау. Кәсіби тілдесімді жүзеге асыру (тақырыпқа байланысты сөйлесудің үлгілерін, сөздерді, тілдік қолданыстарды, терминдерді үйрету). Алаш ғалымдары туралы пікірлесу, сұхбат құру. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлім: Алаш қайраткерлері туралы мәлімет).

Оқу пәнінің 11-сыныптағы базалық мазмұны
24. Әлеуметтік-тұрмыстық ая – 18 сағат:
1) «Саяхатқа шығайық», « Әуежайда», «Теміржол бекетінде», «Қонақ үйде» – 10 сағат (Тілдік бөлім: Біріккен сөздердің емлесі. Құрмалас сөйлем. Себеп-салдар мәнді құрмалас сөйлемдер. Өзгелік етіс. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Ұшақтың ішіндегі қауіпсіздік ережелері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: әуежай, теміржол бекеттеріндегі анықтамалық ақпараттар. Диалогтік мәтіндер. Айтылым. Әуежай мен теміржол бекетінің, қонақ үй қызметі туралы мәліметтерді айту. Жазылым. Әуежай мен теміржол бекетіне, қонақ үйге байланысты тірек сөздер бойынша мәтін. Кеден мағлұмдамасын толтыру. @-mail –мен тапсырыс беру, ақша жіберу, есептесу, жаздыру.Тілдесім. Әуежай мен теміржол бекеті, қонақ үй туралы пікірлесім. Бекет қызметкерлерінен (анықтама бюросы, касса, жүк қоймасы) өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Қонақ үй қызметкерлерінен (қонақ үй әкімшілігі, анықтама бюросы, касса) өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Диалог: Сұрақ-жауап, Сұрақ-ақпарат, себеп-салдар диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Сапарға шығу, жол туралы мақал-мәтелдер, тыйым сөздер);
2) «Қазақстанның жер аймағын аралаймыз» – 8 сағат (Тілдік бөлім: Салт және сабақты етістіктер. Модаль сөздер. Мақсат, мекен үстеу. Туынды сөздердің жазылуы. Етістіктің келер шағы. Ілік септіктегі сөздердің жазылуы. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Сарыарқа, Жетісу, т.б. Қазақстанның жер аймақтары туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Қазақстанның жер аймақтары туралы ақпараттарды оқу. Диалогтік мәтіндер. Айтылым. Өзінің туған өлкесі туралы айту. Монолог-суреттеу (қала мен даланың табиғатын сипаттап, оның ерекшеліктерін баяндау). Жазылым. Жер аймақтарына байланысты тірек сөздерге бойынша мәтін. Туған өлкенің табиғи ерекшеліктері туралы мәтіндер жаздыру. Тілдесім. Жер аймақтары туралы пікірлесім. Диалог: Сұрақ-жауап, Сұрақ-ақпарат, себеп-салдар диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі. Қазақстан жер аймақтарының шаруашылығы туралы пікірлесу).
25. Әлеуметтік-мәдени ая – 24 сағат:
«Ғарыш айлағында», «Қазақ ғарышкерлері: Т.Әубәкіров, Т.Мұсабаев» – 8 сағат (Тілдік бөлім: Жалпы және жалқы есімдер. Термин сөздердің орфоэпиясы.Тіркесті сөздердің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Байқоңыр ғарыш айлағы, қазақ ғарышкерлері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: ғарышкерлер, ғарыш кемелері туралы мәтіндер. Айтылым. Қазақ ғарышкерлері туралы мәліметтер. Жазылым. Байқоңыр ғарыш айлағы, оның маңызы, ғарыш кемесі, ғарышкерлер туралы мәтін. Тілдесім. Қазақстанның ғарыш саласы туралы пікірлесім. Қазақ ғарышкерлері туралы сұхбат. Тілдесім. Диалог-сұхбат. Сұрақ-ақпарат, пікірталас - диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақстан ғарыш саласының дамуы туралы мәтіндер);
«Егер мен Қазақстан Парламентіне депутат болсам» – 8 сағат (Тілдік бөлім: Жалпы және жалқы есімдер. Қаратпа сөздер. Тіркесті сөздердің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Сайлау, депутатқа үміткер туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Электронды дауыс беру туралы ақпараттық мәтін. Депутатқа үміткер. Қазақстан Парламенті туралы ақпарат-мәтіндер. Айтылым. Қазақстан Парламенті туралы мәліметтер. Жазылым. Қазақстан Парламенті туралы мәтін. Тілдесім. Қазақстан Парламентіне сайлау жүйесі туралы пікірлесім. Депутатпен сұхбат. Тілдесім. Диалог-сұхбат. Сұрақ-ақпарат, пікірталас - диалогтары. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақтың үш биі: Төле, Қазыбек, Әйтеке);
Сән үлгілері – 8 сағат (Тілдік бөлім: Сапалық және қатыстық сын есімдер. Есімше. Біріккен сөздердің емлесі. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: Жастар киімі, мектеп формасы және сәнге байланысты ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Сән орталықтарының ақпараттық-жарнамалық (буклет, киім үлгісі жинақтары, жарнама қағазы,т.б.) мәтіндері. Айтылым. Монолог: Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы мәліметтер. Диалог: Диалог-сұхбат. Сұрақ-ақпарат, пікірталас - диалогтары. Жазылым. Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы мәтін. Киіну әдебі туралы сұхбат жазу. Тілдесім. Жастар киімі, мектеп формасы және сән туралы пікірлесім. Ателье, киім дүкені қызметкерлерімен сұхбат. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Жастар киіміндегі ұлттық нақыштар туралы сұхбат. Киімге қатысты мақал-мәтелдер);
26. Оқу-еңбек аясы – 26 сағат:
1) « Әлемдегі өнертапқыштар», «Қалта телефоны», «Компьютер: айдасы мен зияны» – 10 сағат (Тілдік бөлім: Қазақ тіліндегі калька сөздер. Неологизмдердің емлесі. Салалас құрмалас сөйлем. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Өнертапқыштар, қалта телефоны, компьютер туралы ақпараттар. Қазіргі заманғы компьютерлердің мүмкіндіктері туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: өнертапқыштар, қалта телефоны, компьютер туралы ақпараттық мәтін. Компьютерлердің жетілдірілген мүмкіндіктері, компьютердің пайдасы мен зияны жайлы баяндау, хабарлау, жарнама сипатындағы мәтіндер. Компьютердің пайдасы мен зияны туралы диалогтік мәтіндер. Диалогтік мәтіндер. Өнертапқыштар, қалта телефоны, компьютер туралы туралы сұхбат-мәтіндер. Айтылым. Өнертапқыштар, қалта телефоны, компьютер туралы уралы мәліметтер. Жазылым. Өнертапқыштар, қалта телефоны, компьютерлер туралы мәтін. Тілдесім. Өнертапқыштар, қалта телефоны, компьютері туралы пікірлесім. Қалта телефоны қызметі туралы пікірлесім-сұхбат. Дүкен қызметкерлерінен компьютер түрлері туралы қажетті мәліметтер алу. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Қазақ өнертапқыштары туралы мәтіндер);
2) « Ғылым әлемінде», «Тәуелсіз Қазақстан ғалымдары» – 6 сағат (Тілдік бөлім: Термин сөздер. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлім: Тыңдалым. Қазақстан ғылымының дамуы туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндері: қазақстан ғалымдары туралы ақпараттық мәтін. Диалогтік мәтіндер. Қазақстан ғалымдары туралы сұхбат-мәтіндер. Айтылым. Қазақ ғылымы және ғалымдары туралы мәліметтер. Жазылым. Тәуелсіз Қазақстан ғалымдарының туралды мәтін. Тілдесім. Қазақстан ғылымы мен ғалымдары туралы тілдесім. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Ғылым-білім туралы мақал-мәтелдер, мәтіндер);
3) «Мен өз елімде жан-жақты білім ала аламын» – 10 сағат (Тілдік бөлім:
Публицистикалық стиль. Қысқарған сөздердің емлесі мен орфоэпиясы. Лексика: Тақырып бойынша лексикалық бірліктер. Қатысымдық сөйлесімдік бөлімі: Тыңдалым. Мұғалімнің, сыныптастарының, өзге де тілдесетін адамдардың сөздеріндегі және үнтаспадан тыңдаған өз еліндегі оқу жүйесі туралы ақпараттар. Оқылым. Оқу мәтіндердегі өз еліндегі оқу жүйесі туралы жарнамалық, анықтамалық ақпараттар. Айтылым. Өз еліндегі оқу жүйесі туралы мәліметтерді айту. Жазылым. Өз еліндегі оқу жүйесіне байланысты білетінін мәтін түрінде жазу. Сұрақтарға жауап жазу. Тілдесім. Ұсынылған тақырып бойынша сөйлесім. Өз еліндегі оқу жүйесі туралы пікірлесім. Білім саласы қызметкерлерінен өзіне қажетті мәліметтерді сұрап білу. Мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі: Еліміздің оқу жүйесі туралы пікір алмасу).
10-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Пәндік нәтижелер

27. Лексика бойынша:
1) берілген ойдың мазмұнына қарай қажетті сөздердің қолданылуын;
2) фразеологизмдердің мағынасын дұрыс ажыратуды;
3) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды;
4) 1 300 лексикалық бірліктің мағынасын білуі тиіс.
28. Сөз құрамы мен сөзжасам бойынша:
1) түбірлес сөздердің мағыналық байланысын;
2) сөз таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерін білуі тиіс.
29. Грамматика бойынша:
1) сөздердің түрлену формаларын;
2) стилдің түрлерін білуі тиіс.
30. Сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым:
нақты, анық айтылған ақпараттардың мазмұнын түсіну;
радио, телехабарларда берілетін жаңалықтарды түсіну;
аудиоматериалдағы айтылған ойды анықтау дағдыларын;
2) оқылым:
әртүрлі тақырыптарда ұсынылған мәтіндерді оқып түсіну;
оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, баяндау;
мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береді, мағыналық бөліктерге жіктей алу;
ғылыми-көпшілік, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптардағы материалдарды оқып талдау, ой қорыту дағдыларын меңгеруі тиіс;
3) айтылым:
өзінің сезімдерін, көзқарасын, ой-пікірін, армандарын жеткізе алу;
түрлі жағдаятқа сәйкес көзқарасын білдіру;
затты, құбылысты суреттеп, сипаттап айта алу дағдыларын;
4) жазылым:
өзінің алған әсері туралы қысқа, шағын әңгіме жазу;
пунктуация ережелерін сақтау;
ұсынылған мәтіндер бойынша жоспар түзу, тезис жазу дағдыларын меңгеруі тиіс;
5) тілдесім:
әртүрлі жағдаятта диалогтік, полилогтік сұхбаттарға қатысу;
таныс жағдаяттарда сұхбатқа өздігінен араласу;
үнтаспада жазылған сұрақтарды тыңдап түсіну, сол туралы өз қөзқарасын білдіру;
оқыған мәтін бойынша өз пікірін айту дағдыларын меңгеруі тиіс.
11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Пәндік нәтижелер
31. Лексика бойынша:
1) сөздің тура және ауыспалы мағынасын;
2) синонимдік қатардан сөз таңдай;
3) тұрақты тіркестер, мақал мен мәтелдер, афоризмдердің аражігін ажырата;
4) омоним, антоним, синоним сөздердің қолданылу орындарын;
5) өндірістің, ғылымның, техниканың, өнер мен мәдениеттің даму нәтижесінде пайда болған ұғымдарды білдіретін терминдерді;
6) лексикографиялық сөздіктерді қолдану тәсілдерін;
7) 1 300 лексикалық бірліктің мағынасын білуі тиіс.
32. Сөз құрамы мен сөзжасам бойынша:
1) қосымшалардың түрлерін ажырата;
2) туынды сөздердің түрлерін жіктей;
3) қазақ тіліндегі сөзжасам тәсілдерін ажырата білуі тиіс.
33. Грамматика бойынша:
1) сөз таптарының грамматикалық категорияларын;
2) сөз таптарының сөйлемдегі синтаксистік қызметін;
3) құрмалас сөйлемнің түрлерін;
4) құрмалас сөйлем мен жай сөйлемнің айырмашылықтарын;
5) стилдің түрлерін білуі тиіс.
34.Сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым:
аудиотаспадан тыңдалған диалог пен полилогті түсініп, онда айтылған сөз мазмұнын жеткізе білу;
тақырып бойынша тыңдалған пікірге, ойға баға беру;
радио, телеарналарда берілетін хабарлардың мазмұнын түсіну;
аудиоматериалдағы айтылған ойды анықтау дағдыларын меңгеруі тиіс;
2) оқылым:
мемлекеттік тілде жазылған құжаттарды оқып түсіну;
мәтіннен өзіне керекті мәліметті бөліп ала білу;
оқудың нақты мақсатына сай әртүрлі стильдегі мәтіндерден негізгі ойды ажырата алу дағдыларын меңгеруі тиіс;
3) айтылым:
оқыған әңгіменің мазмұны, тақырыбы туралы айтып беру;
өз бетінше газет-журнал материалдарынына шолу жасап, негізгі ойды анықтай алу;
интернет желісінен қажетті ақпаратты тауып, оны өз сөзімен баяндай алу дағдыларын меңгеруі тиіс;
4) жазылым:
жеке адамға қатысты құжаттарды сауатты толтыру;
ұсынылған тақырып бойынша шығармашылық сипатта мәтін құрай алу;
реферат жұмысында дәйексөздерді кіріктіру және әдебиеттерді рәсімдеу дағдыларын меңгеруі тиіс;
5) тілдесім:
ұсынылған тақырып бойынша полилогқа қатысу;
диалогтің түрлеріне сай пікірлесе алу;
үнтаспадағы диалогті тыңдап, өз сөзімен айтып беру;
нақты тақырыпта сұхбат құрастыра алу;
әңгімені жалғастыру, пікір таластыру дағдыларын меңгеруі тиіс.
10-11-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Тұлғалық нәтижелер
35. 10-11-сынып оқушыларының:
1) Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңына құрмет көрсетуінен;
2) жоғары патриоттық сезімін көрсете білуінен;
3) мемлекеттік тілді білуінен, қазақ халқының және Қазақстан аумағында өмір сүріп жатқан басқа да ұлыстардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан;
4) адамдармен қарым-қатынаста жоғары мәдениеттілік танытуынан, этикалық нормаларды сақтай білуінен;
5) өздігінен білім алуға, өмірден өз орнын табуға қабілеттілігінен;
6) әлеуметтік ортаның ерекшеліктерін дұрыс бағалай алуынан көрінеді.
10-11-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Жүйелі-әрекеттік нәтижелер
36. 10-11-сынып оқушыларының:
1) тақырыпқа қатысты айтылған ақпараттарды талдай, өңдей, жинақтай және қолдана білуінен;
2) мемлекеттік тілдегі радио, теледидар хабарларын тыңдап, түсінуінен;
3) мәтіндерден тура, ауыспалы мағыналы сөздерді, мақал- мәтелдерді таба алуынан және оларды қажетіне қарай өзінің сөйлеу тілінде орынды қолдануынан;
4) өз арман-үміті, жоспарлары жайлы айта алуынан;
5) мәселеге қатысты өз көзқарастары мен ұсыныстары туралы пікір білдіре алуынан;
6) заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруінен;
7) коммуникативтік қабілеттілігі мен көптілді мәдениеттілігінен;
8) күнделікті жағдаяттарға байланысты өзгелермен сұқбаттаса алуынан; белгілі бір тақырып бойынша диалогке, полилогке қатыса алуынан;
9) тосын сұхбаттарға (отбасы, хобби, жұмыс, саяхат т.б.) қатысып, өз ой-пікірлерін білдіруінен;
10) тілдесім әрекетінде қазақ тілінің сөз мәдениеті нормаларын сақтап қолдануынан;
11) тілдік жағдаяттардың ерекшелігіне сай қазақ тіліндегі этикеттік орамдарды орынды пайдаланып сөйлесе алуынан көрінеді.
Учебная программа по предмету «Қазақ әдебиеті»
(общественно-гуманитарное направление)
Түсінік хат
Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен бекітілген орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. «Тілдер туралы», «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарының, Қазақстан Республикасындағы тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде қазақ тілді емес мектептерде қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесінде меңгерту міндеттерінен туындайтын, сондай-ақ еліміздің әрбір оқушысы қазақ халқының тілі, әдебиеті, мәдениеті бойынша неғұрлым мол сусындап, оны тану және құрметтеу деңгейіне жетуіне оңтайлы жағдай тудыру қызметін орындаудан өріс алатын қағидаттар осы өзге тілді мектептерге арналған қазақ әдебиеті пәні оқу бағдарламасының негіздерін құрайды.
3. Қазақ тілді емес мектептердегі оқушыларды қазақ халқының төл туындыларымен таныстыра отырып, олардың бойында мемлекеттік тілді құрметтеу мен отансүйгіштік сезімін қалыптастыру міндеті туындап отыр. Бағдарлама қазақ тілінде еркін, жетік сөйлей алатын мәдениетті тұлғаның қалыптасуы мен дамуына сай қажетті туындылардан құрылған.
4. Бағдарлама қазақ тілді емес мектептерге арналғандықтан, бұл сыныптарда белгілі бір кезең әдебиетінің көрнекті өкілдері шолу түрінде қарастырылып, олардың әдебиет тарихында алатын орны, шығармаларының идеялық-көркемдік жетістіктері нақты атап көрсетіледі. Бір және одан көп сағат бөлінген авторлар шығармашылығын оқыту олардың қысқаша өмірбаяндарына, елеулі туындыларына жалпы сипаттамадан және ең бастысы туындысына талдау жасаудан тұрады.
5. Пәнді оқыту мақсаты – тәуелсіз еліміздің азаматы ретінде халықтың мәдениеті мен әдебиетін, өнерін танып білуге, сондай-ақ ұлттық құндылықтарымызды құрметтей білетін тұлға қалыптастыру. Оқушылардың туындыны өз бетінше оқып, түсініп, әңгімелеу дағдылырының негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету, адамгершілікке, отансүйгіштікке баули отырып, қазақ халқының рухани әлемімен, мінез-құлқымен, қоғамдық өмірімен таныстыру, көркем шығармалар негізінде кеңейтілген тілдік ортаны қазақ тілінде еркін сөйлеуге оқушыларды жаттықтыру үшін ұтымды пайдалану.
6. Пәнді оқыту міндеттері:
1) белгілі бір кезеңдегі, ХІХ және ХХ ғасырдағы, әдебиет үлгілерімен таныстыру;
2) сол кезеңнің көрнекті ақын-жазушылары туралы мәлімет беру;
3) қазақ тілінде өз ойларын ауызша, жазбаша баяндауды меңгерту;
4) қазақ әдебиеті пәні негізінде оқушыларды қазақ халқының тіліне, мәдениетіне, тарихына, салт-дәстүріне деген құрмет сезімін қалыптастыру;
5) оқушының бойында рухани-адамгершілік мәндегі құндылықтарды қалыптастыру, отансүйгіштік, төзімділік сезімдерін дамыту;
6) оқыған шығармаларына қатысты өзіндік ой-пікірлерін ашық айта білуге дағдыландыру;
7) қазақ әдебиеті шығармаларын оқыту арқылы мектеп қабырғасында қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту.
8. Оқыту үдерісінде «Қазақ әдебиеті» пәні төмендегі оқу пәндерімен тығыз байланыста оқытылады:
1) «Қазақ тілі»: филологиялық ғылым салаларын байланыстыра оқыту үздіксіз, жүйелі жүргізіледі, бұл арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту жүзеге асырылады;
2) «Орыс әдебиеті»: қазақ және орыс әдебиеттерін өзара байланыстыра оқыту әдеби көркем шығармалардың идеялық мәнін терең ұғуға, өзіндік ерекшеліктерін салыстыру арқылы ұлттық маңызын түсінуге мүмкіндік жасайды;
3) «Қазақстан тарихы»: әдебиет пен тарихты байланыстыру оқушылардың тарихи шындықты көркем шығармада бейнелеу ерекшеліктерін түсіну дағдыларын қалыптастырады және оқушылар нақты мәліметтерді талдай алуға, өзіндік баға беруге үйренеді;
4) «География»: көркем шығармада бейнеленген, суреттелген немесе оқиғалар өрбіген жердің географиялық ерекшеліктерін автор көзімен көруге, оны өзіндік байқауларымен, білімдерімен салыстыруға үйренеді;
5) «Музыка»: әдеби шығарма мен музыканының ішкі иірімдерін салыстыра алуға дағдыланады, әннің идеялық-көркемдік және эстетикалық маңызын, ұлттық ән-әуендегі мазмұны мен талғамын түсінуге мүмкіндік береді;
6) «Бейнелеу өнері»: әдебиет сабақтарында бейнелеу өнерінің туындыларын пайдалану оқушылардың кейіпкер бейнесі мен оқиғаларды, жалпы суреттелген мәселелерді көзбен көре, терең сезінулеріне мүмкіндіктер жасайды;
9. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында ұсынылған типтік оқу жоспарына сәйкес оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта аптасына 1 сағаттан, барлығы – 34 сағат;
2) 11-сыныпта аптасына 1 сағаттан, барлығы – 34 сағатты құрайды;
10. Пәнді оқытудың вариативті бөлігі қосымша оқу бағдарламасы арқылы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты шеңберінде жүзеге асады.
Оқу пәнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны
11. 10-сыныпта «Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуға 34 сағат бөлінген, оның ішінде, шығармаларды оқып, талдауға – 30 сағат, шығармашылық жұмыстарға -2 сағат, сыныптан тыс оқуға – 2 сағат.
12. Курстың мазмұны мынадай тақырыптарды қамтиды:
1) XIX ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет, жалпы шолу −1 сағат (XIX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ елінің тарихи-әлеуметтік жағдайы. Кенесары Қасымов, Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс туралы. Қазақ еліндегі тарихи-әлеуметтік жағдайлардың қоғамдық санаға ықпалы. Қазақ даласындағы өмір құбылыстарын өлең, жыр, толғауларына арқау еткен қазақ поэзиясының көрнекті өкілдері Байтоқ, Жанұзақ, Шернияз, Алмажан туралы. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті тарихында әртүрлі ағымдардың пайда болуы. «Зар заман» ақындарының шығармаларына ортақ сарын);
әдебиет теориясы: романтизм;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, орыс әдебиеті;
2) Дулат Бабатайұлы «Аягөз» өлеңі мен «Еспембет» дастаны -2 сағат (Ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет. Дулат – ХІХ ғасырдың орта кезіндегі қазақ поэзиясын мазмұн, тақырып, түр жағынан байыта түскен, көркемдік тәсіл тұрғысынан жаңа сатыға көтерген ірі ақын. Дулат өлеңдеріндегі адам образдары, табиғат бейнесі. «Аягөз» өлеңінің тақырыбы мен көркемдік ерекшелігі, тіл оралымы. «Еспембет» дастанының сюжеттік маңызы. Дастандағы Еспембет образын сомдаудағы ақындық тәсілдер (жанама мінездеу, суреттеу). Еспембет дастанындағы соғыстың жалпы панорамасы, сол сияқты жеке көріністерді, жекпе-жек ұрыстарды сипаттаудағы ақындық шеберлік. Дастандағы Ақбөрте тұлпардың образы. Дулат жырларының көркемдік ерекшеліктері);
әдебиет теориясы: мінездеу, суреттеу;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы;
өзіндік ізденіс жұмыстары: «Бес ғасыр жырлайды» кітабы;
3) Махамбет Өтемісұлы «Ереуіл атқа ер салмай», «Мұнар күн», «Қызғыш құс» өлеңдері -2 сағат (Ақынның өмір сүрген дәуірі. Халықтың арман-тілегі. Махамбет жырларындағы Исатай мен ақынның өз бейнесі. Поэзиясындағы реалистік, романтикалық сипат. Көркемдік ерекшелігі мен жанры. Ақын шығармаларының қазақ әдебиеті тарихындағы орны. Махамбеттің «Ереуіл атқа ер салмай», «Мұнар күн», «Қызғыш құс», өлеңдері – ұрпақтан-ұрпаққа ұлттық сана-сезім мен отаншылдықты жалғастыратын, елдік пен ерлік дәстүрін ұқтыратын шығармалар. Өлеңдерінде өзінің ақындық, батырлық болмысы, жан дүниесі, мақсат-мұратының жан-жақты көрінуі. Өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері мен тіл айшықтары);
әдебиет теориясы: ассонанс, символ, аллитерация, параллелизм, метафора, риторикалық сұрақ.
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, музыка (Құрманғазы. «Кішкентай»). Электрондық оқулық (Махамбет туралы телесабақ) ;
4) Шортанбай Қанайұлы. «Зар заман» толғауы 1 сағат (Түркістан қаласы маңында дүниеге келген суырыпсалма ақынның шығармаларында ХІХ ғасырдың орта тұсындағы патша үкіметінің қазақ даласын отарлау саясатынан туындаған әлеуметтік өмірдің шынайы суреттелуі. «Зар заман» толғауында шарасыздық күйге түсу, келер күннен жамандық күту, болашақтан үміт үзу идеясының басымдығы);
әдебиет теориясы: эпитет, теңеу, метафора, синекдоха;
5) Сүйінбай Аронұлы «Бөрілі менің байрағым», «Бала Жамбылға батасы» өлеңдері-2 сағат (Сүйінбай Аронұлы – қазақтың ХІХ ғасырдағы көрнекті ақындарының бірі, ақындық айтыстың ірі өкілі. Сүйінбай – қазақ поэзиясын мазмұны, түрі, тақырыбы жағынан байытуда өзіндік орны бар ақын. Ол – халық мұңын мұңдап, үстем тап өкілдерінің әділетсіздігін бетіне басып әшкерелеп отырған батыл да әділ сыншы. «Бөрілі менің байрағым» - елдік пен ерлік, елдік рух тақырыбына арналған, ерліктің әнұраны іспеттес өлеңі. «Бала Жамбылға батасы» өленінің көркемдік ерекшелігі мен идеясы);
әдебиет теориясы: теңеу, әсірелеу;
6) Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Қашаған Күржіманұлы, Алмажан Азаматқызы, Мұрат Мөңкеұлы −1 сағат (ХІХ ғасыр поэзиясы – өз дәуірінің шындық жайларын жинақтап қамтыған көркемдік шежіре. Осы кезеңде өмір сүрген ақындар шығармаларында замана шындығының көрінісі, елдік, ізгілік, адамгершілік тақырыптары, сарындастық пен талант ерекшеліктері. Ақындар шығармаларынан көрінетін терең ойшылдық пен өткір сықақшылдық. Ең бастысы, қоғамдағы әділдікті, халықтың бақытты болашақ өмірін аңсауы); Әдебиет теориясы: троп түрлері;
7) Шоқан Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі», «Қазақ халық поэзиясының түрлері» зерттеу еңбектері -2 сағат (Шоқанның өмірі мен шығармашылығы. Шоқан – қазақ халқының тұңғыш талантты ғалымы, әдебиет зерттеушісі. Шоқан – қазақ, қырғыз ауыз әдебиетін жинап зерттеуші, талантты ғалым, публицист, саяхатшы-географ. «Ыстықкөл күнделігі» - қырғыз елін жете зерттеуге қатысуынан, Ыстықкөл аймағының картасын түсіруге тиіс болған экспедициясының барысынан туындаған еңбегі);
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, география, орыс әдебиеті, театр (С.Мұқанов «Шоқан Уәлиханов» пьесасы) ;
8) Ыбырай Алтынсарин «Өнер, білім бар жұрттар», «Әке мен бала», «Талаптың пайдасы» әңгімелері -2 сағат (Ы.Алтынсариннің өмірі мен ағартушылық қызметі. Оның жазушылық өмірінің ағартушылық идеясына өзектестігі, демократиялық-ағартушылық көзқарасының қалыптасуы. «Өнер, білім бар жұрттар» өлеңінде оқудың, ғылым-білімнің пайдасының баяндалуы. Ыбырай – қазақ балалар жазба әдебиетін дамытушы және қазақ әңгіме жанрының негізін қалаушы. «Әке мен бала» әңгімесінің тәрбиелік және тәлімдік мәні. Мазмұнының өнегелік жағына ерекше мән берілуі. Әңгімелерінің көркемдік ерекшелігі);
әдебиет теориясы: әңгіме туралы түсінікті дамыту;
9) Абай Құнанбайұлы «Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әр неге», «Білімдіден шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» өлеңдері, «Қараңғы түнде тау қалғып», «Теректің сыйы», «Татьянаның хаты», «Онегиннің хаты» аудармалары -6 сағат (Абайдың өмірі мен шығармашылық жолы. Ұлы ақын өлеңдерінің құдіреті туралы, Абайдың қазақ поэзиясына енгізген жаңалықтары. Ақынның тіл байлығы. «Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әр неге», «Білімдіден шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» - жас ұрпаққа деген аталық мейірден, үміт пен сенімнен туған өсиет өлеңдері. Өлеңдерінің негізгі идеясы - ғылымды меңгеруді, адам бойында қайырымдылық пен адалдық, қайрат пен ақылдың болуын насихаттау және жат қылықтардан бойын аулақ ұстау. Абай шығармашылығындағы аударманың орны. Абай өзі өте жоғары бағалап, сүйіп оқыған Пушкин, Лермонтов, Крылов туындыларын қазақша сөйлетуі);
әдебиет теориясы: лирика ұғымын кеңейту;
пәнаралық байланыс: музыка, «Абай» операсынан фрагменттер, бейнелеу өнері (Ә.Қастеев «Жас Абай»), электрондық оқулық («Дара Абай – Дана Абай» телесабақ) ;
10) Шәкәрім Құдайбердіұлы «Еңлік-Кебек» дастаны -1 сағат (Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылық жолы. Түрік, араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгеруі, дүниежүзі мәдениетімен таныс болуы. Шәкәрімнің өнер- білім, адамгершілік, болашақ, махаббат туралы лирикалық өлеңдері. «Еңлік-Кебек» дастаны – эпикалық жанрда жазылған көлемді шығармасының бірі. Дастанда ақынның демократиялық-гуманистік көзқарасының көрінуі, кейіпкерлер бейнесін даралап берудегі шеберлігі поэма оқиғасының терең драматизмге құрылуы. Ел ішіндегі оқиға желісінің поэмаға басты арқау болуы. Дастандағы батыр Кебек пен сұлу қыз Еңліктің бейнелері);
әдебиет теориясы: дастан туралы ұғым;
пәнаралық байланыс: театр («Еңлік-Кебек» пьесасы, кино («Шәкәрімнің соңғы күзі)» ;
11) Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы «Сарыарқаның кімдікі екендігі» шығармасы −2 сағат (Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы – ақын, ақылгөй, данышпан, философ. Шығармаларында орын алған білім, жер мәселесі, сөз бостандығы және халық бостандығы мәселелері. Өлеңдерінің басты тақырыбы мен идеясы жастарды оқуға, білім алуға, өнерге ұмтылу мен оқып жетілу, мәдениетті күшті ел болуға үндеу болып табылады. Мәшһүр Жүсіптің халық ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерін – дастандар мен хикаяларды, тарихи жырларды «Ер Көкше», «Сайын батыр», т.б. жинап, Бұқар жырау, Шортанбай, Шөже, т.б. ақын-жыраулардың әдеби мұрасын хатқа түсіріп қалдыруы);
әдебиет теориясы: дастан туралы ұғымды дамыту,риторикалық сұрау;
12) Мағауия Құнанбаев «Медғат – Қасым» поэмалары -1 сағат (Өмірі мен шығармашылығы. Әкесі Абайдың әсерімен орыстың классикалық әдебиетін оқып, үлгі алуы. Абайдың берген материалдары және кеңесі бойынша «Еңілік – Кебек», «Медғат – Қасым» поэмаларын жазуы. Мағауия – қазақ әдебиетіне романтикалық поэманың үлгісін енгізуші. «Медғат – Қасым» - қазақ жазба әдебиетіндегі өзге халық өмірінен жазылған көркемдігі жоғары, алғашқы романтикалық поэма. Поэманың композициясы, бейне жасау тәсілдері, тілдік кестесі);
әдебиет теориясы: романтизм;
13) Жамбыл Жабаев «Шағым» өлеңі, «Жамбыл мен Құлмамбет айтысы» -2 сағат (Жамбылдың өмірі мен шығармашылығы туралы. Өлеңдерінің көркемдік сипаты. Сыншылдық-сатиралық сарын. «Шағым» – Жамбылдың ақындық жолындағы кедергілерді жеңуге деген қайсарлығын және ақындық айтқыштығын танытатын алғашқы өлеңдерінің бірі. Жамбылдың Құлмамбетпен айтысы. Іле бойындағы үлкен бір жәрмеңкеде ақындардың кездесіп, бір-бірімен айтысуы. Ақындардың өз кезінің әлеуметтік өткір мәселелерін көтерумен, халықтық, гуманистік сипатымен, образды өлең өрнегімен, идеялық-мазмұндық жаңалықтарымен ерекшеленуі. Басқа айтыстардан айырмашылығы);
әдебиет теориясы: сатира туралы ұғымды кеңейту;
пәнаралық байланыс: тарих, тіл білімі, кино («Жамбылдың жастық шағы», 1996 ж. Сценарий авторы М.Жолдасбеков; режиссері Қ.Қасымбеков);
14) ХІХ ғасырдағы әнші-ақындар шығармашылығы жалпы шолу -4 сағат (ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі әнші-ақындар шоғыры. Жаяу Мұса, Мұхит, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақтар – тума талант, табиғи дарын иелері. Олардың поэзия, музыка саласындағы мол мұрасы. Біржан сал, Ақан сері, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Мұхит, Әсет, Үкілі Ыбырай, Естайлардың әрқайсысы әуен-сазын өзі шығарған аса көрнекті сазгер, өзі орындайтын ұлы әнші, өлеңдерін де өзі тудырған тамаша ақындар. Біржан сал: «Ләйлім» «Жанбота», «Көкек», «Жамбас сипар» өлеңдері; Ақан сері: «Сырымбет», «Балқадиша», «Маңмаңгер», «Жайықтың ақ түлкісі», «Ақ көйлек», «Жақсы мен жаман», «Ләйлім шырақ», «Құлагер»; Жаяу Мұса: «Сұрша қыз», «Ақ сиса», «Көгаршын», «Хаулау»; Балуан Шолақ: «Ғалия», «Желп-желп», «Кенже қоңыр», «Дікілдек»; Үкілі Ыбырай: «Гәкку», «Шалқыма», «Қалдырған»; Әсет Найманбаев: «Арғынмын, атым – Әсет арындаған», «Тоты», «Қор болмас зерек адам ақылы бар», «Адамның жасы жөнінде»);
15) қорытынды – 1 сағат.
Оқу пәнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны
13. 10-сыныпта «Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуға 34 сағат бөлінген, оның ішінде, шығармаларды оқып, талдауға – 30 сағат, шығармашылық жұмыстарға -2 сағат, сыныптан тыс оқуға – 2 сағат.
14. Курстың мазмұны мынадай тақырыптарды қамтиды:
1) ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, жалпы шолу -1 сағат (ХХ ғасырдың бас кезіндегі Қазақстанның тарихи-әлеуметтік жағдайы. 1905-1907 жылдардағы революция мен 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің ел өміріне әсері, әдебиет пен мәдениеттің дамуына ықпалы. ХХ ғасыр басындағы әдебиетте жаңа жанрлардың пайда болуы. Қазақ тіліндегі басылымдардың жарық көруі және елдің рухани дамуына әсері. Алғашқы қазақ романының өмірге келуі. Проза жанрының классикалық үлгіде дамуы. Әдеби бағыттардың пайда болуы); әдебиет теориясы: әдеби ағымдар мен бағыттар туралы түсінік;
2) Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш» еңбегі -1 сағат (А.Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына шолу. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ әдебиеті, мәдениеті, тарихындағы ірі тұлға, аса көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, ақын, аудармашы. «Әдебиет танытқыш» - қазақ тіліндегі әдебиет теориясы туралы алғашқы еңбек. А.Байтұрсынов қазақ тілінде тұңғыш рет әдебиеттану терминдерін қалыптастырды. «Әдебиет танытқыш» еңбегінде көркем шығарманың сыры мен сипаты, жанрлық ерекшеліктері, композициялық құрылымы жан-жақты қарастырылған. Аталған еңбектің сөз өнерін танып, пайымдауымыздағы рөлі)
әдебиет теориясы: әдеби жанр туралы түсінік;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, қазақ тілі, электрондық оқулық: А.Байтұрсынов (мұражайлық телесабақ, 2009);
3) Міржақып Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы -1 сағат (Міржақып Дулатовтың өмірі мен шығармашылығына шолу. Дарынды ақын әрі жазушы, публицист. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш романның авторы. «Бақытсыз Жамал» – қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман. Шығарманың жанрлық ерекшелігі. Романда суреттелген әлеуметтік теңсіздік мәселелері және қазақ әйелдерінің тағдыры. Жамал бейнесінің реалистік сипаты, автордың образ сомдау және адам психологиясын суреттеу шеберлігі);
әдебиет теориясы: роман, эпикалық жанр;
4) Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шәкірт ойы», «Бір адамға», өлеңдері −1 сағат (Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірі мен ақындық жолы. ХХ ғасыр басындағы демократтық-ағартушылық әдебиеттің көрнекті өкілі. Ақын лирикасындағы азаматтық сарын және әлеуметтік қайшылықтарды суреттеуі. «Шәкірт ойы», «Бір адамға» өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі. Өлеңдеріндегі оқу-білім тақырыбы);
әдебиет теориясы: ирония мен сатира туралы түсінік;
5) Сәкен Сейфуллин «Ақсақ киік», «Сыр сандық» өлеңдері -1 сағат (Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығына шолу. Өлеңдерінің реалистік сипаты, демократтық-ағартушылық бағытта және Қазан төңкерісі туралы жазылған шығармалары. Ақынның табиғат лирикасы. Суреткерлік шеберлігі. Сәкен – қазақ мәдениеті мен тарихында қайталанбас өзіндік орны бар, азамат, күрескер ақын, тоталитарлық қоғам құрбаны. «Ақсақ киік» өлеңінде табиғатты, оның аңдарын қорғау мәселесінің басты проблема болып көтерілуі);
әдебиет теориясы: аллегория;
6) Мағжан Жұмабаев «Орал тауы», «Мен жастарға сенемін», «Шолпы» өлеңдері -1 сағат (Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылық жолы. М. Жұмабаев – әдебиетте қайталанбас өзіндік қолтаңба қалдырған дарынды тұлға. Мағжан өлеңдеріндегі халықтық рух, азаматтық әуен, ағартушылық-демократтық сарын. Мағжанның табиғат, махаббат лирикасы. Мағжан лирикасындағы ақындық «мен». Поэзиясындағы бейнелілік, суреттілік. Метафоралық қолданыстар. Ақын поэзиясының романтикалық, реалистік сипаты);
әдебиет теориясы: лирика жанры;
7) Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романы-1 сағат (Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылығына шолу. Жүсіпбек Аймауытов – дарынды жазушы, драматург, ғалым, аудармашы, көсемсөз шебері. «Ақбілек» романы. Романның тақырыбы – ХХ ғасыр басындағы саяси-әлеуметтік жағдай және өмір шындығы. Адамдар тағдырындағы өзгерістерді берудегі жазушының суреткерлік шеберлігі. Ақбілек образының ұлттық сипаты және психологиялық күйзелісінің шығармада көркем жинақталуы. Романдағы басқа да кейіпкерлер. Жазушының пейзаж бен портрет жасау ерекшелігі);
әдебиет теориясы: мінездеу;
8) Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісі» хикаяты -1 сағат (Б.Майлиннің шығармашылығына шолу. Ақын поэзиясының тақырыптары мен көркемдік ерекшеліктері. Б.Майлиннің прозасы. Шығармашылығының басты тақырыбы – қарапайым еңбек адамы, қазақтың қалың бұқарасының қоғамдық-әлеуметтік өмірдегі жаңалықтарға байланысты сана-сезімдегі өзгерістері. Майлин – әңгіме жанрының шебері. Б.Майлин – драматург. Роман, хикаяттарына жалпы шолу. «Шұғаның белгісі» - проза жанрындағы тұңғыш туындысы. «Шұғаның белгісі» - жастардың теңдік, еркіндікті аңсап, әлеуметтік әділетсіздіктерге қарсы үн көтере бастағанын шынайы бейнелеген шығарма. Хикаяттағы басты мәселе - әйел теңсіздігі, бірін-бірі сүйген жастардың махаббат бостандығы. Хикаятта аяулы Шұға сұлу мен кедейден шыққан мақтаулы, оқыған жігіт Әбдірахманның қайғылы тағдырларының суреттелуі);
әдебиет теориясы:көркем шығарма құрылысы (сюжет, композиция);
9) Ілияс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы -1 сағат (Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығы. Ілияс лирикасының негізгі тақырыптары. Табиғат лирикасы. Ақын лирикасындағы суреттілік, бейнелілік. «Құлагер» поэмасының тақырыбы. Поэмада қазақ өмірінің тыныс-тіршілігі, әлеуметтік тартыс-күресі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, үстем таптың озбырлығы, заманынан өгейлік көрген ақын қайғысы, ақынның тіл шеберлігі, айшықты сөз өрнегі арқылы биікке көтерілуі. Поэманың сюжеттік желісі мен композициялық құрылымы. Көркемдігі мен тіл айшығы);
әдебиет теориясы: градация туралы түсінік;
пәнаралық байланыс: қазақ тілі, орыс әдебиеті, Қазақстан тарихы, қазақ тілі, музыка, «Ақан сері» фильмі;
10) Жамбыл Жабаев «Ленинградтық өренім», «Алатауды айналсам» өлеңдері -1 сағат (Жамбыл Жабаевтың шығармашылығына шолу. Ж.Жабаев – шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны қалыптастырушы. «Ленинградтық өренім» – халық басына күн туған Ұлы Отан соғысы жылдарында қарт ақын жауынгерлерді жігерлендіретін жалынды өлеңімен Ұлы Жеңіске үлес қосуы арқылы туындаған өлеңі. Өлеңдегі халықтар достығы мен ерлікті жырлануы)
әдебиет теориясы: айтыс өнері туралы түсіні, портрет;
11) Сәбит Мұқанов «Балуан Шолақ» повесі -1 сағат (Сәбит Мұқановтың шығармашылық жолы. Әдебиеттің барлық жанрында сүбелі туындылар берген ірі суреткер. «Балуан Шолақ» повесінің тақырыбы. Нұрмағанбеттің Шолақ атануы. Балуанның бойындағы күш-қайраттың бала кезден-ақ байқала бастауы. Балуан Шолақтың күш сынасқан палуандары. Шығарманың сюжеттік желісі мен композициялық құрылымы. Шығарманың объективті идеясы);
әдебиет теориясы: ақындық тұлға немесе лирикалық қаһарман туралы;
12) Мұхтар Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді -1 сағат (Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылығына шолу. Мұхтар Әуезов – қазақ әдебиетінің классигі. Проза және драматургия жанрларын өркендетуге қосқан үлесі. «Абай жолы» роман-эпопеясы – әлемдік әдебиеттің алтын қорына енген шығарма. Эпопеяның тарихилық, этнографиялық сипаты. Романдағы Абайдың азаматтық, ақындық бейнесі. «Абай жолы» роман-эпопеясы – әлемдік әдебиеттің алтын қорына енген шығарма екендігі. Эпопеяның тарихилық, этнографиялық сипаты. Романдағы Абайдың азаматтық, ақындық бейнесі);
әдебиет теориясы: образ туралы түсінік;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, музыка, география, электрондық оқулық (Бөрілі мұражайы);
13) Ғабит Мүсірепов «Қазақ солдаты» романынан үзінді -1 сағат (Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы. «Қазақ солдаты» - Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ жауынгерінің ерлігін көркем бейнелеген патриоттық шығарма. Қаламгердің соғыс тақырыбын меңгеру жолындағы ізденістері. Жазушының роман кейіпкері Қайроштың балалық шағынан қанды соғысқа қатысқанына дейінгі өмірін шебер суреттеуі. Шығарманың сюжеттік желісі мен композициялық құрылымы. Жазушының адам портретін жасау шеберлігі, тіл көркемдігі, стилі. Шығарманың өн бойындағы халқымыздың адамгершілік, азаматтық, батырлық, ерлік болмысының жарқын көріністері.
әдебиет теориясы: баллада туралы, баяндау, суреттеу, диалог туралы түсінік.
пәнаралық байланыс: тарих, қазақ тілі, орыс әдебиеті, электрондық оқулық (Ғ.Мүсірепов мұражайы);
14) Ғабиден Мұстафин «Шығанақ» повесі -1 сағат (Ғ. Мұстафиннің жазушылық қызметі туралы. Тарихи тақырыптағы және өндіріс тақырыбындағы шығармаларын шолу. Шығармасындағы еңбек адамының образы. Шығанақ бейнесі. Жазушының стилі, сөз қолдану ерекшелігі);
әдебиет теориясы: стиль туралы ұғым;
15) Қасым Аманжолов «Дүниеге жар», «Туған жер» өлеңдері -1 сағат (Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығы. Ұлы Отан соғысына дейінгі кезеңдегі шығармашылық ізденістері. Ұлы Отан соғысы кезінде туған шығармалары. Соғыстан кейінгі жылдары жазылған өлеңдері. Лирикасы. Поэмалары. Ақын поэзиясындағы романтизм мен реализм. Поэзиясындағы достық пен махаббат, елдік пен ерлік мәселелерінің көркем жинақталуы. «Дүниеге жар», «Туған жер» өлеңдері тақырыптарының алуан түрлілігі. Ақын өз өлеңдеріңде ақынның қоғамдағы орны мен парызы, поэзияның құдыретті күші, ерлік пен елдік туралы сөз қозғауы);
әдебиет теориясы: поэма туралы ұғымды тереңдету;
16) Әбділда Тәжібаев «Сыр жыры» топтамасы -1 сағат (Ә.Тәжібаевтың шығармашылық жолы. Жазушының поэзия, драматургия және әдебиеттану ғылымы саласында қатар еңбек етуі. Лирикасы, поэмалары. Толғауларындағы заман жайлы ірі ойлары. Шығармаларының тақырыптық ерекшеліктері. «Сыр жыры» циклдік өлеңдерінің тақырыбы, туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілік, сағыныштың көркем жинақталуы. Туған жер табиғатының реалистік бейнесі. Лирикадағы жеңіл юмор);
әдебиет теориясы: образды жинақтау және даралау тәсілдері;
17) Ілияс Есенберлин «Қаһар» романы -1 сағат (Ілияс Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығына жалпы шолу. Жазушы шығармашылығындағы тарихи тағылым. Тарихи роман жазуға барудағы мақсаты. Тоталитарлық кезеңдегі қазақ тарихы мәселесі. «Қаһар» романының тақырыбы мен оқиғалар сабақтастығы. Қаламгердің ұлт санасын оятудағы ізденістері. Кенесары бейнесі. Шығарманың көркемдігіне қатысты ойлар. Романдағы өмірдің өзекті мәселелері, тақырыптық ерекшеліктері және ізденіс арналары);
әдебиет теориясы: тарихи роман;
18) Сырбай Мәуленов «Сырласу сағасында», «Құлын», «Сәкен» өлеңдері -1 сағат (Сырбай Мәуленовтің өмірі мен шығармашылық жолы. С. Мәуленов қазақ поэзиясына өзінің сыршыл да әуенді лирикасымен келген жыр алыбы. С.Мәуленов - лирик ақын. Табиғат лирикасы. Ақын өлеңдеріндегі соғыс суреттері. Сырбай өлеңдеріндегі сыршыл сезім. Сырбай өлеңдеріндегі ұйқас, ырғақ, тіл көркемдігі. С. Мәуленов өлеңдері тақырыптарының жан-жақтылығы мен сан қырлылығы: Отан, өмір тұрмысы, туған елдің табиғаты);
әдебиет теориясы: силлабикалық өлең;
19) Жұбан Молдағалиев «Мен - қазақпын» поэмалары -1 сағат (Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығына шолу. «Мен - қазақпын» поэмасының жанры, ондағы публицистикалық сарын, эпикалық кеңдік, елжандылық, асқақтық рух. Поэманың негізгі тақырыбы. Ақынның елі алдындағы бірінші – халқын, ұлтын таныта білуі. Тіл көркемдігі, сюжеттік даму сипаты, ұйқас үйлесімі, екпін мен ырғақ ерекшелігі. Поэманың идеялық мұраты);
әдебиет теориясы: екпін;
20) Тахауи Ахтанов «Шырағың сөнбесін» романы -1 сағат (Тахауи Ахтановтың өмірі мен шығармашылығы туралы. «Шырағың сөнбесін» романының тақырыбы, идеясы. Романдағы өмір сүйгіштік рух. Нәзира бейнесі. Шығарманың реалистік сипаты. Жазушының тілі);
әдебиет теориясы: тақырып пен идея;
21) Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» трилогиясына шолу -1 сағат (Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өмірі мен шығармашылығына шолу. Ә.Нұрпейісов – төл әдебиетіміздің дамуына, қалыптасуына үлкен үлес қосқан қазақ жазушысы. «Қан мен тер» трилогиясы - жазушының күрделі туындысы. Трилогиясының көтерген тақырыбы – ХХ ғасыр басындағы Арал балықшыларының өмірі, қазақ даласындағы қоғамдық-саяси өзгерістер. Шығарманың жанрлық сипаты. Шығармадағы Еламан, Ақбала, Тәңірберген, Судыр Ахмет образдары - типтік бейне. Романдағы тартыс. Жазушының мінез сомдау шеберлігі);
әдебиет теориясы: сарказм, ирония;
22) Мұқағали Мақатаев «Үш бақытым» өлеңі, «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы -1 сағат (Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылық қызметі. Қазақ поэзиясына қосқан үлесі. Лирикасы мен поэмалары. Мұқағали өлеңдерінің өзге ақындар шығармаларынан өзгешелігі. Поэзиясының негізгі тақырыбы. Поэмаларының тақырыптары. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының сюжеті, композициялық құрылымы. Ұйқас, ырғақ ерекшелігі. Табиғат лирикасы. Тілінің көркемдігі, оралымдығы, тілге жеңілдігі, ойға тереңдігі, айшықты суреттілігі);
әдебиет теориясы: троптың түрлерін дамыту;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарих, география, электрондық оқулық «Бір өлеңі бір елдің мұрасындай» телесабақ);
23) Қадір Мырза-әли мен Тұманбай Молдағалиев «Қазақтарды шетелдіктерге таныстыру» өлеңдері «Студент дәптері» жинағы -1 сағат (Ақындардың шығармашылықтарына шолу. Оның ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясындағы философиялық лириканың аса ірі өкілдері екендігі. Қ.Мырзалиев - қазақ поэзиясындағы фәлсафалық лириканың аса ірі өкілі. Ақын өлеңдеріндегі адам өмірі, әлем тағдыры, табиғат тіршілігі, келешек ұрпақ қамы мәселелерінің өзара үйлесімі. Оның поэзиясының көркемдік ерекшелігі. Ақынның тапқыр ой, тың теңеу, соны сурет салуға шеберлігі. Өлеңдерінің тәрбиелік мәні. «Қазақтарды шетелдіктерге таныстыру» өлеңінің идеялық мұраты мен көркемдік ерекшеліктері. Тіл оралымы мен айшықты суреттелуі. Қадыр поэзиясының ұлттық сипаты. Тұманбай Молдағалиев – махаббат, жастық, көктем жыршысы. Т.Молдағалиев – қазақ поэзиясындағы сыршыл лиризмді дамытушы. «Студент дәптері» - алғашқы өлеңдер жинағы. Лирикалық шығармаларындағы нәзік сезім, асқақ арман, кіршіксіз сезім мен ынтық жүрек жылуы);
әдебиет теориясы: теңеу, риторикалық сұраулы сөйлем ұғымын тереңдету;
24) Қабдеш Жұмаділов «Соңғы көш» диологиясына шолу -1 сағат (Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылық жолына шолу. «Соңғы көш» диологиясы. Шығармада көтерілген негізгі мәселелер, бодан ел тағдырының көркем жинақталуы. Романдағы Қанағат би және Естай образдары. Шығарманың жанрлық сипаты. Жазушының тіл көркемдігі;
әдебиет теориясы: пейзаж бен портрет;
25) Олжас Сүлейменов. «Қасқырдың бөлтіріктері» өлеңі -1 сағат (Олжас Сүлейменовтің өмірі мен шығармашылығына шолу. О. Сүлейменов – XX ғасырдың аса көрнекті ақындарының бірі. Ақынның өз шығармаларын орыс тілінде жазатыны. Ақын өлеңдеріндегі ұлттық рух, қазаққа тән дүниетаным көріністері);
әдебиет теориясы: деректілік;
26) Оралхан Бөкей. «Тортай мінер ақ боз ат» -1 сағат (О. Бөкеевтің өмірі мен қызметі туралы мәлімет. Қаламгердің алғашқы әңгімелері мен повестері. «Тортай мінер ақ боз ат» әңігмемесіндегі реалистік сипат. Әңгімедегі образдар жүйесі. Сюжеті мен композициясы. Шығарманың тіл көркемдігіне қатысты ой-пікірлер. Жазушы шығармаларындағы адам мен табиғат тұтастығы);
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы (Екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ халқының тылдағы ерліктері);
27) Мұхтар Шаханов «Төрт ана» өлеңі -1 сағат (Мұхтар Шахановтың шығармашылығына шолу. Ақын өлеңдерінің құрылымдық ерекшелігі. Т.Айбергенов пен М.Шаханов поэзиясы арасындағы байланыстар. Шаханов поэзиясына тән өршілдік, қызу интонация, жоғары пафос мәселелері. Мұхтар поэзиясындағы сюжеттілік. Шығармаларында тартыстың оқиға соңында ерекше шешімін табу сипаты. Шаханов лирикасындағы көне дәстүр мен жаңашылдық); Әдебиет теориясы: метонимиялық қолданыстар;
28) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті -2 сағат (Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде еліміздің экономикасымен қатар ұлттық идеологиясы да тұрақтап, қалыптасуы. Ақын-жазушыларымыз өз шығармаларында тәуелсіздік жеңістерін, сондай-ақ егемендікті нығайту үшін күресіп жүрген адамдар тағыдырын суреттеп, бейнелеуі. Қазіргі жас ақын-жазушылардың әр бағытта ой толғап, әр алуан тақырыптарға қалам тартуы. Мысалы, таза ұлттық дәстүрді жырлау, исламдық бағытта жазу, батыс үлгісіне еліктеушілер);
әдебиет теориясы: әдеби ағымдар;
29) қорытынды – 1 сағат.
10-11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
15. 10-сыныптың соңында оқушылар пәндік нәтижелер бойынша:
1) әдеби шығармаларды ұлттық құндылық ретінде ұғынып, ХІХ ғасыр және қазіргі заман әдебиеті үлгілерін;
2) ақын-жазушылардың шығармашылық өмірбаяны мен шығармашылығын;
3) шығарманың көркемдік ерекшеліктерін;
4) эпикалық, лирикалық және драмалық туындылардағы басты кейіпкер келбетін білуі тиіс.
5) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, идеялық-тақырыптық мәнін;
6) өзіндік ізденіс жұмыстарына ұсынылатын шығармаларды өздігінен оқып талдауды;
7) көркем шығармалар негізінде қазақ халқының мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, мінез-құлқын, адамгершілік құндылықтарын;
8) шығарманың құрылымын талдау дағдыларын;
9) жазба жұмыстарын (эссе, шағын шығарма жазу, т.б.) орындауды;
10) әдеби білімдері негізінде ұтқыр да, шешен сөйлеу дағдыларын, көпшілік алдында өзіндік көзқарасын білдіруді меңгеруі тиіс.
16. 11-сыныптың соңында оқушылар:
1) әдеби шығармада бейнеленген оқиғалар мен кейіпкерлер әрекетіне өзіндік көзқарасын білдіруді;
2) мәнерлеп оқудың барлық элементтерін қолдануды;
3) ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын;
4) әдеби тақырыпқа реферат жазып, жоспарын, тезисін дайындауды;
5) компьютермен, техникалық ақпарат құралдарымен жұмыс істеп, интернет арқылы әлем әдебиетімен таныса алуды;
6) әдебиеттің басқа өнер түрлерімен (бейнелеу, сәулет, саз, мүсін, театр, кино, т.б.) байланысын түсіндіре алуды;
7) сыныптан тыс және қосымша оқуға ұсынылған әдеби-көркем шығармаларды өздігінен оқуды;
8) берілген мәтіндерді баяндалу тәсіліне қарай жүйелеп, толықтырулар енгізуді білуі тиіс.
9) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, мәнін;
10) әдебиеттің өнер түрлерімен байланысын;
11) оқыған көркем туынды бойынша шығармашылық жазба жұмыстар орындауды;
12) әдебиеттің өзге ғылымдармен сабақтастығын;
13) сөйлеу дағдыларын меңгеріп, өзіндік көзқарасын білдіруді;
14) әдебиеттану терминдері сөздіктерін, энциклопедияларды пайдалануды;
15) ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын көркемдік шындық тұрғысынан түсінуді;
16) әдеби білімдері негізінде көпшілік алдында өзіндік пікір білдіруді;
17) шығармада бейнеленген өмір шындығы мен автордың ойын тани алуды және т.б. меңгеруі тиіс.
17. Тұлғалық нәтижелер:
1) қазақ халқының және Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа да ұлыстардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан;
2) ұлттық құндылықтар мен әлемдік азаматтық құндылықтарды салыстыра пайымдап, дәріптей білуінен;
3) адамдармен қарым-қатынаста жоғары мәдениеттілік танытуынан, этикалық нормаларды сақтай білуінен;
4) көркем туындының кейіпкері туралы қойылған жағдаяттық сұрақтарға жауап беруде әдеби тіл нормалары мен пікірталас мәдениеті талаптарын сақтай білуінен;
5) қоғамға жат құбылыстарға, идеологиялық, діни ағымдарға және заңды бұзушылық әрекетке қарсы өз көзқарасын негіздей алуынан және жұртты сендіре білуінен;
6) өздігінен білім алуға, өмірден өз орнын табуға және жасампаз еңбекке ынта-ықыласы мен қабілеттілігін танытуынан;
7) белсенді азаматтық ұстанымын, жоғары патриоттық сезімін көрсете білуінен көрініс табуы тиіс.
18. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер:
1) қазақ әдебиетінен алған білімдерін шығармашылық жұмыстарда;
2) қазақ әдебиетінен алған білімдерін басқа салаларда ақпарат көзі ретінде пайдалана алуы;
3) қазақ әдебиетінен алған білімдері негізінде көркем ойлай алатын және өз ойларын бейнелі тілмен шешен жеткізуге дағдылануы;
4) оқырман мәдениеті мен қаламгер шығармашылығына құрметпен қарау мәдениетін игеруі;
5) қазақ әдебиетін әлем әдебиеті аспектісінде түсініп, әдеби үдеріске талдау жасай алуы;
6) өзіне қажетті ақпаратты іріктеп алып, өңдеп, өзгелерге түсінікті етіп жеткізуге дағдылануы;
7) әдебиеттану терминдері сөздіктерін, энциклопедияларды;
8) көркем әдебиет туралы ғылыми сын мақалаларды түсініп оқып, көркемдегіш құралдарды әдеби талдауда орынды қолдануы тиіс.
Учебная программа по предмету «Қазақ әдебиеті»
(естественно-математическое направление)
1.Түсінік хат
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес әзірленген.
2. Қазақ әдебиеті – қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани, мәдени мұрасы, сөз өнерiнiң асыл қазынасы. Әдебиет пәні – шәкірттердің әдеби білік-дағдыларын жетілдіретін, адамгершілікке, әсемдікке тәрбиелейтін пән.
3. Оқушылар өзге тілді мектептерде қазақ әдебиетін оқи отырып, қазақ халқының әдеби, мәдени, тарихи көркем туындыларымен танысу арқылы тілдік ортаны кеңейтеді.
4. Бағдарлама оқытудың жаңа талаптарына сай мазмұндық, құрылымдық және әдістемелік жағынан жаңартылып отыр. Бағдарламада ақын-жазушылар шығармашылығы хронологиялық сипатта ұсынылды. Сонымен қатар өзіндік ізденіс және пәнаралық байланыста әдебиетті электронды оқытуға байланысты тақырыптық жүйеде телесабақтар берілді.
5. Бағдарламада берілген білім мазмұны қазақ тілінде еркін, жетік сөйлей алатын мәдениетті тұлғаның қалыптасуы мен дамуына қызмет ететін туындылардан тұрады. Көркем туындылар оқушының жас ерекшелігіне, психологиялық даму қабілетіне сәйкес ықшамдалып алынған шығармалар тізбегін құрайды.
6. Қазақ тілді емес мектептердегі оқушыларды қазақ халқының төл туындыларымен таныстыра отырып, олардың бойында мемлекеттік тілді құрметтеу мен отансүйгіштік сезімін қалыптастыру міндеті туындайды. Пәнді оқыту оқушылардың ауызша және жазбаша сөйлеу тілін дамытуда да маңызды қызмет атқаруы тиіс.
7. Пәнді оқыту мақсаты- қазақ халқының мәдениетін, әдебиеті мен өнерін танып білуге үйрету, сондай-ақ ұлттық құндылықтарымызды құрметтей білетін тұлға қалыптастыру. Оқушылардың бойына адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттерді сіңіру.
8. Пәнді оқыту міндеттері:
1) белгілі бір кезеңдегі әдебиет үлгілерімен таныстыру;
2) сол кезеңнің көрнекті ақын-жазушылары туралы мәлімет беру;
3) қазақ тілінде өз ойларын ауызша, жазбаша баяндауды меңгерту;
4) қазақ әдебиеті пәні негізінде оқушыларды қазақ халқының мәдениетіне, тарихына, салт-дәстүріне деген құрмет сезімін қалыптастыру;
5) оқушының бойында рухани-адамгершілік мәндегі құндылықтарды қалыптастыру, отансүйгіштік, төзімділік сезімдерін дамыту;
6) оқыған шығармаларына қатысты өзіндік ой-пікірлерін ашық айта білуге дағдыландыру;
7) қазақ әдебиеті шығармаларын оқыту арқылы мектеп қабырғасында қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту.
9. Беріліп отырған бағдарлама әдеби білім мазмұнын толық қамти отырып, оқушылардың нәтижелі білім алуының барлық мүмкіндіктерін орайластырады:
1) «Қазақ әдебиеті» пәні «Қазақ тілі», «Орыс әдебиеті», «Қазақстан тарихы», «География», «Музыка», «Бейнелеу өнері» пәндерімен тығыз байланыста оқытылады;
2) «Қазақ тілі» филологиялық ғылым салаларын байланыстыра оқыту үздіксіз, жүйелі жүргізіледі, бұл арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту жүзеге асырылады;
3) «Орыс әдебиеті» қазақ және орыс әдебиеттерін өзара байланыстыра оқыту әдеби көркем шығармалардың идеялық мәнін терең ұғуға, өзіндік ерекшеліктерін салыстыру арқылы ұлттық маңызын түсінуге мүмкіндік жасайды;
4) «Қазақстан тарихы» әдебиет пен тарихты байланыстыру оқушылардың тарихи шындықты көркем шығармада бейнелеу ерекшеліктерін түсіну дағдыларын қалыптастырады және оқушылар нақты мәліметтерді талдай алуға, өзіндік баға беруге үйренеді;
5) «География» көркем шығармада бейнеленген, суреттелген немесе оқиғалар өрбіген жердің географиялық ерекшеліктерін автор көзімен көруге, оны өзіндік байқауларымен, білімдерімен салыстыруға үйренеді;
6)«Музыка» әдеби шығарма мен музыканының ішкі иірімдерін салыстыра алуға дағдыланады, «Бейнелеу өнері» әдебиет сабақтарында бейнелеу өнерінің туындыларын пайдалану оқушылардың кейіпкер бейнесі мен оқиғаларды, жалпы суреттелген мәселелерді көзбен көре, терең сезінулеріне мүмкіндіктер жасайды.
10.Оқу жүктемесінің көлемі Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында ұсынылған типтік оқу жоспарына сәйкес оқу жүктемесінің көлемі:
10-сыныпта аптасына 1 сағаттан, барлығы – 34 сағат;
сыныпта аптасына 1 сағаттан, барлығы – 34 сағат оқытылады.
11. Пәнді оқытудың вариативті бөлігі қосымша оқу бағдарламасы арқылы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты шеңберінде жүзеге асады.
Оқу пәнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны
12.10-сыныпта «Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуға 34 сағат бөлінген, оның ішінде, шығармаларды оқып, талдауға – 30 сағат, шығармашылық жұмыстарға -2 сағат, сыныптан тыс оқуға – 2 сағат.
13. Курстың мазмұны мынадай тақырыптарды қамтиды:
1) XIX ғасырдың I жартысындағы әдебиет жалпы шолу -1 сағат (XIX ғасырдың I жартысындағы қазақ елінің тарихи-әлеуметтік жағдайы. Кенесары Қасымов, Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістер және оның әдебиетте жырлануы. Қазақ еліндегі тарихи-әлеуметтік жағдайлардың қоғамдық санаға ықпалы. Қазақ даласындағы қоғамдық өзгерістер мен өмір құбылыстарын өлең, жыр, толғауларына арқау еткен қазақ поэзиясының көрнекті өкілдері Байтоқ, Жанұзақ, Шернияз, Алмажан сияқты ақындардың шығармашылықтары. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті тарихында әртүрлі ағымдардың пайда болуы. «Зар заман» ақындарының шығармаларына ортақ сарындар);
әдебиет теориясы: романтизм;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, орыс әдебиеті;
2) Дулат Бабатайұлы «Еспембет» дастаны- 2 сағат (Ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы. Дулат – ХІХ ғасырдың орта кезіндегі қазақ поэзиясын мазмұн, тақырып, түр жағынан байыта түскен, көркемдік тәсіл тұрғысынан жаңа сатыға көтерген ірі ақын.Дулат өлеңдеріндегі адам образдары, табиғат бейнесі. «Еспембет» дастанының тақырыбы мен сюжеттік желісі. Дастандағы Еспембет образын сомдаудағы ақынның шеберлігі (жанама мінездеу, суреттеу). Еспембет дастанындағы соғыстың жалпы панорамасы, сол сияқты жеке көріністерді, жекпе-жек ұрыстарды сипаттаудағы ақындық шеберлік. Дастандағы Ақбөрте тұлпардың образы. Дулат жырларының көркемдік ерекшеліктері);
әдебиет теориясы: мінездеу, суреттеу;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы;
өзіндік ізденіс жұмыстары: «Бес ғасыр жырлайды» кітабы;
3) Махамбет Өтемісұлы «Ереулі атқа ер салмай», «Мұнар күн» өлеңдері -2 сағат (Ақынның өмір сүрген дәуірі, ақын өлеңдерінен көрініс табатын халықтың арман-тілегі. Махамбет жырларындағы Исатай мен ақынның өз бейнесі. Поэзиясындағы реалистік, романтикалық сипат. Көркемдік ерекшелігі мен жанры. Ақын шығармаларының қазақ әдебиеті тарихындағы орны.
Махамбеттің «Ереуіл атқа ер салмай», «Мұнар күн» өлеңдері – ұрпақтан-ұрпаққа ұлттық сана-сезім мен отаншылдықты жалғастыратын, елдік пен ерлікті суреттейтін шығармалар. Өлеңдеріндегі өзінің ақындық, батырлық болмысы, жан дүниесі, мақсат-мұратының жан-жақты көрінуі. Өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері мен тіл айшықтары);
әдебиет теориясы: ассонанс, символ, аллитерация, параллелизм, метафора, риторикалық сұрақ;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, музыка (Құрманғазы. «Кішкентай» күйі), электрондық оқулық (Махамбет туралы телесабақ);
өзіндік ізденіс жұмыстары: М.Шаханов. «Нарынқұм зауалы» поэмасы;
4)Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» толғауы -1 сағат (Түркістан қаласы маңында дүниеге келген суырыпсалма ақынның шығармаларында ХІХ ғасырдың орта тұсындағы патша үкіметінің қазақ даласын отарлау саясатынан туындаған әлеуметтік өмірдің шынайы суреттелуі. Шортанбай – еңбекші бұқараның азапты ауыр тұрмысын, әділетсіз билік өкілдерінің зұлымдығын әшкерелеген ақынның бірі. Ақынның өзінен бұрын өткен игі жақсылардың іс-әрекетін аңсап, тәлім-тәрбие мәселесін ескі салт-жоба, шариғат тұрғысынан қарастыруы. «Зар заман» толғауында шарасыздық күйге түсу, келер күннен жамандық күту, болашақтан үміт үзу идеясының басымдығы);
әдебиет теориясы: эпитет, теңеу, метафора, синекдоха;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы;
5)Сүйінбай Аронұлы «Бөрілі менің байрағым» өлеңі -2 сағат (Сүйінбай Аронұлы – қазақтың ХІХ ғасырдағы көрнекті ақындарының бірі, ақындық айтыстың ірі өкілі.Сүйінбай – қазақ поэзиясын мазмұны, түрі, тақырыбы жағынан байытуда өзіндік орны бар ақын. Ол – халық мұңын мұңдап, үстем тап өкілдерінің әділетсіздігін бетіне басып әшкерелеп отырған батыл да, әділ сыншы. «Бөрілі менің байрағым» - елдік рух пен ерлік тақырыбына арналған, ерліктің әнұраны іспеттес өлеңі);
әдебиет теориясы: теңеу, әсірелеу;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы;
өзіндік ізденіс жұмыстары: М. Жолдасбеков. Асыл сөздің атасы. - Алматы, 1996;
6)Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Қашаған Күржіманұлы, Алмажан Азаматқызы, Мұрат Мөңкеұлы шығармашылықтары -1 сағат (ХІХ ғасыр поэзиясы – өз дәуірінің шындық жайларын жинақтап қамтыған көркемдік шежіре. Осы кезеңде өмір сүрген ақындар шығармаларында замана шындығының көрінісі, елдік, ізгілік, адамгершілік тақырыптары, сарындастық пен талант ерекшеліктері. Ақындар шығармаларынан көрінетін терең ойшылдық пен өткір сықақшылдық. Ең бастысы, қоғамдағы әділдікті, халықтың бақытты болашақ өмірін аңсауы);
әдебиет теориясы: троп түрлері;
пәнаралық байланыс: музыка өнері, Қазақстан тарихы;
7) Шоқан Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі», «Қазақтың халық поэзиясының түрлері»- 2 сағат (Шоқанның өмірі мен шығармашылығы. Шоқан – қазақ халқының тұңғыш талантты ғалымы, әдебиет зерттеушісі. Шоқан – қазақ, қырғыз ауыз әдебиетін жинап зерттеуші, тұңғыш ғалым, публицист, саяхатшы-географ. «Ыстықкөл күнделігі» - қырғыз елін жете зерттеуге қатысуынан, Ыстықкөл аймағының картасын түсіруге тиіс болған экспедициясы нәтижесінде туған еңбегі);
әдебиет теориясы: әдебиеттің қоғам өміріндегі маңызы;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, география, орыс әдебиеті, театр (С.Мұқанов. «Шоқан Уәлиханов» пьесасы);
8)Ыбырай Алтынсарин «Өнер, білім бар жұрттар» өлеңі, «Әке мен бала», «Талаптың пайдасы» әңгімелері -2 сағат (Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен ағартушылық қызметі. Жазушылық өмірінің ағартушылық идеясына өзектестігі, демократиялық-ағартушылық көзқарасының қалыптасуы. «Өнер, білім бар жұрттар» өлеңінде оқудың, ғылым-білімнің пайдасының баяндалуы.
Ыбырай – қазақ балалар жазба әдебиетін дамытушы және қазақ әңгіме жанрының негізін қалаушы. «Әке мен бала» әңгімесінің тәрбиелік және тәлімдік мәні. Мазмұнының өнегелік жағына ерекше мән берілуі. Әңгімелерінің көркемдік ерекшелігі);
әдебиет теориясы: әңгіме туралы түсінікті дамыту.
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы.
9)Абай Құнанбайұлы «Әсемпаз болма әр неге», «Білімдіден шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» өлеңдері, «Қараңғы түнде тау қалғып», «Теректің сыйы», «Татьянаның хаты», «Онегиннің хаты» аудармалары, -6 сағат (Абайдың өмірі мен шығармашылық жолы. Ұлы ақын өлеңдерінің құдіреті туралы, Абайдың қазақ поэзиясына енгізген жаңалықтары. Ақынның тіл байлығы. «Әсемпаз болма әр неге», «Білімдіден шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» - жас ұрпаққа деген аталық мейірден, үміт пен сенімнен туған өсиет өлеңдері. Өлеңдерінің негізгі идеясы - ғылымды меңгеру, адам бойында қайырымдылық пен адалдық, қайрат пен ақылдың болуын насихаттау және жат қылықтардан бойын аулақ ұстау. Абай шығармашылығындағы аударманың орны. Абай өзі өте жоғары бағалап, сүйіп оқыған Пушкин, Лермонтов, Крылов туындыларын қазақша сөйлетуі);
әдебиет теориясы: лирика ұғымын кеңейту;
пәнаралық байланыс: электрондық оқулық («Дара Абай – Дана Абай» телесабақ), музыка («Абай» операсынан фрагменттер), бейнелеу өнері (Ә.Қастеев. Жас Абай), орыс әдебиеті (А.С. Пушкин шығармалары);
10)Шәкәрім Құдайбердіұлы «Еңлік-Кебек» дастаны -1 сағат (Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылық жолы. Түрік, араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгеруі, дүниежүзі мәдениетімен таныс болуы. Шәкәрімнің өнер-білім, адамгершілік, болашақ, махаббат туралы лирикалық өлеңдері. «Еңлік-Кебек» дастаны – эпикалық жанрда жазылған көлемді шығармасының бірі. Дастанда ақынның демократиялық-гуманистік көзқарасының көрінуі. Кейіпкерлер бейнесін даралап берудегі шеберлігі, поэма оқиғасының терең драматизмге құрылуы. Ел ішіндегі оқиға желісінің поэмаға арқау болуы. Дастандағы батыр Кебек пен сұлу қыз Еңліктің бейнелері);
әдебиет теориясы: дастан туралы ұғым;
пәнаралық байланыс: театр («Еңлік-Кебек» пьесасы), кино («Шәкәрімнің соңғы күзі»);
өзіндік ізденіс жұмыстары: М.Мағауин «Бес арыс» кітабы;
11)Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. «Сарыарқаның кімдікі екендігі» -2 сағат (Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы – ақын, ақылгөй, данышпан, философ. Шығармаларында орын алған білім, жер мәселесі, сөз бостандығы және халық бостандығы мәселелері. Өлеңдерінің басты тақырыбы мен идеясы – жастарды оқуға, білім алуға, мәдениетті мықты ел болуға үндеу. Мәшһүр Жүсіптің халық ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерін – дастандар мен хикаяларды, тарихи жырларды («Ер Көкше», «Сайын батыр», т.б.) жинап, Бұқар жырау, Шортанбай, Шөже, т.б. ақын-жыраулардың әдеби мұрасын хатқа түсіріп қалдыруы);
әдебиет теориясы: дастан туралы ұғымды дамыту, рторикалық сұрау;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, орыс әдебиеті;
12) Мағауия Құнанбаев «Медғат – Қасым» поэмалары -1 сағат (Өмірі мен шығармашылығы. Әкесі Абайдың әсерімен орыстың классикалық әдебиетін оқып, үлгі алуы. Абайдың берген материалдары және кеңесі бойынша «Еңілік – Кебек», «Медғат – Қасым» поэмаларын жазуы. Мағауия қазақ әдебиетіне романтикалық поэманың үлгісін енгізуші. «Медғат–Қасым» - қазақ жазба әдебиетіндегі өзге халық өмірінен алып жазған көркемдігі жоғары, алғашқы романтикалық поэма. Поэманың композициясы, бейне жасау тәсілдері, тілдік кестесі);
әдебиет теориясы: романтизм;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, орыс әдебиеті;
13) Жамбыл Жабаев «Шағым» өлеңі -2 сағат (Жамбылдың өмірі мен шығармашылығы туралы. Өлеңдерінің көркемдік сипаты. Сыншылдық-сатиралық сарын. «Шағым» – Жамбылдың ақындық жолындағы кедергілерді жеңуге деген қайсарлығын, ақындық айтқыштығын танытатын алғашқы өлеңдерінің бірі);
әдебиет теориясы: сатира туралы ұғымды кеңейту;
пәнаралық байланыс: тарих, қазақ тілі, кино «Жамбылдың жастық шағы», 1996 ж., сценарий авторы М.Жолдасбеков; режиссері Қ.Қасымбеков;
14. ХІХ ғасырдағы әнші-ақындар шығармашылығы жалпы шолу - 4 сағат (ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі әнші-ақындар шоғыры. Жаяу Мұса, Мұхит, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақтар – тума талант, табиғи дарын иелері. Олардың поэзия, музыка саласындағы мол мұрасы. Біржан сал, Ақан сері, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Мұхит, Әсет, Үкілі Ыбырай, Естайлардың әрқайсысы әуен-сазын өзі шығарған аса көрнекті сазгер, өзі орындайтын ұлы әнші, өлеңдерін де өзі тудырған тамаша ақындар Біржан сал: «Ләйлім», «Жанбота», «Көкек», «Жамбас сипар» өлеңдері;
Ақан сері: «Сырымбет», «Балқадиша», «Маңмаңгер», «Жайықтың ақ түлкісі», «Ақ көйлек», «Жақсы мен жаман», «Ләйлім шырақ», «Құлагер»;
Жаяу Мұса: «Сұрша қыз», «Ақ сиса», «Көгершін», «Хаулау».
Балуан Шолақ: «Ғалия», «Желп-желп», «Кенже қоңыр», «Дікілдек».
Үкілі Ыбырай: «Гәкку», «Шалқыма», «Қалдырған».
Әсет Найманбаев: «Арғынмын, атым – Әсет арындаған», «Тоты», «Қор болмас зерек адам ақылы бар», «Адамның жасы жөнінде»);
пәнаралық байланыс: музыка, электрондық оқулық.
14. Қорытынды – 1 сағат.
15. Шығармаларды оқып, талдауға – 30 сағат Шығармашылық жұмыстарға – 2 сағат. Сыныптан тыс оқыған шығармалар туралы әңгіме – 2 сағат .
Оқу пәнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны
16. 11-сыныпта «Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуға 34 сағат бөлінген, оның ішінде, шығармаларды оқып, талдауға – 30 сағат, шығармашылық жұмыстарға -2 сағат, сыныптан тыс оқуға – 2 сағат.
17. Курстың мазмұны мынадай тақырыптарды қамтиды:
1) ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, жалпы шолу -1 сағат (ХХ ғасырдың бас кезіндегі Қазақстанның тарихи-әлеуметтік жағдайы. 1905-1907 жылдардағы революция мен 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің ел өміріне әсері, әдебиет пен мәдениеттің дамуына ықпалы. ХХ ғасыр басындағы әдебиетте жаңа жанрлардың пайда болуы. Қазақ тіліндегі басылымдардың жарық көруі және елдің рухани дамуына әсері. Алғашқы қазақ романының өмірге келуі. Проза жанрының классикалық үлгіде дамуы. Әдеби бағыттардың пайда болуы); Әдебиет теориясы: әдеби ағымдар мен бағыттар туралы түсінік;
2) Ахмет Байтұрсынұлы «Қырық мысал», «Маса» жинақтары -2 сағат (Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ әдебиеті, мәдениеті, тарихындағы ірі тұлға, аса көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, ақын, аудармашы. «Маса» жинағындағы өлеңдердің мазмұны мен мәні. Аудармалары. «Қырық мысал»);
әдебиет теориясы: әдеби жанр туралы түсінік;
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, қазақ тілі, электрондық оқулық: А.Байтұрсынов (мұражайлық телесабақ, 2009);
Міржақып Дулатұлы «Шәкірт», «Таза бұлақ», «Оян, қазақ» өлеңдері, -1 сағат (Өмірі мен қоғамдық қызметі. «Оян, қазақ» жинағына кірген өлеңдеріндегі азаттық идеясы);
әдебиет теориясы: роман, эпикалық жанр;
Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шәкірт ойы», «Бір адамға» өлеңдері -1 сағат (Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірі мен ақындық жолы. ХХ ғасыр басындағы демократтық-ағартушылық әдебиеттің көрнекті өкілі. Ақын лирикасындағы азаматтық сарын және әлеуметтік қайшылықтарды суреттеуі. «Шығамын тірі болсам адам болып», «Шәкірт ойы», «Бір адамға» өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі. Өлеңдеріндегі оқу-білім тақырыбы);
әдебиет теориясы: ирония мен сатира туралы түсінік;
Сәкен Сейфуллин. «Ақсақ киік» өлеңі -1 сағат (С.Сейфуллиннің шығармашылығына шолу. Өлеңдерінің реалистік сипаты, демократтық-ағартушылық бағытта және Қазан төңкерісі туралы жазылған шығармалары. Ақынның табиғат лирикасы. Суреткерлік шеберлігі. Сәкен – қазақ мәдениеті мен тарихында қайталанбас өзіндік орны бар азамат, күрескер ақын, тоталитарлық қоғам құрбаны. «Ақсақ киік» өлеңінде табиғатты, оның аңдарын қорғау мәселесінің басты проблема болып көтерілуі);
әдебиет теориясы: аллегория;
Мағжан Жұмабаев «Туған жер», «Сен сұлу», «Жұлдызды жүзік, айды алқа қып берейін» өлеңдері-1 сағат (Өмірі мен шығармашылық жолы. Мағжан өлеңдеріндегі халықтық рух, азаматтық әуен, ағартушылық-демократтық сарын. Мағжанның табиғат, махаббат лирикасы. Мағжан лирикасындағы ақындық «мен». Поэзиясындағы бейнелілік, суреттілік. Метафоралық қолданыстар. Ақын поэзиясының романтикалық, реалистік сипаты);
әдебиет теориясы: лирика жанры;
Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романы -1 сағат (Ж.Аймауытовтың шығармашылығына шолу. Ж.Аймауытов – дарынды жазушы, драматург, ғалым, аудармашы, көсемсөз шебері. «Ақбілек» романы. Романның тақырыбы – ХХ ғасыр басындағы саяси-әлеуметтік жағдай және өмір шындығы. Адамдар тағдырындағы өзгерістерді берудегі жазушының суреткерлік шеберлігі. Ақбілек образының ұлттық сипаты және психологиялық күйзелісінің шығармада көркем жинақталуы. Романдағы басқа да кейіпкерлер. Жазушының пейзаж бен портрет жасау ерекшелігі)
әдебиет теориясы: мінездеу;
Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісі» хикаяты -1 сағат (Б.Майлиннің шығармашылығына шолу. Ақын поэзиясының тақырыптары мен көркемдік ерекшеліктері. Б.Майлиннің прозасы. Шығармашылығының басты тақырыбы – қарапайым еңбек адамы, қазақтың қалың бұқарасының қоғамдық-әлеуметтік өмірдегі жаңалықтарға байланысты сана-сезіміндегі өзгерістері. Майлин – әңгіме жанрының шебері. Б.Майлин – драматург. Роман, хикаяттарына жалпы шолу. «Шұғаның белгісі» - проза жанрындағы тұңғыш туындысы. «Шұғаның белгісі» - жастардың теңдік, еркіндікті аңсап, әлеуметтік әділетсіздіктерге қарсы үн көтере бастағанын шынайы бейнелеген шығарма. Хикаяттағы басты мәселе – әйел теңсіздігі, бірін-бірі сүйген жастардың махаббат бостандығы. Хикаятта аяулы Шұға мен кедейден шыққан мақтаулы, оқыған жігіт Әбдірахманның қайғылы тағдырларының суреттелуі);
әдебиет теориясы: көркем шығарма құрылысы (сюжет, композиция);
Ілияс Жансүгіров. «Құлагер» поэмасы -1 сағат (І.Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығы. Ілияс лирикасының негізгі тақырыптары. Табиғат лирикасы. Ақын лирикасындағы суреттілік, бейнелілік. «Құлагер» поэмасының тақырыбы. Поэмада қазақ өмірінің тыныс-тіршілігі, әлеуметтік тартыс-күресі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, үстем таптың озбырлығы, заманынан өгейлік көрген ақын қайғысы, ақынның тіл шеберлігі, айшықты сөз өрнегі арқылы биікке көтерілуі. Поэманың сюжеттік желісі мен композициялық құрылымы. Көркемдігі мен тіл айшығы);
әдебиет теориясы: градация туралы түсінік;
пәнаралық байланыс: қазақ тілі, орыс әдебиеті, кино («Ақан сері»);
10) Жамбыл Жабаев «Ленинградтық өренім» өлеңі -1 сағат (Ж. Жабаевтың шығармашылығына шолу. Ж.Жабаев – шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны қалыптастырушы. «Ленинградтық өренім» – халық басына күн туған Ұлы Отан соғысы жылдарында қарт ақын жауынгерлерді жігерлендіретін жалынды өлеңімен Ұлы Жеңіске үлес қосуы арқылы туындаған өлеңі. Өлеңдегі халықтар достығы мен ерліктің жырлануы);
әдебиет теориясы: айтыс өнері туралы түсінік, портрет;
Сәбит Мұқанов «Балуан Шолақ» повесі -1 сағат (С.Мұқановтың шығармашылық жолы. Әдебиеттің барлық жанрында сүбелі туындылар берген ірі суреткер. «Балуан Шолақ» повесінің тақырыбы. Нұрмағанбеттің Шолақ атануы. Балуанның бойындағы күш-қайраттың бала кезден-ақ байқала бастауы. Балуан Шолақтың күш сынасқан палуандары. Шығарманың сюжеттік желісі мен композициялық құрылымы. Шығарманың объективті идеясы);
әдебиет теориясы: ақындық тұлға немесе лирикалық қаһарман туралы.
Мұхтар Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясы -1 сағат (М.Әуезовтің өмірі мен шығармашылығына шолу. Мұхтар Әуезов – қазақ әдебиетінің классигі. Проза және драматургия жанрларын өркендетуге қосқан үлесі. «Абай жолы» роман-эпопеясы - әлемдік әдебиеттің алтын қорына енген шығарма. Эпопеяның тарихилық, этнографиялық сипаты. Романдағы Абайдың азаматтық, ақындық бейнесі);
әдебиет теориясы: образ туралы түсінік.
13) Ғабит Мүсірепов «Қазақ солдаты» романы -1 сағат (Ғабит Мүсіреповтың өмірі мен шығармашылығы. «Қазақ солдаты» - Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ жауынгерінің ерлігін көркем бейнелеген патриоттық шығарма. Қаламгердің соғыс тақырыбын меңгеру жолындағы ізденістері. Жазушының роман кейіпкері Қайроштың балалық шағынан қанды соғысқа қатысқанына дейінгі өмірін шебер суреттеуі. Шығарманың сюжеттік желісі мен композициялық құрылымы. Жазушының адам портретін жасау шеберлігі, тіл көркемдігі, стилі. Шығарманың өн бойындағы халқымыздың адамгершілік, азаматтық, батырлық, ерлік болмысының жарқын көріністері. Әдебиет теориясы: баллада туралы. Баяндау, суреттеу, диалог туралы түсінік); пәнаралық байланыс: тарих, қазақ тілі, орыс әдебиеті, электрондық оқулық (Ғ.Мүсірепов мұражайы);
14) Ғабиден Мұстафин «Шығанақ» повесі -1 сағат (Ғ. Мұстафиннің жазушылық қызметі туралы. Тарихи тақырыптағы және өндіріс тақырыбындағы шығармаларын шолу. Шығармасындағы еңбек адамының образы. Шығанақ бейнесі. Жазушының стилі, сөз қолдану ерекшелігі);
әдебиет теориясы: стиль туралы ұғым;
15) Қасым Аманжолов «Дүниеге жар» өлеңі -1 сағат (Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығы. Ұлы Отан соғысына дейінгі кезеңдегі шығармашылық ізденістері. Ұлы Отан соғысы кезінде туған шығармалары. Соғыстан кейінгі жылдары жазылған өлеңдері. Лирикасы. Поэмалары. Ақын поэзиясындағы романтизм мен реализм. Поэзиясындағы достық пен махаббат, елдік пен ерлік мәселелерінің көркем жинақталуы. «Дүниеге жар» өлеңі тақырыптарының алуан түрлілігі. Ақын өз өлеңдерінде ақынның қоғамдағы орны мен парызы, поэзияның құдіретті күші, ерлік пен елдік туралы сөз қозғауы);
әдебиет теориясы: поэма туралы ұғымды тереңдету;
16) Әбділда Тәжібаев «Монологтар» поэмасы -1 сағат (Ә.Тәжібаевтың шығармашылық жолы. Жазушының поэзия, драматургия және әдебиеттану саласында қатар еңбек етуі. Лирикасы, поэмалары. Толғауларындағы замана жайлы ірі ойлары. Шығармаларының тақырыптық ерекшеліктері. «Монологтар» поэмасының көркемдік ерекшелігі);
әдебиет теориясы: образды жинақтау және даралау тәсілдері;
17) Ілияс Есенберлин «Қаһар» романы -1 сағат (І.Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығына жалпы шолу. Жазушы шығармашылығындағы тарихи тағылым. Тарихи роман жазуға барудағы мақсаты. Тоталитарлық кезеңдегі қазақ тарихы мәселесі. «Қаһар» романының тақырыбы мен оқиғалар сабақтастығы. Қаламгердің ұлт санасын оятудағы ізденістері. Кенесары бейнесі. Шығарманың көркемдігіне қатысты ойлар. Романдағы өмірдің өзекті мәселелері, тақырыптық ерекшеліктері және ізденіс арналары. Әдебиет теориясы: тарихи роман);
пәнаралық байланыс: тарих, «Көшпенділер» фильмі;
18) Сырбай Мәуленов «Сырласу сағасында», «Сәкен» өлеңдері -1 сағат (Сырбай Мәуленовтің өмірі мен шығармашылық жолы. С.Мәуленов қазақ поэзиясына өзінің сыршыл да әуенді лирикасымен келген жыр алыбы. Табиғат лирикасы. Ақын өлеңдеріндегі соғыс суреттері. Сырбай өлеңдеріндегі сыршыл сезім. Сырбай өлеңдеріндегі ұйқас, ырғақ, тіл көркемдігі.С.Мәуленов өлеңдері тақырыптарының жан-жақтылығы мен сан қырлылығы: Отан, өмір тұрмысы, туған жер табиғаты);
Әдебиет теориясы: силлабикалық өлең;
19) Жұбан Молдағалиев «Мен - қазақпын» поэмасы -1 сағат (Ж.Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығына шолу. «Мен – қазақпын» поэмасының жанры, ондағы публицистикалық сарын, эпикалық кеңдік, елжандылық, асқақтық рух. Поэманың негізгі тақырыбы. Ақынның өз елі алдында халқын, ұлтын таныта білуі. Тіл көркемдігі, сюжеттік даму сипаты, ұйқас үйлесімі, екпін мен ырғақ ерекшелігі. Поэманың идеялық мұраты); әдебиет теориясы: екпін;
20) Тахауи Ахтанов «Шырағың сөнбесін» романы -1 сағат (Т.Ахтановтың өмірі мен шығармашылығы туралы. «Шырағың сөнбесін» романының тақырыбы, идеясы. Романдағы өмір сүйгіштік рух. Нәзира бейнесі. Шығарманың реалистік сипаты. Жазушының тілі);
әдебиет теориясы: тақырып пен идея;
21) Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» трилогиясына шолу -1 сағат (Ә.Нұрпейісовтің өмірі мен шығармашылығына шолу. Ә.Нұрпейісов – төл әдебиетіміздің дамуына, қалыптасуына үлкен үлес қосқан қазақ жазушысы. «Қан мен тер» трилогиясы – жазушының күрделі туындысы. Трилогиясының көтерген тақырыбы – ХХ ғасыр басындағы Арал балықшыларының өмірі, қазақ даласындағы қоғамдық-саяси өзгерістер. Шығарманың жанрлық сипаты. Шығармадағы Еламан, Ақбала, Тәңірберген, Судыр Ахмет образдары – типтік бейне. Романдағы тартыс. Жазушының мінез сомдау шеберлігі. Әдебиет теориясы: сарказм, ирония);
пәнаралық байланыс: география, экология, кино («Қан мен тер»);
22) Мұқағали Мақатаев «Үш бақытым» өлеңі, «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы -1 сағат (М.Мақатаевтың өмірі мен шығармашылық қызметі. Қазақ поэзиясына қосқан үлесі. Лирикасы мен поэмалары. Мұқағали өлеңдерінің өзге ақындар шығармаларынан өзгешелігі. Поэзиясының негізгі тақырыбы. Поэмаларының тақырыптары. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының сюжеті, композициялық құрылымы. Ұйқас, ырғақ ерекшелігі. Табиғат лирикасы. Тілінің көркемдігі, оралымдығы, тілге жеңілдігі, ойға тереңдігі, айшықты суреттілігі); әдебиет теориясы: троптың түрлерін дамыту, электрондық оқулық («Бір өлеңі бір елдің мұрасындай» телесабақ);
23) Қадір Мырза Әли мен Тұманбай Молдағалиев «Домбыра» өлеңі, «Студент дәптері» жинағы -1 сағат (Ақындар шығармашылықтарына шолу. Олардың қазақ поэзиясындағы философиялық лириканың аса ірі өкілдері екендігі. Қ.Мырзалиев – қазақ поэзиясындағы фәлсафалық лириканың аса ірі өкілі. Ақын өлеңдеріндегі адам өмірі, әлем тағдыры, табиғат тіршілігі, келешек ұрпақ қамы мәселелерінің өзара үйлесімі. Поэзиясының көркемдік ерекшелігі. Ақынның тапқыр ой, тың теңеу, соны сурет салуға шеберлігі. Өлеңдерінің тәрбиелік мәні. «Домбыра» өлеңінің идеялық мұраты мен көркемдік ерекшеліктері. Тіл оралымы мен айшықты суреттелуі. Қадыр поэзиясының ұлттық сипаты. Т.Молдағалиев - махаббат, жастық, көктем жыршысы. Т. Молдағалиев – қазақ поэзиясындағы сыршыл лиризмді дамытушы. «Студент дәптері» - алғашқы өлеңдер жинағы. Лирикалық шығармаларындағы нәзік сезім, асқақ арман, кіршіксіз сезім мен ынтық жүрек жылуы);
әдебиет теориясы: теңеу, риторикалық сұраулы сөйлем ұғымын тереңдету;
24) Қабдеш Жұмаділов «Соңғы көш» дилогиясына шолу 1 сағат (Қ.Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылық жолына шолу. «Соңғы көш» дилогиясы. Шығармада көтерілген негізгі мәселелер, бодан ел тағдырының көркем жинақталуы. Романдағы Қанағат би және Естай образдары. Шығарманың жанрлық сипаты. Жазушының тіл көркемдігі);
әдебиет теориясы: пейзаж бен портрет;
25) Олжас Сүлейменов «Қасқырдың бөлтіріктері» өлеңі -1 сағат (Олжас Сүлейменовтің өмірі мен шығармашылығына шолу. О.Сүлейменов – XX ғасырдың аса көрнекті ақындарының бірі. Ақын өз шығармаларын орыс тілінде жазуы. Ақын өлеңдеріндегі ұлттық рух, қазаққа тән дүниетаным көріністері); пәнаралық байланыс: қазақ, орыс тілдері;
26) Оралхан Бөкей «Тортай мінер ақ боз ат» -1 сағат (О. Бөкеевтің өмірі мен қызметі туралы мәлімет. Қаламгердің алғашқы әңгімелері мен повестері. «Тортай мінер ақ боз ат» әңгімесіндегі реалистік сипат. Әңгімедегі образдар жүйесі. Сюжеті мен композициясы. Шығарманың тіл көркемдігіне қатысты ой-пікірлер. Жазушы шығармаларындағы адам мен табиғат тұтастығы);
пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы (екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ халқының тылдағы ерліктері);
27) Мұхтар Шаханов «Танакөз» поэмасы -1 сағат (Мұхтар Шахановтың шығармашылығына шолу. «Танакөз» поэмасындағы биік адамгершілік, мораль мәселесі. Поэмадағы шынайы достық, адал махаббат пен қайырымдылықтың суреттелуі. Танакөз бейнесі. Сюжеті мен композициялық құрылымы);
әдебиет теориясы: метонимиялық қолданыстар;
28) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті -2 сағат (Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде еліміздің экономикасымен қатар ұлттық идеологиясы да тұрақтап, қалыптасуы. Ақын-жазушыларымыз өз шығармаларында тәуелсіздік жеңістерін, сондай-ақ егемендікті нығайту үшін күресіп жүрген адамдар тағдырын суреттеп, бейнелеуі. Қазіргі жас ақын-жазушылардың әр бағытта ой толғап, әр алуан тақырыптарға қалам тартуы. Мысалы, таза ұлттық дәстүрді жырлау, батыс үлгісіне еліктеушілер);
әдебиет теориясы: әдеби ағымдар;
29) қорытынды – 1 сағат.
10-11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
18. 10-сыныптың соңында оқушылар пәндік нәтижелер бойынша:
1) әдеби шығармаларды ұлттық құндылық ретінде ұғынып, ХІХ ғасыр және қазіргі заман әдебиеті үлгілерін;
2) ақын-жазушылардың шығармашылық өмірбаяны мен шығармашылығын;
3) шығарманың көркемдік ерекшеліктерін;
4) эпикалық, лирикалық және драмалық туындылардағы басты кейіпкер келбетін білуі тиіс.
5) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, идеялық-тақырыптық мәнін;
6) өзіндік ізденіс жұмыстарына ұсынылатын шығармаларды өздігінен оқып талдауды;
7) көркем шығармалар негізінде қазақ халқының мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, мінез-құлқын, адамгершілік құндылықтарын;
8) шығарманың құрылымын талдау дағдыларын;
9) жазба жұмыстарын (эссе, шағын шығарма жазу, т.б.) орындауды;
10) әдеби білімдері негізінде ұтқыр да, шешен сөйлеу дағдыларын, көпшілік алдында өзіндік көзқарасын білдіруді меңгеруі тиіс.
19. 11-сыныптың соңында оқушылар:
1) әдеби шығармада бейнеленген оқиғалар мен кейіпкерлер әрекетіне өзіндік көзқарасын білдіруді;
мәнерлеп оқудың барлық элементтерін қолдануды;
3) ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын;
4) әдеби тақырыпқа реферат жазып, жоспарын, тезисін дайындауды;
5) компьютермен, техникалық ақпарат құралдарымен жұмыс істеп, интернет арқылы әлем әдебиетімен таныса алуды;
6) әдебиеттің басқа өнер түрлерімен (бейнелеу, сәулет, саз, мүсін, театр, кино, т.б.) байланысын түсіндіре алуды;
7) сыныптан тыс және қосымша оқуға ұсынылған әдеби-көркем шығармаларды өздігінен оқуды;
8) берілген мәтіндерді баяндалу тәсіліне қарай жүйелеп, толықтырулар енгізуді білуі тиіс.
9) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, мәнін;
10) әдебиеттің өнер түрлерімен байланысын;
11) оқыған көркем туынды бойынша шығармашылық жазба жұмыстар орындауды;
12) әдебиеттің өзге ғылымдармен сабақтастығын;
13) сөйлеу дағдыларын меңгеріп, өзіндік көзқарасын білдіруді;
14) әдебиеттану терминдері сөздіктерін, энциклопедияларды пайдалануды;
15) ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын көркемдік шындық тұрғысынан түсінуді;
16) әдеби білімдері негізінде көпшілік алдында өзіндік пікір білдіруді;
17) шығармада бейнеленген өмір шындығы мен автордың ойын тани алуды және т.б. меңгеруі тиіс.
20. Тұлғалық нәтижелер:
1) қазақ халқының және Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа да ұлыстардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан;
2) ұлттық құндылықтар мен әлемдік азаматтық құндылықтарды салыстыра пайымдап, дәріптей білуінен;
3) адамдармен қарым-қатынаста жоғары мәдениеттілік танытуынан, этикалық нормаларды сақтай білуінен;
4) көркем туындының кейіпкері туралы қойылған жағдаяттық сұрақтарға жауап беруде әдеби тіл нормалары мен пікірталас мәдениеті талаптарын сақтай білуінен;
5) қоғамға жат құбылыстарға, идеологиялық, діни ағымдарға және заңды бұзушылық әрекетке қарсы өз көзқарасын негіздей алуынан және жұртты сендіре білуінен;
6) өздігінен білім алуға, өмірден өз орнын табуға және жасампаз еңбекке ынта-ықыласы мен қабілеттілігін танытуынан;
7) белсенді азаматтық ұстанымын, жоғары патриоттық сезімін көрсете білуінен көрініс табуы тиіс.
21. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер:
1) қазақ әдебиетінен алған білімдерін шығармашылық жұмыстарда;
2) қазақ әдебиетінен алған білімдерін басқа салаларда ақпарат көзі ретінде пайдалана алуы;
3) қазақ әдебиетінен алған білімдері негізінде көркем ойлай алатын және өз ойларын бейнелі тілмен шешен жеткізуге дағдылануы;
4) оқырман мәдениеті мен қаламгер шығармашылығына құрметпен қарау мәдениетін игеруі;
5) қазақ әдебиетін әлем әдебиеті аспектісінде түсініп, әдеби үдеріске талдау жасай алуы;
6) өзіне қажетті ақпаратты іріктеп алып, өңдеп, өзгелерге түсінікті етіп жеткізуге дағдылануы;
7) әдебиеттану терминдерін, сөздіктерін, энциклопедияларды.
Учебная программа по предмету «Русский язык»
(общественно-гуманитарное направление)
1. Пояснительная записка
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.
2. Цель обучения предмету – воспитание творчески активной языковой личности путем формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций на основе: (1) освоения описательной и функциональной языковой системы, норм употребления средств разных уровней, активизации последних в продуктивной речевой деятельности, обогащения словарного запаса и синтаксического строя речи; (2) овладения законами построения связного высказывания, общей культурой общения, механизмами совершенствования речи и творческого использования языка. Данная цель определена потребностью общества в повышении функциональной грамотности подрастающего поколения для его конкурентоспособности и активной социально-производственной деятельности в современном мире.
3. Задачами обучения в области достижения предметных результатов являются:
совершенствование знаний о фонетике и орфоэпии, орфографии, лексике и фразеологии, морфемике и словообразовании, морфологии и синтаксисе как уровнях языковой системы;
систематизация знаний о лексической и грамматической организации предложения и текста;
формирование и совершенствование знаний об особенностях построения текста, способах связи предложений в тексте, средствах связи частей текста;
формирование и совершенствование знаний об особенностях построения текстов разных функционально-смысловых типов и использования в них языковых средств;
формирование и совершенствование знаний о функциональных стилях речи, стилистической организации текста (особенностях использования языковых средств);
формирование и совершенствование умений анализировать, классифицировать языковые единицы (звуки и буквы, морфемы, слово как лексическая, словообразовательная и морфологическая единица, словосочетание и предложение), использовать их с точки зрения нормативности;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
формирование умений создавать высказывания разной степени развёрнутости;
формирование и совершенствование умений создавать монологические высказывания (сочинение (в т.ч. эссе), очерк; объявление, газетная статья, хроника; резюме, заявление, доверенность, расписка, автобиография; аннотация, конспект, реферат, доклад, научный проект; комплимент, фельетон, интервью, портретный очерк, объяснительная записка, анкета, телеграмма, деловое письмо, протокол);
формирование и совершенствование умений разворачивать и сворачивать тексты научного и публицистического стиля;
формирование и совершенствование стилистической грамотности при оформлении текстов разных стилей и жанров; умений делать стилистическую корректировку в тексте и осуществлять стилистическую трансформацию текста;
привитие навыков соблюдения норм культуры речи (соблюдение норм произношения, словоизменения, словоупотребления, грамматического оформления речи, овладение нормами и формулами русского речевого этикета);
привитие навыков культуры общения (соблюдение правил речевого этикета в разных коммуникативных ситуациях);
Задачами обучения в области достижения личностных результатов являются:
воспитание патриотизма, гражданственности, сознательного отношения к языку как средству общения, источнику знаний, духовной ценности и форме воплощения культуры народа, проявляющихся в продуктивных высказываниях учащихся;
формирование умений пропагандировать посредством социально ориентированной монологической речи активную гражданскую позицию, созидательную деятельность по охране окружающей среды;
привитие высокой культуры, этических норм в общении с окружающими людьми, потребности соблюдать нормы литературного языка и правила русского речевого этикета;
совершенствование умений вести дискуссии, адекватно оценивая особенности социальной среды и проявляя компетентность в распознавании антиобщественных явлений;
привитие навыков непрерывного совершенствования речевой способности, ораторского мастерства;
Задачами обучения в области достижения системно-деятельностных результатов:
развитие и совершенствование умений анализа, обработки, синтеза, прогнозирования, проектирования, конструирования, исследования;
привитие навыков использования современных и новейших научных технологий в учебно-научной сферах;
формирование и совершенствование умений осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
привитие навыков определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
формирование умений перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.;
развитие умений ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
привитие навыков самоконтроля, самооценки, самокоррекции;
развитие умений формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; применять полученные знания и умения в учебно-практической, научно-исследовательской деятельности;
совершенствование умений успешного речевого общения в условиях полиязычной и межкультурной коммуникации, делового общения с окружающими.
6. Программа определяет обязательный минимум содержания предмета для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления, максимальный объем учебной нагрузки, основные требования к обеспечению учебного процесса. Содержание учебного предмета «Русский язык» определяется в соответствии с целью, задачами обучения, возрастными особенностями учащихся и реализации практической направленности образования, ориентации на функциональную грамотность обучающихся.
7. В 10 классе предполагается повторение и изучение теоретических сведений о фонетике и графике, орфоэпии, орфографии, лексике и фразеологии, морфемике и словообразовании, морфологии, в 11 классе – о синтаксисе, пунктуации, риторике. В 10-11 классах обобщаются знания о функционировании языковых единиц в текстах различных типов, стилей, жанров с учетом этнокультурного компонента (сведения о национально-культурной специфике русского языка, о культуре русского, казахского народов, а также других народов, проживающих на территории Республики Казахстан), что направлено на развитие и совершенствование устной и письменной речи, на повышение культуры речи, формирование речевого этикета, ораторского мастерства.
8. В соответствии с линейно-концентрическим способом подачи языкового материала содержание предмета усложняется и расширяется, что учитывает такие педагогические принципы, как научность и доступность. Особенностью программы является подача материала по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для опережающего практического ознакомления», «Для развития речи», что позволяет соблюдать принципы преемственности, последовательности и реализовывать коммуникативный подход в обучении русскому языку.
9. Содержание программы учитывает межпредметные связи:
«Русская литература» (совершенствование умений и навыков культуры устной и письменной речи на текстовой основе через изучение художественных произведений русской и казахской литературы (И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Цветаева, А. Ахматова, М.А. Булгаков, Б. Пастернак В.П. Астафьев, Ч. Айтматов, О. Сулейменов и др.), осознание важности языка и литературы в развитии народа, его национального самосознания, опора на знания по теории литературы при работе над изобразительно-выразительными средствами языка);
«Казахский язык», «Иностранный язык» (формирование языковой личности на основе изучения языков, проведение параллелей при изучении языковых фактов, раскрытие диалога культур в глобальном культурном контексте);
«Искусство» (понимание языка как одной из знаковых систем в сравнении с языками разных видов искусства (музыка, живопись и др.), использование репродукций картин при написании сочинений, словесном рисовании, обогащение речи учащихся терминами из области искусства);
«История Казахстана», «Всемирная история» и «Человек, общество, право» (осознание истории развития языка на фоне истории развития общества, понимание роли языка в государстве, в развитии и становлении государственности, получение сведений о языках народов мира, месте русского языка в славянских языках, статусе русского и казахского языков в Республике Казахстан);
«Информатика» (понимание коммуникативной функции языка в сети Интернет, формирование умений обрабатывать, систематизировать, сохранять и транслировать информацию путем использования новейших информационных технологий).
10. Объем учебной нагрузки составляет:
10 класс – 68 часов (2 часа в неделю);
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю).
11. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета в 10 классе
12.Базовое содержание предмета включает основные разделы, представленные по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для развития речи».
13. «Русский язык в мире и Казахстане» – 2 ч.:
для повторения (Язык и общество. Языковая ситуация в Казахстане. Функционирование русского языка в Казахстане. Формы функционирования русского языка. Русский литературный язык. Устная и письменная речь. Разделы науки о языке. Особенности литературного языка и его стили. Речевой этикет);
для изучения (Речевая деятельность и её виды: чтение, слушание, говорение и письмо. Причины происхождения и развития языка);
для развития речи (Нормы речи. Формулы речевого этикета).
14. «Фонетика» – 8 ч., из них 2 ч. на развитие речи, 1 ч. – тестирование; 1 ч. – диктант:
для повторения (Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Изменения звуков в потоке речи. Графика. Звук и буква. Слоговой принцип русской графики. Ударение. Орфоэпия. Правописание гласных и согласных в корнях слова. Правописание гласных после шипящих и ц. Мягкий знак после шипящих. Орфографические словари);
для изучения (Принципы русской орфографии. Изобразительные возможности средств письма (графические приемы: смена шрифтов, графические средства выделения слов и др.; приемы использования ненормативного написания слова, эмфатическое ударение; пунктуация как средство создания эзоповского языка));
для развития речи (Фоностилистика. Роль звуков в художественном произведении. Звукопись. Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Нормы произношения).
15. «Морфемика и словообразование» – 8 ч., из них 2 ч. – развитие речи:
для повторения (Состав слова. Морфема. Типы морфем. Чередование звуков. Словообразование. Производная и непроизводная основы. Способы образования слов. Суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный способы словообразования. Бессуффиксный способ образования слов. Сложение основ. Аббревиация. Правописание приставок. Отличие форм слов от однокоренных слов);
для изучения (Неморфологическое словообразование. Слово-образовательная цепь. Словообразовательный тип);
для развития речи (Изобразительные ресурсы русского словообразования (использование слов с суффиксами оценки, окказионализмы). Роль средств словообразовательного уровня в создании художественного текста (семантизация морфем, морфемный повтор). Использование различных словообразовательных элементов в языке художественной литературы).
16. «Лексикология и фразеология» – 10 ч., из них 2 ч. – развитие речи, 1 ч. – тестирование:
для повторения (Слово и его значение. Прямые и переносные значения слова. Синонимия в русском языке. Антонимия в русском языке. Омонимия в русском языке. Паронимы в русском языке. Активная и пассивная лексика. Неологизмы. Устаревшая лексика. Историзмы и архаизмы. Происхождение русской лексики. Заимствованная лексика. Фразеология русского языка. Фразеологизм);
для изучения (Этимология. Внутренняя форма слова. Этимология слова. Метафора и метонимия. Лексика русского языка как система. Синонимический ряд. Омофоны, омографы, омоформы. Лексико-семантические группы слов. Старославянизмы. Иноязычные слова. Тюркизмы. Экзотизмы. Общеупотребительная и ограниченная в употреблении лексика. Диалектная лексика. Диалектизмы. Специальная лексика. Термины, профессионализмы. Жаргонная лексика. Фразеологизмы в системе русского языка. Национально-культурный компонент фразеологизмов. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. Словарь крылатых слов и афоризмов);
для развития речи (Эпитет. Градация. Антитеза. Оксюморон. Ирония. Каламбур. Стилевая принадлежность фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи (лексический повтор, художественная трансформация слова в поэтическом тексте). Выразительные возможности лексики и фразеологии в языке художественной литературы).
17. Морфология – 22 ч., из них 4 ч. – развитие речи, 1ч. – сочинение-рассуждение; 1ч. – изложение; 1ч. – диктант:
для повторения (Части речи. Принципы классификации частей речи. Типология частей речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Лексико-грамматические разряды существительных. Правописание существительных. Род, число и падеж существительного. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание прилагательных. Имя числительное. Разряды числительных по значению и составу. Склонение числительных. Правописание числительных. Местоимение. Разряды местоимений по значению. Правописание местоимений. Употребление местоимений. Глагол как часть речи. Инфинитив. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число глагола. Спряжение глагола. Причастие. Правописание причастий. Знаки препинания в предложениях с определениями, выраженными одиночными причастиями и причастными оборотами. Деепричастие. Правописание деепричастий. Знаки препинания в предложениях с обстоятельствами, выраженными одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Наречие. Разряды наречий. Образование и правописание наречий. Переход в наречия других частей речи. Слова категории состояния. Служебные части речи. Предлоги. Типология предлогов. Правописание производных предлогов. Союзы. Типология союзов. Правописание союзов. Частицы. Междометие. Звукоподражательные слова);
для изучения (Принципы определения частей речи. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи. Омонимичные части речи. Омонимия причастия и прилагательного. Омонимия наречия и деепричастия. Омонимия краткого прилагательного, наречия и слова категории состояния. Омонимия предлогов и других частей речи. Омонимия союзов и других частей речи в роли союзных слов. Омонимия частиц и знаменательных слов. Способы образования частей речи. Синонимика полных и кратких прилагательных, степеней сравнения, видовременных форм глагола, союза. Морфологический разбор);
для развития речи (Роль частей речи в образовании текстов разных стилей и жанров. Морфологические средства выразительности русской речи. Стилистическое употребление форм существительных в речи. Стилистические возможности местоимений. Причастия и деепричастия в художественной речи. Переход в наречия других частей речи. Стилистические качества междометий и звукоподражаний, их использование в языке художественной литературы. Рассуждение на морально-этическую тему. Пересказ текста научно-популярного стиля).
18. Стили речи – 14 ч., из них 4 ч. – развитие речи, 1 ч. – сочинение в жанре эссе:
для повторения (Функциональные стили русского языка. Публицистический, научный, художественный, разговорный, официально-деловой стили, их стилевые черты и языковые особенности. Научный стиль, сферы его использования, стилевые черты. Официально-деловой стиль, сферы его использования, стилевые черты, языковые средства. Разговорный стиль, сферы его использования, стилевые черты. Публицистический стиль, сферы его использования, стилевые черты. Художественный стиль, его стилевые черты, языковые особенности);
для изучения (Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-популярный, учебно-научный. Основные жанры научного стиля: научный проект, доклад, аннотация, рецензия, реферат, тезисы. Основные жанры официально-делового стиля: характеристика, автобиография, заявление, закон, резюме, деловое письмо. Форма и структура делового документа. Лексические, синтаксические особенности публицистического стиля. Образно-выразительные средства стиля. Основные жанры публицистического стиля: очерк, портретный очерк, эссе, репортаж, дискуссия. Язык газеты. Художественный стиль. Отличия художественного стиля от других стилей. Изобразительно-выразительные средства: тропы и фигуры речи. Лингвистический анализ художественного текста. Разговорный стиль, сферы его использования. Признаки разговорного стиля, его лексические, синтаксические особенности. Невербальные средства общения);
для развития речи (Работа с текстами разных типов речи, стилей и жанров: чтение и информационная переработка. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). Оценивание устных и письменных текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения коммуникативных задач. Создание устных текстов различных стилей и типов речи на заданную тему. Определение стилевых черт и языковых средств публицистического, научного, официально-делового, художественного стилей. Анализ языка газеты, текстов разговорного стиля. Установление по совокупности стилевых черт и языковых средств принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю. Лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и жанров. Использование различных стилистических средств при построении текстов. Совершенствование культуры учебно-научного, официально-делового общения в устной и письменной форме. Овладение культурой публичной речи. Организация дискуссии. Совершенствование культуры разговорной и электронной речи. Овладение способами свертывания текста (доклад, учебный научный проект, аннотация, рецензия, реферат, тезисы). Изложение с творческим заданием. Сочинение-эссе. Отзыв о книге, аннотация, тезисы, портретный очерк, репортаж, характеристика, автобиография, резюме, заявление).
19. Повторение и систематизация изученного материала – 4 ч., из них 1 ч. – развитие речи, 1 ч. – диктант:
для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор);
для развития речи (Общие сведения о стилях и типах речи).
3. Базовое содержание учебного предмета в 11 классе
Базовое содержание предмета «Русский язык» в 11 классе также включает основные разделы, представленные по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для развития речи».
21. «Современный русский литературный язык. Языковые изменения конца ХХ века. Русский язык в Казахстане» – 2 ч.:
для повторения (Причины происхождения и развития языка; особенности литературного языка и его стили. Просторечие, диалекты, профессионализмы, жаргоны. Языковая ситуация в Казахстане. Функционирование русского языка в Казахстане);
для изучения (Язык и общество. Формы функционирования русского языка, чистота речи. Языковые изменения конца ХХ века);
для развития речи (Сведения о богатстве русского языка. Нормы речи. Языковые явления в русском языке).
22. «Повторение изученного материала» – 6 ч., из них 1 ч. – развитие речи; 1ч. – тестирование:
для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор частей речи);
для развития речи (Роль средств фонетического, словообразовательного и морфологического уровней в текстах разных типов, жанров и стилей).
23. «Синтаксис и пунктуация простого предложения. Культура речи» – 14 ч., из них 3 ч. – развитие речи, 1 ч. – диктант:
для повторения (Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетания. Виды подчинительной связи. Предложение. Грамматическая основа предложения. Простое предложение и предикативная часть. Неполные предложения. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами, знаки препинания в них. Предложения с обособленными членами, знаки препинания в них. Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных, отрицательных и вопросительно-восклицательных предложениях. Прямая и косвенная речь, знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Цитаты. Употребление кавычек);
для изучения (Цельные словосочетания. Вводные и вставные конструкции, знаки препинания в них. Разряды вводных слов по значению. Знаки препинания при оформлении перечней. Тире в неполном предложении. Виды синтаксического разбора. Знаки препинания в простом предложении и их интонирование. Предложение с обособленными членами и пунктуация при них. Синонимика односоставных и двусоставных простых предложений. Простое осложненное предложение. Логическое ударение, его коммуникативная роль. Логический и интонационный принципы русской пунктуации. Виды синтаксического разбора);
для развития речи (Синонимика односоставных и двусоставных простых предложений. Стилистические фигуры речи. Экспрессивное использование предложений разных типов. Инверсия, обращения, вводные слова, синонимика обособленных и необособленных членов предложения, их роль в художественной литературе. Риторический вопрос и восклицание, их роль в предложении. Знаки препинания при обособленных, однородных членах предложения, обращении, в предложениях с прямой речью).
24. «Синтаксис и пунктуация сложного предложения. Культура речи. Типы сложного предложения» – 12 ч., из них 3 ч. – развитие речи, 1 ч. – сочинение в жанре эссе:
для повторения (Понятия о видах сложного предложении. Виды сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных сложных предложений. Сложносочиненное предложение, средства связи в нем. Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, разделительными союзами, их строение, значение. Сложноподчиненное предложение, средства связи в нем. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, определительными, их строение, значение. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными, присоединительными, их строение, значение. Синонимия бессоюзных и союзных сложных предложений. Средства связи в сложном предложении. Функциональная значимость интонации в сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений разных типов);
для изучения (Сочетание знаков и порядок их следования. Пунктуация при стечении союзов в сложном предложении. Принципы русской пунктуации. Структурный принцип – основной принцип русской пунктуации);
для развития речи (Функциональная значимость интонации в сложном предложении. Функционирование в речи сложных предложений. Употребление союзов в сложносочиненных и простых предложениях с однородными членами. Синонимия сложноподчиненных и простых предложений с обособленными членами. Конструирование сложных предложений. Характеристика роли типов сложных предложений в тексте. Замена сложных предложений простыми предложениями с однородными и обособленными членами. Синонимия бессоюзных сложных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Синтаксический, семантико-функциональный анализ бессоюзных сложных предложений – пословиц. Анализ и составление текстов публицистического, научного, художественного стилей различных типов речи с использованием сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. Преобразование бессоюзных сложных предложений в сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные сложные предложения в тексте-рассуждении с элементами описания, тексте-описании. Эссе, аннотация с использованием разных видов бессоюзных сложных предложений).
25. «Сложное предложение с разными видами связи» – 12ч., из них 3 ч. – развитие речи; 1 ч. – изложение, 1 ч. – тестирование:
для повторения (Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными: с однородным, параллельным (неоднородным), последовательным подчинением. Знаки препинания в них. Сложное предложение с сочинением и подчинением. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными и сложных предложений с сочинением и подчинением. Сложные предложения с разными видами связи. Сочинительная, подчинительная и бессоюзная связь в сложных предложениях. Средства связи предикативных частей в сложных предложениях. Компоненты и предикативные части в сложных предложениях с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами связи);
для изучения (Сочетание знаков и порядок их следования. Знаки препинания при стечении союзов в сложном предложении. Понятие нормы применительно к знакам препинания. Нерегламентированная пунктуация и авторские знаки);
для развития речи (Употребление сложных предложений с разными видами связи в речи. Функционально-стилистическая характеристика сложных предложений с разными видами связи. Употребление сложных предложений с разными видами связи в текстах – повествовании, описании, рассуждении. Анализ и составление текстов публицистического, научного, художественного стилей различных типов речи с использованием сложных предложений с разными видами связи. Заметка в газету с использованием сложных предложений. Изложение научно-популярного стиля).
26. «Текст. Речевые жанры» – 12 ч., из них 3 ч. – развитие речи; 1 ч. – сочинение:
для повторения (Текст. Основная и дополнительная темы текста. Признаки текстов различных функционально-смысловых типов речи. Виды (цепная, параллельная) и средства связи предложений в текстах различных типов речи. Основные признаки текста: тематическое, композиционное единство, связность, смысловая цельность, модальность. Средства выражения модальности в тексте. Способы их выражения и средства связи в тексте (союзы, лексические и грамматические средства, повторы, вводные слова, порядок слов, синонимы, видовременные формы глаголов, анафора, неполные предложения, синтаксический параллелизм и т.д.) Основные критерии языкового качества текста. Абзац как структурная единица письменного текста. Основные жанры научного стиля: конспект, научный проект, доклад, аннотация, рецензия, реферат, тезисы. Основные жанры официально-делового стиля: характеристика, автобиография, заявление, закон, резюме, деловое письмо. Основные жанры публицистического стиля: очерк, портретный очерк, эссе, репортаж, дискуссия. Интервью, заметка в газету, эссе. Интервью как жанр публицистики);
для изучения (Сложное синтаксическое целое (ССЦ) как композиционно-смысловое единство. Микротема в ССЦ. ССЦ и абзац. Строение ССЦ: ключевая фраза (зачин), комментирующая часть, концовка. Абзац как структурная единица письменного текста. Зачин и концовка абзаца. Виды грамматической связи в тексте. Жанр путевых заметок. Типология текстов. Композиционно-синтаксические типы речи (высказывания от 1-го, 2-го, 3-го лица) в текстах. Классификация текстов в зависимости от количества участников речи);
для развития речи (Речевой этикет. Роль вступительной и заключительной части высказывания. Повествование, описание, рассуждение в художественной речи. Работа с текстами разных типов речи, стилей и жанров: чтение и информационная переработка. Построение текстов различного типа на основе собственного замысла. Определение стилевых черт и языковых средств публицистического, научного, официально-делового, художественного стилей. Лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и жанров. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Создание текстов различных стилей, типов речи, жанров на заданную тему. Написание аннотации, тезисов, характеристики, автобиографии, резюме, заявления. Сочинение в жанре путевых заметок).
27. «Культура устной речи. Элементы риторики» – 6 ч., из них 2 ч. – развитие речи:
для повторения (Орфоэпия. Орфоэпический словарь. Нормы речи. Техника речи. Специфика устной речи. Речевое дыхание, качество голоса, тональные изменения голоса, дикция, тембр речи, словесное и логическое ударение. Речь правильная и хорошая. Речевое общение. Взаимодействие участников. Жест, мимика в устной речи, ориентация на собеседника или аудиторию. Изобразительно-выразительные средства: тропы и фигуры речи. Невербальные средства общения. Дискуссионная речь. Дискуссия, дебаты, спор, полемика, диспут);
для изучения (Риторика как мастерство устной речи. Современная риторика. Виды красноречия. Краткие сведения о классической риторике. Ораторская речь, публичное выступление. Типы ораторов. Риторические каноны. Подготовка речи. Структура публичной речи. Композиция публичного выступления. Виды речи: аргументирующая, похвальная, информационная. Учебно-научные жанры речи. Виды композиции. Риторические жанры. Особенности построения учебно-научных жанров. Риторические тропы и фигуры (риторический вопрос и риторическое обращение, синтаксический параллелизм, антитеза, анафора, градация, инверсия, цитирование, период, юмор и др.). Стили произношения: торжественный, разговорный, нейтральный, доказывающий, комический и др.);
для развития речи (Ударение в некоторых акцентологически трудных словах. Трудности в образовании некоторых грамматических форм. Стереотипы речевого поведения, отражающего эмоциональный фон русской бытовой культуры. Правила русского речевого этикета в ситуациях похвалы, соболезнования, сочувствия. Особенности речевого этикета в полиэтническом Казахстане. Совершенствование культуры учебно-научного, официально-делового общения в устной и письменной форме. Овладение культурой публичной речи. Организация дискуссии. Культура спора. Правила ведения спора).
28. «Повторение и систематизация изученного материала в 11 классе» – 4 ч., из них 1 ч. – диктант:
для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный анализы. Повторение синтаксиса и пунктуации простого, простого обособленного, сложного предложения: сложное союзное и сложное бессоюзное предложения, способы связи, пунктуация. Синонимика простых и сложных предложений с причастными и деепричастными оборотами и сложных с придаточными определительными, условия, причины. Условия их взаимозамены при создании текста. Синтаксический разбор сложного предложения).
4. Требования к уровню подготовки учащихся
Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных, системно-деятельностных результатов.
Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.
Учащиеся 10 класса должны знать:
особенности функционирования русского языка в Казахстане;
фонетическую систему русского языка и ее основные законы;
знаки письма, соотношение звуков и букв, алфавит;
орфоэпические нормы русского литературного языка;
лексическое значение слова, группы слов по значению, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, типы переноса;
парадигматические (антонимические, синонимические, паронимические, омонимические) отношения активной русской лексики и фразеологии;
синтагматические отношения активной русской лексики и фразеологии;
стилистические различия слов и фразеологизмов синонимического ряда;
общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова, устаревшие и новые слова, заимствованные слова;
морфемику, морфемную структуру слова;
словообразование, способы морфологического и неморфологического словообразования;
типологию частей речи, отличия знаменательных и служебных частей речи;
семантические, морфологические и синтаксические особенности частей речи;
особенности словоизменения склоняемых и спрягаемых слов;
способы различения омонимичных частей речи;
правила русской орфографии;
стили речи, стилистические особенности текста;
Учащиеся 10 класса должны уметь:
различать в слове ударные и безударные гласные; звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные;
производить фонетический разбор слова;
правильно произносить гласные и согласные в соответствии с нормами литературного языка, осуществлять постановку ударения в словах, использовать орфоэпические словари;
обосновать выбор орфограммы при написании слов, использовать орфографические словари;
толковать лексическое значение слова в контексте, употреблять слова в свойственном им значении, использовать толковые словари;
составлять ряды слов на основе парадигматических отношений: подбирать к слову антонимы и синонимы, находить в тексте многозначные слова, омонимы, паронимы, использовать словари омонимов, паронимов, синонимов, антонимов;
находить в тексте диалектные, профессиональные и устаревшие слова;
использовать в речи исконно русские и заимствованные слова, пользоваться словарем иностранных слов;
производить лексический анализ слова;
определять морфемы в слове и способы образования слов, использовать словообразовательные словари;
производить морфемный и словообразовательный анализы слова;
делать орфографический, фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, анализы языковых единиц.
распознавать части речи, определять их постоянные и непостоянные признаки, правильно образовывать формы слов;
определять стили различных текстов, их тему и основную мысль;
продуцировать тексты разных стилей.
Учащиеся 11 класса должны знать:
причины происхождения и развития языка, место русского языка в ряду славянских языков, роль русского языка в Казахстане и мире;
основные единицы языка (звук, морфема, слово, предложение): их роль и значение;
сведения о богатстве русского языка, особенности литературного языка и его стили;
особенности словосочетания, простого и сложного;
особенности главных и второстепенных членов предложения;
особенности неполных предложений;
особенности однородных и обособленных членов предложения;
обращения, вводные и вставочные конструкции;
отличие прямой речи от диалога, косвенную речь;
структурные и семантические особенности сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений;
особенности сложных предложений с разными видами связи;
грамматические особенности предложений, взятых из контекста;
пунктуационные правила;
сложное синтаксическое целое, смысловые, структурные и стилистические особенности текста;
особенности создания текстов различных речевых жанров;
особенности культуры устной речи и элементы риторики;
стереотипы речевого поведения и особенности речевого этикета в полиэтническом Казахстане;
Учащиеся 11 класса должны уметь:
производить орфографический, фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический анализы языковых единиц;
определять структуру словосочетания и предложения, выделять словосочетания из предложений;
составлять словосочетания и предложения на основе сочетаемостных возможностей слов;
отличать простые предложения от сложных;
находить в предложении главные и второстепенные члены предложения, определять их типы;
различать виды сложных предложений;
производить синтаксический и пунктуационный анализы простого предложения, простого осложненного и сложного предложений;
определять сложное синтаксическое целое;
производить комплексный анализ текста;
объяснять знаки препинания в тексте и правильно расставлять их в продуктивной речи;
продуцировать тексты разных стилей и жанров (телеграмма, заметка из газеты, хроника, портретный очерк, фельетон, доверенность, анкета, объяснительная записка, тезис, конспект, реферат, комплимент, аннотация, рецензия, путевые заметки, автобиография, деловое письмо, протокол, реферативное сообщение, доклад, эссе);
принимать участие в дискуссиях, спорах, дебатах.
Личностные результаты. Учащиеся должны проявлять:
уважение к государству и государственной символике, Конституции Республики Казахстан, внешней и внутренней политике государства, основным Законам РК и правопорядку;
активную гражданскую позицию, высокие патриотические чувства, готовность к служению своей Родине и защите ее интересов;
уважение к государственному и родному языкам, толерантное отношение к русскому языку и языкам других национальностей и этносов, проживающих на территории Казахстана;
уважение к истории, культуре, традициям и другим ценностям казахстанского народа;
стремление оберегать и приумножать природные богатства страны, родного края;
активную жизненную позицию в охране окружающей среды, обладать экологической культурой;
положительное отношение к здоровому образу жизни, стремление к сохранению своей безопасности и безопасности окружающих людей;
высокую культуру успешной речевой коммуникации, соблюдение этических норм, принципов и постулатов общения;
инициативу, готовность и способность к самообразованию, самореализации, созидательному труду;
уважение к ветеранам войны и труда, старшему поколению, заботу о младших и социально незащищенных, доброжелательность и внимательность к другим;
адекватную оценку особенностей социальной среды, противостояние к антиобщественным явлениям, деструктивным воздействиям идеологического, противоправного, националистического, религиозно-экстремистского характера;
заинтересованность и самостоятельную позицию в выборе профессии и специальности.
Системно-деятельностные результаты. Учащиеся должны уметь:
применять полученные знания и умения в учебно-практической, научно-исследовательской деятельности;
формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.;
ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
вступать в деловое общение с окружающими;
осуществлять успешное речевое общение (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; учитывать особенности национальной культуры, в том числе национального речевого этикета, собеседника в поликультурном обществе).
Учебная программа по предмету «Русская литература»
(общественно-гуманитарное направление)
1. Пояснительная записка
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.
Цель обучения предмету – расширение читательского кругозора в области русской и мировой литературы, формирование активной личностной позиции по отношению к духовным ценностям искусства слова, развитие аналитических и творческих способностей через постижение и интерпретацию художественных текстов.
Задачами обучения предмету в области предметных результатов являются:
воспитание патриотизма, гражданственности, отношения к литературе как к духовной ценности и форме воплощения культуры народа;
формирование национального самосознания и толерантного отношения к культурам разных народов через выявление типологических литературных связей;
развитие читательских интересов, эстетического вкуса, образного мышления обучающихся и содействие их творческому самовыражению посредством создания собственного текста;
формирование активной гражданской позиции через осмысление нравственных и гуманистических ценностей русской литературы;
обучение художественно-эстетическому прочтению художественных произведений; первоначальная подготовка учащихся к самостоятельному духовно-эстетическому осмыслению художественного текста с опорой на сформировавшуюся культуру чувств;
формирование представления об эстетической и этической значимости литературы ХХ века для современной литературы и культуры, об общечеловеческом, эстетическом и нравственном содержании изучаемых произведений, принадлежащих к разным национальным литературам;
умение самостоятельно работать с первоисточниками и использовать их применительно к анализу художественного произведения;
привитие навыков выражения активной читательской позиции, умения излагать свое понимание художественного произведения в устной и письменной форме;
совершенствование умений отстаивать собственное мнение с привлечением необходимых аргументов как из художественных произведений, так и из иных информационных источников;
в области системно-деятельностных результатов:
владение межпредметными знаниями по истории, обществознанию, психологии, искусству для лучшего понимания художественного текста и выполнения творческих и исследовательских работ по литературе;
формирование навыков самостоятельной работы учащихся, направленной на получение новых литературных знаний, их систематизацию и обобщение;
привитие умения выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого, характерные причинно-следственные связи;
использование информационных технологий при поиске и обработке необходимой информации, связанной с творческой или исследовательской деятельностью по предмету «Русская литература»;
формирование навыков публичного выступления с самостоятельно выполненной работой на конкурсах или олимпиадах;
в области предметных результатов:
формирование представления о художественной литературе как авторском искусстве слова, эстетическом и духовном выражении творческой личности писателя; о литературе как части мирового культурного наследия, способствующего приобретению гуманистического, социокультурного опыта;
формирование общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
овладение понятийным аппаратом, необходимым для проведения литературоведческого анализа текста;
освоение художественных текстов в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование умений и навыков выражать собственную позицию по отношению к содержанию и литературным персонажам изучаемых произведений, давать этическую оценку их поступкам;
формирование умений сравнительного изучения текстов, принадлежащих разным писателям, а также литературных произведений и их экранизаций;
совершенствование умений производить комплексный анализ поэтических и прозаических произведений с помощью алгоритмов литературоведческого анализа текстов, моделировать их художественный мир;
совершенствование умений по написанию учебных письменных работ, посвященных проблемам, темам и художественным особенностям изучаемых произведений.
В соответствии с ГОСО объем учебной нагрузки по предмету «Русская литература» составляет: в 10 классе 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов; в 11 классе 3 часа в неделю, общее количество – 102 часа.
В процессе обучения реализуются межпредметные связи:
«Русский язык» (отрабатываются умения и навыки культуры устной и письменной речи, используемые затем учащимися на занятиях литературы);
«Казахская литература» (проведение интегрированных уроков по некоторым темам плодотворно и помогает учащимся воспринимать национальные литературы в единстве проблематики и литературного процесса);
«Искусство» (постижение языка разных видов искусства (музыка, живопись и др.) позволит учащемуся более глубоко и тонко ощутить эстетику словесного произведения);
«Всемирная история», «Человек, общество, право» (позволит обучающимся ориентироваться в исторических событиях, философских идеях, социально-правовых, психологических, этических взаимоотношениях, общей атмосфере, описываемых в литературном тексте);
«Самопознание» (осознание психологии литературных героев, понимание причин их поступков способствует повышению уровня осознанности, закладывает основы миропонимания обучающихся).
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета в 10 классе
На изучение курса выделено 68 часов, из них на: вводные уроки и заключение – 2 часа, изучение произведений – 54 часа; уроки по развитию речи – 8 часов, уроки внеклассного чтения – 4 часа.
Содержание курса «Русская литература» в 10 классе включает следующие разделы:
«Введение» – 1 час (Литература и ее место в русской культуре. Понятие о границах классического периода русской литературы. Своеобразие русской культуры II половины XIX века. Общая характеристика литературного процесса. Состояние русской прозы, поэзии и драматургии. Ведущая роль романа в жанровой системе. Типологические черты русского романа. Место поэзии в литературе второй половины XIX века. Пути развития русской драматургии от А.Н. Островского до А.П. Чехова и М. Горького. «Золотой век» русской литературы и мировая классика. Современное прочтение и новые интерпретации классики. Критерий злободневности и актуальности);
теория литературы (Понятия «автор» и «читатель». Личность автора в мемуарах и исследованиях. Автор и литературная среда. Формы авторского присутствия в разных жанрах. Читатель и его активное читательское сознание. Диалог автора и читателя в процессе чтения);
«Поэзия середины XIX века» – 1 час (Специфика в сравнении с поэзией «золотого века». Жанровые особенности, направления и стили);
«Ф.И. Тютчев» – 2 часа (Этапы жизненного пути. Лирика: «Конь морской», «Цицерон», «Silentium!», «Осенний вечер», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа…», «День и ночь», «Пошли, господь, свою отраду…», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим…», «Волна и дума», «Как весел грохот летних бурь…», «Она сидела на полу…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс…» (по выбору учителя). Понятие философской лирики. Человек и мир в художественной концепции поэта. Образ лирического героя. Мотив одиночества и рока. Символичность образов поэзии. «Silentium!» как поэтический манифест лирики. Поэтика контраста. Параллелизм явлений природы и человеческой жизни. Поэтическая картина мира и пантеистические мотивы в стихотворениях «Не то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс…». Характер любовной лирики. Точность психологического анализа и глубина философского осмысления человеческих чувств в «Денисьевском цикле». Ф.И. Тютчев в оценках современников, поэтов и писателей ХХ века. Тютчевская традиция в русской поэзии. Поэзия Ф.И. Тютчева и современность);
«А.А. Фет» – 2 часа (Судьба поэта. Основные темы и мотивы лирики: «Поэтам», «Я пришел к тебе с приветом…», «Весенний дождь», «Майская ночь», «У камина», «Чудная картина…», «Восточный мотив», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Шепот, робкое дыханье…», «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер…», «На заре ты ее не буди» (по выбору учителя). «Мир как красота» в поэзии А.А. Фета. Поэтика времени: миг и вечность. Поэтические манифесты: «Увы, как беден наш язык», «Поделись живыми снами…», «Псевдопоэту». Роль художественной детали, символика, черты импрессионизма. Язык ассоциаций, синкретизм образов. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике. А.А. Фет глазами современников. Его поэзия в оценках поэтов и литературоведов ХХ в.);
теория литературы (Лирические жанры: ода, элегия, дружеское послание, сонет, подражание, пародия и др. Лирическое стихотворение как ведущая форма поэтического текста);
«Н.А. Некрасов» – 3 часа (Жизнь поэта и гражданина. Основные мотивы лирики: «Современная ода», «В дороге», «Колыбельная песня», «Перед дождем», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «На улице» (1. Вор. 2. Проводы. 3. Гробок), «Мы с тобой бестолковые люди…», «Влас», «Забытая деревня», «Внимая ужасам войны…», «Поэт и гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушке», «Плач детей», «В полном разгаре страда деревенская…», «Поэту (Памяти Шиллера)», «Сеятелям» (по выбору учителя). Жанр поэмы в творчестве Н.А. Некрасова: «Рыцарь на час», «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный нос» (по выбору учителя); «Кому на Руси жить хорошо» (обзор). Крестьянские поэмы (общая характеристика). Место поэта в литературном процессе. Расширение сферы поэтического, изображение трагизма повседневности, демократизм, внимание к социальным темам. Сатирические стихи. Идея гражданственности и народности в лирике. Тема поэта и поэзии. Образ Музы. Своеобразие лирического героя («Мне борьба мешала быть поэтом, песня мне мешала быть борцом»). Покаянная лирика. Крестьянский мир, концепция народного характера. Тема города. «Панаевский» цикл и его соотнесенность с «денисьевским» циклом Ф.И. Тютчева. Трансформация традиционных жанров: оды, элегии, баллады, песни. Новаторство поэта в области стихотворной техники (ритмико-интонационное своеобразие, метрика, рифма, строфика). Поэма «Мороз, Красный нос». Фольклоризм поэмы. Образы-персонажи, поэтика их воссоздания (портрет, речевая характеристика и др.). Социально-бытовая реальность и волшебно-сказочная фантастика. Лирическое и трагическое в поэме. Мотив сна. Проблема истолкования финала. Творческая история незавершенной поэмы «Кому на Руси жить хорошо», ее идейно-художественное своеобразие (поиски народного счастья через преодоление проблем и противоречий российской действительности; изменение народного сознания; фольклорные традиции; жанровое своеобразие, особенности сюжета и композиции). Фрагменты поэмы: Пролог; «Крестьянка»; «Пир на весь мир». Образы-персонажи. Образ России. Тема деревни, русского крестьянства. Стиль поэзии Н.А. Некрасова. Актуальность идей поэта для нашего времени);
теория литературы (лиро-эпические жанры: басня, баллада, поэма (романтическая, историческая, крестьянская, лиро-эпическая, сатирическая));
«А.Н. Островский» – 3 часа (Личность и творчество писателя. «Гроза», «Бесприданница». Н.А. Островский и русский театр. Жанры и темы его драматургии. Пьесы А.Н.Островского как «драмы жизни». «Колумб Замоскворечья». «Темное царство» в изображении драматурга. Самодурство как социально-психологическое явление. «Гроза» – новый тип народной трагедии. Система действующих лиц и основной конфликт. Катерина как трагическая героиня. Искусство диалога и монолога, речевая характеристика. Сюжетно-композиционные принципы, эпичность и динамика действия; пространственно-временные отношения; пейзаж, символика; народно-песенная основа. Полемика о «Грозе» (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Тема бедной девушки в пьесе «Бесприданница». Развитие темы гибели красоты при столкновении с миром корысти. Мотивы искушения, блеска, одиночества в драме. Конфликт и трагический финал драмы. Функции внутренних монологов, пейзажа и музыки в обрисовке героини. Система образов-персонажей. Образ Паратова. Бунт «маленького человека» Карандышева. Образы буржуазных дельцов Кнурова и Вожеватова. Психологический анализ. Эволюция женского образа у Островского (Катерина, Лариса). Современные интерпретации пьес «Гроза» и «Бесприданница» в театре и кино. Актуальные аспекты пьес А.Н. Островского в современной жизни);
теория литературы (драматические жанры: комедия, трагедия, драма, водевиль, мелодрама, пьеса);
«Н.С. Лесков» – 3 часа (Творческая индивидуальность писателя. «Леди Макбет Мценского уезда», «Жемчужное ожерелье», «Тупейный художник». Самобытная личность писателя в оценках современников. «Леди Макбет…»: купеческая тема и образы повести. Поэтика заглавия. У. Шекспир. «Макбет» (фрагменты). Тема «преступления и наказания». Особенности организации повествования в рассказах «Жемчужное ожерелье», «Тупейный художник». История несчастной любви. Жанр святочного рассказа. Трагические образы и своеобразие стиля прозы писателя. Этические принципы героев Н.С. Лескова и современность);
«Ф.М. Достоевский» – 6 часов (Биографические сведения и личность писателя. «Преступление и наказание» (главы). Этапы творческого пути. Каторга в судьбе писателя. Роман «Преступление и наказание». Философия и идейно-нравственная проблематика романа. Теория Раскольникова и ее опровержение в романе. Тематическая композиция. Система образов. Образ Петербурга. Раскольников и его двойники (Свидригайлов, Лужин, Лебезятников). Истоки и мотивы преступления героя (социальные, психологические, идеологические). Функции снов Раскольникова и Свидригайлова. Литературные источники и реминисценции в романе. Тема наказания и ее воплощение в поэтике романа. Раскольников и его антиподы (Соня Мармеладова, Порфирий Петрович). Христианские мотивы в романе. Идея страдания и очищения. Особенности психологизма. Художественное время и пространство в романе. Роль эпилога в этико-философской концепции романа. Достоевский в оценках современников; критика о нем. Философы (В. Соловьев, Н. Бердяев, А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.) и писатели ХХ века (Г. Гессе, А. Жид, Т. Манн, Р. Акутагава, А. Солженицын) о Ф.М. Достоевском. Влияние писателя на культуру и искусство ХХ в. Ф.М. Достоевский и жанр детектива и криминального романа. Пророческие откровения писателя о человеке, судьбе России и цивилизации. Ф.М. Достоевский в современном мире);
теория литературы (Этико-философские взгляды писателя и их воплощение в художественном творчестве. Проблема добра и зла, преступления и наказания, эгоизма и альтруизма, счастья, любви, долга);
«М.Е. Салтыков-Щедрин» – 3 часа (Биографические сведения. «История одного города» (фрагменты), «Господа Головлевы» (главы). Личность писателя в оценках современников. Тема России в его творчестве. От «Истории одного города» к «Господам Головлевым». Семейная тема в романе «Господа Головлевы». Социальный и нравственный аспекты в изображении дворянской семьи. Система образов-персонажей: библейские и литературные истоки. Три поколения семьи Головлевых. Образ Иудушки, лицемерие, скупость, предательство как главные черты его характера. Принципы создания образов-персонажей. Библейские и литературные истоки образов-персонажей. Сюжет романа как история вырождения семьи. Трактовка финала. Комическое и трагическое в «Господах Головлевых». Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Художественное мастерство писателя. Социальное, злободневное и общечеловеческое в его творчестве. Щедринские типы в современной жизни);
«Л.Н. Толстой» – 9 часов (Личность писателя. Основные этапы творческого пути. «Севастопольские рассказы»; роман «Война и мир» (главы). «Севастопольские рассказы». Военный опыт писателя, его участие в обороне Севастополя. Принципы изображения войны: проблема истинного и ложного патриотизма, утверждение духовного начала в человеке, обличение жестокости войны. История создания романа «Война и мир». Многоплановость тематики и проблематики. Жанровое своеобразие. Система образов. Центральные образы-персонажи романа. «Мысль семейная» в романе. Семьи Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Тема любви в романе. Значение женских образов. Наташа Ростова как идеал писателя. «Мысль народная» в романе. Картины мира и войны. Многоплановость категорий «мир» и «война» в романе. Народ и личность в структуре романа-эпопеи. Значение образа Платона Каратаева. Художественные образы и их исторические прототипы. Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Развенчание идей наполеонизма. Осуждение войны в романе. Патриотическое звучание романа-эпопеи. Образы солдат и офицеров, их героизм. Картины жизни русского дворянства в романе. Петербург и Москва. Высший свет и патриархальное московское дворянство. Тема семейного счастья. Философия жизни и философия истории в романе. Мастерство Л.Н. Толстого-романиста. «Диалектика души» человека в произведении писателя. Внутренний монолог как средство характеристики героя. Поэтика портретной детали. Художественное пространство. Место пейзажных зарисовок в композиции романа. Организация художественного времени. Виды времени: историческое, личное, бытовое. Особенности стиля прозаика. Приемы контраста, остранения, скрытой иронии. Тенденциозность писателя. Публицистика писателя: «Не убий!», «Не могу молчать». Писатели и мыслители ХХ века о Л.Н. Толстом (И. Бунин, М. Ганди, Р. Роллан и др.). Толстой и идеи пацифизма, гуманизма и «непротивления злу» в современном мире. Влияние писателя на искусство ХХ века (театр, кино, балет, музыка, живопись). Идеалы семейной жизни, любви, счастья в понимании Л.Н. Толстого и в нашем представлении);
теория литературы (Жанровая система русской литературы второй половины XIX века. Расцвет прозы. Русский роман и его разновидности. Жанровые особенности русской драматургии. Своеобразие поэзии середины и конца XIX века и начала ХХ века. Жанры русской критики);
«А.П. Чехов» – 6 часов (Личность и творчество писателя. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Палата № 6» (по выбору учителя); пьесы «Чайка» или «Вишневый сад» (по выбору учителя). Эволюция прозы: от Чехонте к Чехову. Жанровое своеобразие. Основные темы и образы. Русская интеллигенция в изображении А.П. Чехова. Трагизм обыденной жизни. Проблема истинных и ложных ценностей в творчестве писателя («Ионыч»). Проблема нравственной ответственности. Сюжетное мастерство. Поэтика художественной детали. Пейзаж. Портрет. Возможность неоднозначных интерпретаций сюжетных развязок и образов. Своеобразие стиля и прозы зрелого А.П. Чехова. Чеховские рассказы и новеллы Ги де Мопассана и О. Генри («Ожерелье», «Дары волхвов»). Проза А.П. Чехова в оценках писателей XIX и ХХ веков (Л.Н. Толстой, А.И. Куприн, М. Горький, И.А. Бунин, В. Набоков и др.). Чеховские традиции в русской прозе ХХ в. (И.А. Бунин, В.В. Набоков, Ю. Казаков, С. Довлатов) и на языке других искусств. Эволюция драматургии писателя. Новаторство Чехова-драматурга: ослабленность внешнего действия, внутренние психологическое конфликты, значение подтекста, роль ремарок и художественных деталей. Драматургия А.П. Чехова как итог развития русской драматургии XIX века: от психологической драмы Н.А. Островского к А.П. Чехову. «Лес» А.Н. Островского и «Вишневый сад» А.П. Чехова. А.П. Чехов и западноевропейская драматургия его времени (М. Метерлинк, Г. Ибсен и др.). Жанровое своеобразие пьес. Поэтика: особенности сюжета и конфликта; подтекст; реальная символика; ремарки. Типология образов-персонажей. «Чайка». Тематическая композиция. Тема искусства. Любовная коллизия. Система образов-персонажей. Парные образы в пьесе: Аркадина – Тригорин, Заречная – Треплев и др. Судьба актрисы в пьесе и соотнесенность ее с судьбами актрис в произведениях предшественников (А.И. Герцен, А.Н. Островский) и драматургии ХХ века. Лирико-символический подтекст и интерпретация содержания пьесы. Интерпретация развязки. Жанровое своеобразие. Социальное и вечное. «Вишневый сад» – последняя пьеса драматурга. Трагическое, драматическое и комическое в пьесе. Жанровые и сюжетные особенности. Эмоциональный смысл финала, значение образов-символов, не поддающихся однозначной интерпретации. Неодназначные прочтения пьесы критикой. Чеховская драматургия в восприятии искусства ХХ века (в т.ч. драматургии). Мировое значение творчества А.П. Чехова в культуре ХХ века. Комические, грустные и трагические стороны человеческой жизни в прозе и драматургии писателя. Чеховские герои через сто лет. А.П. Чехов и современность);
теория литературы (актуальные темы и конфликты русской действительности, конкретно-историческое в художественной картине мира);
«В.М. Гаршин» – 1 час («Красный цветок». Личность писателя. Жанровое своеобразие прозы. Черты романтизма и символика. Тема безумия в русской литературе (от А.С. Пушкина до А.П. Чехова) и в творчестве В.М. Гаршина. Образ сумасшедшего дома в литературе ХХ века (обзор – по выбору учителя): К. Кизи, «Полет над гнездом кукушки»; В. Пелевин. «Чапаев и Пустота»; В. Высоцкий. «Письмо с Канатчиковой дачи»);
«А.И. Куприн» – 2 часа (Творчество и судьба писателя. «Гранатовый браслет», «Поединок». Личность писателя в воспоминаниях современников. Основные темы и жанры. Поэтика сюжета. Проблема идеала в эстетике писателя. Смысл названия рассказа и значение эпиграфа в понимании авторской позиции. Роль образов-символов в художественном мире произведения. Герой и антигерой. Пороки армейско-офицерского мира в повести «Поединок». Женские образы. Стиль прозы А.И. Куприна. Любовь в произведениях прозаика и ее восприятие современным читателем);
«И.А. Бунин» – 3 часа (Личность и судьба писателя. Рассказы из цикла «Темные аллеи»: «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи» (или другой рассказ по выбору учителя); лирика: «К Востоку», «Зейнаб», «Магомед в изгнании», «Черный камень Каабы», «Одиночество», «Айя-София», «Мы встретились случайно на углу…», «Тонет солнце, рдяным углем тонет…». Традиции и новаторство в прозе И.А. Бунина. Поэтика художественной прозы. Мастерство портрета. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Искусство композиции. «Горечь» и «сладость» любви в изображении И.А. Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Смысл названия, основная проблематика. Роль христианской и языческой символики в художественном мире новеллы. Философская концепция мира и человека. Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Философичность лирики. Лирический герой поэта и его мировосприятие. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Тема Востока. Образ и судьба России («Окаянные дни»). Место И.А. Бунина в истории русской литературы ХХ века. Его поэзия на фоне литературного модернизма. Писатель в воспоминаниях и оценках коллег. Человек в художественной прозе И.А. Бунина и современный читатель);
теория литературы (Поэтика романа, драмы и лирики. Организация художественного пространства и времени. Углубление представлений об образе-персонаже. Система образов-персонажей в творчестве писателя);
«М. Горький» – 4 часа (Личность и судьба писателя. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш», «Супруги Орловы», «Рождение человека» (по выбору учителя); пьеса «На дне». Жанр классического рассказа в прозе Горького. Романтический пафос раннего творчества. Человек в художественной концепции Горького (рассказ «Рождение человека»). Романтический пафос раннего творчества. Проблематика и поэтика драматургии. Пьеса «На дне» как философская драма. Основные типы. Диалектика характеров и суть споров о правде в пьесе. Значение художественной прозы М. Горького и дальнейшая ее эволюция. М. Горький о писателях (Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, А.И. Куприне и др.). Жанр литературного портрета. Современное прочтение творчества М. Горького);
теория литературы (Проблема национального и общечеловеческого в русской литературе. Роль демократической критики в формировании социологического взгляда на художественное произведение);
«Л.Н. Андреев» – 1 час (Личность писателя и его творческая позиция. По выбору учителя: «Иуда Искариот», «Жизнь Человека» (отрывки). Традиции русской классики. Андреев как классик и модернист. Вечные вопросы бытия в творчестве писателя. Тема смертной казни и предательства. Евангельские мотивы. Образ Иуды в повести. Тема предательства. Тема насилия и идеи пацифизма. Эстетические принципы драматургии («Жизнь Человека»). Актуальность творчества Л.Н. Андреева в современном мире);
теория литературы (Углубление представлений о композиционной организации художественного текста и сюжете. Предметный мир в поэзии и прозе. Художественная символика);
«Серебряный век» русской литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм – 1 час («Серебряный век» как итог развития русской классики и начало нового литературного периода: характеристика литературного процесса, состояние русской прозы, поэзии и драматургии. Трагические судьбы писателей, поэтов, философов «серебряного века». Мировое значение русской литературы XIX века и литературы «серебряного века»);
«А.А. Блок – 3 часа (Личность и творческий путь. Лирика: «Незнакомка», «В ресторане», «На железной дороге», «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…», «О, я хочу безумно жить…», «О, весна без конца и без краю…», «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На поле Куликовом», «Скифы», «Пушкинскому Дому» (по выбору учителя); поэма «Двенадцать». Лирические циклы в поэзии А.А. Блока. Символизм и А.А. Блок. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Новый этап творчества в период революции 1905-1907 гг.: социальные мотивы. Книга «Нечаянная радость». Концепция России: отражение в лирике прошлого, настоящего и будущего. Книга «Родина» – вершина творчества поэта. Мотив «страшного мира» и восприятие революции как очистительной стихии. Поэма «Двенадцать», интерпретация ее идей и образов современниками, критиками, литературоведами. Тема революции в творческой биографии поэта. Особенности поэтики А.А. Блока, его место в истории русской поэзии. А. Блок в воспоминаниях современников, его образ в поэзии ХХ века (А. Белый, А. Ахматова, М. Цветаева и др.));
теория литературы (Понятие об эстетике и этике. Эстетические категории в литературе: трагическое, комическое, трагикомическое, идеальное, прекрасное, безобразное);
«Н.С. Гумилев» – 1 час (Поэт, воин, путешественник. Трагическая судьба поэта. Лирика: «Я конквистадор в панцире железном…», «Я и Вы», «Она», «К синей звезде», «Он поклялся в строгом храме…», «Капитаны», «Пьяный дервиш», «Волшебная скрипка», новелла «Последний придворный поэт» (по выбору учителя). Романтический герой его поэзии. Культурные имена, понятия. Нерасторжимая связь человека и природы. Яркий экзотический мир Востока. Философия природы. Пейзажная атрибутика. Особенности любовной лирики. Поэтические размышления о поэзии, искусстве. Стихотворные книги «Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга» и др.);
теория литературы (Понятие об индивидуальном стиле писателя. «Свое» и «чужое» в художественном тексте);
«Заключение» – 1 час (Модернизм и реализм. Декаданс как идеологическое явление эпохи. Революция и раскол русской литературы в начале ХХ века. Наследие русской классики в русскоязычной и мировой культуре ХХ века. Актуализация и проблема востребованности классики читателями ХХI века);
теория литературы (Особенности символизма и акмеизма. Вечные темы, мотивы и образы в русской поэзии, прозе, драматургии);
Список произведений для заучивания наизусть:
Ф.И. Тютчев. 2 стихотворения по выбору учащихся;
А.А. Фет. 2 стихотворения по выбору учащихся;
Н.А. Некрасов. 2 стихотворения по выбору учащихся;
И.А. Бунин. 2 стихотворения по выбору учащихся;
А.А. Блок. 2 стихотворения по выбору учащихся;
Н.С. Гумилев. 2 стихотворения по выбору учащихся.
Рекомендуемый список для дополнительного чтения:
Ф.И. Тютчев. «Я очи знал, – о, эти очи!..», «Волна и дума», «Нам не дано предугадать…», «В часы, когда бывает…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Последняя любовь», «Я встретил вас – и все былое…», «Бывают роковые дни…» и др.;
А.А. Фет. «Бал», «Какая ночь! Как воздух чист…», «Нет, не жди ты песни страстной…», «Как ярко полная луна…», «Чем тоске, и не знаю, помочь…», «Какая грусть! Конец аллеи…», «В дымке-невидимке…», «Сад весь в цвету…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» и др.
А.К. Толстой. «Коль любить, так без рассудку…», «Средь шумного бала, случайно…», «Колодники», «Острою секирой ранена береза…», «Когда кругом безмолвен лес дремучий…», «Как здесь хорошо и приятно…», «Дробится, и плещет, и брызжет волна…», «Не пенится море, не плещет волна…», «Пусть тот, чья честь не без укора…», «Сватовство», «Илья Муромец» и др. Козьма Прутков. «Юнкер Шмидт», «Желания поэта», «Я встал однажды рано утром…» и др.
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Блажен незлобивый поэт…», «Душно! без счастья и воли…», «Мать» и др. А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся», «Доходное место», «Горячее сердце», «Лес», «Таланты и поклонники».
В. Крестовский. «Петербургские трущобы». М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (полностью). Ф.М. Достоевский. «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».
Л.Н. Толстой. «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Холстомер», «Воскресение». А.П. Чехов. «Скучная история», «Попрыгунья», «Учитель словесности», «Дом с мезонином», «Душечка», «Три сестры»;
А.И. Куприн. «Жидкое солнце», «Штабс-капитан Рыбников»;
И.А. Бунин. «Окаянные дни», сб. «Темные аллеи», «Жизнь Арсеньева»;
Л.Н. Андреев. «Жизнь Василия Фивейского», «Тьма», «Царь Голод»;
М. Горький. «Мальва», «Фома Гордеев», «Сказки об Италии»;
Д.С. Мережковский. Итальянские новеллы;
В.Я. Брюсов. «Огненный ангел»;
А. Белый. «Пепел», «Петербург»;
И. Одоевцева. «На берегах Невы»;
Б. Зайцев. «Голубая звезда»;
произведения зарубежной литературы:
Стендаль. «Красное и черное»;
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»;
О. Бальзак. «Евгения Гранде»;
Ги де Мопассан. «Ожерелье», «Пышка»;
Э. Сю. «Парижские тайны»;
М. Рид. «Всадник без головы»;
Г. Флобер. «Мадам Бовари»;
Э. Золя. «Дамское счастье»;
Ч. Диккенс. «Дэвид Копперфильд»;
Г. Ибсен. «Пер Гюнт»;
М. Метерлинк. «Синяя птица», «Слепые»;
С. Цвейг. «Шахматная новелла», «Амок»;
Р. Роллан. «Очарованная душа»;
Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион»;
Т. Драйзер «Американская трагедия»;
Р. Акутагава. «Ворота Расемон», «Муки ада»;
Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец»;
А. Кристи. «Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе».
3.Базовое содержание учебного предмета в 11 классе
На изучение курса выделено 102 часа, из них на: введение и заключение – 2 часа, изучение произведений –78 часов, уроки по развитию речи –12 часов, уроки по внеклассному чтению –7 часов.
Содержание курса «Русская литература» в 11 классе включает следующие разделы:
«Русская литература ХХ века после 1917 года и начала ХХI века: Писатель и время», « Введение» – 1 час (Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Историко-литературное обоснование основных периодов: 1) революция и литература (1917-1929) – переход от литературы XIX века и века «серебряного» к советскому периоду, литература в условиях нового, советского тоталитаризма; 2) художник и тоталитарная власть (1930-е – середина 1950-х гг.) – начало «большого террора», искаженный характер литературного процесса – легальная и запрещенная литература; 3) приспособление советских ценностей к общечеловеческим (1956 – конец 1980-х гг.) – «потепление» и новое «похолодание» общественно-политического климата в СССР, литературно-идеологическое диссидентство, традиция «эзопова» способа художественного выражения правды; 4) неодекаданс, или постмодернизм в условиях краха советского тоталитаризма (1990-е гг.). Переходный этап от классической литературы к литературе нового столетия, ознаменованной революциями, войнами, нарастанием «большого террора» в процессе укрепления тоталитаризма в СССР. Противостояние литературного процесса режиму большевиков с постепенным уходом в «подполье» запрещенной литературы и доминированием «разрешенной» литературы соцреализма. Литературно-идеологическая борьба 20-х гг., начало «огосударствления», политизации литературы);
«Революция и литература М. Горький» – 2 часа («Несвоевременные мысли». Творчество М. Горького в советский период. Горький как антибуревестник: отношение к Октябрьской революции, большевикам и В. Ленину. Проблема духовного становления и «самостояния» личности в истории – в автобиографических произведениях и литературных портретах. «Жизнь Клима Самгина» (обзор) – духовное завещание писателя. Самгин и самгинщина как социально-психологический феномен русского революционного сорокалетия, деградация буржуазного либерализма. Своеобразие композиции и жанра романа: эпопейность, синтез житийной «повести», исторической хроники, романа «воспитания личности». Современное восприятие романа (новые литературоведческие работы, телеэкранизация). Новые материалы о судьбе М. Горького в советское время);
теория литературы (Углубление понятий «роман-эпопея», «историческая хроника», «роман воспитания личности». Автор и герой в мемуарной и художественной прозе);
«В.В. Маяковский» – 2 часа (Лирика: «Ода революции», «Приказ по армии искусств», «Рабочим Курска», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову», «Письмо Татьяне Яковлевой»; поэмы: «В.И. Ленин», «Хорошо!» (обзор); комедия «Баня» (обзор). Отношение В.В. Маяковского к революции и Советской власти: от романтической идеализации к патетико-сатирическому диалогу со временем. «Мутация» политического голоса после Октября: освоение новых жанров, искусств, их социализация (героико-политический театр, кино, «Окна РОСТА»), усиление лирической искренности и сатиры. Тема Человека-Поэта-Гражданина «повсеместного» сердца. Идеализация революции, вождя и Советской власти в «парных» поэмах «В.И. Ленин» и «Хорошо!». Плакатность и патетико-сатирическая тенденциозность, лирическая присяга автора на верность Ленину и партии как детски чистая и наивная вера в справедливость и человечность советского «революционного потопа». «Баня» как сатира на партийную бюрократию. Эволюция поэта от «хорошо» к «плохо». Символический характер ухода в «мир иной», в противоречии с поэтической декларацией «жизнь прекрасна и удивительна». Новое о В.В. Маяковском после падения советского тоталитаризма);
теория литературы (Литература и социальный заказ в эпоху 20-х гг., эволюция теории социального заказа);
«А.А. Ахматова» – 3 часа (Лирика: «Сжала я руки под темной вуалью…», «Столько просьб у любимой всегда…», «На шее мелких четок ряд…», Мне голос был, он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Клевета», «Муза», «И упало каменное слово…», «Родная земля», «Творчество» (по выбору учителя); поэма «Реквием». Предельная искусность и высокая духовность лирики А.Ахматовой. Традиции русской классической поэзии и акмеизм в ее творчестве. Трагедийность мироощущения и внутреннее мужество ахматовской поэзии. Эволюция образа лирической героини – женщины трагической эпохи, поэта, противостоящего тоталитаризму и вдохновляющего современника на духовную стойкость. Эпическая тема малой (личной) и большой истории в «Реквиеме», слияние судьбы поэта с судьбой народа);
«М.И. Цветаева» – 2 часа (Лирика: «Кошки», «Идешь на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Ахматовой», «Вчера еще в глаза глядел...», «Скоро уж из ласточек - в колдуньи!..», «Поэт - издалека заводит речь...», «Попытка ревности», «Мой письменный верный стол!..», «Вскрыла жилы: неостановимо...», «Тоска по родине! Давно...» и др. (по выбору учителя). Драматизм творческой судьбы. Мотивы лирики: «поэт и поэзия», «любовь - смерть», «разрыв», «время и вечность», «рождение - смерть», «одиночество», «ученичество». Концепция времени, современности и истории, человека и природы. Мифопоэтическое содержание поэзии; фольклоризмы и фольклорные имитации. Особенности языка и стиля, жанровые формы и стих. Проблема цикла. Поэзия М.И. Цветаевой и современное искусство (кино, эстрада и др.));
«Б.Л. Пастернак» – 6 часов (Лирика: «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», «Плачущий сад», «Определение поэзии», «Весна, я с улицы…», «Осень», «Август» (из романа «Доктор Живаго»), «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…»; главы из романа «Доктор Живаго». Своеобразие художественного мироощущения поэта: природа и социальная революция – проявление могучего напора жизни, всемерного возмездия и справедливости. Образ поэзии-губки, растворение, слияние поэта с мирозданием, назначение поэта, искусства – не исказить истинного голоса жизни во всей ее природной и общественной целостности. Суть «второго рождения» художника: «неслыханная простота», верность своему художественному предназначению, творческая независимость от власти. Творческая история «Доктора Живаго» как характерный советский пример подавления творческой свободы художника. Роман-повествование о судьбах интеллигенции в годы катастрофических социальных потрясений русской истории начала 1900-х – конца 1920-х гг., исповедь большого художника и гражданина, разоблачающего «историческую порчу времени» в эпоху советского тоталитаризма. Христианские идеалы писателя. Современное восприятие творчества Б.Л. Пастернака по книгам и фильмам);
теория литературы (Лирика, особенности стихотворной речи);
«Е.И. Замятин» – 2 часа («Мы» (главы). Краткий очерк жизни и творчества. Гражданское и художественное еретичество писателя. Восприятие социального заказа как необходимость говорить правду о своем времени. Творческая история «Мы» как «возвращенного» произведения. Жанровые особенности: антиутопия, политический памфлет на крепнущий советский тоталитаризм. Западные преемники Е. Замятина – О. Хаксли («О, этот новый мир»), Дж. Оруэлл («1984»), А. Кестлер («Слепящая тьма»));
теория литературы (понятия «антиутопия» и «памфлет»);
«М.А. Булгаков» – 6 часов (Творческая биография. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» (главы). Сатирические повести 20-х гг.: антиприродная и антисоциальная суть советской евгеники (создание «нового человека»), отрицание нового мира и революции, фантасмагория советской действительности. Основные мотивы творчества: дом как залог мира и согласия, дьяволиада социального бытия, противостояние, антагонизм творческой личности и власти. Синтез этих мотивов в романе «Мастер и Маргарита», его жанровое своеобразие. Современные рецепции творчества М.А. Булгакова, особенно его «запрещенных» произведений (театр, кино и т.п.));
«С.А. Есенин» – 3 часа (Лирика: «Край любимый…», «Устал я жить в родном краю…», «Небесный барабанщик», «Я последний поэт деревни…», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «Я усталым таким еще не был…», «Русь», «Русь советская», «Письмо к женщине», «Письмо матери»; поэма «Анна Снегина». Основные этапы творческого пути. Лирика как исповедь человека переходной эпохи. Родина и революция, ожидание крестьянского патриархально-общинного рая – Ионии. Разочарование в большевистском социализме. Мотивы кабацкой горечи, покаяния, бунта, одиночества и предчувствия близкого конца. Стремление найти компромисс с новой жизнью и его крах: «Отдам всю душу Октябрю и Маю, / Но только лиры милой не отдам». Ощущение своего единства с народом в результате революционных преобразований города и деревни. Поэма «Анна Снегина» – горькое свидетельство социально-духовного одиночества поэта в новое время. Поэзия С.А. Есенина сегодня);
теория литературы (метр и ритм, их взаимодействие);
«Художник и тоталитарная власть. Гуманистическая миссия русской литературы в эпоху сталинизма» – 1 час (Политическая обстановка «большого террора», Великой Отечественной войны, полная сталинская «коллективизация» общественного сознания и культуры, мартиролог писательских жертв, двойственный, искаженный характер литературного процесса (легальная и запрещенная литература). Соцреализм как эстетика советского тоталитаризма. А.Н. Толстой (3 часа). Основные этапы творческой биографии. Главы из романов «Хождение по мукам» и «Петр I». Цель литературы, по А.Н. Толстому, – «чувственное познание Большого человека». Тема интеллигенции и революции, «потерянной и обретенной родины» в «Хождении по мукам». Творческая история романа «Петр I»: преодоление символистского нигилизма во имя пушкинского историзма в оценке Петра. Образ Петра – царя-работника и созидателя, со «всеми пятнами на его камзоле». Некоторые черты его идеализации под влиянием культа личности: преувеличение демократизма Петра, его близости к народу. Современные интерпретации творчества А.Н. Толстого (исследования, экранизации));
теория литературы (углубление понятия об историческом романе);
«О.Э. Мандельштам» – 1 час (Высокие художественные искания и трагизм творческой биографии поэта. Лирика: «Я должен жить, хоть дважды умер…», «Камень», «Воронежские тетради», «Tristiа». Особенности мандельштамовского акмеизма: поэтизация «грубой, тяжелой» действительности сквозь призму разнообразных культурно-эстетических традиций (мифология, эллинизм, средневековье, классицизм). Нарастающее ощущение трагичности истории, предчувствие близких катастроф («Камень»). «Tristiа» – «спуск в инфернальный мир роковых страстей, ведущих к смерти, в мир разрушительной революции, воспоминаний» (Н. Струве). «Воронежские тетради» как драматичный диалог с властью, мотив спасительности поэзии. Современные прочтения поэзии О.Э. Мандельштама);
«М.М. Зощенко» – 1 час (Драматизм творческой биографии писателя. Рассказы «Исповедь», «Аристократка», «Любовь», «Рыбья самка», «Волокита», разделы из «Голубой книги» (деньги, любовь) (по выбору учителя). Отношение к революции, классической литературе и задачам писателя в советское время. Стремление писать для нового читателя на его же языке. Автор и герой в рассказах 20-х гг.: гоголевская традиция юмора и сатиры, внутреннее авторское пародирование героя и рассказчика. Реакция писателя на запрещение сатиры в советском искусстве. Учительская, гуманистически просветительская роль художника – главный творческий пафос позднего М.М. Зощенко. Современное восприятие его творчества);
теория литературы (жанр сатирической новеллы);
«А.П. Платонов» – 2 часа (Рассказы «Государственный житель», «Усомнившийся Макар», «Такыр», «Песчаная учительница», «Фро», «Афродита», «В прекрасном и яростном мире», «Семья Иванова» (по выбору учителя); «Котлован» (обзор). Творческая биография А.П. Платонова – характерный пример непреднамеренного расхождения писателя с революцией и Советской властью и невозможности взаимопонимания. Рассказы конца 20-х – 40-х гг. – стремление писателя сказать правду, необходимую и полезную революции. Конфликт с советской тоталитарной демагогией в плане нравственно-духовной переделки «человеческого материала», коллективизации («Усомнившийся Макар», «Котлован»), в плане понимания внутренней сути – судьбы и характера – советского человека («Семья Иванова»). Поэтика автора – уникальный пример самобытности художественного мироощущения и соответствующего ему стиля. Философские истоки и традиции платоновской поэтики. Современное прочтение текстов А.П. Платонова);
«Н.А. Заболоцкий» – 1 час (Лирика: «Я не ищу гармонии в природе…», «Начало зимы», «Ночной сад», «Все, что было в душе…», «Вчера, о смерти размышляя…», «Бетховен», «Завещание», «Жена», «Читая стихи», «Сквозь волшебный прибор Левенгука…», «Некрасивая девочка», «Признание», «На закате», «Не позволяй душе лениться…» (по выбору). Н.А. Заболоцкий как натурфилософский поэт. Своеобразие его «наукообразного» художественного мышления, стимулированного идеями А. Эйнштейна, Н. Федорова, К. Циолковского, К. Тимирязева, В. Вернадского. Нравственно-этические искания в лирике природы, человеческого духа и бытия, разума и чувства. Поэтизация глубинных, внешне неприметных проявлений живой жизни, добра, красоты – с точки зрения народного умения мыслить «всей своей душевной природой» («Ходоки»). Современное восприятие поэзии Н.А. Заболоцкого);
«М.А. Шолохов» – 7 часов (Биография писателя. «Донские рассказы» (отрывки); главы из романа «Тихий Дон». Трагизм классового раскола в гражданской войне – сквозная тема «Донских рассказов» и «Тихого Дона». Изображение гражданской войны в романе со стороны белых, стремление писателя к исторической правде и объективности. Современные концепции образа Мелехова – «отщепенство», «историческое заблуждение», проблема обоюдной ответственности истории и личности в судьбе Григория. Многоплановое раскрытие представителей «середняцкого крестьянства» – донского казачества, развенчание традиционного взгляда на казачество как на реакционную силу, опору самодержавия. Драматизм, внутренняя и внешняя красота «двухмужней» Аксиньи. Проблема авторства «Тихого Дона». Новые материалы о писателе»);
«А.Т. Твардовский» – 3 часа (Лирика: «Две строчки», «Перед войной, как будто в знак беды…», «Я убит подо Ржевом…», «В тот день, когда окончилась война…», «Жестокая память», «Из лирики этих лет. 1959-1967» (по выбору учителя, например: «Береза», «Я знаю, никакой моей вины…» и др.); поэмы «Страна Муравия», «Дом у дороги», «Василий Теркин» (обзор). Драматизм биографии. Философско-эпический характер поэзии, стремление к художественному осмыслению переломных этапов в истории страны (коллективизация, война, падение культа личности, оттепель 60-х гг.). Основные мотивы лирики: родной дом, дорога, жизненная судьба человека, круговорот человеческого и природного бытия, человек и война, ответственность за все происходящее с народом и страной. «Василий Теркин» – народная книга о жестокой войне, об испытании человека на человечность. Теркин - русский национальный характер, носитель и защитник «правды сущей», добра и народного исторического оптимизма. Второе рождение Теркина – поэма «Теркин на том свете» (1963). Новое об А.Т. Твардовском);
теория литературы (понятие «медитативной лирики»);
«Литература русского зарубежья первой волны» (обзор) – 2 часа («Первая волна», возникшая сразу после Октябрьской революции. Писатели и поэты старшего поколения: И.А. Бунин («Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни»), Д.С. Мережковский, И.С. Шмелев («Солнце мертвых»), А.М. Ремизов («Взвихренная Русь»), И.А. Одоевцева («На берегах Сены»), поэзия З.Н. Гиппиус, Саши Черного, М.И. Цветаевой, В.Ф. Ходасевича и др. Писатели и поэты младшего поколения: Г.И. Газданов («Вечер у Клэр»), Б.Ю. Поплавский и др. Русская эмиграция как явление, оказавшее влияние на развитие литературного процесса на родине и за рубежом. Феномен сохранения первой волной русской эмиграции «России в миниатюре». Неореализм старшего поколения: продолжение традиций русской культуры, сохранение гуманистических тенденций творчества А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. Продолжение традиций «серебряного века», идея соборности, слияния человека с миром, обществом, природой, космосом. Утверждение приоритета личности над государством. Неприятие «железного века», «века-волкодава». Тема России, ностальгия по ней. Многожанровость, многостильность эмигрантской литературы первой волны. Новаторские поиски младшего поколения. Универсальные проблемно-тематические компоненты творчества В.В. Набокова (тема «утраченного рая» детства и расставания с родиной, ее культурой и языком; тема драматических отношений между иллюзией и действительностью), феномен стиля писателя. Тема творчества в «Лекциях по русской литературе»);
«Приспособление советских ценностей к общечеловеческим (1956 – конец 1980-х гг.). Постепенное разрушение эстетики соцреализма» – 1 час (Динамизация литературного процесса в период хрущевской «оттепели». Литературная стагнация брежневского времени. Расслоение литературы на легальную и нелегальную (запрещенную, задержанную, подпольную, эмигрантскую));
«Легальная литература. Военная проза» (обзор) – 2 часа (К. Симонов. «Живые и мертвые»; В. Гроссман. «За правое дело»; Б. Васильев. «В списках не значился», «А зори здесь тихие…» (главы). Идейно-нравственные ориентиры писателей. Художественные особенности военной прозы);
«Молодежная и городская проза» – 1 час (А. Битов. «Такое долгое детство», «Одна страна»; В. Аксенов. «Звездный билет», «Апельсины из Марокко»; Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь» (обзор). Гуманизация литературы. Повышенное внимание к человеческой личности. Жанровые предпочтения: рассказ и повесть);
«Ю.П. Казаков» – 1 час (Рассказы «Плачу и рыдаю», «Вон бежит собака», «Адам и Ева», «Двое в декабре», «Северный дневник», «Странник», «На острове» (1-2 по выбору учителя). Личностное, лирическое начало в прозе как следствие постсталинской гуманизации общества. Мотив дороги как синоним свободы, раскрепощения личности. «Синдром нового места» – вычленение героя из привычного, будничного, житейского круга, обнажение его истинной сущности, «обострение ощущения собственной личности». Типизация в герое общечеловеческого, а не социального, классового. Городской человек и природа, пересечение двух дорог – «лесной» и «асфальтовой», дороги и дома. Романтический порыв на Север как возможность испытать себя, осознать себя как личность. Импрессионистичность композиции как отражение множественности миров, открывшихся постсталинской литературе, динамизации общественных процессов. Жанровые особенности рассказов);
теория литературы (углубление понятия «лирическая проза»);
«Деревенская проза» – 2 часа (Ф. Абрамов. «Пряслины», «Дом»; В. Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив», «Пастух и пастушка»; В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Пожар» (обзор). Обращение к фольклорным традициям, народному сознанию как способ противостоять «обманной» оттепели);
«В.М. Шукшин» – 1 час (Рассказы: «Сельские жители», «Чудик», «Микроскоп», «Охота жить», «Беседы при ясной луне», «Обида», «Критики», «До третьих петухов» (по выбору учителя и учащихся). Лейтмотив прозы – дорога между селом и городом, правдой и подделкой под нее внутри человеческой личности. «Естественный», импульсивный герой как воплощение идеи антидогматизма. Эволюция героя (от «чудика» к «мужику», Стеньке Разину, открытому протесту) как двухэтапный путь России к правде. Эволюция повествовательной манеры: от сказа к открытому авторскому слову. Сказ (эзопов язык) как нейтрализация политики советской власти и выражение «гласа народного». Композиция рассказов: со- и противопоставление характеров; жанровые особенности);
теория литературы (углубление понятия о сказе);
«Эстрадная поэзия» – 1 час (Эстрадная поэзия как демократический, массовый вид искусства (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Б. Ахмадулина, О. Сулейменов.) Ораторский стиль. Обращение к табуированным темам. Лирический герой с публицистическим мышлением. Реабилитация «маленького человека». Эксперименты в области формы, прозаизация стиха. А.А. Вознесенский. Лирика: «Гойя», «Прощание с политехническим», «Тишины!», «Ностальгия по настоящему», «Прорабы духа», «Рублевское шоссе», «Видеомы», «Гадание по книге» и др. Проблемы культуры и цивилизации, материи и духа («миры» и «антимиры»). Изображение явлений, событий, предметов через их внешний вид, форму. Преимущественное внимание к форме стиха. Метафора как внутренний стержень лирики. Романтическая экспрессия, выраженная в панметафоризме. «Архитектурность» поэтических текстов, опыты визуальной, «материальной» поэзии. Нетрадиционные стихотворные размеры (дольник, тактовик), внутренние рифмы, звуковые повторы. Генеральная линия творческого пути: от шестидесятнической публицистики через самодостаточный метафоризм к чистому авангарду);
«Поэзия бардов» – 2 часа (Понятие бардовской песни и ее специфика. Тематика песен А. Галича, В. Высоцкого и Б. Окуджавы, В. Долиной и др. Б.Ш. Окуджава. Лирика: «Полночный троллейбус», «Король», «Голубой шарик», «До свидания, мальчики», «Мне нужно на кого-нибудь молиться...», «Март великодушный», «Грузинская песня», «Ваше благородие, госпожа разлука...2, «Песенка о Моцарте», «Старинная студенческая песня» и др. Городская поэзия Окуджавы. Арбат – символ его поэзии. Соотнесенность пространства города и пространства души. Военная тема в творчестве Окуджавы. Темы истории, любви, дружбы и братства, творчества. Особенности идиостиля. Излюбленные жанры. Двойное существование поэзии: литературное и музыкальное. В.В. Высоцкий. Многообразие тем и жанров лирики (по выбору учителя и учащихся): о предназначении поэта и поэзии («О поэтах и кликушах», «О фатальных цифрах и датах» и др.), о дружбе («Пошли мне, господь, второго...» и др.), военная тема («Братские могилы» и др.); баллады (о любви, о борьбе, о Робин Гуде и др.); иронические песни («Гимнастика», «В желтой, жаркой Африке...» и т.д.). Влияние поэта на творчество Б. Гребенщикова, Ю. Шевчука, Д. Митяева. В.Высоцкий в воспоминаниях современников, на сцене и в кино;
теория литературы (бардовская песня как литературное творчество);
«О.О. Сулейменов» – 1 час (Творческая судьба О. Сулейменова: геолог, ставший поэтом, поэт, ставший филологом, общественным деятелем и дипломатом. Лирика: «Разлив», «Айналайн», «Мать», «Реплика Нехристя И-Бо, идеалиста», «Одна война закончилась другой», «Минута молчания на краю света», «А. Вознесенскому», «Земля, поклонись Человеку!» (по выбору учителя); исследование «Аз и Я» (фрагменты). Поэтическое проникновение в глубь истории и культуры Казахстана. «История и истина не одно и то же» – стремление отстоять правду истории и современности. «Земля, поклонись Человеку!» – взволнованный лирический монолог-размышление о прошлом как долгом и трудном пути человечества в космос, в эру братства, мудрости и мира. Пафос поиска единых истоков разных национальных культур и языков в книгах «Аз и Я», «Язык письма»);
теория литературы (Прозаизация стиха. Неклассические стихотворные размеры: дольник, тактовик, верлибр);
«Социально-психологическая драматургия» (обзор) – 1 час (А. Арбузов. «Иркутская история», «Старомодная комедия»; В. Розов. «Гнездо глухаря»; А. Володин. «Пять вечеров»; Л. Зорин. «Покровские ворота». Отражение процесса нравственного разложения общества в пьесах. Девальвация «морального кодекса» строителей коммунизма. Романтизация героя, «очеловечивание» социалистического реализма. Чеховские мотивы);
«А.В. Вампилов» – 1 час («Старший сын», «Утиная охота» (обзор по выбору учителя). Очерк жизни и творчества. Крах социальных и личных иллюзий в результате осознания временности хрущевской «оттепели». Личностное начало в драматургии. Рефлексирующий герой, ощущающий нравственный дискомфорт, недовольство своим образом жизни. Внутренний конфликт героя из-за невозможности достижения гармонии между идеалом и реальностью. Столкновение двух сознаний – трезво-реалистического (Бусыгин) и наивно-утопического (Сарафанов), «серьезные» и «несерьезные» герои, святые и грешники. «Страсти» по духовной близости людей, доброте и взаимопониманию в пьесе «Старший сын». Жанр «серьезной комедии», пьесы-притчи. Испытание человека бытом, мотив духовного падения человека в пьесе «Утиная охота». «Синдром» Зилова - исследование опустошенной души, саморазрушения личности. Значение открытого финала «Утиной охоты». Чеховские мотивы);
«Тихая поэзия» – 1 час (Продолжение поэтических традиций 19 века (обзор). А.А. Тарковский - постакмеист, «последний поэт серебряного века». Тема всеобщего единства бытия, неразрывной связи человека и природы. Война как метафизическая, а не социальная трагедия. Фольклорные мотивы. А.С. Пушкин как поэтический и человеческий ориентир в поэзии Д.С. Самойлова. Противопоставление двух подходов к миру – силового противостояния бытию (пестелевского) и творческого вживания в него (пушкинского). Философская проблематика, асоциальность, классичность стиха. «Вневременность», обращенность к фольклору поэзии Н.М. Рубцова. Ориентация на «книжную» реальность, отсылки к явлениям мировой культуры, сращение «натуры» (природы) и культуры, классичность поэзии А.С. Кушнера);
«Мифологическая проза» (обзор) – 1 час (А.А. Ким. Рассказы «Под сенью ореховых деревьев», «Полет», «Казах верхом», «Цунами», «Вкус терна на рассвете», «Дядя» (по выбору учителя). Стремление познать законы единения человека и человечества, человека и природы. Обращение к натурфилософской проблематике. Полифоничность прозы. Поэтика цикла рассказов «Вкус терна на рассвете»: сквозной герой-повествователь, сквозные темы и мотивы, пространственно-временная организация, символика образов, универсальные смыслы и аналогии, восточные традиции, особенности стиля. Слияние фантазии и реальности в мифе. Совмещение разных времен и пространств, двойничество, оборотничество персонажей. Реконструкция древних мифологических сюжетов, осовремененная их интерпретация. Обогащение конкретно-исторических образов универсальными смыслами и аналогиями);
теория литературы (углубление понятия о мифе, притче).
«Драматургия новой волны» – 1 час (А. Галин. «Ретро»; В. Славкин. «Взрослая дочь молодого человека»; Э. Радзинский. «Спортивные сцены 1981 года» (обзор). Заштампованность советского героя и конфликта. Анатомия советского быта и его обитателей. Л. Петрушевская (обзор - на выбор учителя): «Три девушки в голубом» и другие одноактные пьесы; рассказы «Свой круг», «Гигиена», «Новые Робинзоны», «Такая девочка, совесть мира», «Бессмертная любовь» и др.; сказки для взрослых («Будильник», «Роза», «Дядя Ну и тетя Ох»). Неонатурализм в драматургии и прозе. «Биологический» герой. Перегруженность бытом. История болезни современного общества. Девальвация родственных чувств. Обвальная деградация личности. Гротесковый стиль. «Недоязык» персонажей как противопоставление советскому «новоязу». Жанровые особенности прозы и драматургии);
«Русская поэзия и проза Казахстана (обзор) – 3 часа (Маргинальность русских литератур в национальных республиках бывшего СССР – приобретения и потери. Тема «двух родин» (О. Постников). Зачинатели русской литературы в Казахстане – И. Шухов, П. Кузнецов, М. Зверев, Д. Снегин, В. Чугунов, Д. Черепанов. Тема братства народов, «ослабленная художественность». Этапированные, ссыльные писатели 30-40-х гг. – Н. Заболоцкий, Н. Коржавин, М. Зуев-Ордынец, Ю. Домбровский, А. Чижевский, А. Солженицын. Мощный творческий импульс во время Великой Отечественной войны: известные деятели русской культуры (В. Шкловский, М. Зощенко, С. Маршак, К. Паустовский, С. Эйзенштейн и др.) в алма-атинской эвакуации. Исторический роман 50-60-х гг. как попытка сохранения личной и общей памяти о далеком и близком прошлом («Ак-мечеть» Н. Анова, «В городе Верном» Д. Снегина). Военная тема: «Парламентер выходит из рейхстага» Д. Снегина. Целинная и рабочая тема: «Покорители целины» И. Шухова, «Снега метельные» И. Щеголихина, «Страсти маленького городка» В. Буренкова, «Два дня осталось до весны» Г. Черноголовиной, «Теплая земля» В. Берденникова. «Простор» под редакцией И. Шухова (1963-1974) – журнал всесоюзного значения (публикации неизвестных или запрещенных произведений А. Платонова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, О. Мандельштама, различных воспоминаний, романа и повести Ю. Герта «Кто, если не ты?» и «Лгунья» и др.). Новая историческая проза 60-70-х гг. («Емшан», «Маздак», «Колокол», «Комиссар Джангильдин» и др. М. Симашко, «Интервенция в Омске» Н. Анова, «Утро и два шага в полдень» Д. Снегина, «Омут» и «Прощеный день» Ю. Рожицына, «Передай дальше!» А. Никольской). Профессиональная пушкинистика («Если заговорят портреты», «Портреты заговорили» Н. Раевского) и стиховедение («Стихи нужны» А. Жовтиса), романизированные биографии и биографические хроники о русских и советских писателях, связанных с Казахстаном (книги П. Косенко о П. Васильеве, Вс. Иванове, А. Сорокине, Ф. Достоевском). Проза и поэзия «шестидесятников»: «Лабиринт» Ю. Герта, «Татарников», «Газеты за шкафом» Вл. Берденникова, «Письма на бересте» А. Арцишевского – тема противостояния тоталитарному духовному закрепощению. Поэтическое продолжение этой темы и нового казахстанского патриотизма – лирика Р.Тамариной, А. Елкова, В. Антонова, О. Постникова, Т. Мадзигон, И. Потахиной, Л. Лезиной, Л. Степановой, Н. Черновой, В. Киктенко, Е. Курдакова, Л. Шашковой, А. Соловьева и др. Отток русских писателей в 90-х гг.);
«Нелегальная литература», «Антисталинская проза» – 2 часа (А. Бек. «Новое назначение», В. Грос-сман. «Жизнь и судьба», В. Шаламов. «Колымские рассказы», В. Дудинцев. «Белые одежды» и др. (обзор). Образ Сталина. Авторская позиция. Публицистический пафос);
«А.И. Солженицын» – 3 часа («Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (отрывок). Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича» – обычный лагерный день глазами человека из народа. Сказовое повествование, совмещение точки зрения героя, рассказчика и народа. Условия несвободы, в которых утрачены понятия о справедливости, совести, чести, человечности. «Архипелаг ГУЛАГ» – книга о мучительном прозрении человека, преданного советским идеалам. Полифоничность голоса рассказчика, множественность голосов и взглядов как противопоставление одноголосию системы, монолитности идеологии. Взаимопревращения палача и жертвы. Жанр «Архипелага ГУЛАГ» – «опыт художественного исследования», книга-декрет, книга-колокол. Значение документальных фактов. Вольность синтаксиса как стремление к предельной естественности к правде);
«Ю. Домбровский» – 1 час («Хранитель древностей» или «Факультет ненужных вещей» (фрагменты). Дилогия «Хранитель древностей» – «Факультет ненужных вещей». Широкие художественные обобщения на основе биографического материала. Нравственно-философские проблемы. Подмена правовых отношений классовыми понятиями. Мотив сумасшествия времени, системы: борьба живого и «нежити». Символика в дилогии. Тема палачей и жертв. Евангельские, исторические и литературные переклички. Тема предательства. Алма-атинские реалии в произведениях писателя);
теория литературы (художественная публицистика (углубление));
«Литературный андеграунд (обзор)» – 1 час (А. Терц. «Прогулки с Пушкиным» (отрывки), поэзия Д. Пригова, Л. Рубинштейна, О. Седаковой, Е. Шварц, И. Бродского и др. Чистое искусство как форма диссидентства. Приемы соцарта – разрушение языка официальной (массовой) советской культуры. Расширение понятия реальности, усложнение поэтического языка, выделение «вселенского», религиозного сознания в поэзии. Поэзия, «очищенная» от социально-морально-религиозных заданий, поэтика «чистого письма»);
теория литературы (Соцарт. Литературная маска. Неофициальная литература. Массовая культура. Поэтика абсурда);
«Литература русского зарубежья. Третья волна» – 2 часа (В. Войнович. «Жизнь и необычайные похождения Ивана Чонкина»; В. Аксенов. «Остров Крым»; Саша Соколов. «Школа для дураков»; поэзия Н. Коржавина, А. Галича и др. (обзор). Неприятие советской власти и советского государства. Основные темы и мотивы. Обращение к постмодернизму, соединение стилевых традиций советской литературы с опытом мировой литературы (Ф. Кафка, Э. Хэмингуэй, Э.М. Ремарк, Г. Маркес). Многожанровость, разностильность эмигрантского творчества: экспериментаторский, подчеркнуто эстетский характер одних произведений и публицистичность, политизированность других);
«И. Бродский» – 2 часа (Жизнь и творчество. Лирика: «Рождественский романс», «Новые стансы к Августе», «Пророчество», «Anno Domini», «Одиссей Телемаку», «Большая элегия Джону Донну», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Разговор с небожителем», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (по выбору учителя). Отталкивание от социальной поэзии, утверждение эстетических приоритетов. Скрещение модернизма с традициями античной и русской классики. Мотив одиночества, монологическая поэзия с вневременным восприятием действительности: античные и библейские мотивы. Метафизическое мировоззрение: поэт как «средство существования языка». Соотношение эстетики и этики («Нобелевская лекция»). Проблема пространства и времени. Образ автора-персонажа, позиция шута и гения. Усвоение самых разных поэтических традиций и стилей, высокого и низкого, элитарного и массового, их равенство. Создание текстов из литературы прошлого (Данте, А.С. Пушкин, В.В. Маяковский и др.). Цитатно-пародийный язык, имеющий функцию раскрепощения. Новая функция стихов: прозаизация стиха за счет усложнения строфики, «спотыкающегося» синтаксиса (обилия переносов), удлинения стихотворной строки, дольника, тактовика);
«С. Довлатов» – 1 час («Наши» (фрагменты), «Иностранка» (фрагменты). «Авторизованная» проза. Проблема автора и героя, смешение голосов героев и равноправного им голоса автора. «Наши» – традиции и новаторство в «постмодернистской» прозе. Мотивы внутренней и внешней эмиграции. «Иностранка» – Америка как филиал СССР. Эксцентричность, эпатажность, пародийность прозы. Гуманистический пафос. Проблема художественного метода. Жанровые ориентации: анекдот, роман индивидуальной судьбы. Эстетизация стиля);
Постмодернизм в условиях краха советского тоталитаризма (1990-е годы). Постмодернизм – 1 час (Постмодернизм как новый этап в развитии культуры, как авангардное литературное направление. Черты постмодернизма в культуре и литературе: плюралистический, толерантный тип мышления, фрагментарность (композиционный монтаж), деканонизация, разрушение всех официальных условностей, ирония, смешение жанров, игровое освоение действительности. Особенности литературы русского постмодернизма: авангардность, политизированность, деканонизация эстетики соцреализма);
«В. Пелевин» – 1 час («Желтая стрела», «Затворник и шестипалый», «Иван Кублаханов», «Бубен верхнего мира» и другие по выбору учителя (обзор). Отрицание реальности жизни как следствие «крушения мира», душевного потрясения людей постсоветского времени. Отражение настроения общества 90-х годов: углубление разочарования, отчаяния, ощущение фантасмагоричности происходящего, связь компьютерной фиктивности с дефективностью современного сознания, его дегуманизация, когда человек лишь персонаж чьей-то игры. Поиски подлинности, освобождения как отказа от устоявшихся правил игры. Тотальность пародии. Культурные переклички. Поэтика «книжного шлягера», фабульность прозы как следствие коммерциализации искусства); теория литературы (Постмодернизм);
«Заключение» – 1 час (Объективная история русской литературы ХХ века, учитывающая эволюцию ее поэтики и прозы).
Список произведений для заучивания наизусть:
В.В. Маяковский. «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»;
С.А. Есенин. «Письмо к матери»;
М.И. Цветаева. 1 стихотворение по выбору учащихся;
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…»;
Поэзия ВОВ: по 1 стихотворению 2-3 авторов по выбору учителя.
Б.Л. Пастернак. «Сестра – моя жизнь и сегодня в разливе»;
А.А. Вознесенский. 1 стихотворение по выбору учителя;
Б.Ш. Окуджава. 1 стихотворение по выбору учащихся;
В.С. Высоцкий. 1 стихотворение по выбору учащихся;
О.О. Сулейменов. 1 стихотворение по выбору учителя.
Рекомендуемый список для дополнительного чтения:
М. Горький. Литературные портреты: «Лев Толстой», «В.И. Ленин», «А.А. Блок», «Сергей Есенин»;
В.В. Маяковский. Поэма «Про это»;
А.А. Ахматова. «Дверь полуоткрыта…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Любовь», «Я научилась просто, мудро жить…», «Я пришла к поэту в гости…», «А ты думал – я тоже такая…», «Тот город, мной любимый с детства…», «Уводили тебя на рассвете…», «Клятва», «Памяти Александра Блока», «Смерть поэта», «Поэма без героя»;
М.И. Цветаева. «Вы, идущие мимо меня…», «Сердце, пламени капризней…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Хочу у зеркал, где муть…», «Проще и проще пишется, дышится…», «Не смущаю, не пою…», «Когда-нибудь, прелестное созданье…», «О, души бессмертный дар!..», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Всё круче, всё круче…», «Жив, а не умер Демон во мне!..», «О слезы на глазах!..»;
Б.Л. Пастернак. Автобиографическая проза: «Охранная грамота», «Люди и положения»;
Е. Замятин. Рассказы: «Островитяне», «Ловец человеков», «Мамай», «Пещера», «Наводнение»;
М.А. Булгаков. Комедии: «Зойкина квартира», «Иван Васильевич», «Багровый остров»; «Театральный роман»;
И. Бабель. «Конармия», «Король», «Как это делалось в Одессе». Другие рассказы: «История моей голубятни», «Ги де Мопассан», «Ди Грассо»;
С. Есенин. Поэма «Черный человек», стихотворный цикл «Персидские мотивы»;
А.Н. Толстой. Рассказы: «День Петра», «Наваждение». Повести: «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»;
О.Э. Мандельштам. Мемуарная книга «Четвертая проза»;
М. Зощенко. «Сентиментальные повести (Коза, Аполлон и Тамара)». Повесть «Перед восходом солнца»;
А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «Ювенильное море», «Джан». Н. Заболоцкий. Цикл «Столбцы». Поэма «Торжество земледелия»;
М. Шолохов. Рассказ «Наука ненависти». Роман «Они сражались за родину» (главы);
А. Твардовский. Поэмы: «Теркин на том свете», «По праву памяти»;
А. Бек. «Волоколамское шоссе»;
Ю. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Берег». В. Быков. «Сотников»;
В. Распутин. «Последний срок», «Живи и помни»;
А. Рыбаков. «Дети Арбата»;
Г. Владимов. «Верный Руслан»;
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»;
Ч. Айтматов. «Первый учитель», «Тополек мой в красной косынке», «Плаха»;
А. Ким. «Белка»;
А. Арбузов. «Таня»;
А. Солженицын. «Бодался теленок с дубом»;
Т. Толстая. «Кысь».
4. Требования к уровню подготовки учащихся
Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь. Учащиеся 10 класса должны знать:
базовые литературоведческие термины: роды, виды и жанры литературы, литературные направления и художественные стили, внешняя композиция и сюжетная композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), образ-персонаж, лирический герой, портрет, пейзаж, интерьер, виды художественного пространства и времени, метрические стопы (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест), рифма, рифмовка, изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, гротеск, аллитерация, ассонанс, анафора);
границы классического периода русской литературы;
основные черты классической литературы: 1) расцвет поэзии, прозы и драматургии, создание самобытной жанровой системы; 2) формирование критериев единого литературного языка и стиля при одновременном расцвете индивидуальных авторских стилей (стиль А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина); 3) создание эстетически совершенных, образцовых и многозначных художественных текстов; 4) острота постановки социальных и нравственных проблем жизни; 5) глубокое воссоздание внутреннего мира человека, психологизм; 6) сочетание национального и общечеловеческого; 7) утверждение гуманистических ценностей; 8) восприимчивость к опыту мировой литературы и культуры; 9) возможность для неоднозначного прочтения и обрастание новыми смыслами в процессе исторического функционирования; 10) высокая оценка русской классической литературы, ее всемирная значимость;
классические интерпретации программных художественных произведений в критике и литературоведении;
существующие литературоведческие классификации романа по литературным направлениям в разрезе конкретных романов;
определенное количество программных стихотворных текстов и фрагментов художественной прозы (наизусть).
Учащиеся 10 класса должны уметь:
читать произведения большого объема с насыщенной социально-философской, психологической проблематикой, со сложноорганизованной формой повествования;
использовать специальную литературу (биографические, историко-литературные исследования, литературоведческие словари, справочники, энциклопедии) и Интернет-ресурсы при изучении художественного произведения;
составлять планы, аннотации, тезисы, конспекты критических и литературоведческих статей и других материалов;
демонстрировать знание сюжета, образов-персонажей и проблематики изучаемых произведений при ответе на тестовые вопросы;
выявлять актуальность проблематики произведений русской классики XIX-ХХ веков, используя традиционный способ презентации;
проводить анализ прозаического произведения по следующим параметрам: тематическое содержание, форма повествования, композиция, сюжетная организация, система образов-персонажей, пространственно-временная организация;
проводить анализ поэтического произведения по следующим параметрам: образный ряд, сюжетно-композиционный уровень, ритм, размер, рифма, рифмовка;
анализировать художественный текст с учетом культурных реалий, этнокультурного контекста;
актуализировать и соотносить изучаемые тексты с современностью;
писать сочинения на литературную или свободную темы.
Учащиеся 11 класса должны знать :
основы целостного и комплексного анализа текста и различные формы письменной рефлексии;
факты жизни и творчества поэтов и писателей ХХ века в их взаимосвязанности и взаимообусловленности социально-исторической и культурной атмосферой эпохи;
сведения об истории создания и творческой судьбе важнейших произведений поэтов и писателей ХХ века;
сведения о проблеме периодизации литературы ХХ века, факты о ее направлениях и течениях (модернизм, соцреализм, постмодернизм);
Учащиеся 11 класса должны уметь:
создавать модель художественного мира изученного произведения в виде описания, таблицы, схемы, схемы с элементами рисунка (событийная динамика, образная система, художественное пространство и время);
проводить целостный анализ поэтического текста по уровням: метрика, рифма, рифмовка, строфика, звуковая, лексическая, синтаксическая организации, сюжетно-композиционный, образно-тематический ряды;
осуществлять развернутый анализ прозаического произведения с учетом тематического содержания, формы повествования, композиции и сюжета, системы образов-персонажей, пространственно-временной организации;
использовать разнообразные способы презентации литературоведческой интерпретации;
писать изложения литературно-художественных, публицистических, критических, литературоведческих текстов объемом до 250-280 слов;
писать сочинения разных жанров на литературные и публицистические темы объемом до 6 тетрадных листов вместе с эпиграфом и планом.
Личностные результаты. Учащиеся должны проявлять:
активную гражданскую позицию и сознательное отношение к литературе как духовной ценности и форме воплощения культуры народа;
читательский интерес, эстетический вкус, образное мышление и творческое самовыражение посредством прочтения и осмысления художественных произведений;
толерантное отношение к культурам разных народов через осмысление гуманистических ценностей русской литературы;
собственное мнение с привлечением необходимых аргументов, компетентность в распознавании антиобщественных явлений;
осознание духовного, нравственного и эстетического смысла изучаемого произведения;
навык выразительно читать художественные тексты, передавая индивидуальные особенности стиля писателя и собственное отношение к прочитанному;
умение выражать активную читательскую позицию и излагать в устной и письменной форме свое понимание классического произведения.
Системно-деятельностные результаты. Учащиеся должны овладеть:
системой знаний по литературе с целью осознания роли литературы, в том числе русской, как части духовной жизни общества, ее влиянии на развитие духовно-нравственного потенциала молодого поколения;
умением анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную информацию;
методами познания, проектирования, конструирования и исследования, творческого применения;
современными информационно-коммуникационными технологиями;
коммуникативными способностями и полиязычной культурой.
Учебная программа по предмету «Русский язык»
(естественно-математическое направление)
1. Пояснительная записка
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.
2. Цель обучения предмету – воспитание творчески активной языковой личности путем формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций на основе: (1) освоения описательной и функциональной языковой системы, норм употребления средств разных уровней, активизации последних в продуктивной речевой деятельности, обогащения словарного запаса и синтаксического строя речи; (2) овладения законами построения связного высказывания, общей культурой общения, механизмами совершенствования речи и творческого использования языка. Данная цель определена потребностью общества в повышении функциональной грамотности подрастающего поколения для его конкурентоспособности и активной социально-производственной деятельности в современном мире.
3. Задачами обучения в области достижения предметных результатов являются:
систематизировать знания о фонетике и орфоэпии, орфографии, лексике и фразеологии, морфемике и словообразовании, морфологии и синтаксисе как уровнях языковой системы;
систематизировать знания о лексической и грамматической организации предложения и текста;
формировать и совершенствовать знания об особенностях построения текстов разных функционально-смысловых типов и использования в них языковых средств;
формировать и совершенствовать знания о функциональных стилях речи, стилистической организации текста;
формировать и совершенствовать умения классифицировать, анализировать языковые единицы (звуки и буквы, морфемы, слово как лексическая, словообразовательная и морфологическая единица, словосочетание и предложение), оценивать их с точки зрения нормативности;
формировать и совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
формировать умения создавать высказывания разной степени развёрнутости;
формировать и совершенствовать умения создавать монологические высказывания (сочинение (в т.ч. эссе), очерк; объявление, газетная статья, хроника; резюме, заявление, доверенность, расписка, автобиография; аннотация, конспект, реферат, доклад, научный проект; комплимент, фельетон, интервью, портретный очерк, объяснительная записка, анкета, телеграмма, деловое письмо, протокол);
формировать и совершенствовать умения разворачивать и сворачивать тексты научного и публицистического стиля;
формировать и совершенствовать стилистическую грамотность при оформлении текстов разных стилей и жанров; умения делать стилистическую корректировку в тексте и осуществлять стилистическую трансформацию текста;
прививать навыки соблюдения норм культуры речи (соблюдение норм произношения, словоизменения, словоупотребления, грамматического оформления речи, овладение нормами и формулами русского речевого этикета);
прививать навыки культуры общения (соблюдение правил речевого этикета в разных коммуникативных ситуациях).
4. Задачами обучения в области достижения личностных результатов являются:
воспитывать патриотизм, гражданственность, сознательное отношение к языку как средству общения, источнику знаний, духовной ценности и форме воплощения культуры народа, проявляющихся в продуктивных высказываниях учащихся;
формировать умения пропагандировать посредством социально ориентированной монологической речи активную гражданскую позицию, созидательную деятельность по охране окружающей среды;
прививать высокую культуру, потребность соблюдать этические нормы и нормы литературного языка, правила русского речевого этикета;
совершенствовать умения вести дискуссии, адекватно оценивая особенности социальной среды и проявляя компетентность в распознавании антиобщественных явлений;
прививать навыки непрерывного совершенствования речевой способности, ораторского мастерства;
Задачами обучения в области достижения системно-деятельностных результатов:
развивать и совершенствовать умения анализа, обработки, синтеза, прогнозирования, проектирования, конструирования, исследования;
прививать навыки использования современных и новейших научных технологий в учебно-научной сферах;
формировать и совершенствовать умения осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
прививать навыки определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
формировать умения перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.;
развивать умения ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
прививать навыки самоконтроля, самооценки, самокоррекции;
развивать умения формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; применять полученные знания и умения в учебно-практической, научно-исследовательской деятельности;
совершенствовать уменияуспешного речевого общения в условиях полиязыковой и межкультурной коммуникации, делового общения с окружающими.
Программа определяет обязательный минимум содержания предмета для 10-11 классов естественно-математического направления, максимальный объем учебной нагрузки, основные требования к обеспечению учебного процесса. Содержание учебного предмета «Русский язык» определяется в соответствии с целью, задачами обучения, возрастными особенностями учащихся и реализации практической направленности образования, ориентации на функциональную грамотность обучающихся.
В 10 классе предполагается повторение и изучение теоретических сведений о фонетике и графике, орфоэпии, орфографии, лексике и фразеологии, морфемике и словообразовании, морфологии, в 11 классе – о синтаксисе, пунктуации, риторике. В 10-11 классах обобщаются знания о функционировании языковых единиц в текстах различных типов, стилей, жанров с учетом этнокультурного компонента (сведения о национально-культурной специфике русского языка, о культуре русского, казахского народов, а также других народов, проживающих на территории Республики Казахстан), что направлено на развитие и совершенствование устной и письменной речи, на повышение культуры речи, формирование речевого этикета, оратоского мастерства.
В соответствии с линейно-концентрическим способом подачи языкового материала содержание предмета усложняется и расширяется, что учитывает такие педагогические принципы, как научность и доступность. Особенностью программы является подача материала по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для опережающего практического ознакомления», «Для развития речи», что позволяет соблюдать принципы преемственности, последовательности и реализовать коммуникативный подход в обучении русскому языку.
9. Содержание программы учитывает межпредметные связи:
«Русская литература» (совершенствование умений и навыков культуры устной и письменной речи на текстовой основе через изучение художественных произведений русской и казахской литературы (И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Цветаева, А. Ахматова, М.А. Булгаков, Б. Пастернак В.П. Астафьев, Ч. Айтматов, О. Сулейменов и др.), осознание важности языка и литературы в развитии народа, его национального самосознания, опора на знания по теории литературы при работе над изобразительно-выразительными средствами языка);
«Казахский язык», «Иностранный язык» (формирование языковой личности на основе изучения языков, проведение параллелей при изучении языковых фактов, раскрытие диалога культур в глобальном культурном контексте);
«История Казахстана», «Всемирная история» и «Человек, общество, право» (осознание истории развития языка на фоне истории развития общества, понимание роли языка в государстве, в развитии и становлении государственности, получение сведений о языках народов мира, месте русского языка в славянских языках, статусе русского и казахского языков в Республике Казахстан);
«Информатика» (понимание коммуникативной функции языка в сети Интернет, формирование умений обрабатывать, систематизировать, сохранять и транслировать информацию путем использования новейших информационных технологий).
Объем учебной нагрузки составляет:
10 класс – 34 часа (1 час в неделю);
11 класс – 34 часа (1 час в неделю).
11. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета в 10 классе
12.Базовое содержание предмета включает основные разделы, представленные по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для развития речи».
13. «Русский язык в мире и Казахстане» – 1 ч.:
для повторения (Язык и общество. Языковая ситуация в Казахстане. Функционирование русского языка в Казахстане. Формы функционирования русского языка. Русский литературный язык. Устная и письменная речь. Разделы науки о языке. Особенности литературного языка и его стили. Речевой этикет);
для изучения (Речевая деятельность и её виды: чтение, слушание, говорение и письмо. Причины происхождения и развития языка);
для развития речи (Нормы речи. Формулы речевого этикета).
14. «Фонетика» – 3 ч., из них 1 ч. на развитие речи; 1ч - тестирование:
для повторения (Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Изменения звуков в потоке речи. Графика. Звук и буква. Слоговой принцип русской графики. Ударение. Орфоэпия. Правописание безударных гласных в корнях, в приставках, суффиксах. Правописание согласных в корнях слова. Правописание гласных после шипящих и ц. Мягкий знак после шипящих. Орфографические словари);
для изучения (Слоговой принцип русской орфографии. Графические средства выделения слов и др.; приемы использования ненормативного написания слова, эмфатическое ударение; пунктуация как средство создания эзопового языка);
для развития речи (Фоностилистика. Роль звуков в художественном произведении. Звукопись. Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Нормы произношения).
15. «Морфемика и словообразование» – 3 ч., из них 1 ч. на развитие речи:
для повторения (Состав слова.Морфема. Типы морфем. Чередование звуков. Словообразование. Производная и непроизводная основы. Способы образования слов. Суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы словообразования. Сложение основ. Аббревиация. Правописание приставок. Отличие форм слов от однокоренных слов);
для изучения (Неморфологическое словообразование. Слово-образовательная цепь);
для развития речи (Изобразительные ресурсы русского словообразования (использование слов с суффиксами оценки, окказионализмы). Использование различных словообразовательных элементов в языке художественной литературы).
16. «Лексикология и фразеология» – 4 ч., из них 1 ч. - развитие речи; 1ч. – контрольный диктант:
для повторения (Слово и его значение. Прямые и переносные значения слова. Синонимия, антонимия, омонимия, паронимия в русском языке. Происхождение русской лексики (заимствованная и исконная лексика). Активная и пассивная лексика. Неологизмы. Устаревшая лексика (историзмы и архаизмы). Фразеология русского языка. Фразеологизмы);
для изучения (Лексика русского языка как система. Этимология. Иноязычные слова. Старославянизмы. Тюркизмы. Типы переноса значения слова: метафора и метонимия. Синонимический ряд. Омофоны, омографы, омоформы, лексические и синтаксические омонимы, полные омонимы. Лексико-семантические группы слов. Общеупотребительная и ограниченная в употреблении лексика. Диалектизмы. Специальная лексика. Термины, профессионализмы. Жаргонная лексика. Национально-культурный компонент фразеологизмов. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари, словари крылатых слов и афоризмов).
для развития речи (Стилевая принадлежность фразеологизмов. Выразительные возможности лексики и фразеологии в языке художественной литературы. Средства художественной выразительности: олицетворение, эпитет, градация, антитеза, оксюморон, ирония, каламбур).
17. «Морфология» – 14 ч., из них 2 ч. на развитие речи, 1ч. – изложение.
«Части речи», «Имя существительное» – 1 ч. (Одушевленные и неодушевленные существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Лексико-грамматические разряды существительных. Род, число и падеж существительного. Правописание существительных);
«Имя прилагательное» – 1 ч. (Разряды прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Правописание прилагательных);
«Имя числительное» – 1 ч. (Разряды числительных по значению и составу. Склонение числительных. Правописание числительных);
«Местоимение» – 1 ч. (Разряды местоимений по значению. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи. Правописание местоимений);
«Глагол как часть речи» – 1 ч. (Инфинитив. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число глагола. Спряжение глагола);
«Причастие» – 1 ч. (Правописание причастий. Знаки препинания в предложениях с определениями, выраженными одиночными причастиями и причастными оборотами);
«Деепричастие» – 1 ч. (Правописание деепричастий. Знаки препинания в предложениях с обстоятельствами, выраженными одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами);
«Наречие» – 1 ч. (Разряды наречий. Образование и правописание наречий. Переход в наречия других частей речи);
«Слова категории состояния» – 1 ч.;
«Служебные части речи» – 3 ч. (Предлоги. Типология предлогов. Правописание производных предлогов. Союзы. Типология союзов. Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц. Междометие. Звукоподражательные слова).
для изучения (Принципы определения частей речи. Омонимичные части речи. Омонимия причастия и прилагательного. Омонимия наречия и деепричастия. Омонимия краткого прилагательного, наречия и слова категории состояния. Омонимия предлогов и других частей речи. Омонимия союзов и других частей речи в роли союзных слов. Омонимия частиц и знаменательных слов. Синонимика полных и кратких прилагательных, степеней сравнения, видовременных форм глагола, союза. Способы образования частей речи. Морфологический разбор);
для развития речи (Морфологические средства выразительности русской речи. Стилистическое употребление форм существительных в речи. Стилистические возможности местоимений. Причастия и деепричастия в художественной речи. Стилистические качества междометий и звукоподражаний, их использование в языке художественной литературы. Изложение с творческим заданием).
18. «Стили речи» – 6 ч., из них 1 ч. на развитие речи; 1ч. – сочинение публицистического стиля):
для повторения (Функциональные стили русского языка. Научный стиль, сферы его использования, стилевые черты. Официально-деловой стиль, сферы его использования, стилевые черты, языковые средства. Публицистический стиль, сферы его использования, стилевые черты. Разговорный стиль, сферы его использования, стилевые черты. Художественный стиль, его стилевые черты, языковые особенности);
для изучения (Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-популярный, учебно-научный. Основные жанры научного стиля: научный проект, доклад, аннотация, рецензия, реферат, тезисы. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: характеристика, автобиография, заявление, закон, резюме, деловое письмо. Форма и структура делового документа. Лексические, синтаксические особенности публицистического стиля. Образно-выразительные средства стиля. Основные жанры публицистического стиля: очерк, портретный очерк, эссе, репортаж, дискуссия. Язык газеты. Разговорный стиль, сферы его использования. Признаки разговорного стиля, его лексические, синтаксические особенности. Невербальные средства общения. Отличия художественного стиля от других стилей. Изобразительно-выразительные средства: тропы и фигуры речи. Лингвистический анализ художественного текста);
для развития речи (Работа с текстами разных типов речи, стилей и жанров: чтение и информационная переработка. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). Оценивание устных и письменных текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения коммуникативных задач. Создание устных текстов различных стилей и типов речи на заданную тему. Определение стилевых черт и языковых средств публицистического, научного, официально-делового, художественного стилей. Анализ языка газеты, текстов разговорного стиля. Установление по совокупности стилевых черт и языковых средств принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю. Использование различных стилистических средств при построении текстов. Лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и жанров. Совершенствование культуры учебно-научного, официально-делового общения в устной и письменной форме. Овладение культурой публичной речи. Организация дискуссии. Совершенствование культуры разговорной и электронной речи. Овладение способами свертывания текста (доклад, учебный научный проект, аннотация, рецензия, реферат, тезисы). Отзыв о книге, аннотация, тезисы, портретный очерк, репортаж, характеристика, автобиография, резюме, заявление).
19. «Повторение и систематизация изученного материала в 10 классе» – 3 ч., из них 1 ч. на развитие речи, 1 ч. – контрольный диктант:
для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор);
для развития речи (Общие сведения о стилях и типах речи).
3. Базовое содержание учебного предмета в 11 классе
20. Базовое содержание предмета включает основные разделы, также представленные по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для опережающего практического ознакомления», «Для развития речи».
21. «Современный русский литературный язык. Языковые изменения конца ХХ века» (1 ч.):
для повторения. Причины происхождения и развития языка; особенности литературного языка и его стили. Просторечие, диалекты, профессионализмы, жаргоны. Языковая ситуация в Казахстане. Функционирование русского языка в Казахстане.
для изучения. Язык и общество. Формы функционирования русского языка. Чистота речи. Языковые изменения конца ХХ века.
для развития речи. Сведения о богатстве русского языка. Нормы речи. Новые явления в русском языке.
22. «Повторение изученного материала в 10 классе» (2 ч.):
1) для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор).
23. «Синтаксис и пунктуация простого предложения. Культура речи» (6 ч., из них 1 ч. на развитие речи; 1ч. – диктант):
для повторения. Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетания. Предложение. Грамматическая основа предложения. Простое предложение и предикативная часть. Неполные предложения. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами, знаки препинания в них. Предложения с обособленными членами, знаки препинания в них. Разряды вводных слов по значению. Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных, отрицательных и вопросительно-восклицательных предложениях. Прямая и косвенная речь, знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Цитаты. Употребление кавычек.
для изучения (Цельные словосочетания. Вводные и вставные конструкции, знаки препинания в них. Знаки препинания при оформлении перечней. Тире в неполном предложении. Виды синтаксического разбора);
для развития речи (Синонимика односоставных и двусоставных простых предложений. Стилистические фигуры речи. Инверсия, обращения, вводные слова, синонимика обособленных и необособленных членов предложения, их роль в художественной литературе. Риторический вопрос и восклицание, их роль в предложении).
24. «Типы сложного предложения» – 12 ч., из них 2 ч. на развитие речи; 1ч. – сочинение-рассуждение,1 ч. – изложение-описание; 1 ч. – тестирование:
для повторения (Понятия о видах сложного предложении. Виды сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных сложных предложений. Сложносочиненное предложение, средства связи в нем. Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, разделительными союзами, их строение, значение. Сложноподчиненное предложение, средства связи в нем. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, определительными, их строение, значение. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными, присоединительными, их строение, значение. Синонимия бессоюзных и союзных сложных предложений. Средства связи в сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений разных типов. Знаки препинания в сложных предложениях. Пунктуационный анализ сложных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными: с однородным, параллельным (неоднородным), последовательным подчинением. Сочинительная, подчинительная и бессоюзная связь в сложных предложениях. Средства связи предикативных частей в сложных предложениях. Правописание союзов, частиц. Компоненты и предикативные части в сложных предложениях с разными видами связи. Знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными и разными видами связи);
для изучения (Принципы русской пунктуации. Структурный принцип – основной принцип русской пунктуации. Сочетание знаков и порядок их следования. Знаки препинания при стечении союзов в сложном предложении);
для развития речи (Функциональная значимость интонации в сложном предложении. Функционирование в речи сложных предложений. Употребление союзов в сложносочиненных, сложноподчиненных и простых предложениях с однородными членами. Синонимия сложноподчиненных и простых предложений с обособленными членами. Синонимия бессоюзных сложных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Конструирование сложных предложений. Характеристика роли типов сложных предложений в тексте. Анализ и составление текстов публицистического, научного, художественного стилей различных типов речи с использованием сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. Замена сложных предложений простыми предложениями с однородными и обособленными членами. Преобразование бессоюзных сложных предложений в сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные сложные предложения в тексте-рассуждении с элементами описания. Функциональная значимость знаков препинания в сложном предложении. Употребление сложных предложений с разными видами связи в речи. Функционально-стилистическая характеристика сложных предложений с разными видами связи. Употребление сложных предложений с разными видами связи в текстах – повествовании, описании, рассуждении. Анализ и составление текстов публицистического, научного, художественного стилей различных типов речи с использованием сложных предложений с разными видами связи. Аннотация, эссе, заметка с использованием сложных предложений. Рассуждение на морально-этическую тему. Описание душевного состояния героя).
25. «Текст. Речевые жанры» – 6 ч., из них 1 ч. на развитие речи, 1 ч. –сочинение в жанре эссе:
для повторения (Текст. Основная и дополнительная темы текста. Признаки текстов различных функционально-смысловых типов речи. Виды (цепная, параллельная) и средства связи предложений в текстах различных типов речи. Основные признаки текста: тематическое, композиционное единство, связность, смысловая цельность, модальность. Средства выражения модальности в тексте. Способы их выражения и средства связи в тексте (союзы, лексические и грамматические средства, повторы, вводные слова, порядок слов, синонимы, видовременные формы глаголов, анафора, неполные предложения, синтаксический параллелизм и т.д.) Основные критерии языкового качества текста. Основные жанры научного стиля: конспект, научный проект, доклад, аннотация, рецензия, реферат, тезисы. Основные жанры официально-делового стиля: характеристика, автобиография, заявление, закон, резюме, деловое письмо. Основные жанры публицистического стиля: очерк, портретный очерк, эссе, репортаж, дискуссия);
для изучения (Сложное синтаксическое целое (ССЦ) как композиционно-смысловое единство. Микротема в ССЦ. ССЦ и абзац. Строение ССЦ: ключевая фраза (зачин), комментирующая часть, концовка. Абзац как структурная единица письменного текста. Зачин и концовка абзаца. Виды грамматической связи в тексте. Типология текстов. Композиционно-синтаксические типы речи (высказывания от 1-го, 2-го, 3-го лица) в текстах. Классификация текстов в зависимости от количества участников речи);
для развития речи (Речевой этикет. Роль вступительной и заключительной части высказывания. Повествование, описание, рассуждение в художественной речи. Работа с текстами разных типов речи, стилей и жанров: чтение и информационная переработка. Построение текстов различного типа на основе собственного замысла. Определение стилевых черт и языковых средств публицистического, научного, официально-делового, художественного стилей. Лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и жанров. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Сочинение-эссе. Написание аннотации, тезисов, характеристики, автобиографии, резюме, заявления. Интервью, заметка, эссе).
26. «Культура устной речи. Элементы риторики» – 4 ч., из них 1 ч. - развитие речи:
для повторения (Орфоэпия. Орфоэпический словарь. Нормы речи. Техника речи. Особенности устной речи. Речевое общение. Взаимодействие участников. Изобразительно-выразительные средства: тропы и фигуры речи. Невербальные средства общения. Дискуссионная речь);
для изучения (Риторика. Краткие сведения о классической риторике. Виды красноречия. Ораторская речь, публичное выступление. Структура публичной речи. Учебно-научные жанры. Дискуссия, дебаты, спор, полемика, диспут);
для развития речи (Правила русского речевого этикета. Формулы русского речевого этикета в ситуациях похвалы, соболезнования, сочувствия. Особенности речевого этикета в полиэтническом Казахстане. Совершенствование культуры учебно-научного, официально-делового общения в устной и письменной форме. Овладение культурой публичной речи. Организация дискуссии).
27. «Повторение и систематизация изученного материала» – 3 ч., из них 1 ч. – диктант:
для повторения (Повторение синтаксиса и пунктуации простого, простого осложненного и сложного предложения: сложное союзное и сложное бессоюзное предложения, способы связи, пунктуация. Синтаксический разбор сложного предложения);
для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный анализы).
4. Требования к уровню подготовки учащихся

28. Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных, системно-деятельностных результатов.
29. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.
30. Учащиеся 10 класса должны знать:
особенности функционирования русского языка в Казахстане;
фонетическую систему русского языка и ее основные законы;
знаки письма, соотношение звуков и букв, алфавит;
орфоэпические нормы русского литературного языка;
лексическое значение слова, группы слов по значению, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, типы переноса;
парадигматические (антонимические, синонимические, паронимические, омонимические) отношения активной русской лексики и фразеологии;
синтагматические отношения активной русской лексики и фразеологии;
стилистические различия слов и фразеологизмов синонимического ряда;
общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова, устаревшие и новые слова, заимствованные слова;
морфемику, морфемную структуру слова;
словообразование, способы морфологического и неморфологического словообразования;
типологию частей речи, отличия знаменательных и служебных частей речи;
семантические, морфологические и синтаксические особенности частей речи;
особенности словоизменения склоняемых и спрягаемых слов;
способы различения омонимичных частей речи;
правила русской орфографии;
стили речи, стилистические особенности текста;
31. Учащиеся 10 класса должны уметь:
различать в слове ударные и безударные гласные; звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные;
производить фонетический разбор слова;
правильно произносить гласные и согласные в соответствии с нормами литературного языка, осуществлять постановку ударения в словах, использовать орфоэпические словари;
обосновать выбор орфограммы при написании слов, использовать орфографические словари;
толковать лексическое значение слова в контексте, употреблять слова в свойственном им значении, использовать толковые словари;
составлять ряды слов на основе парадигматических отношений: подбирать к слову антонимы и синонимы, находить в тексте многозначные слова, омонимы, паронимы, использовать словари омонимов, паронимов, синонимов, антонимов;
находить в тексте диалектные, профессиональные и устаревшие слова;
использовать в речи исконно русские и заимствованные слова, пользоваться словарем иностранных слов;
производить лексический анализ слова;
определять морфемы в слове и способы образования слов, использовать словообразовательные словари;
производить морфемный и словообразовательный анализы слова;
делать орфографический, фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, анализы языковых единиц.
распознавать части речи, определять их постоянные и непостоянные признаки, правильно образовывать формы слов;
производить морфологический разбор слова;
определять стили различных текстов, их тему и основную мысль;
продуцировать тексты разных стилей.
32. Учащиеся 11 класса должны знать:
причины происхождения и развития языка, место русского языка в ряду славянских языков, роль русского языка в Казахстане и мире;
основные единицы языка (звук, морфема, слово, предложение): их роль и значение;
сведения о богатстве русского языка, особенности литературного языка и его стили;
особенности словосочетания, простого и сложного;
особенности главных и второстепенных членов предложения;
особенности неполных предложений;
особенности однородных и обособленных членов предложения;
обращения, вводные и вставочные конструкции;
отличие прямой речи от диалога, косвенную речь;
структурные и семантические особенности сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений;
особенности сложных предложений с разными видами связи;
грамматические особенности предложений, взятых из контекста;
пунктуационные правила;
сложное синтаксическое целое, смысловые, структурные и стилистические особенности текста;
особенности создания текстов различных речевых жанров;
особенности культуры устной речи и элементы риторики;
стереотипы речевого поведения и особенности речевого этикета в полиэтническом Казахстане;
Учащиеся 11 класса должны уметь:
производить орфографический, фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический анализы языковых единиц;
определять структуру словосочетания и предложения, выделять словосочетания из предложений;
составлять словосочетания и предложения на основе сочетаемостных возможностей слов;
отличать простые предложения от сложных;
находить в предложении главные и второстепенные члены предложения, определять их типы;
различать виды сложных предложений;
производить синтаксический и пунктуационный анализы простого предложения, простого осложненного и сложного предложений;
определять сложное синтаксическое целое;
производить комплексный анализ текста;
объяснять знаки препинания в тексте и правильно расставлять их в продуктивной речи;
продуцировать тексты разных стилей и жанров (очерк, объявление, рецензия, тезис, конспект, реферат, аннотация, деловое письмо, протокол, характеристика, доклад, научное сообщение, сочинение (в т.ч. эссе), комплимент, фельетон, интервью, портретный очерк, объяснительная записка, анкета, телеграмма;
принимать участие в дискуссиях, спорах, дебатах.
Личностные результаты. Учащиеся должны проявлять:
уважение к государству и государственной символике, Конституции Республики Казахстан, внешней и внутренней политике государства, основным Законам РК и правопорядку;
активную гражданскую позицию, высокие патриотические чувства, готовность к служению своей Родине и защите ее интересов;
уважение к государственному и родному языкам, толерантное отношение к русскому языку и языкам других национальностей и этносов, проживающих на территории Казахстана;
уважение к истории, культуре, традициям и другим ценностям казахстанского народа;
стремление оберегать и приумножать природные богатства страны, родного края;
активную жизненную позицию в охране окружающей среды, обладать экологической культурой;
положительное отношение к здоровому образу жизни, стремление к сохранению своей безопасности и безопасности окружающих людей;
высокую культуру успешной речевой коммуникации, соблюдение этических норм, принципов и постулатов общения;
инициативу, готовность и способность к самообразованию, самореализации, созидательному труду;
уважение к ветеранам войны и труда, старшему поколению, заботу о младших и социально незащищенных, доброжелательность и внимательность к другим;
адекватную оценку особенностей социальной среды, противостояние к антиобщественным явлениям, деструктивным воздействиям идеологического, противоправного, националистического, религиозно-экстремистского характера;
заинтересованность и самостоятельную позицию в выборе профессии и специальности.
Системно-деятельностные результаты. Учащиеся должны уметь:
применять полученные знания и умения в учебно-практической, научно-исследовательской деятельности;
формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.;
ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.;
вступать в деловое общение с окружающими;
осуществлять успешное речевое общение (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; учитывать особенности национальной культуры, в том числе национального речевого этикета, собеседника в поликультурном обществе).
Учебная программа по предмету «Русская литература»
(естественно-математическое направление)
1. Пояснительная записка
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.
Цель обучения предмету – расширение читательского кругозора в области русской и мировой литературы, формирование активной личностной позиции по отношению к духовным ценностям искусства слова, развитие аналитических и творческих способностей через постижение и интерпретацию художественных текстов.
Критерии литературного развития учащихся определяют формы и направленность процесса изучения литературных произведений. Изучение текстов включает: освоение их событийно-тематического содержания, умение чувствовать и понимать словесно-образную ткань произведения; понимание авторской позиции; способность осознавать (в степени, соответствующей жизненному опыту учащихся) идейно-художественный, социально-исторический и духовно-эстетический смысл произведения в целом. У обучающихся должно быть развито представление о специфике литературы в ряду других искусств и культуре читательского восприятия художественного текста, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса.
Задачами обучения предмету в области предметных результатов являются:
воспитание патриотизма, гражданственности, отношения к литературе как к духовной ценности и форме воплощения культуры народа;
формирование национального самосознания и толерантного отношения к культурам разных народов через выявление типологических литературных связей;
развитие читательских интересов, эстетического вкуса, образного мышления обучающихся;
формирование активной гражданской позиции через осмысление нравственных и гуманистических ценностей русской литературы;
обучение художественно-эстетическому прочтению художественных произведений; первоначальная подготовка учащихся к самостоятельному духовно-эстетическому осмыслению художественного текста с опорой на сформировавшуюся культуру чувств;
формирование представления об эстетической и этической значимости литературы ХХ века для современной литературы и культуры, об общечеловеческом, эстетическом и нравственном содержании изучаемых произведений, принадлежащих к разным национальным литературам;
умение самостоятельно работать с первоисточниками и использовать их применительно к анализу художественного произведения;
привитие навыков выражения активной читательской позиции, умения излагать свое понимание художественного произведения в устной и письменной форме;
совершенствование умений отстаивать собственное мнение с привлечением необходимых аргументов как из художественных произведений, так и из иных информационных источников;
Задачами обучения предмету в области системно-деятельностных результатов являются:
владение межпредметными знаниями по истории, обществознанию, психологии, искусству для лучшего понимания художественного текста;
формирование навыков самостоятельной работы учащихся, направленной на получение новых литературных знаний, их систематизацию и обобщение;
привитие умения выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого, характерные причинно-следственные связи;
использование информационных технологий при поиске и обработке необходимой информации, связанной с творческой или исследовательской деятельностью по предмету «Русская литература»;
Задачами обучения в области предметных результатов являются:
формирование представления о художественной литературе как авторском искусстве слова, эстетическом и духовном выражении творческой личности писателя; о литературе как части мирового культурного наследия, способствующего приобретению гуманистического, социокультурного опыта;
формирование общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
овладение понятийным аппаратом, необходимым для проведения литературоведческого анализа текста;
освоение художественных текстов в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование умений и навыков выражать собственную позицию по отношению к содержанию и литературным персонажам изучаемых произведений, давать этическую оценку их поступкам;
совершенствование умений производить комплексный анализ поэтических и прозаических произведений с помощью алгоритмов литературоведческого анализа текстов, моделировать их художественный мир;
совершенствование умений по написанию учебных письменных работ, посвященных проблемам, темам и художественным особенностям изучаемых произведений.
В процессе обучения реализуются межпредметные связи:
«Русский язык» (отрабатываются умения и навыки культуры устной и письменной речи, используемые затем учащимися на занятиях литературы);
«Казахская литература» ( проведение интегрированных уроков по некоторым темам плодотворно и помогает учащимся воспринимать национальные литературы в единстве проблематики и литературного процесса);
«Искусство» (постижение языка разных видов искусства (музыка, живопись и др.) позволит учащемуся более глубоко и тонко ощутить эстетику словесного произведения);
«Всемирная история», «Человек, общество, право» (позволит обучающимся ориентироваться в исторических событиях, философских идеях, социально-правовых, психологических, этических взаимоотношениях, общей атмосфере, описываемых в литературном тексте);
«Самопознание» (осознание психологии литературных героев, понимание причин их поступков способствует повышению уровня осознанности, закладывает основы миропонимания обучающихся).
В соответствии с ГОСО объем учебной нагрузки по предмету «Русская литература» составляет: в 10 классе 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов; в 11 классе 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета в 10 классе
На изучение курса выделено 68 часов, из них на вводные уроки и заключение – 2 часа, изучение произведений –54 часа; уроки внеклассного чтения – 4 часа; уроки по развитию речи – 8 часов.
Содержание курса «Русская литература» в 10 классе включает следующие разделы:
«Введение» – 1 час (Понятие о границах классического периода русской литературы. Литература и ее место в русской культуре. Русская литература и мировая классика. «Золотой век» русской литературы. Современное прочтение, интерпретации классики. Критерий злободневности и актуальности);
теория литературы (Понятия «автор» и «читатель». Личность автора в мемуарах и исследованиях. Автор и литературная среда. Формы авторского присутствия в разных жанрах. Читатель и его активное читательское сознание. Диалог автора и читателя в процессе чтения);
«Поэзия середины XIX века» – 1 час (ее особенности в сравнении с поэзией «золотого века»). Жанровые особенности, направления и стили;
«Ф.И. Тютчев» – 1 час ( Этапы жизненного пути поэта. Основные темы и мотивы лирики: «Конь морской», «Цицерон», «Silentium!», «Осенний вечер», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа…», «День и ночь», «Пошли, господь, свою отраду…», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим…», «Волна и дума», «Как весел грохот летних бурь…», «Она сидела на полу…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс…» (по выбору учителя). Понятие философской лирики. Человек и мир в художественной концепции поэта. Образ лирического героя. Мотив одиночества и рока. Символичность образов. «Silentium!» как поэтический манифест лирики Ф.И.Тютчева. Поэтика контраста. Параллелизм явлений природы и человеческой жизни. Поэтическая картина мира и пантеистические мотивы в стихотворениях «Не то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс…». Точность психологического анализа и глубина философского осмысления человеческих чувств в «Денисьевском цикле». Ф.И. Тютчев в оценках современников. Поэты и писатели ХХ века о его поэзии. Тютчевская традиция в русской поэзии. Поэзия Ф.И. Тютчева и современность);
«А.А. Фет» – 1 час (Судьба поэта. Основные темы и мотивы лирики: «Поэтам», «Я пришел к тебе с приветом…», «Весенний дождь», «Майская ночь», «У камина», «Чудная картина…», «Восточный мотив», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Шепот, робкое дыханье…», «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер…», «На заре ты ее не буди…» (по выбору учителя). «Мир как красота» в поэзии А.А. Фета. Поэтика времени: миг и вечность. Поэтические манифесты: «Увы, как беден наш язык…», «Поделись живыми снами…», «Псевдопоэту». Роль детали, символика, черты импрессионизма. Язык ассоциаций, синкретизм образов. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Поэт в восприятии современников. Поэзия А.А. Фета в оценках поэтов и литературоведов ХХ века);
теория литературы (Лирическое стихотворение как ведущая форма поэтического текста);
«Н.А. Некрасов» – 3 часа (Жизнь поэта и гражданина. Основные мотивы лирики: «Современная ода», «В дороге», «Колыбельная песня», «Перед дождем», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «На улице» (1. Вор. 2. Проводы. 3. Гробок), «Мы с тобой бестолковые люди…», «Влас», «Забытая деревня», «Внимая ужасам войны…», «Поэт и гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушке», «Плач детей», «В полном разгаре страда деревенская…», «Поэту (Памяти Шиллера)», «Сеятелям» (по выбору учителя). Жанр поэмы в творчестве Н.А. Некрасова: «Мороз, Красный нос»; «Кому на Руси жить хорошо» (в обзоре). Крестьянские поэмы (общая характеристика). Место поэта в литературном процессе. Расширение сферы поэтического, изображение трагизма повседневности, демократизм, внимание к социальным темам. Сатирические стихи. Идея гражданственности и народности в лирике Н.А. Некрасова. Тема поэта и поэзии. Своеобразие лирического героя («Мне борьба мешала быть поэтом, песня мне мешала быть борцом»). Покаянная лирика. Крестьянский мир, концепция народного характера. Тема города. Любовная лирика: «Панаевский» цикл и его соотнесенность с «денисьевским» циклом Ф.И. Тютчева. Трансформация традиционных жанров: оды, элегии, баллады, песни. Новаторство поэта в области стихотворной техники (ритмико-интонационное своеобразие, метрика, рифма, строфика). Поэма «Мороз, Красный нос». Фольклоризм поэмы. Образы-персонажи, поэтика их воссоздания (портрет, речевая характеристика и др.). Социально-бытовая реальность и волшебно-сказочная фантастика. Лирическое и трагическое в поэме. Мотив сна. Проблема истолкования финала. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: творческая история и идейно-художественное своеобразие (поиски народного счастья через преодоление проблем и противоречий российской действительности; изменение народного сознания; фольклорные традиции; жанровое своеобразие, особенности сюжета и композиции). Актуальность идей и образов Н.А. Некрасова для нашего времени);
теория литературы (Поэма как лиро-эпический жанр. Разновидности поэмы (романтическая, историческая, крестьянская, лиро-эпическая, сатирическая));
«А.Н. Островский» – 3 часа (Личность и творчество писателя. «Гроза» или «Бесприданница» (по выбору учителя). А.Н. Островский и русский театр, его новаторство. Жанры и темы драматургии. «Колумб Замоскворечья». «Темное царство» в изображении писателя. Самодурство как социально-психологическое явление. «Гроза» – новый тип народной трагедии. Система действующих лиц и основной конфликт «Грозы». Катерина как трагическая героиня. Искусство диалога и монолога, речевая характеристика. Сюжетно-композиционные принципы, эпичность и динамика действия; пространственно-временные отношения; пейзаж, символика; народно-песенная основа. Полемика о «Грозе» (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Тема бедной девушки в «Бесприданнице». Развитие темы гибели красоты при столкновении с миром корысти. Мотивы искушения, блеска, одиночества. Конфликт и трагический финал драмы. Функции внутренних монологов, пейзажа и музыки в обрисовке героини. Система образов-персонажей. Образ Паратова. Бунт «маленького человека» Карандышева. Образы буржуазных дельцов Кнурова и Вожеватова. Психологический анализ. Современные интерпретации пьес «Гроза» и «Бесприданница» в театре и кино. Актуальные аспекты пьес в современной жизни);
теория литературы (Драматические жанры: комедия, трагедия, драма, мелодрама, пьеса);
«Н.С. Лесков» – 3 часа (Творческая индивидуальность писателя. «Леди Макбет Мценского уезда», «Жемчужное ожерелье». Самобытная личность писателя в оценках современников. «Леди Макбет…»: купеческая тема и образы повести. Шекспировские традиции в изображении человека и его страстей. Поэтика заглавия. У. Шекспир. «Макбет» (фрагменты). Тема «преступления и наказания» у Н.С. Лескова. Особенности организации повествования в рассказе «Жемчужное ожерелье». Жанр святочного рассказа в творчестве Н.С. Лескова. Своеобразие стиля прозы писателя. Этические принципы лесковских героев и современность);
«Ф.М. Достоевский» – 6 часов (Биография и личность писателя. «Преступление и наказание» (главы). Этапы творческого пути. Каторга в судьбе писателя. Роман «Преступление и наказание». Философия и идейно-нравственная проблематика. Теория Раскольникова и ее опровержение. Тематическая композиция. Система образов. Образ Петербурга. Раскольников и его двойники (Свидригайлов, Лужин, Лебезятников). Истоки и мотивы преступления героя (социальные, психологические, идеологические). Функции снов Раскольникова и Свидригайлова. Литературные источники и реминисценции в романе. Тема наказания и ее воплощение в поэтике романа. Раскольников и его антиподы (Соня Мармеладова, Порфирий Петрович). Христианские мотивы в романе. Идея страдания и очищения. Особенности психологизма. Художественное время и пространство. Роль эпилога в этико-философской концепции романа. Оценки современников; философы и писатели ХХ века о нем. Влияние Ф.М. Достоевского на культуру и искусство ХХ века. Ф.М. Достоевский и жанр детектива и криминального романа. Пророческие откровения писателя о человеке, судьбе России и цивилизации. Ф.М. Достоевский в современном мире);
«М.Е. Салтыков-Щедрин» – 3 часа («Господа Головлевы» (главы). Биографические сведения. Личность писателя в оценках современников. Тема России в творчестве Салтыкова-Щедрина. Семейная тема в романе «Господа Головлевы». Социальный и нравственный аспекты в изображении дворянской семьи. Система образов-персонажей: библейские и литературные истоки. Три поколения семьи Головлевых. Образ Иудушки, лицемерие, скупость, предательство как главные черты его характера. Библейские и литературные истоки образов-персонажей. Сюжет романа как история вырождения семьи. Трактовка финала. Комическое и трагическое в «Господах Головлевых». Художественное мастерство писателя. Социальное, злободневное и общечеловеческое в его творчестве. Щедринские типы в современной жизни);
«Л.Н. Толстой» – 8 часов (Личность писателя. Основные этапы творческого пути. «Севастопольские рассказы». Военный опыт писателя, его участие в обороне Севастополя. Принципы изображения войны: проблема истинного и ложного патриотизма, утверждение духовного начала в человеке, обличение жестокости войны. Роман «Война и мир» (главы). История создания. Многоплановость тематики и проблематики. Жанровое своеобразие. Система образов. Центральные образы-персонажи романа. «Мысль семейная» в романе. Семьи Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Тема любви в романе. Значение женских образов. Наташа Ростова как идеал Толстого. «Мысль народная» в романе. Картины мира и войны. Многоплановость категорий «мир» и «война» в романе. Народ и личность в структуре романа-эпопеи. Значение образа Платона Каратаева. Художественные образы и их исторические прототипы. Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Развенчание идей наполеонизма. Осуждение войны в романе. Патриотическое звучание романа-эпопеи Л.Н. Толстого. Образы солдат и офицеров, их героизм. Картины жизни русского дворянства в романе. Петербург и Москва. Высший свет и патриархальное московское дворянство. Тема семейного счастья. Философия жизни и философия истории в романе. Мастерство Толстого-романиста. «Диалектика души» человека в произведении писателя. Внутренний монолог как средство характеристики героя. Поэтика портретной детали. Художественное пространство. Место пейзажных зарисовок в композиции романа. Организация художественного времени. Виды времени: историческое, личное, бытовое. Особенности стиля Л.Н. Толстого. Приемы контраста, остранения, скрытой иронии. Писатели и мыслители ХХ века о Л.Н. Толстом. Его влияние на искусство ХХ века. Л.Н. Толстой и идеи пацифизма, гуманизма и «непротивления злу» в современном мире. Идеалы семейной жизни, любви, счастья в понимании писателя и в нашем представлении);
теория литературы (Жанровая система русской литературы второй половины XIX века. Расцвет прозы. Русский роман и его разновидности);
«А.П. Чехов» – 6 часов (Личность и творчество писателя. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Палата № 6» (по выбору учителя); пьеса «Чайка» или «Вишневый сад». Эволюция прозы писателя: от Чехонте к Чехову. Жанровое своеобразие. Основные темы и образы. Русская интеллигенция в изображении А.П. Чехова. Трагизм обыденной жизни. Проблема истинных и ложных ценностей в творчестве писателя («Ионыч»). Проблема нравственной ответственности. Сюжетное мастерство писателя. Поэтика художественной детали. Пейзаж. Портрет. Возможность неоднозначных интерпретаций сюжетных развязок и образов. Своеобразие стиля и прозы зрелого А.П. Чехова. Его проза в оценках писателей, критиков, литературоведов XIX и ХХ веков и на языке других искусств. Эволюция драматургии писателя. Новаторство Чехова-драматурга: ослабленность внешнего действия, внутренние психологическое конфликты, значение подтекста, роль ремарок и художественных деталей. «Вишневый сад» – последняя пьеса Чехова. Трагическое, драматическое и комическое в пьесе. Жанровые и сюжетные особенности. Эмоциональный смысл финала, значение образов-символов, не поддающихся однозначной интерпретации. Неоднозначные прочтения пьесы критикой. Драматургия Чехова в восприятии искусства ХХ века (театр, кино, балет, музыка). Мировое значение творчества А.П. Чехова в культуре ХХ века. Комические, грустные и трагические стороны человеческой жизни в прозе и драматургии. Чеховские герои через сто лет. А.П. Чехов и современность);
«А.И. Куприн» – 3 часа (Творчество писателя. «Гранатовый браслет», «Поединок». Личность писателя в воспоминаниях современников. Основные темы и жанры. Поэтика сюжета. Проблема идеала в эстетике писателя. Смысл названия рассказа и значение эпиграфа в понимании авторской позиции. Роль образов-символов в художественном мире произведения. Герой и антигерой. Пороки армейско-офицерского мира в повести «Поединок». Женские образы. Стиль прозы А.И. Куприна. Любовь в произведениях писателя и ее восприятие современным читателем);
теория литературы (Углубление представлений об образе-персонаже. Система образов-персонажей в творчестве писателей);
«И.А. Бунин» – 4 часа (Личность писателя. Рассказы из цикла «Темные аллеи»: «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи» (или другой рассказ по выбору учителя); лирика: «К Востоку», «Зейнаб», «Магомед в изгнании», «Черный камень Каабы», «Одиночество», «Айя-София», «Мы встретились случайно на углу…», «Тонет солнце, рдяным углем тонет…». Поэтика художественной прозы. Мастерство портрета. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе писателя. Искусство композиции. Тема любви в прозе И.А. Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Смысл названия, основная проблематика. Роль христианской и языческой символики в художественном мире новеллы. Философская концепция мира и человека. Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Особенности лирической поэзии . И.А. Бунина, ее философичность. Лирический герой поэта и его мировосприятие. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Тема Востока. Место писателя в истории русской литературы ХХ века. И.А. Бунин в воспоминаниях и оценках писателей. Человек в художественной прозе писателя и современный читатель);
«Л.Н. Андреев» – 2 часа (Личность и творческая позиция. «Иуда Искариот». Традиции русской классики. Л.Н. Андреев как классик и модернист. Евангельские мотивы в творчестве писателя. Образ Иуды в повести. Тема предательства. Своеобразие драматургии («Жизнь Человека» - обзор). Актуальность творчества писателя в современном мире. Теория литературы. Художественная символика);
«М. Горький» – 5 часов (Личность и судьба писателя. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш», «Емельян Пиляй», «На соли», «Коновалов» (по выбору учителя); пьеса «На дне»; «Несвоевременные мысли» (фрагменты). Жанр классического рассказа в прозе Горького. Романтический пафос раннего творчества. Проблематика и поэтика драматургии. Пьеса «На дне» как философская драма. Основные типы. Диалектика характеров и суть споров о правде в пьесе. Жизнь и творчество писателя в советский период. М. Горький как антибуревестник: отношение к Октябрьской революции, большевикам и В. Ленину. Проблема духовного становления и «самостояния» личности в истории – в автобиографических произведениях и литературных портретах. Значение художественной прозы автора и дальнейшая ее эволюция. Жанр литературного портрета: М. Горький о русских писателях (Толстом, Чехове, Куприне и др.). Новые материалы о судьбе писателя в советское время. Современное прочтение его творчества);
теория литературы (Автор и герой в мемуарной прозе);
«Серебряный век» русской литературы – 1 час («Серебряный век» русской литературы как итог развития русской классики и начало нового литературного периода. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм и др. Трагические судьбы писателей, поэтов, философов «серебряного века». Мировое значение русской литературы XIX века и литературы «серебряного века»);
«А.А. Блок» – 3 часа (Личность и творческий путь поэта. Лирика: «Незнакомка», «В ресторане», «На железной дороге», «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…», «О, я хочу безумно жить…», «О, весна без конца и без краю…», «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На поле Куликовом», «Скифы», «Пушкинскому Дому» (по выбору учителя); поэма «Двенадцать» Лирические циклы в поэзии А.А. Блока. Основные мотивы и образы. Тема поэта. Образ «страшного мира». Россия в стихах А. Блока. Поэма «Двенадцать» и интерпретация ее идей и образов современниками, критиками, литературоведами. Тема революции в творческой биографии поэта. А. Блок в воспоминаниях современников. Образ А. Блока в поэзии ХХ века (А. Белый, А. Ахматова, М. Цветаева и др.));
«Н.С. Гумилев» – 1 час (Поэт, воин, путешественник. Трагическая судьба поэта. Лирика: «Я конквистадор в панцире железном…», «Я и Вы», «Она», «К синей звезде», «Он поклялся в строгом храме…», «Капитаны», «Пьяный дервиш», «Волшебная скрипка», новелла «Последний придворный поэт» (по выбору учителя) Романтический герой поэзии. Культурные имена, понятия. Нерасторжимая связь человека и природы. Яркий экзотический мир Востока. Философия природы. Пейзажная атрибутика. Особенности любовной лирики. Поэтические размышления о поэзии, искусстве. Стихотворные книги «Путь конквистадора», «Жемчуга», «Костер», «Огненный столп». Проза и драматургия автора. Творческая личность в понимании Н. Гумилева и современный мир);
теория литературы (Особенности символизма и акмеизма);
«Заключение» – 1 час (Реализм и модернизм. Роль модернизма в истории русской литературы и культуры. Декаданс как идеологическое явление эпохи. Значение русской классической культуры для мировой культуры ХХ и ХХI века. Актуализация и проблема востребованности русской классики читателями ХХI века).
Список произведений для заучивания наизусть:
Ф.И. Тютчев. 2 стихотворения по выбору учащихся;
. А.А. Фет. 2 стихотворения по выбору учащихся;
Н.А. Некрасов. 2 стихотворения по выбору учащихся;
И.А. Бунин. 2 стихотворения по выбору учащихся;
А.А. Блок. 2 стихотворения по выбору учащихся;
Н.С. Гумилев. 2 стихотворения по выбору учащихся.
Рекомендуемый список для дополнительного чтения:
Ф.И. Тютчев. «Я очи знал, – о, эти очи!..», «Нам не дано предугадать…», «В часы, когда бывает…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Последняя любовь», «Я встретил вас – и все былое…», «Бывают роковые дни…» и др.;
А.А. Фет. «Бал», «Какая ночь! Как воздух чист…», «Нет, не жди ты песни страстной…», «Как ярко полная луна…», «Чем тоске, и не знаю, помочь…», «Какая грусть! Конец аллеи…», «В дымке-невидимке…», «Сад весь в цвету…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» и др.;
А.К. Толстой. «Коль любить, так без рассудку…», «Средь шумного бала, случайно…», «Колодники», «Острою секирой ранена береза…», «Когда кругом безмолвен лес дремучий…», «Как здесь хорошо и приятно…», «Дробится, и плещет, и брызжет волна…», «Не пенится море, не плещет волна…», «Пусть тот, чья честь не без укора…», «Сватовство», «Илья Муромец» и др.;
Козьма Прутков. «Юнкер Шмидт», «Желания поэта», «Я встал однажды рано утром…» и др.;
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Орина, мать солдатская», «Блажен незлобивый поэт…», «Душно! без счастья и воли…», «Мать»;
А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся», «Доходное место», «Горячее сердце», «Лес», «Таланты и поклонники»;
В. Крестовский. «Петербургские трущобы»;
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (полностью);
Ф.М. Достоевский. «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»;
Л.Н. Толстой. «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Холстомер», «Воскресение»;
А.П. Чехов. «Скучная история», «Попрыгунья», «Учитель словесности», «Дом с мезонином», «Душечка», «Три сестры»;
А.И. Куприн. «Жидкое солнце», «Штабс-капитан Рыбников»;
И.А. Бунин. «Окаянные дни», сборник «Темные аллеи», «Жизнь Арсеньева»;
Л.Н. Андреев. «Жизнь Василия Фивейского», «Тьма», «Царь Голод»;
М. Горький. «Мальва», «Фома Гордеев», «Сказки об Италии»;
В.Я. Брюсов. «Огненный ангел»;
А. Белый. «Пепел», «Петербург»;
И. Одоевцева. «На берегах Невы»;
Б. Зайцев «Голубая звезда».
Произведения зарубежной литературы:
Стендаль. «Красное и черное»;
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»;
О. Бальзак. «Евгения Гранде»;
Ги де Мопассан. «Ожерелье», «Пышка»;
Э. Сю. «Парижские тайны»;
М. Рид. «Всадник без головы»;
Г. Флобер. «Мадам Бовари»;
Э. Золя. «Дамское счастье»;
Ч. Диккенс. «Дэвид Копперфильд»;
Г. Ибсен. «Пер Гюнт»;
М. Метерлинк. «Синяя птица», «Слепые»;
С. Цвейг. «Шахматная новелла», «Амок»;
Р. Роллан. «Очарованная душа»;
Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион»;
Т. Драйзер «Американская трагедия»;
Р. Акутагава. «Ворота Расемон», «Муки ада»;
Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец»;
А. Кристи. «Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе».
3. Базовое содержание учебного предмета в 11 классе
На изучение курса выделено 68 часов, из них на введение и заключение – 2 часа, изучение произведений – 55 часов, уроки по развитию речи – 7 часов, уроки по внеклассному чтению – 4 часа.
Содержание курса «Русская литература» в 11 классе включает следующие разделы:
«Введение» – 1 час (Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Историко-литературное обоснование основных периодов: 1) революция и литература (1917-1929) – переход от литературы XIX века и века «серебряного» к советскому периоду; литература в условиях нового, советского тоталитаризма; 2) художник и тоталитарная власть (1930-е – середина 1950-х гг.) – начало «большого террора», искаженный характер литературного процесса – легальная и запрещенная литература; 3) приспособление советских ценностей к общечеловеческим (1956 – конец 1980-х гг.) – «потепление» и новое «похолодание» общественно-политического климата в СССР, литературно-идеологическое диссидентство, традиция «эзопова» способа художественного выражения правды; 4) неодекаданс, или постмодернизм в условиях краха советского тоталитаризма (1990-е гг.). Переходный этап от классической литературы к литературе нового столетия, ознаменованной революциями, войнами, нарастанием «большого террора» в процессе укрепления тоталитаризма в СССР. Противостояние литературного процесса режиму большевиков с постепенным уходом в «подполье» запрещенной литературы и доминированием «разрешенной» литературы соцреализма. Литературно-идеологическая борьба 20-х гг., начало «огосударствления», политизации литературы);
«В.В. Маяковский» – 2 часа (Лирика: «Ода революции», «Приказ по армии искусств», «Рабочим Курска», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову», «Письмо Татьяне Яковлевой»; поэмы «В.И. Ленин», «Хорошо!» (обзор); комедия «Баня» (обзор). Отношение В. Маяковского к революции и Советской власти: от романтической идеализации к патетико-сатирическому диалогу со временем. Мутация политического голоса после Октября: освоение новых жанров, искусств, их социализация (героико-политический театр, кино, «Окна РОСТА»), усиление лирической искренности и сатиры. Тема Человека-Поэта-Гражданина «повсеместного» сердца. Идеализация революции, вождя и Советской власти в «парных» поэмах «Ленин» и «Хорошо!». Плакатность и патетико-сатирическая тенденциозность, лирическая присяга автора на верность В. Ленину и партии как детски чистая и наивная вера в справедливость и человечность советского «революционного потопа». «Баня» как сатира на партийную бюрократию. Эволюция поэта от «хорошо» к «плохо». Символический характер ухода в «мир иной», в противоречии с поэтической декларацией «жизнь прекрасна и удивительна». Новое о В. Маяковском после падения советского тоталитаризма);
теория литературы (Литература и социальный заказ в эпоху 20-х гг., эволюция теории социального заказа);
«А.А. Ахматова» – 2 часа (Лирика: «Сжала я руки под темной вуалью…», «Столько просьб у любимой всегда…», «На шее мелких четок ряд…», «Мне голос был, он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Клевета», «Муза», «Приговор» («И упало каменное слово…»), «Родная земля», «Творчество» (по выбору учителя); поэма «Реквием». Предельная искусность и высокая духовность лирики А.Ахматовой. Традиции русской классической поэзии и акмеизм в ее творчестве. Трагедийность мироощущения и внутреннее мужество ахматовской поэзии. Эволюция образа лирической героини – женщины трагической эпохи, поэта, противостоящего тоталитаризму и вдохновляющего современника на духовную стойкость. Эпическая тема малой (личной) и большой истории в «Реквиеме», слияние судьбы поэта с судьбой народа);
«М.И. Цветаева» – 1 час (Лирика: «Кошки», «Идешь на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Ахматовой», «Вчера еще в глаза глядел...», «Скоро уж из ласточек - в колдуньи!..», «Поэт - издалека заводит речь...», «Попытка ревности», «Мой письменный верный стол!..», «Вскрыла жилы: неостановимо...», «Тоска по родине! Давно...» и др. (по выбору учителя). Личность и драматизм творческой судьбы. Система наиболее устойчивых мотивов лирики: «поэт и поэзия», «любовь - смерть», «разрыв», «время и вечность», «рождение - смерть», «одиночество», «ученичество». Концепция времени, современности и истории, человека и природы. Насыщенность произведений мифопоэтическим содержанием. Фольклоризмы и фольклорные имитации. Особенности языка и стиля, жанровые формы и стих. Поэзия М. Цветаевой и современное искусство (кино, эстрада и др.));
«Б.Л. Пастернак» – 4 часа (Лирика: «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», «Плачущий сад», «Определение поэзии», «Весна, я с улицы…», «Осень», «Август» (из романа «Доктор Живаго»), «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…»; главы из романа «Доктор Живаго». Своеобразие художественного мироощущения поэта: природа и социальная революция – проявление могучего напора жизни, всемерного возмездия и справедливости. Образ поэзии-губки, растворение, слияние поэта с мирозданием, назначение поэта, искусства – не исказить истинного голоса жизни во всей ее природной и общественной целостности. Суть «второго рождения» художника: «неслыханная простота», верность своему художественному предназначению, творческая независимость от власти. Творческая история «Доктора Живаго» как характерный советский пример подавления творческой свободы художника. Роман-повествование о судьбах интеллигенции в годы катастрофических социальных потрясений русской истории начала 1900-х – конца 1920-х гг., исповедь большого художника и гражданина, разоблачающего «историческую порчу времени» в эпоху советского тоталитаризма. Христианские идеалы писателя. Современное восприятие творчества Б. Пастернака по книгам и фильмам);
теория литературы (лирика, особенности стихотворной речи);
«Е.И. Замятин» – 1 час («Мы» (главы). Гражданское и художественное еретичество писателя. Восприятие социального заказа как необходимость говорить правду о своем времени. Творческая история «Мы» как «возвращенного» произведения. Жанровые особенности: антиутопия, политический памфлет на крепнущий советский тоталитаризм. Западные преемники Е.И. Замятина – О. Хаксли («О, этот новый мир»), Дж. Оруэлл («1984»), А. Кестлер («Слепящая тьма»));
теория литературы (понятия «антиутопия» и «памфлет»);
«М.А. Булгаков» – 5 часов (Творческая биография писателя. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» (главы). Сатирические повести 20-х гг.: антиприродная и антисоциальная суть советской евгеники (создание «нового человека»), отрицание нового мира и революции, фантасмагория советской действительности. Основные мотивы творчества: дом как залог мира и согласия, дьяволиада социального бытия, противостояние, антагонизм творческой личности и власти. Синтез этих мотивов в романе «Мастер и Маргарита», его жанровое своеобразие. Современные рецепции творчества М.А. Булгакова, особенно его «запрещенных» произведений (театр, кино));
«С.А. Есенин» – 2 часа (Лирика: «Край любимый…», «Устал я жить в родном краю…», «Небесный барабанщик», «Я последний поэт деревни…», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «Я усталым таким еще не был…», «Русь», «Русь советская», «Письмо к женщине», «Письмо матери» (по выбору учителя); поэма «Анна Снегина». Основные этапы творческого пути. Лирика как исповедь человека переходной эпохи. Родина и революция, ожидание крестьянского патриархально-общинного рая – Ионии. Разочарование в большевистском социализме. Мотивы кабацкой горечи, покаяния, бунта, одиночества и предчувствия близкого конца. Стремление найти компромисс с новой жизнью и его крах: «Отдам всю душу Октябрю и Маю, / Но только лиры милой не отдам». Ощущение единства с народом в результате революционных преобразований города и деревни. Поэма «Анна Снегина» – горькое свидетельство социально-духовного одиночества поэта в новое время. Поэзия С.А. Есенина сегодня);
теория литературы (метр и ритм, их взаимодействие);
«Гуманистическая миссия русской литературы в эпоху сталинизма» – 1 час (Политическая обстановка «большого террора», Великой Отечественной войны, полная сталинская «коллективизация» общественного сознания и культуры, мартиролог писательских жертв, двойственный, искаженный характер литературного процесса (легальная и запрещенная литература). Соцреализм как эстетика советского тоталитаризма);
«А.Н. Толстой» – 1 час (Основные этапы творческой биографии. Главы из романов «Хождение по мукам» и «Петр I». Цель литературы – «чувственное познание Большого человека». Тема интеллигенции и революции, «потерянной и обретенной родины» в «Хождении по мукам». Творческая история романа «Петр I»: преодоление символистского нигилизма во имя пушкинского историзма в оценке Петра. Образ Петра – царя-работника и созидателя, со «всеми пятнами на его камзоле». Некоторые черты его идеализации под влиянием культа личности: преувеличение демократизма Петра, его близости к народу. Современные интерпретации творчества А.Н. Толстого (исследования, экранизации));
теория литературы (углубление понятия об историческом романе);
«О.Э. Мандельштам» – 1 час (Высокие художественные искания и трагизм творческой биографии поэта. Лирика: «Я должен жить, хоть дважды умер…», «Камень», «Воронежские тетради», «Tristiа». Особенности мандельштамовского акмеизма: поэтизация «грубой, тяжелой» действительности сквозь призму разнообразных культурно-эстетических традиций (мифология, эллинизм, Средневековье, классицизм). Нарастающее ощущение трагичности истории, предчувствие близких катастроф («Камень»). «Tristiа» – «спуск в инфернальный мир роковых страстей, ведущих к смерти, в мир разрушительной революции, воспоминаний» (Н. Струве). «Воронежские тетради» как драматичный диалог с властью, мотив спасительности поэзии. Современные прочтения О.Э. Мандельштама);
«М.М. Зощенко» – 1 час (Драматизм творческой биографии писателя. Рассказы «Исповедь», «Аристократка», «Любовь», «Рыбья самка», «Волокита», разделы из «Голубой книги» (деньги, любовь) (по выбору учителя). Отношение к революции, классической литературе и задачам писателя в советское время. Стремление писать для нового читателя на его же языке. Автор и герой в рассказах 20-х гг.: гоголевская юмористическая традиция, внутреннее авторское пародирование героя и рассказчика. Реакция на запрещение сатиры в советском искусстве. Учительская, гуманистически просветительская роль художника – главный творческий пафос позднего М.М. Зощенко. Современное восприятие его творчества);
теория литературы (жанр сатирической новеллы);
«А.П. Платонов» – 1 час (Рассказы «Усомнившийся Макар», «Такыр», «Песчаная учительница», «В прекрасном и яростном мире» (по выбору учителя). Творческая биография А.П. Платонова – характерный пример непреднамеренного расхождения писателя с революцией и властью, невозможности взаимопонимания. Рассказы конца 20-х – 40-х гг. – стремление сказать правду, необходимую и полезную революции. Конфликт с советской тоталитарной демагогией в плане нравственно-духовной переделки «человеческого материала», коллективизации («Усомнившийся Макар»), в плане понимания внутренней сути – судьбы и характера – советского человека («Семья Иванова»). Поэтика автора – уникальный пример самобытности художественного мироощущения и соответствующего ему стиля. Философские истоки и традиции. Современное прочтение А.П. Платонова);
«Н.А. Заболоцкий» – 1 час (Лирика: «Я не ищу гармонии в природе…», «Начало зимы», «Ночной сад», «Все, что было в душе…», «Вчера, о смерти размышляя…», «Бетховен», «Завещание», «Жена», «Читая стихи», «Сквозь волшебный прибор Левенгука…», «Некрасивая девочка», «Признание», «На закате», «Не позволяй душе лениться…» (по выбору учителя). Заболоцкий как натурфилософский поэт. Своеобразие его «наукообразного» художественного мышления, стимулированного идеями А. Эйнштейна, Н. Федорова, К. Циолковского, К. Тимирязева, В. Вернадского. Нравственно-этические искания в лирике природы, человеческого духа и бытия, разума и чувства. Поэтизация глубинных, внешне неприметных проявлений живой жизни, добра, красоты – с точки зрения народного умения мыслить «всей своей душевной природой» («Ходоки»). Современное восприятие поэзии Н. Заболоцкого);
«М.А. Шолохов» – 5 часов (Биография Шолохова. «Донские рассказы» (2-3 рассказа по выбору учителя: «Родинка», «Шибалково семя», «Алешкино сердце» и др.); роман «Тихий Дон» (главы). Трагизм классового раскола в гражданской войне – сквозная тема «Донских рассказов» и «Тихого Дона». Изображение гражданской войны в романе со стороны белых, стремление писателя к исторической правде и объективности. Современные концепции образа Мелехова – «отщепенство», «историческое заблуждение», проблема обоюдной ответственности истории и личности в судьбе Григория. Многоплановое раскрытие представителей «середняцкого крестьянства» – донского казачества, развенчание традиционного взгляда на казачество как на реакционную силу, опору самодержавия. Драматизм, внутренняя и внешняя красота «двухмужней» Аксиньи. Проблема авторства «Тихого Дона». Новые материалы о писателе);
«А.Т. Твардовский» – 2 часа (Лирика: «Две строчки», «Перед войной, как будто в знак беды…», «Я убит подо Ржевом…», «В тот день, когда окончилась война…», «Жестокая память», «Из лирики этих лет. 1959-1967» (по выбору учителя, например: «Береза», «Я знаю, никакой моей вины…» и др.); обзор поэм «Страна Муравия», «Дом у дороги»; «Василий Теркин» (по выбору учителя). Драматизм биографии. Философско-эпический характер поэзии, стремление к художественному осмыслению переломных этапов в истории страны (коллективизация, война, падение культа личности, оттепель). Основные мотивы лирики: родной дом, дорога, жизненная судьба человека, круговорот человеческого и природного бытия, человек и война, ответственность за все происходящее с народом и страной. «Василий Теркин» – народная книга о жестокой войне, об испытании человека на человечность. Теркин – русский национальный характер, носитель и защитник «правды сущей», добра и народного исторического оптимизма. И.А. Бунин о поэме. Второе рождение Теркина – поэма «Теркин на том свете» (1963). Новое об А.Т. Твардовском. Теория литературы. Понятие «медитативной лирики»);
«Литература русского зарубежья первой волны» – 1 час («Первая волна», возникшая сразу после Октябрьской революции (обзор). Писатели и поэты старшего поколения: И.А. Бунин («Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни»), Д.С. Мережковский, И.С. Шмелев («Солнце мертвых»), А.М. Ремизов («Взвихренная Русь»), поэзия З.Н. Гиппиус, Саши Черного, М.И. Цветаевой, В.Ф. Ходасевича и др. Русская эмиграция как явление, оказавшее влияние на развитие литературного процесса на родине и за рубежом. Феномен сохранения первой волной русской эмиграции «России в миниатюре». Неореализм старшего поколения: продолжение традиций русской культуры, сохранение гуманистических тенденций творчества А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского. Продолжение традиций «серебряного века», идея соборности, слияния человека с миром, обществом, природой, космосом. Утверждение приоритета личности над государством. Неприятие «железного века», «века-волкодава». Тема России, ностальгия по ней. Многожанровость, многостильность литературы первой волны. Новаторские поиски младшего поколения. Универсальные проблемно-тематические компоненты творчества В.В. Набокова (тема «утраченного рая» детства и расставания с родиной, ее культурой и языком; тема драматических отношений между иллюзией и действительностью), феномен стиля писателя. Тема творчества в «Лекциях по русской литературе» В. Набокова»;
«Приспособление советских ценностей к общечеловеческим (1956 – конец 1980-х гг.). Постепенное разрушение эстетики соцреализма» – 1 час (Динамизация литературного процесса в период хрущевской «оттепели». Литературная стагнация брежневского времени. Расслоение литературы на легальную и нелегальную (запрещенную, задержанную, подпольную, эмигрантскую));
«Легальная литература. Военная проза» – 1 час ( К. Симонов. «Живые и мертвые»; В. Гроссман. «За правое дело»; Б. Васильев. «В списках не значился», «А зори здесь тихие…» (обзор). Идейно-нравственные ориентиры писателей. Художественные особенности военной прозы);
«Молодежная и городская проза» – 1 час (В. Аксенов. «Звездный билет», «Апельсины из Марокко»; Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь» (обзор). Гуманизация литературы. Повышенное внимание к человеческой личности. Жанровые предпочтения: рассказ и повесть. Ю.П. Казаков. Рассказы «Плачу и рыдаю», «Вон бежит собака», «Адам и Ева», «Двое в декабре», «Северный дневник», «Странник», «На острове» (1 по выбору учителя). Личностное, лирическое начало в прозе как следствие постсталинской гуманизации общества. Мотив дороги как синоним свободы, раскрепощения личности. «Синдром нового места» – вычленение героя из привычного, будничного, житейского круга, обнажение его истинной сущности, «обострение ощущения собственной личности». Типизация в герое общечеловеческого, а не социального, классового. Городской человек и природа, пересечение двух дорог – «лесной» и «асфальтовой», дороги и дома. Романтический порыв на Север как возможность испытать себя, осознать себя как личность. Импрессионистичность композиции как отражение множественности миров, открывшихся постсталинской литературе, динамизации общественных процессов. Жанровые особенности рассказов);
теория литературы (углубление понятия «лирическая проза»);
«Деревенская проза» – 1 час (Ф. Абрамов. «Пряслины», «Дом»; В. Астафьев. «Царь-рыба», «Пастух и пастушка»; В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Пожар» (обзор). Обращение к фольклорным традициям, народному сознанию как способ противостоять «обманной» оттепели);
«В.М. Шукшин» – 1 час (Рассказы: «Сельские жители», «Чудик», «Микроскоп», «Охота жить», «Беседы при ясной луне», «Обида», «Критики», «До третьих петухов» (1-2 рассказа по выбору учителя и учащихся). Лейтмотив прозы – дорога между селом и городом, правдой и подделкой под нее внутри человеческой личности. «Естественный», импульсивный герой как воплощение идеи антидогматизма. Эволюция героя (от «чудика» к «мужику», Стеньке Разину, открытому протесту) как двухэтапный путь России к правде. Эволюция повествовательной манеры: от сказа к открытому авторскому слову. Сказ (эзопов язык) как нейтрализация политики советской власти и выражение «гласа народного». Композиция рассказов: со- и противопоставление характеров; жанровые особенности);
теория литературы (углубление понятия о сказе).
«Эстрадная поэзия» – 1 час (Эстрадная поэзия как демократический, массовый вид искусства. (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, О. Сулейменов.) Ораторский стиль. Обращение к табуированным темам. Лирический герой с публицистическим мышлением. Реабилитация «маленького человека». Эксперименты в области поэтической формы, прозаизация стиха. А.А. Вознесенский. Лирика: «Гойя», «Прощание с политехническим», «Тишины!», «Ностальгия по настоящему», «Прорабы духа», «Рублевское шоссе», «Видеомы», «Гадание по книге» и др. Очерк жизни и творчества. Проблемы культуры и цивилизации, материи и духа («миры» и «антимиры»). Изображение явлений, событий, предметов через их внешний вид, форму. Преимущественное внимание к форме стиха. Метафора как внутренний стержень лирики. Романтическая экспрессия, выраженная в панметафоризме. «Архитектурность» текстов, опыты визуальной, «материальной» поэзии. Генеральная линия творчества: от шестидесятнической публицистики через самодостаточный метафоризм к чистому авангарду. );
«Поэзия бардов» – 1 час (Понятие бардовской песни и ее специфика (обзор). Тематика песен А. Галича, В. Высоцкого и Б. Окуджавы, В. Долиной и др. Б.Ш. Окуджава. Лирика: «Полночный троллейбус», «Король», «Голубой шарик», «До свидания, мальчики», «Мне нужно на кого-нибудь молиться...», «Март великодушный», «Грузинская песня», «Ваше благородие, госпожа разлука...2, «Песенка о Моцарте», «Старинная студенческая песня» и др. (1-2 по выбору учителя и учащихся). Городская поэзия Окуджавы. Арбат – символ его поэзии. Военная тема в творчестве Окуджавы. Темы истории, любви, дружбы и братства, творчества. Двойное существование поэзии: литературное и музыкальное. В.В. Высоцкий. Лирика (1-2 по выбору учителя и учащихся): о предназначении поэта и поэзии («О поэтах и кликушах», «О фатальных цифрах и датах» и др.), о дружбе («Пошли мне, господь, второго...» и др.), военная тема («Братские могилы» и др.). Влияние поэта на творчество Б. Гребенщикова, Ю. Шевчука, Д. Митяева. В. Высоцкий в воспоминаниях современников, на сцене и в кино);
теория литературы (бардовская песня как литературное творчество);
«О.О. Сулейменов» – 1 час (Жизнь и судьба Сулейменова: геолог, ставший поэтом; поэт, ставший филологом, общественным деятелем и дипломатом. Лирика: «Разлив», «Айналайн», «Мать», «Реплика Нехристя И-Бо, идеалиста», «Одна война закончилась другой», «Минута молчания на краю света», «А. Вознесенскому», «Земля, поклонись Человеку!» (по выбору учителя); исследование «Аз и Я» (фрагменты). Поэтическое проникновение в глубь истории и культуры Казахстана. «История и истина не одно и то же» – стремление отстоять правду истории и современности. «Земля, поклонись Человеку!» – взволнованный лирический монолог-размышление о прошлом как долгом и трудном пути человечества в космос, в эру братства, мудрости и мира. Пафос поиска единых истоков разных национальных культур и языков в книгах «Аз и Я», «Язык письма»);
теория литературы (Прозаизация стиха. Неклассические стихотворные размеры: дольник, тактовик, верлибр);
«Социально-психологическая драматургия» (обзор) – 1 час (Отражение процесса нравственного разложения общества в пьесах. Девальвация «морального кодекса» строителей коммунизма. Романтизация героя, «очеловечивание» социалистического реализма. Чеховские мотивы. А.В. Вампилов. «Старший сын», «Утиная охота» (по выбору). Очерк жизни и творчества. Крах социальных и личных иллюзий в результате осознания временности хрущевской «оттепели». Личностное начало в драматургии. Рефлексирующий герой, ощущающий нравственный дискомфорт, недовольство своим образом жизни. Внутренний конфликт героя из-за невозможности достижения гармонии между идеалом и реальностью. Столкновение двух сознаний – трезво-реалистического (Бусыгин) и наивно-утопического (Сарафанов), «серьезные» и «несерьезные» герои, святые и грешники. «Страсти» по духовной близости людей, доброте и взаимопониманию в пьесе «Старший сын». Жанр «серьезной комедии», пьесы-притчи. Испытание человека бытом, мотив духовного падения человека в пьесе «Утиная охота». «Синдром» Зилова - исследование опустошенной души, саморазрушения личности. Значение открытого финала «Утиной охоты». Чеховские мотивы);
«Тихая поэзия» – 1 час (Продолжение поэтических традиций 19 века поэтами данного направления (обзор). А.А. Тарковский - постакмеист, «последний поэт серебряного века». Тема всеобщего единства бытия, неразрывной связи человека с миром природы. Война как метафизическая, а не социальная трагедия. Фольклорные мотивы. Пушкин как поэтический и человеческий ориентир в поэзии Д.С. Самойлова. Противопоставление двух подходов к миру – силового противостояния бытию (пестелевского) и творческого вживания в него (пушкинского). Философская проблематика, асоциальность, классичность стиха. «Вневременность», обращенность к фольклору поэзии Н.М. Рубцова. Ориентация на «книжную» реальность, отсылки к явлениям мировой культуры, сращение «натуры» (природы) и культуры, классичность поэзии А.С. Кушнера);
«Драматургия новой волны» – 1 час (А. Галин. «Ретро»; В. Славкин. «Взрослая дочь молодого человека»; Э. Радзинский. «Спортивные сцены 1981 года» (обзор). Заштампованность советского героя и конфликта. Анатомия советского быта и его обитателей. Л. Петрушевская (обзор): «Три девушки в голубом» и другие одноактные пьесы; рассказы «Свой круг», «Гигиена», «Новые Робинзоны», «Такая девочка, совесть мира», «Бессмертная любовь» и др. (по выбору учителя); сказки для взрослых («Будильник», «Роза», «Дядя Ну и тетя Ох»). Неонатурализм в драматургии и прозе. «Биологический» герой. Перегруженность бытом. История болезни современного общества. Девальвация родственных чувств. Обвальная деградация личности. Гротесковый стиль. «Недоязык» персонажей как противопоставление советскому «новоязу»);
«Русская поэзия и проза Казахстана» (обзор) – 2 часа (Маргинальность русских литератур в национальных республиках бывшего СССР: приобретения и потери. Тема «двух родин» (О. Постников). Зачинатели русской литературы в Казахстане – И. Шухов, П. Кузнецов, М. Зверев, Д. Снегин, В. Чугунов, Д. Черепанов. Тема братства народов, «ослабленная художественность». Этапированные, ссыльные писатели 30-40-х гг. – Н. Заболоцкий, Н. Коржавин, М. Зуев-Ордынец, Ю. Домбровский, А. Чижевский, А. Солженицын. Мощный творческий импульс во время Великой Отечественной войны: известные деятели русской культуры (В. Шкловский, М. Зощенко, С. Маршак, К. Паустовский, С. Эйзенштейн и др.) в алма-атинской эвакуации. Исторический роман 50-60-х гг. как попытка сохранения личной и общей памяти о далеком и близком прошлом («Ак-мечеть» Н. Анова, «В городе Верном» Д. Снегина). Военная тема: «Парламентер выходит из рейхстага» Д. Снегина. Целинная и рабочая тема: «Покорители целины» И. Шухова, «Снега метельные» И. Щеголихина, «Страсти маленького городка» В. Буренкова, «Два дня осталось до весны» Г. Черноголовиной, «Теплая земля» В. Берденникова. «Простор» под редакцией И. Шухова (1963-1974) – журнал всесоюзного значения (публикации неизвестных или запрещенных произведений А. Платонова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, О. Мандельштама, различных воспоминаний, романа и повести Ю. Герта «Кто, если не ты?» и «Лгунья» и др.). Новая историческая проза 60-70-х гг. («Емшан», «Маздак», «Колокол», «Комиссар Джангильдин» и др. М. Симашко, «Интервенция в Омске» Н. Анова, «Утро и два шага в полдень» Д. Снегина, «Омут» и «Прощеный день» Ю. Рожицына, «Передай дальше!» А. Никольской). Профессиональная пушкинистика («Если заговорят портреты», «Портреты заговорили» Н. Раевского) и стиховедение («Стихи нужны» А. Жовтиса), романизированные биографии и биографические хроники о русских и советских писателях, связанных с Казахстаном (книги П. Косенко о П. Васильеве, Вс. Иванове, А. Сорокине, Ф. Достоевском). Проза и поэзия «шестидесятников»: «Кто, если не ты?» и «Лабиринт» Ю. Герта, «Татарников», «Газеты за шкафом» Вл. Берденникова, «Письма на бересте» А. Арцишевского – тема противостояния тоталитарному духовному закрепощению. Поэтическое продолжение этой темы и нового казахстанского патриотизма – лирика Р.Тамариной, А. Елкова, В. Антонова, О. Постникова, Т. Мадзигон, И. Потахиной, Л. Лезиной, Л. Степановой, Н. Черновой, В. Киктенко, Е. Курдакова, Л. Шашковой, А. Соловьева и др. Отток русских писателей в 90-х гг. Нелегальная литература);
«Антисталинская проза» – 2 часа (А. Бек. «Новое назначение»; В. Грос-сман. «Жизнь и судьба»; В. Шаламов. «Колымские рассказы»; В. Дудинцев. «Белые одежды» и др. (обзор). Образ Сталина. Авторская позиция. Публицистический пафос);
«А.Солженицын» – 2 часа («Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (отрывок). Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича» – обычный лагерный день глазами человека из народа. Сказовое повествование, совмещение точки зрения героя, рассказчика и народа. Условия несвободы, в которых утрачены понятия о справедливости, совести, чести, человечности. «Архипелаг ГУЛАГ» – книга о мучительном прозрении человека, преданного советским идеалам. Полифоничность голоса рассказчика, множественность голосов и взглядов как противопоставление одноголосию системы, монолитности идеологии. Взаимопревращения палача и жертвы. Жанр «Архипелага ГУЛАГ» – «опыт художественного исследования», книга-декрет, книга-колокол. Значение документальных фактов. Вольность синтаксиса как стремление к предельной естественности и правде);
«Ю. Домбровский» – 1 час («Факультет ненужных вещей» (фрагменты). Дилогия «Хранитель древностей» – «Факультет ненужных вещей». Широкие художественные обобщения на основе биографического материала. Нравственно-философские проблемы. Подмена правовых отношений классовыми понятиями. Мотив сумасшествия времени, системы: борьба живого и «нежити». Символика в дилогии. Тема палачей и жертв. Евангельские, исторические и литературные переклички. Тема предательства. Алма-атинские реалии в произведениях писателя);
теория литературы (художественная публицистика (углубление));
«Литературный андеграунд» – 1 час (А. Терц. «Прогулки с Пушкиным» (отрывки), поэзия Д. Пригова, Л. Рубинштейна, О. Седаковой, Е. Шварц, И. Бродского и др. Чистое искусство как форма диссидентства. Приемы соцарта – разрушение языка официальной (массовой) советской культуры. Расширение понятия реальности, усложнение поэтического языка, выделение «вселенского», религиозного сознания в поэзии. Поэзия, «очищенная» от социально-морально-религиозных заданий, поэтика «чистого письма»);
теория литературы (Соцарт. Литературная маска. Неофициальная литература. Массовая культура. Поэтика абсурда);
«Литература русского зарубежья. Третья волна» (обзор) – 1 час (В. Войнович. «Жизнь и необычайные похождения Ивана Чонкина»; В. Аксенов. «Остров Крым»; Саша Соколов. «Школа для дураков»; поэзия Н. Коржавина, А. Галича и др. Неприятие советской власти и государства. Основные темы и мотивы. Обращение к постмодернизму, соединение стилевых традиций советской литературы с опытом мировой литературы (Кафка, Хэмингуэй, Ремарк, Маркес). Многожанровость, разностильность эмигрантского творчества: экспериментаторский, подчеркнуто эстетский характер одних произведений и публицистичность, политизированность других);
«И. Бродский» – 2 часа (Очерк жизни и творчества. Лирика: «Рождественский романс», «Новые стансы к Августе», «Пророчество», «Anno Domini», «Одиссей Телемаку», «Большая элегия Джону Донну», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Разговор с небожителем», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (по выбору учителя). Отталкивание от социальной поэзии, утверждение эстетических приоритетов. Скрещение модернизма с традициями античной и русской классики. Мотив одиночества, монологическая поэзия с вневременным восприятием действительности: античные и библейские мотивы. Метафизическое мировоззрение: поэт как «средство существования языка». Соотношение эстетики и этики («Нобелевская лекция»). Проблема пространства и времени. Образ автора-персонажа, позиция шута и гения. Усвоение самых разных поэтических традиций и стилей, высокого и низкого, элитарного и массового, их равенство. Создание текстов из литературы прошлого (Данте, А.С. Пушкин, В.В. Маяковский и др.). Цитатно-пародийный язык, имеющий функцию раскрепощения. Новая функция стихов: прозаизация стиха за счет усложнения строфики, «спотыкающегося» синтаксиса (обилия переносов), удлинения стихотворной строки, дольника, тактовика);
«С. Довлатов» – 1 час («Наши» (фрагменты), «Иностранка» (фрагменты). «Авторизованная» проза. Проблема автора и героя, смешение голосов героев и равноправного им голоса автора. «Наши» – традиции и новаторство в «постмодернистской» прозе. Мотивы внутренней и внешней эмиграции. «Иностранка» – Америка как филиал СССР. Эксцентричность, эпатажность, пародийность прозы. Гуманистический пафос. Проблема художественного метода. Жанровые ориентации: анекдот, роман индивидуальной судьбы. Эстетизация стиля);
«Постмодернизм в условиях краха советского тоталитаризма (1990-е гг.). Постмодернизм» – 1 час (Постмодернизм как новый этап в развитии культуры, как авангардное литературное направление. Черты постмодернизма в культуре и литературе: плюралистический, толерантный тип мышления, фрагментарность (композиционный монтаж), деканонизация, разрушение всех официальных условностей, ирония, смешение жанров, игровое освоение действительности. Особенности литературы русского постмодернизма: авангардность, политизированность, деканонизация эстетики соцреализма. В. Пелевин. «Проблема верволака в средней полосе», «Затворник и шестипалый», «Иван Кублаханов», «Ника» и другие по выбору учителя (обзор). Отрицание реальности жизни как следствие «крушения мира», душевного потрясения людей постсоветского времени. Отражение настроения общества 90-х годов: углубление разочарования, отчаяния, ощущение фантасмагоричности происходящего, связь компьютерной фиктивности с дефективностью современного сознания, его дегуманизация (человек лишь персонаж чьей-то игры). Поиски подлинности, освобождения как отказа от устоявшихся правил игры. Тотальность пародии. Культурные переклички. Поэтика «книжного шлягера», фабульность прозы как следствие коммерциализации искусства);
теория литературы (постмодернизм);
«Заключение» – 1 час (Объективная история русской литературы ХХ века, учитывающая эволюцию ее поэтики и прозы).
Список произведений для заучивания наизусть:
В.В. Маяковский. «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»;
С.А. Есенин. «Письмо к матери»;
М.И. Цветаева. 1 стихотворение по выбору учащихся;
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…»;
Поэзия военных лет: по одному стихотворению двух-трех авторов по выбору учителя наизусть;
Б.Л. Пастернак. «Сестра – моя жизнь и сегодня в разливе»;
А.А. Вознесенский. 1 стихотворение по выбору учителя;
Б.Ш. Окуджава. 1 стихотворение по выбору учащихся;
В.С. Высоцкий. 1 стихотворение по выбору учащихся;
О.О. Сулейменов. 1 стихотворение по выбору учителя.
Рекомендуемый список для дополнительного чтения:
М. Горький. Литературные портреты: «Лев Толстой», «А.А. Блок», «Сергей Есенин»;
В.В. Маяковский. Поэма «Про это»;
А.А. Ахматова. «Дверь полуоткрыта…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Любовь», «Я научилась просто, мудро жить…», «Я пришла к поэту в гости…», «А ты думал – я тоже такая…», «Тот город, мной любимый с детства…», «Уводили тебя на рассвете…», «Клятва», «Памяти Александра Блока», «Смерть поэта», «Поэма без героя»;
М.И. Цветаева. «Вы, идущие мимо меня…», «Сердце, пламени капризней…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Хочу у зеркал, где муть…», «Проще и проще пишется, дышится…», «Не смущаю, не пою…», «Когда-нибудь, прелестное созданье…», «О, души бессмертный дар!..», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Всё круче, всё круче…», «Жив, а не умер Демон во мне!..», «О слезы на глазах!..»;
Б.Л. Пастернак. «Охранная грамота», «Люди и положения»;
И.А.Одоевцева. «На берегах Сены»;
Е. Замятин. Рассказы: «Островитяне», «Ловец человеков», «Мамай», «Пещера», «Наводнение»;
М.А. Булгаков. Комедии: «Зойкина квартира», «Иван Васильевич», «Багровый остров»;
И. Бабель. «Конармия», «Король», «Как это делалось в Одессе». Другие рассказы: «История моей голубятни», «Ги де Мопассан», «Ди Грассо». С. Есенин. Поэма «Черный человек», цикл «Персидские мотивы»;
А.Н. Толстой. Рассказы «День Петра», «Наваждение». Повести «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»;
О.Э. Мандельштам. Мемуарная книга «Четвертая проза». М. Зощенко. «Сентиментальные повести (Коза, Аполлон и Тамара)». Повесть «Перед восходом солнца»;
А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «Джан»;
М. Шолохов. Рассказ «Наука ненависти». Роман «Они сражались за родину» (главы);
А. Твардовский. Поэма «По праву памяти»;
А. Бек. «Волоколамское шоссе»;
Ю. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Берег». В. Быков. «Сотников»;
В. Распутин. «Последний срок», «Живи и помни»;
А. Рыбаков. «Дети Арбата»;
Г. Владимов. «Верный Руслан»;
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема».
Ч. Айтматов. «Первый учитель», «Тополек мой в красной косынке», «Плаха»;
А. Ким. «Под сенью ореховых деревьев», «Полет», «Казах верхом», «Цунами», «Вкус терна на рассвете»;
А. Арбузов. «Иркутская история», «Старомодная комедия», «Таня».
А. Солженицын. «Бодался теленок с дубом». Т. Толстая. «Кысь».
4. Требования к уровню подготовки учащихся
Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь. Учащиеся 10 класса должны знать:
базовые литературоведческие термины: роды, виды и жанры литературы, литературные направления, композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), образ-персонаж, лирический герой, портрет, пейзаж, интерьер, художественное пространство и время, рифма, изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, гротеск, аллитерация, ассонанс, анафора);
границы классического периода русской литературы;
основные черты классической литературы: 1) расцвет поэзии, прозы и драматургии, создание самобытной жанровой системы; 2) формирование критериев единого литературного языка и стиля при одновременном расцвете индивидуальных авторских стилей; 3) создание эстетически совершенных, образцовых и многозначных художественных текстов; 4) острота постановки социальных и нравственных проблем жизни; 5) глубокое воссоздание внутреннего мира человека, психологизм; 6) сочетание национального и общечеловеческого; 7) утверждение гуманистических ценностей; 8) восприимчивость к опыту мировой литературы и культуры);
классические интерпретации программных художественных произведений в критике и литературоведении;
существующие литературоведческие классификации романа по литературным направлениям в разрезе конкретных романов;
определенное количество программных стихотворных текстов и фрагментов художественной прозы (наизусть);
Учащиеся 10 класса должны уметь:
читать программные произведения большого объема с насыщенной социально-философской, психологической проблематикой, со сложноорганизованной формой повествования;
использовать специальную литературу (биографические, литературоведческие словари, справочники, энциклопедии) и Интернет-ресурсы при изучении художественного произведения;
демонстрировать знание сюжета, образов-персонажей и проблематики изучаемых эпических, драматических произведений;
выявлять актуальность проблематики произведений русской классики XIX-ХХ веков, используя традиционный способ презентации;
проводить анализ произведения согласно предложенному алгоритму;
анализировать художественные тексты с учетом культурных реалий, этнокультурного контекста;
соотносить изучаемые произведения с современностью;
писать сочинения на литературную или свободную темы;
Учащиеся 11 класса должны знать:
факты жизни и творчества поэтов и писателей ХХ века во взаимосвязи с социально-исторической и культурной атмосферой эпохи;
сведения об истории создания и творческой судьбе основных произведений поэтов и писателей ХХ века (для анализа художественных текстов);
проблемы периодизации русской литературы ХХ века, а также факты об основных направлениях и течениях русской литературы ХХ века (модернизм, соцреализм, постмодернизм);
определенное количество программных стихотворных текстов и фрагментов художественной прозы (наизусть);
Учащиеся 11 класса должны уметь:
использовать основные литературоведческие термины в процессе анализа художественных текстов; грамотно, логично и обоснованно излагать в письменной и устной форме свою интерпретацию художественного текста;
проводить анализ поэтического текста в соответствии с уровнями: рифма, звуковая, лексическая, синтаксическая организации, сюжетно-композиционный, образно-тематический ряды;
осуществлять анализ прозаического произведения с учетом тематического содержания, формы повествования, композиции и сюжета, системы образов-персонажей;
писать изложения литературно-художественных, публицистических, критических, литературоведческих текстов объемом до 250 слов;
писать сочинения разных жанров на литературные и публицистические темы объемом до 4 тетрадных листов вместе с эпиграфом и планом.
Личностные результаты. Учащиеся должны проявлять:
активную гражданскую позицию и сознательное отношение к литературе как духовной ценности и форме воплощения культуры народа;
читательский интерес, эстетический вкус, образное мышление и творческое самовыражение посредством прочтения и осмысления художественных произведений;
толерантное отношение к культурам разных народов через осмысление гуманистических ценностей русской литературы;
собственное мнение с привлечением необходимых аргументов, компетентность в распознавании антиобщественных явлений;
осознание духовного, нравственного и эстетического смысла изучаемого произведения;
навык выразительно читать художественные тексты, передавая индивидуальные особенности стиля писателя и собственное отношение к прочитанному;
умение выражать активную читательскую позицию и излагать в устной и письменной форме свое понимание классического произведения.
Системно-деятельностные результаты. Учащиеся должны овладеть:
системой знаний по литературе с целью осознания роли литературы, в том числе русской, как части духовной жизни общества, ее влиянии на развитие духовно-нравственного потенциала молодого поколения;
умением анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную информацию;
методами познания, проектирования, конструирования и исследования, творческого применения;
современными информационно-коммуникационными технологиями;
коммуникативными способностями и полиязычной культурой.
Учебная программа по предмету «Иностранный язык»
(английский, немецкий, французский)
( естественно-математическое и общественно-гуманитарное направлении)
1. Пояснительная записка
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утверждённым постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 №1080.
Курс иностранного языка с естественно-математическим направлением строится на основе знаний, навыков и умений, приобретенных учащимися не только в базовом образовании по иностранному языку, но и по другим предметам.
Ориентация на содержание программ предметов естественно-математического цикла, определение точек соприкосновения этих предметов с иностранным языком, а также учет интересов и потребностей учащихся способствует актуализации данного курса, повышению значения иностранного языка в общем образовании школьников.
Речевая тематика, тексты, технологии обучения естественно-математического направления формируют у учащихся общее представление о том, как используются материалы по биологии, математике, химии, экологии и т.д. в странах изучаемого языка, знакомят с известными представителями мировой науки, вызывают интерес к этому направлению и тем самым создают необходимую основу для дальнейшего изучения иностранного языка в целях использования его в будущей профессиональной деятельности.
К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися уровня B 1.
Изучение курса иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
формирование полиязычной, поликультурной личности;
совершенствование коммуникативной компетенции посредством обогащения словарного запаса на основе текстового материала профильной направленности;
повышение мотивации к изучению иностранного языка, с учетом потребности в практическом использовании иностранного языка в будущей профессии;
воспитание патриотического отношения к своей Родине, к своему народу и толерантного отношения к представителям другой культуры;
воспитание этики межличностных отношений в семье, в школе и т.д.
В соответствии с указанными целями должны быть решены следующие задачи:
соблюдать принцип преемственности и последовательности изученного материала за курс основной школы;
развивать и совершенствовать навыки и умения использовать языковой материал для решения конкретных коммуникативных задач;
готовить учащихся к составлению устных сообщений, презентации проектов;
научить учащихся извлекать, анализировать, обобщать и классифицировать профессионально значимую информацию, представленную в различных источниках;
развивать способность воспринимать на слух иноязычную речь, понимать основное содержание аутентичных аудио-, видеотекстов разных жанров, выражать свое отношение к услышанному/увиденному;
развивать умение читать и понимать содержание аутентичных текстов разных стилей, выражать свое мнение к прочитанному;
совершенствовать навыки ведения личной, деловой переписки, составлять резюме, писать эссе на заданную тему;
формировать навыки выполнения тестовых заданий, приближенных к требованиям международных экзаменов IELTS, TOEFL и др.;
развивать умение использовать социокультурный материал при общении со сверстниками, учителем, носителем языка;
приобщать учащихся к самостоятельной работе с использованием современных информационных технологий, самоконтролю и самооценке.
При обучении иностранному языку успешно реализуются межпредметные связи с другими учебными предметами:
«Русский язык», «Казахский язык» (наличие данной межпредметной взаимосвязи расширяет лингвистический кругозор, содействует общему речевому развитию учащихся, позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на родном и иностранном языках);
«Литература» (чтение произведений зарубежных классиков на языке оригинала, самостоятельный перевод стихотворений, коротких рассказов способствует развитию языковых способностей, мышлению, стимулированию рече-мыслительной деятельности, пробуждает творческий потенциал учащихся);
«История Казахстана», «Всемирная история», «Человек. Общество. Право» (обучение иностранному языку на основе текстового материала позволяет знакомиться с историей, культурой и традициями стран изучаемого языка и своей страны);
«География», «Биология» (на уроках иностранного языка учащиеся получают основные сведения о географическом положении, природно-климатических особенностях, государственно-административном устройстве стран изучаемого языка и своей страны);
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Химия», «Физика» (обогащение словарного запаса отдельными математическими, физическими и химическими терминами. Изучение дробных, десятичных числительных);
«Информатика» (связь между данными учебными предметами проявляется, прежде всего, в том, что учащиеся умеют извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), используя прикладной пакет Microsoft Office).
Объем учебной нагрузки составляет:
в 10 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году;
в 11 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году.
10.В указанное количество часов входят уроки для стартового, промежуточного, итогового контроля, уроки выполнения творческих заданий.
11.Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета «Английский язык»
для 10 класса естественно-математического направления
12.Содержание курса для 10 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 68 часов:
1) «Путешествие и туризм» (9 часов):
«Виды туризма», «Знаменитые путешественники», «Популярные туристические маршруты в Казахстане и странах изучаемого языка»;
2) «Здоровье» (4 часа):
«Пропаганда здорового образа жизни», «Спорт в нашей жизни»;
3) «Экология» (5 часов):
«Географическое положение Казахстана», «Флора и фауна Казахстана»;
4) «Сотрудничество Казахстана с зарубежными партнерами» (6 часов);
5) «Канада» (8 часов):
«Географическое положение, климат, население Канады», «Государственное устройство Канады»,«Образование в Канаде»;
6) «Из Истории Канады» (12 часов):
«Выдающиеся ученые стран изучаемого языка и Казахстана»;
7) «Культурное наследие Казахстана и стран изучаемого языка» (8 часов);
8) «Трудоустройство» (16часов):
«Выбор будущей профессии», «Профессии будущего».
13. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков, соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи, правильное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение ударения в слове и фразе; соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях);
2) лексический аспект речи:
активизация средств словообразования для расширения потенциального словаря (аффиксация: суффиксы, образующие имена существительные, прилагательные -esque, глаголы, префиксы, образующие имена прилагательные: -pre, -super, -contra);
способов словообразования (конверсия: глагол-существительное: например: to export- export и т.д.;
словосложение типа: существительное + существительное: a postman, a woman-writer; существительное + прилагательное: breathtaking, groundbreaking и т.д.);
сonfused words: travel, trip, voyage and journey;
синонимы, антонимы, многозначность слов.
3) грамматический аспект речи:
английская пунктуация и ее функции (смысловая, синтаксическая, коммуникативная), дробные и десятичные числительные;
предлоги места, времени, направления;
активизация и употребление в речи видо-временных форм глаголов в активном и страдательном залогах;
активизация и употребление в речи модальных глаголов;
активизация и употребление в речи степеней сравнения прилагательных и наречий; сравнительных конструкций;
активизация и употребление в речи прямой и косвенной речи;
активизация и употребление в речи условных предложений 0, 1, 2, 3 типов;
совершенствование навыков употребления неличных форм глагола (причастие настоящего и прошедшего времени; инфинитивные конструкции; структура сложноподчиненных предложений с придаточными причины, цели и образа действия; служебные слова);
14. Речевой материал:
1) говорение ( диалогическая речь):
совершенствование умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией, диалог смешанного типа на основе использования расширенной тематики в ситуациях официального и неофициального повседневного общения;
принимать участие в обсуждении и дискуссии книг, фильмов; высказывать и аргументировать свою точку зрения;
участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета и толерантного отношения к собеседникам, выражать эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному и увиденному материалу с использованием идиом, речевых клише, риторических вопросов в речи;
диалог этикетного характера (10-12 реплик со стороны каждого учащегося);
диалог-расспрос (до 10-12 реплик со стороны каждого учащегося);
диалог-обмен мнениями ( до 12 реплик со стороны каждого учащегося);
2) монологическая речь:
формирование умений публично выступать в рамках конкретных тематических ситуаций (выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности; представить научное обоснование на заданную тему в виде доклада, результаты исследовательской работы по проекту или выступление на конференции;
высказывать и аргументировать свое мнение;
делать выводы;
критически оценивать события современной жизни и культуры (объем 14-16 фраз);
3) письменная речь:
развивать умения аннотировать и реферировать прочитанный материал;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
заполнить форму заявки, анкеты для участия в олимпиадах, конференциях, семинарах, дебатах и т.д. с указанием полных личных данных;
кратко излагать результаты проектной деятельности;
писать эссе по заданной тематике (объём 100-120 слов).
4) аудирование:
воспринимать на слух высказывания собеседника, учителя, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий;
понимать основное содержание аутентичных текстов различных жанров, диалогов, монологов по знакомой или частично знакомой тематике;
извлекать из прослушанного текста необходимую или интересующую информацию;
выявлять наиболее значимые факты (даты, место действия, действующие лица и др.);
догадываться о значении незнакомых слов по контексту( время звучания текста до 3 минут, количество предъявлений 2 раза);
5) чтение:
дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных жанров ( публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических);
развитие навыков стратегического чтения текстов (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое;
развивать умения выделять основную и второстепенную информацию, обобщать факты и явления, прогнозировать ход/ результат событий; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; понимать смысл текста и его проблематику.
15. Социокультурный материал:
1)ознакомление с популярными туристическими маршрутами, особенностями образования и типами школ в Канаде; с культурным наследием англоговорящих стран и Казахстана (известными достопримечательностями Канады), получение сведений о географическом положении, климате и населении Канады, о выдающихся людях Канады и их достижениях, о животном и растительном мире, изучение государственного устройства Канады.
16. Коммуникативная компетенция:
1)формирование умения связно высказываться о себе и окружающем мире, общаться в условиях непосредственного межкультурного общения, понимать и реагировать на высказывания собеседника/ носителя языка (вербально и невербально) в рамках сфер тематики и ситуаций, обозначенных программой;
2)использование стратегий речевого общения с учетом английского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
3. Базовое содержание учебного предмета «Английский язык»
для 11 класса естественно-математического направления
17. Содержание курса для 11 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 68 часов:
1) «Из истории изобретений» (9 часов);
2) «Достижения научно-технического прогресса и их роль в современном обществе» (9 часов);
3) «Окружающая среда» (7 часов):
«Глобальные и региональные экологические проблемы», «Международные экологические организации»;
4)«Содружество Австралии и Новой Зеландии», «Географическое положение» (7 часов):
«Государственное устройство», «Природно-климатические особенности»;
5) «Политические системы» (12 часов):
«Особенности государственно-политического устройства Казахстана и стран изучаемого языка»;
6) «Современная молодежь» (8 часов):
«Межличностные отношения»;
7)«Медицина. Традиционная и нетрадиционная медицина» (8 часов): «Современные технологии в медицине» ;
8) «Роль спорта в жизни человека» (8 часов):
«Лечебная физкультура».
18. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков; соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи;
правильное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение ударения в слове и фразе;
соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях);
2) лексический аспект речи:
добавляются 150 новых слов, продуктивный лексический минимум составляет 1100 лексических единиц, пассивный лексический минимум составляет 2100-2300 лексических единиц;
словообразование (конверсия: глагол-существительное: increase – to increase;
прилагательное- существительное: poor – the poor; словосложение типа: существительное + существительное: housework; прилагательное + существительное: wildland;
сокращение слов (аббревиатура, акронимы, смешение и т.д.);
confused words (е.g. pain, hurt, damage, injure);
рhrasal verbs (get into, work out, point out, pick up, get on with, drop out, see off, drop off, get back, make for, slow down, set off, speed up, take off);
синонимы, антонимы, многозначность слов;
3) грамматический аспект речи:
активизация и употребление артиклей;
всех видовременных форм глагола в действительном и страдательном залогах;
неличных форм глагола (причастие настоящего и прошедшего времени, герундий, инфинитив), сложное дополнение (Complex Object); сложное подлежащее (ComplexSubject);
прямая и косвенная речь, согласование времен;
эквиваленты модальных глаголов (be able to, have to, ought to, to be told to do smth);
фразовые глаголы (e.g. get, make, look, go, take, put, come, carry);
конструкции had better и would rather для выражения предпочитаемого действия;
условные предложения всех типов;
сравнительные конструкции типа: as…as, not so …. as…, the more…, the better…, more and more... .
19. Речевой материал
1) говорение (диалогическая речь):
совершенствование умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией, диалог смешанного типа на основе использования расширенной тематики в ситуациях официального и неофициального повседневного общения;
принимать участие в обсуждении прочитанных книг, просмотренных фильмов;
высказывать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и толерантного отношения к собеседникам (13-15 реплик со стороны каждого собеседника);
2) монологическая речь:
развитие и совершенствование умений передать основное содержание прочитанного/ увиденного;
выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
представить выступление на заданную тему в виде доклада (представление результатов работы по проекту или выступление на конференции);
высказывать и аргументировать свое мнение, делать выводы и предлагать собственные пути решения заданной проблемы (17-20 фраз);
3) аудирование:
понимать основное содержание аутентичных текстов различных жанров, диалогов, монологов по знакомой или частично знакомой тематике;
извлекать из прослушанного текста необходимую или интересующую информацию для заполнения таблиц, диаграмм, схем, пропусков в предложениях;
выявлять наиболее значимые факты (даты, место действия, действующие лица, причины и др.);
сопоставлять и различать услышанную информацию с предложенной в заданиях, догадываться о значении незнакомых слов по контексту (время звучания текста до 3 минут, количество предъявлений 2 раза);
4) чтение:
дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей (публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также из других областей естественно-математического цикла);
совершенствовать умения работы с текстом (выделять необходимую информацию, основную информацию, обобщать факты и явления);
анализировать и прогнозировать ход/ результат событий;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
критически оценивать полученную информацию, понимать смысл текста и его проблематику);
5) письменная речь:
развитие и совершенствование навыков ведения и оформления личной и деловой переписки;
составлять план, тезисы письменного сообщения, делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях;
написание эссе по заданной тематике (120-130 слов).
20. Социокультурный материал:
1)ознакомление с достижениями научно-технического прогресса, проблемами окружающей среды;
2) с культурным наследием англоговорящих стран и Казахстана;
3) с всемирно известными достопримечательностями Австралии (Kamay Botany Bay Nationa l Park, Lapérouse Museum, Hyde Park Sydney, Opera House in Sydney, Royal Botanic Gardens, The Sydney Aquarium, St. Kildaand Brighton beaches, the Great Barrier Reef, the Gold Coast City Art Gallery);
4)географическое положение Австралии и Новой Зеландии, природно-климатические условия и население, животный и растительный мир Австралии;
5) государственное устройство Австралии и Новой Зеландии;
6)выдающиеся люди Австралии и их достижения (Hugh Jackman, Heath Ledger, Nicole Kidman, Liam Hemsworth, Steve Irwin, Bindi Irwin, Mark Philippoussis, Lleyton Hewitt, Cody Simpson, Andrew Barton Paterson/Banjo Paterson, Dame Edna Everage/Barry Humphries, Naomi Watts, Olivia Newton John, Kylie Minogue и др.).
21. Коммуникативная компетенция:
1)формирование умения общаться в условиях непосредственного межкультурного общения, понимать и реагировать на высказывания собеседника/ носителя языка (вербально и невербально) в рамках сфер тематики и ситуаций, обозначенных программой, использование стратегий речевого общения с учетом английского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
4. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
22.Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
23.Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.
24. Учащиеся 10 класса должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в объёме 150 слов, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), сложные слова;
особенности структуры простых и сложных предложений;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов активного и пассивного залога;
модальные глаголы и их эквиваленты;
артикли;
степени сравнения прилагательных и наречий;
все типы местоимений;
числительные (дробные, десятичные);
прямая и косвенная речь;
условные предложения 3 типов;
предлоги;
неличные формы глагола (причастие, герундий, инфинитив);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка.
25. Учащиеся 10 класса должны уметь:
сообщать сведения о своей стране и стране изучаемого языка, о своих интересах и увлечениях, о выборе будущей профессии;
излагать свое мнение по актуальным вопросам, предлагать собственные пути решения заданных проблем в рамках изученных речевых тем;
описывать события/явления, передавать основное содержание, прочитанного или услышанного в объеме 10-12 реплик;
уметь вести различные виды диалогов в объёме до 14-16 фраз;
понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
уметь заполнять таблицы, диаграммы или схемы, используя прослушанную информацию;
понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные (время звучания текста до 3 минут, количество предъявлений - 2 раза);
понимать основное содержание аутентичных текстов (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты и устанавливать их логическую последовательность);
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
читать аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием;
предсказывать или предугадывать возможное содержание текста по заглавию или по отрывкам текста, выстраивать логический ход событий, передать основное содержание прочитанного;
высказывать свое отношение к прочитанному;
писать личное / электронное письмо в объеме до 100-120 слов;
делать выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами;
вести деловую переписку;
формировать навыки написания эссе на проблемные темы в объеме 100- 120 слов.
5. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
26. Учащиеся 11 класса должны знать:
1) значения изученных 150лексических единиц;
2) признаки изученных грамматических явлений;
3) конструкции I wish / If only; I would rather / you had better;
4) конструкции Complex Object и Complex Subject;
5) неличные формы глагола (причастие, герундий, инфинитив).
27. Учащиеся 11 класса должны уметь:
1) делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание прочитанного или услышанного, высказывать свое отношение к прочитанному в объёме 17-20 фраз;
2) вести различные виды диалогов в объёме до 13-15 реплик со стороны каждого собеседника;
3) правильно выбирать слова/словосочетания в зависимости от контекста;
4) вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
5) выражать эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
6) представлять выступление на заданную тему в виде доклада (представление результатов работы по проекту или выступление на конференции);
7) высказывать и аргументировать свое мнение;
8) анализировать, сравнивать и делать собственные выводы;
9) понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
10) понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные и второстепенные факты в тексте;
11) использовать услышанную информацию для заполнения таблиц, диаграмм, схем, пропусков в предложениях (время звучания текста до 3 минут, количество предъявлений – 2 раза);
12) читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
13) читать текст с выборочным пониманием необходимой информации;
14) читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием;
15) вести и правильно оформлять личную и деловую переписку;
16) составлять план, тезисы письменного сообщения;
17) делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях;
18) писать эссе по заданной тематике в объеме 120-130 слов.
28. Личностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны показывать:
1) любовь к Родине и к своему народу;
2) уважение традиций и обычаев народов Казахстана и стран изучаемого языка;
3) знание, уважение и соблюдение законов своей страны и стран изучаемого языка;
4) уважение к старшему поколению и заботу о младших;
5) бережное отношение к окружающей среде;
6)бережное отношение к имуществу (к школьной мебели, школьным принадлежностям, одежде, предметам обихода);
7)соблюдение здорового образа жизни и навыки сохранения своей безопасности и безопасности окружающих людей.
29.Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны использовать:
1) полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности;
2) современные информационные технологии;
3) навыки монологической и диалогической речи в различных коммуникативных ситуациях;
4) методы познания, проектирования, конструирования и исследования в творческой деятельности (олимпиады, научные проекты, презентации);
5)методы анализа и синтеза при работе с научной информацией.
6. Пояснительная записка
30. Учебная программа для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления составлена в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утверждённым постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 №1080.
31. Профильная направленность в процессе обучения иностранному языку объясняется факторами, которые отвечают потребностям и интересам учащихся, связанных с выбором будущей профессии, при этом важна роль иностранного языка, как средства получения профессионально значимой информации по выбранному учащимися профилю, профильная дифференциация отражается в содержании подобранного тематического материала, которая направлена не только на развитие языковых умений и навыков, но и на развитие творческого потенциала и критического мышления.
32. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у учащихся 10-11 классов создает реальные предпосылки использования иностранного языка при изучении других школьных предметов, а также в самообразовании и в различных сферах человеческой деятельности.
33. В соответствии с общеевропейской системой уровней владения языком к завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися уровня B 1+.
34. Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
1) формирование полиязычной, поликультурной личности;
2)совершенствование коммуникативной компетенции посредством обогащения словарного запаса на основе текстового материала профильной направленности;
3)повышение мотивации к изучению иностранного языка с учетом потребности в практическом использовании иностранного языка в будущей профессии;
4)воспитание патриотического отношения к своей Родине, к своему народу и толерантного отношения к представителям другой культуры;
5) воспитание этики межличностных отношений в семье, в школе и т.д.
35.В соответствии с указанными целями должны быть решены следующие задачи обучения:
1)соблюдать принцип преемственности и последовательности изученного материала за курс основной школы;
2) развивать и совершенствовать навыки и умения использовать языковой материал для решения конкретных коммуникативных задач;
3)готовить учащихся к составлению устных сообщений, презентации проектов;
4)научить учащихся извлекать, анализировать, обобщать и классифицировать профессионально значимую информацию, представленную в различных источниках;
5)развивать способности воспринимать на слух иноязычную речь, понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров, выражать свое отношение к услышанному;
6)развивать умения читать и понимать содержание аутентичных текстов разных стилей, выражать свое мнение к прочитанному;
7)совершенствовать навыки ведения личной, деловой переписки, составлять резюме, писать эссе на заданную тему;
8)формировать навыки выполнения тестовых заданий, приближенных к требованиям международных экзаменов IELTS, TOEFL и др.;
9)развивать умение использовать социокультурный материал при общении со сверстниками, учителем, носителем языка;
10)приобщать учащихся к самостоятельной работе с использованием современных информационно- коммуникационных технологий, самоконтролю и самооценке.
36.В процессе изучения иностранного языка реализуются межпредметные связи со следующими предметами:
1) «Русский язык», «Казахский язык»:
наличие данной межпредметной взаимосвязи расширяет лингвистический кругозор, содействует общему речевому развитию учащихся, позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на родном и иностранном языках;
2) «Литература»:
чтение произведений зарубежных классиков на языке оригинала, самостоятельный перевод стихотворений, коротких рассказов способствует развитию языковых способностей, мышлению, стимулированию рече-мыслительной деятельности пробуждает творческий потенциал учащихся;
3)«История Казахстана», «Всемирная история», «Человек. Общество. Право»:
обучение иностранному языку на основе текстового материала позволяет знакомиться с историей, культурой и традициями стран изучаемого языка и своей страны;
4) «География», «Биология»:
на уроках иностранного языка учащиеся получают основные сведения о географическом положении, природно-климатических особенностях, государственно-административном устройстве стран изучаемого языка и своей страны;
5) «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Химия», «Физика»:
обогащение словарного запаса отдельными математическими, физическими и химическими терминами, изучение дробных, десятичных числительных;
6) «Информатика»:
умение извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), используя прикладной пакет Microsoft Office).
37. Объем учебной нагрузки составляет:
1) в 10 классе – 4 часа в неделю, всего 136 часов в учебном году;
2) в 11 классе – 4 часа в неделю, всего 136 часов в учебном году.
38. В указанное количество часов входят уроки для стартового, промежуточного и итогового контроля, защита творческих работ.
7. Базовое содержание учебного предмета «Английский язык»
для 10 класса общественно-гуманитарного направления
39.Содержание курса для 10 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 136 часов:
1) «Путешествие и туризм» (18 часов):
«Виды туризма», «Знаменитые путешественники», «Популярные туристические маршруты в Казахстане и странах изучаемого языка»;
2) «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» (18 часов):
«Система правления. Королевская семья», «Выдающиеся деятели Великобритании»;
3) «Географическое положение Казахстана» (13 часов):
«Природно-климатические условия», «Население», «Животный и растительный мир», «Государственное устройство Казахстана»;
4) «Канада. Географическое положение, климат, население Канады» (15 часов):
«Государственное устройство Канады», «Образование в Канаде»;
5) «Забота о здоровье» (10 часов):
«Здоровое питание», «Вредные привычки»;
6) «Из Истории Канады» (14 часов):
«Выдающиеся деятели и их вклад в мировую культуру»;
«Культурное наследие Казахстана и стран изучаемого языка» (16 часов):
«Обычаи и традиции казахского народа», «Сохранение культурного наследия»;
8) «Современная молодежь (16 часов):
Молодежные организации и движения»;
9) «Проблемы современной молодежи» (16 часов):
«Трудоустройство», «Выбор будущей профессии».
40. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков; соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи;
правильное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение ударения в слове и фразе;
соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях, умение использовать в речи риторические вопросы и эмфатические звуки (слоги);
2) лексический аспект речи:
активизация средств словообразования для расширения потенциального словаря (аффиксация: суффиксы, образующие имена существительные, прилагательные -esque, глаголы; префиксы, образующие имена прилагательные: pre-, super-, contra-, глаголы);
активизация способов словообразования (конверсия: глагол-существительное: например: to export - export и т.д.; словосложение типа: существительное + существительное: postman, woman-writer; существительное + прилагательное: breathtaking, groundbreaking и т.д.);
сonfused words: see, watch, look, listen, hear; job, work, ill, sick;
синонимический ряд, антонимические пары, многозначность слов;
3) грамматический аспект речи:
английская пунктуация и ее функции (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
дробные и десятичные числительные;
предлоги места, времени, направления;
активизация и употребление в речи видовременных форм глаголов в активном и пассивном залогах;
активизация и употребление модальных глаголов;
употребление степеней сравнения прилагательных и наречий;
употребление сравнительных конструкций типа: as…as, not so …. as…, the more… the better…, more and more…;
употребление прямой и косвенной речи, соблюдение правила согласования косвенной речи;
употребление условных предложений 0, 1, 2, 3 типов;
неличные формы глагола: причастие настоящего и прошедшего времени; инфинитивные конструкции;
сложноподчиненное, сложносочиненное предложение ( (сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и образа действия), служебные слова.
41. Речевой материал:
1) говорение (диалогическая речь):
совершенствование умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией, диалог смешанного типа на основе использования расширенной тематики в ситуациях официального и неофициального повседневного общения;
высказывать и аргументировать свою точку зрения по актуальным вопросам, соблюдая правила речевого этикета и поведения;
выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому, прочитанному и увиденному материалу с использованием идиом, речевых клише, риторических вопросов и т.д. в объеме 12-14 реплик со стороны каждого собеседника;
2) монологическая речь:
совершенствование умений передать основное содержание прочитанного/ увиденного;
выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
представить выступление на заданную тему в виде доклада (представление результатов работы по проекту или выступление на конференции);
высказывать и аргументировать свое мнение в объеме 16-18 фраз;
2) чтение:
развитие и совершенствование навыков чтения аутентичных текстов различных стилей (публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических с извлечением необходимой/ основной информации, анализа прочитанного текста);
обобщать факты и явления, прогнозировать ход/ результат событий; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
интерпретировать авторскую позицию и выражать свое отношение к прочитанному;
3) письменная речь:
развитие и совершенствование навыков ведения и оформления личной и деловой переписки;
составлять план, тезисы письменного сообщения, делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях;
написание эссе по заданной тематике в объеме 120-130 слов.
42. Социокультурный материал:
1) ознакомление с популярными туристическими маршрутами;
2) особенностями образования и типами школ в Канаде;
3)с культурным наследием англоговорящих стран и Казахстана (известными достопримечательностями Канады);
4)получение сведений о географическом положении, климате и населении Канады;
5) получение сведений о выдающихся людях Канады и их достижениях;
6) получение сведений о животном и растительном мире;
5) изучение государственного устройства Канады.
43. Коммуникативная компетенция:
1)формирование умения общаться в условиях непосредственного межкультурного общения, понимать и реагировать на высказывания собеседника/носителя языка (вербально и невербально) в рамках сфер тематики и ситуаций, обозначенных программой;
2)использование стратегий речевого общения с учетом английского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
8. Базовое содержание учебного предмета «Английский язык»
для 11 класса общественно-гуманитарного направления
44.Содержание курса для 11 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено136 часов:
1) «Средства общения» (18 часов):
«Роль компьютеров и электронных гаджетов в жизни современного человека»;
2) «Роль спорта в нашей жизни» (18 часов):
«Выдающиеся спортсмены Казахстана и стран изучаемого языка»;
3) «Экология. Глобальные и региональные проблемы»
(14 часов):
«Международные организации по защите окружающей среды (в Казахстане и странах изучаемого языка)»;
4) «Научно-технический прогресс» (14 часов):
«Изобретения», «Средства связи»;
5)«Географическое положение Австралии и Новой Зеландии, климат и население. Государственное устройство» (15 часов):
«Выдающиеся люди Австралии и Новой Зеландии и их достижения»;
6) «Из истории Казахстана и стран изучаемого языка» (15 часов);
7) «Деловая переписка на английском языке» (10 часов);
8) «Государственное устройство Казахстана» (15 часов):
«Президент, правительство и парламент»;
9) «Роль английского языка в современном мире» (17 часов):
«Влияние английского языка на выбор будущей профессии».
45. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование умений правильного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение ударения в слове и фразе;
2) лексический аспект речи:
новая лексика в объеме 150 лексических единиц, активный лексический минимум составляет 1100 лексических единиц, пассивный составляет 2100-2300 лексических единиц;
словообразовательные средства для создания и расширения потенциального словаря (аффиксация):
суффиксы имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion/ -sion, -ment, -ity, -ance, -ence, -cy, -y;
префиксы и суффиксы имен прилагательных: un-, in-, im-, ir-, -al/ -il, -able / -ible, -ous, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing, -al, -esque, -ish;
префиксы и суффиксы глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -en;
префиксы и суффиксы наречий: un-, -ly;
способы словообразования:
конверсия (глагол-существительное: to import – import; to increase – increase; прилагательное - существительное: poor – the poor);
словосложение (существительное + существительное: housework; прилагательное + существительное: wildland);
сокращение слов (аббревиатуры, акронимы, смешение и т.д.);
confused words: degree, certificate; pass, take; tutor, instructor, pupil, student; subject, lesson, course; read, revise, review.
Phrasal verbs (get into, work out, point out, pickup, get on with, drop out, see off, drop off, get back, make for, slow down, set off, speed up, take off);
синонимический ряд, антонимические пары, многозначность слов;
3) грамматический аспект речи:
активизация навыков употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей;
глаголов в действительном и страдательном залогах;
неличные формы глагола (причастие, герундий, инфинитив), инфинитивные конструкции (Complex Object, Complex Subject); функции инфинитива в предложении, инфинитивные обороты с предлогом for, употребление инфинитива с частицей tо; функции герундия в предложении; независимый причастный оборот;
активизация навыка перевода прямой речи в косвенную речь, соблюдение согласования времен;
употребление в речи модальных глаголов и их эквивалентов (be able to, have to, ought to , to be to);
фразовые глаголы (например, get, make, look, go, take, put, come, carry);
конструкция to be going to для выражения будущего действия;
конструкция had better и would rather для выражения предпочитаемого действия;
употребление в речи всех типов местоимений;
активизация и употребление в речи сравнительных конструкций прилагательных и наречий;
дробные и десятичные числительные;
предлоги места, времени, направления;
структура повествовательного, отрицательного вопросительного предложений; простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, с несколькими прилагательными. Типы вопросительных предложений. Условные предложения 0, 1, 2, 3 и смешанного типов. Структура сложноподчиненных предложений с придаточными цели и образа действия. Конструкция I wish / If only;
слова-заместители, переходные и непереходные глаголы;
наиболее употребляемые составные предлоги;
основные подчинительные союзы;
предложное дополнение;
местоимение it в функции дополнения; дополнение с предлогом to, for обозначающее адресат действия;
определение;
однородные члены предложения.
46. Речевой материал:
1) говорение (диалогическая речь):
совершенствование умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией, диалог смешанного типа на основе использования расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения;
совершенствование умения выражать эмоционально-оценочное отношение к прочитанным книгам и просмотренным фильмам;
высказывать и аргументировать свою точку зрения;
участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета и толерантного отношения к собеседникам (диалог этикетного характера в объеме 9-10 реплик со стороны каждого учащегося, диалог-расспрос в объеме 16-18 реплик со стороны каждого учащегося, диалог-обмен мнениями в объеме 16-18 реплик со стороны каждого учащегося);
2) монологическая речь:
совершенствование умений выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
высказывать и аргументировать свое мнение;
представить научное обоснование темы доклада (представление результатов работы по проекту или выступление на конференции), дискуссировать по теме научного исследования;
делать анализ и выводы;
критически оценивать события современной жизни и культуры;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе страноведческой и культуроведческой информации (объем монологического высказывания в объеме 20-22 фраз);
3) письменная речь:
совершенствовать навыки и умения аннотирования и реферирования текста;
ведение официальной и неофициальной переписки;
изложение собственного мнения по поводу прочитанного или услышанного;
писать эссе на заданную тему в объёме 130-150 слов;
4) аудирование:
понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров, диалогов, монологов по знакомой или частично знакомой тематике, догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
извлечение из прослушанного текста необходимой информации;
выявление наиболее значимых и важных фактов (время звучания текста до 3-4 минут);
5) чтение:
дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей ( публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также из других областей гуманитарного цикла);
совершенствование умения выделять необходимую, основную и второстепенную информацию;
обобщать факты и явления, сравнивать, анализировать и прогнозировать ход/ результат событий;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
критически оценивать полученную информацию, понимать смысл текста и его проблематику).
47. Социокультурный материал:
1)ознакомление с социокультурным портретом англоговорящих стран, с праздниками; с культурным наследием англоговорящих стран и Казахстана;
2)изучение особенностей государственного устройства Великобритании; США, Австралии и Новой Зеландии;
3)географическое положение Австралии и Новой Зеландии, климат и население, животный и растительный мир Австралии, Новой Зеландии;
4) знаменитые люди Австралии и Новой Зеландии и их достижения (Hugh Jackman, Heath Ledger, Nicole Kidman, Liam Hemsworth, Steve Irwin, Bindi Irwin, Mark Philippoussis, Lleyton Hewitt, Cody Simpson, Andrew Barton Paterson/Banjo Paterson, Dame Edna Everage/ Barry Humphries, Naomi Watts, Olivia Newton John, Kylie Minogue и др.);
5) основные факты из истории Казахстана и стран изучаемого языка.
48.Коммуникативная компетенция:
1)формирование умения связно высказываться о себе и окружающем мире, общаться в условиях непосредственного межкультурного общения, понимать и реагировать на высказывания собеседника / носителя языка (вербально и невербально) в рамках сфер тематики и ситуаций, обозначенных программой;
2)использование стратегий речевого общения с учетом английского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
9. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
49.Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
50.Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.
51. Учащиеся 10 класса должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в объёме 150 слов, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), сложные слова;
особенности структуры простых и сложных предложений;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы глаголов активного и пассивного залога;
модальные глаголы и их эквиваленты;
артикли;
степени сравнения прилагательных и наречий;
все типы местоимений;
числительные (дробные, десятичные);
прямая и косвенная речь;
условные предложения 3 типов;
предлоги;
неличные формы глагола (причастие, герундий, инфинитив);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка.
52. Учащиеся 10 класса должны уметь:
сообщать сведения о своей стране и стране изучаемого языка, о своих интересах и увлечениях, о выборе будущей профессии;
высказывать свое отношение к актуальным вопросам в рамках изученных речевых тем;
описывать события/явления, передавать основное содержание, прочитанного или услышанного в объеме 12-14 реплик.
уметь вести различные виды диалогов в объёме до 16-18 фраз.
понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
уметь заполнять таблицы, диаграммы, схемы, пропуски в предложениях, используя прослушанную информацию;
понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные и второстепенные факты в тексте (время звучания текста до 3 минут, количество предъявлений - 2 раза);
понимать основное содержание аутентичных текстов (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты и устанавливать их логическую последовательность);
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
читать аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием;
предсказывать или предугадывать возможное содержание текста по заглавию или по отрывкам текста, выстраивать логический ход событий, передать основное содержание прочитанного;
писать личное / электронное письмо в объеме до 100-120 слов;
делать выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами;
вести деловую переписку;
писать эссе на заданную тему в объеме 120-130 слов.
10. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
53. Учащиеся 11 класса должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, сокращение слов);
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
(видо-временные формы глаголов в действительном и пассивном залогах;
модальные глаголы и их эквиваленты;
артикли (неопределенный, определенный и нулевой);
сравнительные конструкции прилагательных и наречий;
все типы местоимений;
числительные (количественные, порядковые, дробные и десятичные, хронологические даты);
предлоги места, времени, направления;
правила перевода прямой речи в косвенную, согласования времен;
структуру сложноподчиненных предложений с придаточными цели и образа действия;
конструкции I wish / If only; I would rather / you had better;
неличные формы глагола (причастие, герундий, инфинитив), инфинитивные конструкции;
инверсионные конструкции;
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка.
54. Учащиеся 11 класса должны уметь:
1) делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, высказывать свое отношение к прочитанному в объёме – 20-22 фразы;
2)вести различные виды диалогов в объёме 16-18 реплик со стороны каждого учащегося;
3)правильно интонировать различные коммуникативные типы предложения;
4)правильно выбирать слова/ словосочетания в зависимости от контекста;
5) вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
6)подробно/ кратко излагать в виде сообщения о прочитанном/ прослушанном/ увиденном;
7)выражать эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
8)представлять выступление на заданную тему в виде доклада (представление результатов работы по проекту или выступление на конференции);
9) излагать и обосновывать свое мнение;
10) делать выводы;
11) понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
12) понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ), определить тему текста, выделить главные и второстепенные факты в тексте (время звучания текста до 3-4 минут, количество предъявлений – 2 раза);
13) читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
14) читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
15)читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием;
16) писать поздравления, личное, деловое/ электронное письма с опорой/ без опоры на образец в объеме 130-150 слов;
17)письменно представить связное сообщение на заданные и интересующие темы;
18) писать эссе в рамках предложенной тематики в объеме 130-150 слов.
55. Личностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны показывать:
1) любовь к Родине и к своему народу;
2) уважение традиций и обычаев народов Казахстана и стран изучаемого языка;
3) знание, уважение и соблюдение законов своей страны и стран изучаемого языка;
4) уважение к старшему поколению и заботу о младших;
5) бережное отношение к окружающей среде;
6) бережное отношение к имуществу (к школьной мебели, школьным принадлежностям, одежде, предметам обихода);
7) соблюдение здорового образа жизни и навыки сохранения своей безопасности и безопасности окружающих людей.
56. Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны использовать:
1) систему знаний, умений и навыков в повседневной и будущей профессиональной жизни;
2) современные информационные технологии;
3) навыки монологической и диалогической речи в различных коммуникативных ситуациях;
4) методы познания, проектирования, конструирования и исследования в творческой деятельности (олимпиады, научные проекты, презентации, дебаты);
5) методы анализа и синтеза при работе с научной информацией.
11. Базовое содержание учебного предмета «Немецкий язык»
для 10 класса естественно-математического направления
57. Содержание курса для 10 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 68 часов:
1) «Добро пожаловать в страну изучаемого языка (заграничные поездки, встреча в международном аэропорту, вокзале, устройство в гостинице, молодежные рестораны, кафе)» (5 часов);
2)«Жизнь в деревне/ городе» (5 часов);
3)«Охрана окружающей среды» (8 часов);
4)«Молодежная мода (направление моды, современная одежда)» (7 часов);
5) «Будущее начинается уже сегодня» (7 часов):
«Выбор профессии»;
6)«Повседневная жизнь: учёба, распорядок дня, работа на каникулах, досуг; работа, карьера» (7 часов);
7) «Мир коммуникаций (почта, мобильная связь, компьютер, транспорт, метро и др.)» ( 7 часов);
8) «Германия – страна науки» (6 часов);
9) «Мировое образовательное пространство» (8 часов):
«Система образования в стране изучаемого языка и в PK: ведущие университеты PK (правила приема, внутренний распорядок, международные экзамены и сертификация по иностранным языкам)»;
10) «Система ценностей: менталитет, традиции, обычаи; молодёжная культура» (8 часов).
58. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи (совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков; соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи);
2) лексический аспект речи (дополнительно 150 лексических единиц, обслуживающих новые сферы и ситуации общения в рамках тематики данного этапа обучения; оценочная лексика, фразеологические выражения и обороты, отражающие особенности культуры народа страны изучаемого языка; невербальные средства);
3) грамматический аспект речи:
грамматические конструкции в зависимости от ситуации общения;
грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения;
грамматическое оформление устных и письменных текстов;
структура сложного предложения, граница придаточных предложений и оборотов с использованием соответствующих служебных слов;
придаточные предложения причины, классификация имен прилагательных, Partizip 1, 2 в роли определения;
спряжение модальных глаголов в Indikativ, Konjunktiv;
конструкция haben/ sein + zu + Infinitiv).
59. Речевой материал:
1) говорение (диалогическая речь):
ведение комбинированного диалога (сочетание разных типов диалога) на основе новой тематики и расширенной лексики в ситуациях формального и неформального общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
участие в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмен информацией, уточнение, обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказываемому и обсуждаемому;
беседа при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; учет индивидуальных, в том числе культурно-специфических особенностей партнера по общению; соотнесение невербальные средства (жесты, мимику, позу и др.) с ситуацией общения в объеме диалогов 12-14 реплик со стороны каждого собеседника;
2) монологическая речь:
осуществляют публичные выступления (в связи с увиденным /прочитанным);
последовательно развивают мысль, строят высказывание с учетом его прагматической ценности;
делают сообщения, рассказывают, рассуждают в связи с пройденной тематикой и проблематикой прочитанных/ прослушанных текстов, описывают события, излагают факты, делают сообщения;
выступают публично, в частности, по результатам выполнения проекта в объеме монологического высказывания 16-18 фраз;
3) аудирование:
понимание основного содержания аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
извлечение выборочной информации из аудио/ видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики; дают оценку прослушанному и используют полученную информацию в целях общения;
понимание основного содержания устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; относительно полно понимают высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения (время звучания аудиотекста до 3 мин);
4) письменная речь:
делать выписки из текста, составлять тезисы как основу для устного и письменного сообщения;
написание личного и делового письма с опорой на образец, заполнение анкеты, письменно излагают сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка в объеме 100-120 слов.
12. Базовое содержание учебного предмета «Немецкий язык»
для 11 класса естественно-математического направления
60. Содержание курса для 11 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 68 часов:
1) «Здоровье и забота о нем» (5 часов):
«Медицинские услуги (у врача, в аптеке)»;
2) «Стресс в нашей жизни: советы и предостережения» (5 часов);
3) «Современная семья. Проблема отцов и детей» (4 часа);
4) «Загородный дом (аренда, покупка)» (4 часа);
5) «Молодежная субкультура (кумиры, культура организации досуга)»
(5 часов);
6) «Средства массовой информации» (4 часа);
7) «Киноискусство. Киноартисты в Германии и в Казахстане» (5 часов): «Театр вчера и сегодня»;
8) «Чтение - вот лучшее учение и познание мира!» (7 часов):
«Библиотеки мира»;
9) «Известные писатели и поэты Казахстана» (5 часов);
10) «Выдающиеся деятели науки и культуры» (8 часов);
11) «Вклад стран изучаемого языка и своей страны в мировую культуру» (8 часов);
12) «Выдающиеся личности Казахстана в области науки» (8 часов).
61. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи;
2) лексический аспект речи:
активный лексический минимум на данном этапе составляет 1100 лексических единиц; из них 150 лексических единиц, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения (общий лексический минимум для чтения и аудирования 2100 - 2300 лексических единиц);
3) грамматический аспект речи:
функции немецкой пунктуации (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения( сложноподчиненные и сложносочиненные предложения), сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными (obwohl, obgleich).
62. Речевой материал:
1) говорение (диалогическая речь):
умения вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе прочитанного/ прослушанного текста, соблюдая правила речевого этикета;
участие в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/ дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному (составление диалогов в объеме 16-18 реплик со стороны каждого собеседника);
2) монологическая речь:
демонстрируют умения: подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;
высказывать и аргументировать свою точку зрения;
делать выводы; оценивать факты/ события современной жизни и культуры (составление монологического высказывания в объеме до 20-22 фраз);
3) аудирование:
понимание основного содержания аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
извлечение выборочной информации из аудио/ видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики;
оценка прослушанного и использование полученной информации в целях общения;
определение темы / проблемы в радио/ телепередаче филологической направленности, выделять факты /примеры/ аргументы в соответствии с поставленным вопросом / проблемой, обобщать содержащуюся в аудио-телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней (время звучания аудиотекста – до 3 мин);
4) чтение:
умение владеть основами анализа текста, интерпретации хода авторских рассуждений, выводов;
оценивать и выражать свое отношение к прочитанному (актуальность, личностная значимость, отношение к проблемам, затронутым в тексте), используя полученную информацию в целях общения; ставить вопросы к основной и второстепенной информации; отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений; выявлять имплицитную информацию;
понимать содержание, опираясь на фоновые знания, широкий контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения; переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно);
5) письменная речь:
умения аннотировать и реферировать профильные тексты;
описывать результаты проектной работы (отчет, доклад);
описывать события/ факты/ явления;
сообщать/ запрашивать информацию, выражая собственное мнение/ суждение в объеме 120 - 130 слов.
13. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
63.Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
64.Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.
65.Учащиеся 10 класса должны знать:
лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения (150 лексических единиц);
функции немецкой пунктуации (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
основы анализа текста, интерпретации хода авторских рассуждений, выводов;
о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества;
возможностях получения качественного образования;
ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.
66. Учащиеся 10 класса должны уметь:
1)соблюдать правильный интонационный рисунок и звуковое оформление речи;
2)вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе прочитанного/ прослушанного текста соблюдая правила речевого этикета;
3) участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точку зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/ дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному (составление диалога в объеме 10-12 реплик со стороны каждого собеседника);
4) подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное;
5) представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;
6) высказывать и аргументировать свою точку зрения;
7) делать выводы;
8)оценивать факты/ события современной жизни и культуры (составление монологического высказывания в объеме 14-16 фраз);
9)понимать основное содержание аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
10)извлекать выборочную информацию из аудио/ видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики;
11)давать оценку прослушанному и использовать полученную информацию в целях общения;
12)определять тему/ проблему в радио/ телепередачах филологической направленности, выделять факты/ примеры/ аргументы в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/ телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней (время звучания аудиотекста – до 3 минут);
13)оценивать и выражать свое отношение к прочитанному (актуальность, личностная значимость, отношение к проблемам, затронутым в тексте), используя полученную информацию в целях общения; ставить вопросы к основной и второстепенной информации;
14)отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений;
15) выявлять имплицитную информацию;
16)понимать содержание, опираясь на фоновые знания и широкий контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения; переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно);
17) аннотировать и реферировать профильные тексты;
18)описывать результаты проектной работы (отчет, доклад); описывать события/факты/ явления; сообщать/ запрашивать информацию, выражая собственное мнение/ суждение;
19)использовать языковые средства для описания социокультурного портрета страны изучаемого языка и своей для представления ее зарубежным сверстникам.
14. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
67.Учащиеся 11 класса должны знать:
1)лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения (150 лексических единиц), общий лексический минимум для чтения и аудирования – 2100-2300 лексических единиц;
2)функции немецкой пунктуации (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
3)о культурном наследии страны/ стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.
68. Учащиеся 11 класса должны уметь:
1)в процессе межкультурного общения в диалогической форме: вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе прочитанного/ прослушанного текста соблюдая правила речевого этикета; участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка;
2)запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/ дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному (составление диалогов в объеме 13-15 реплик со стороны каждого собеседника);
3) подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное, представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;
4) высказывать и аргументировать свою точку зрения;
5) делать выводы;
6)оценивать факты/ события современной жизни и культуры (составление монологического высказывания в объеме 17-20 фраз);
7)понимать основное содержание аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
8)извлекать выборочную информацию из аудио/ видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики, давать оценку прослушанному и использовать полученную информацию в целях общения;
9)определять тему/ проблему в радио/ телепередачах филологической направленности, выделять факты/ примеры/ аргументы в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/ телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней ( время звучания аудиотекста – до 3 минут);
10)владеть основами анализа текста, интерпретации хода авторских рассуждений, выводов;
11) оценивать и выражать свое отношение к прочитанному (актуальность, личностная значимость, отношение к проблемам, затронутым в тексте), используя полученную информацию в целях общения;
12) ставить вопросы к основной и второстепенной информации;
13)отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений; выявлять информацию; понимать содержание, опираясь на фоновые знания и широкий контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения;
14) переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно);
15) аннотировать и реферировать профильные тексты;
16) описывать результаты проектной работы (отчет, доклад);
17)описывать события/ факты/ явления; сообщать/ запрашивать информацию, выражая собственное мнение/ суждение в объеме 120-130 слов;
18)использовать языковые средства для описания социокультурного портрета страны изучаемого языка и своей страны для представления ее зарубежным сверстникам.
69. Личностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны показывать:
1) любовь к Родине и к своему народу;
2) уважение традиций и обычаев народов Казахстана и стран изучаемого языка;
3)знание, уважение и соблюдение законов своей страны и стран изучаемого языка;
4) уважение к старшему поколению и заботу о младших;
5) бережное отношение к окружающей среде;
6)бережное отношение к имуществу (к школьной мебели, школьным принадлежностям, одежде, предметам обихода);
7)соблюдение здорового образа жизни и навыки сохранения своей безопасности и безопасности окружающих людей.
70.Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны использовать:
1)систему знаний, умений и навыков в повседневной и будущей профессиональной жизни;
2) современные информационные технологии;
3)навыки монологической и диалогической речи в различных коммуникативных ситуациях;
4)методы познания, проектирования, конструирования и исследования в творческой деятельности (олимпиады, научные проекты, презентации, дебаты);
5) методы анализа и синтеза при работе с научной информацией.
15. Базовое содержание учебного предмета «Немецкий язык»
для 10 класса общественно-гуманитарного направления
71.Содержание курса для 10 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 136 часов:
1) «Добро пожаловать в страну изучаемого языка (9 часов):
«Заграничные поездки», « Встреча в международном аэропорту, вокзале», «Устройство в гостинице», «Молодежные рестораны, кафе»;
2) «Достопримечательности Германии» ( 9 часов);
3) «Берлин – столица Германии» (10 часов);
4) «Жизнь в деревне/ городе» (8 часов);
5) «Молодежная мода (9 часов):
«Направление моды, современная одежда»
6) «Природа и экология, научно-технический прогресс» (9 часов);
7)«Молодежь сегодня и завтра» (10 часов);
8) «Мир коммуникаций (10 часов):
«Почта, мобильная связь, компьютер, транспорт, метро и др.»;
9) «Мировое образовательное пространство (10 часов):
«Система образования в стране изучаемого языка и в PK», «Ведущие университеты PK (правила приема, внутренний распорядок», «Международные экзамены и сертификация по иностранным языкам»;
10) «Выбор профессии» (10 часов);
11) «Профессии будущего» (10 часов);
12) «Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире» (10 часов);
13) «Обмен школьниками» (11 часов);
14) «Путешествовать - значит учиться» (11 часов).
72. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков;
соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи;
2) лексический аспект речи:
изучение дополнительно 150 лексических единиц, обслуживающих новые сферы и ситуации общения в рамках тематики данного этапа обучения;
оценочная лексика, фразеологические выражения и обороты, отражающие особенности культуры народа страны изучаемого языка;
невербальные средства;
3) грамматический аспект речи:
грамматические конструкции в зависимости от ситуации общения;
грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения;
грамматическое оформление устных и письменных текстов;
структура сложного предложения, граница придаточных предложений и оборотов с использованием соответствующих служебных слов, придаточные предложения причины, классификация имен прилагательных, PartizipI, II в роли определения;
спряжение модальных глаголов в Indikativ, Konjunktiv;
конструкция haben/sein +zu +Infinitiv).
73.Речевой материал
1) говорение (диалогическая речь):
составление комбинированного диалога (сочетание разных типов диалога) на основе новой тематики и расширенной лексики в ситуациях формального и неформального общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
участие в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому;
беседа при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
адаптация к индивидуальным, в том числе культурно-специфическим особенностям партнера по общению;
соотнесение невербальных средств (жесты, мимику, позу и др.) с ситуацией общения (составление диалогов в объеме до 10-12 реплик со стороны каждого собеседника);
2) монологическая речь:
осуществление публичных выступлений (в связи с увиденным /прочитанным);
последовательное развитие мысли, построение высказывания с учетом его прагматической ценности;
подготовка сообщения, рассказа, рассуждения в связи с пройденной тематикой и проблематикой прочитанных / прослушанных текстов;
описание события, изложение фактов, подготовка сообщения;
публичное выступление по результатам выполнения проекта в объеме 14-16 фраз;
3) аудирование:
понимание основного содержания аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
извлечение выборочной информации из аудио / видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики;
оценка прослушанного и использование полученной информации в целях общения;
понимание основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;
относительно полное пониманиие высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения (время звучания аудиотекста - до 3 мин);
4) письменная речь:
делать выписки из текста, составлять тезисы как основу для устного и письменного сообщения;
написание личного и делового письма с опорой на образец, заполнение анкеты, письменное изложение сведений о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (письмо в объеме 120 – 130 слов).
16. Базовое содержание учебного предмета «Немецкий язык»
для 11 класса общественно-гуманитарного направления
74. Содержание курса для 11 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 136 часов:
1) «Здоровье и забота о нем» (9 часов):
«Медицинские услуги (у врача, в аптеке)»;
2) «Загородный дом» (аренда, покупка) (9 часов);
3)«Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия» (9 часов);
4) «Проблемы современного общества» (9 часов):
«Проблемы экологии и здоровья»;
5) «Молодежная субкультура» (9 часов):
«Кумиры», «Культура проведения досуга»;
6)«Культура страны изучаемого языка» (10 часов):
«Театр», «Кино, их влияние на нашу жизнь»;
7) «Любимый актер» (9 часов);
8) «Чтение – вот лучшее учение и познание мира!» (15 часов):
«Библиотеки мира», «Выдающиеся деятели науки и культуры»;
9) «Вклад стран изучаемого языка и своей страны в мировую культуру» (15 часов);
10) «Любимая книга» (10 часов);
11) «Из истории Германии (11 часов);
12) «ФРГ и ГДР» (11 часов);
13) «Берлинская стена» (10 часов).
75. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи:
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи;
2) лексический аспект речи:
активный лексический минимум на данном этапе составляет 1100 лексических единиц, из них 150 лексических единиц, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения, общий лексический минимум для чтения и аудирования 2100 - 2300 лексических единиц;
3) грамматический аспект речи:
функции немецкой пунктуации (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения (сложноподчиненные и сложносочиненные предложения), сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными (obwohl, obgleich).
76.Речевой материал:
1) говорение (диалогическая речь):
умения вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе прочитанного/ прослушанного текста соблюдая правила речевого этикета;
участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному (составление диалогов в объеме до 13-15 реплик со стороны каждого собеседника);
2) монологическая речь:
умения подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;
высказывать и аргументировать свою точку зрения;
делать выводы;
оценивать факты/ события современной жизни и культуры (составление монологического высказывания в объеме до 17-20 фраз);
3) аудирование:
умения понимать основное содержание аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
извлекать выборочную информацию из аудио / видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики;
давать оценку прослушанному и использовать полученную информацию в целях общения;
определять тему/ проблему в радио/ телепередач филологической направленности выделять факты /примеры/ аргументы в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой, обобщать содержащуюся в аудио-телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней (время звучания аудиотекста – до 3 минут);
4) чтение:
умение владеть основами анализа текста, интерпретации хода авторских рассуждений, выводов;
оценивать и выражать свое отношение к прочитанному (актуальность, личностная значимость, отношение к проблемам, затронутым в тексте), используя полученную информацию в целях общения;
ставить вопросы к основной и второстепенной информации;
отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений;
выявлять имплицитную информацию;
понимать содержание, опираясь на фоновые знания, широкий контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения;
переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно);
5) письменная речь:
умения аннотировать и реферировать профильные тексты;
описывать результаты проектной работы (отчет, доклад);
описывать события /факты/ явления;
сообщать /запрашивать информацию, выражая собственное мнение/ суждение (в объеме 120-130 слов).
17. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
77.Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
78.Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.
79.Учащиеся 10 класса должны знать:
лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения (150 лексических единиц).
знает функции немецкой пунктуации (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
основами анализа текста, интерпретации хода авторских рассуждений, выводов;
о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества;
возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.
80. Учащиеся 10 класса должны уметь:
соблюдать правильный интонационный рисунок и звуковое оформление речи;
межкультурного общения в диалогической форме: вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе прочитанного/прослушанного текста соблюдая правила речевого этикета;
участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному (составление диалогов в объеме 10-12 реплик со стороны каждого собеседника);
подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;
высказывать и аргументировать свою точку зрения;
делать выводы;
оценивать факты/ события современной жизни и культуры (составление монологического высказывания в объеме 14-16 фраз);
понимать основное содержание аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
извлекать выборочную информацию из аудио / видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики;
давать оценку прослушанному и использовать полученную информацию в целях общения;
определять тему/ проблему в радио/ телепередач филологической направленности выделять факты/ примеры/ аргументы в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой, обобщать содержащуюся в аудио /телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней (время звучания аудиотекста - до 3 минут);
оценивать и выражать свое отношение к прочитанному (актуальность, личностная значимость, отношение к проблемам, затронутым в тексте), используя полученную информацию в целях общения;
ставить вопросы к основной и второстепенной информации;
отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений;
выявлять имплицитную информацию;
понимать содержание, опираясь на фоновые знания и широкий контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения;
переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно);
аннотировать и реферировать профильные тексты;
описывать результаты проектной работы (отчет, доклад);
описывать события/ факты/ явления; сообщать/ запрашивать информацию, выражая собственное мнение/ суждение;
использовать языковые средства для описания социокультурного портрета страны изучаемого языка и своей для представления ее зарубежным сверстникам.
18. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
81. Учащиеся 11 класса должны знать:
1)лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения в объеме150 лексических единиц, общий лексический минимум для чтения и аудирования составляет 2100-2300 лексических единиц;
2)функции немецкой пунктуации (смысловая, синтаксическая, коммуникативная);
3) о культурном наследии страны/ стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества;
4) возможностях получения качественного образования;
5) ценностных ориентирах;
6) об особенностях жизни в поликультурном обществе;
82. Учащиеся 11 класса должны уметь:
1)вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе прочитанного/ прослушанного текста соблюдая правила речевого этикета; участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка;
2)запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/ дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному (составление диалогов в объеме 13-15 реплик со стороны каждого собеседника);
3) подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное;
4) представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;
5) высказывать и аргументировать свою точку зрения;
6) делать выводы;
7) оценивать факты/ события современной жизни и культуры (составление монологического высказывания в объеме 17-20 фраз);
8) понимать основное содержание аутентичных высказываний в распространенных ситуациях повседневного общения;
9) извлекать выборочную информацию из аудио / видеотекстов различных жанров (функциональных, ситуативно-тематических) в пределах указанной тематики;
10) давать оценку прослушанному и использовать полученную информацию в целях общения;
11) определять тему /проблему в радио/ телепередач филологической направленности выделять факты /примеры/ аргументы в соответствии с поставленным вопросом /проблемой, обобщать содержащуюся в аудио /телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней (время звучания аудиотекста до 3 минут);
12) оценивать и выражать свое отношение к прочитанному (актуальность, личностная значимость, отношение к проблемам, затронутым в тексте), используя полученную информацию в целях общения;
13) ставить вопросы к основной и второстепенной информации;
14) отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от рассуждений;
15) выявлять информацию; понимать содержание, опираясь на фоновые знания и широкий контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифтовые выделения;
16) переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно);
17) аннотировать и реферировать профильные тексты;
18) описывать результаты проектной работы (отчет, доклад);
19)описывать события/ факты/ явления; сообщать/ запрашивать информацию, выражая собственное мнение/ суждение (письмо в объеме 130-150 слов);
20)использовать языковые средства для описания социокультурного портрета страны изучаемого языка и своей для представления ее зарубежным сверстникам.
83. Личностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны показывать:
1) любовь к Родине и к своему народу;
2) уважение традиций и обычаев народов Казахстана и стран изучаемого языка;
3) знание, уважение и соблюдение законов своей страны и стран изучаемого языка;
4) уважение к старшему поколению и заботу о младших;
5) бережное отношение к окружающей среде;
6)бережное отношение к имуществу (к школьной мебели, школьным принадлежностям, одежде, предметам обихода);
7)соблюдение здорового образа жизни и навыки сохранения своей безопасности и безопасности окружающих людей.
84.Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны использовать:
1)систему знаний, умений и навыков в повседневной и будущей профессиональной жизни;
2) современные информационные технологии;
3)навыки монологической и диалогической речи в различных коммуникативных ситуациях;
4) методы познания, проектирования, конструирования и исследования в творческой деятельности (олимпиады, научные проекты, презентации, дебаты);
5)методы анализа и синтеза при работе с научной информацией.
19.Базовое содержание учебного предмета «Французский язык»
для 10 класса естественно-математического направления
85. Содержание курса для 10 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 68 часов:
1) «Добро пожаловать во Францию» (1 час);
2)»Французский язык и французская культура в современном мире» (5 часов);
3) «Французы глазами других» (5 часов);
4)«Французский язык в Казахстане» (7 часов);
5) «Наука и техника» (5 часов);
6) «Великие французские/ казахские учёные» (5 часов);
7) «Новые открытия и изобретения» ( 4 часа);
8)«Профессиональное и техническое обучение во Франции и Казахстане» (5 часов);
9) «Школа вчера, сегодня, завтра» (5 часов);
10) «Новые технологии»(5 часов);
11) «Роль интернета в жизни подростка» (5 часов);
12) «Средства массовой информации» (5 часов);
13) «Радио и телевидение» (5 часов);
14) «Пресса» (6 часов).
86. Языковой материал
1) фонетический аспект речи:
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков; соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления речи;
2) лексический аспект речи:
фразеология, устойчивые сочетания слов, пословицы и поговорки4
синонимы, антонимы;
словообразование, использование способов словообразования для потенциального увеличения словарного запаса (суффиксы, аффиксы, словосложение), пассивный словарь включает 2100-2300 слов, из них 1100 слов для активного усвоения;
3) грамматический аспект речи:
структура повелительного, вопросительного предложений, структура отрицательного предложения, типы вопросительных предложений и их интонирование;
образование глагольных форм Présent/ Passé / Futur;
употребление действительного и страдательного залогов;
особые случаи образования множественного числа существительных;
употребление неопределенного и определенного артиклей в соответствии с контекстом,
отсутствие артикля;
активизация в речи модальных глаголов;
структура сложноподчиненных предложений с придаточными цели, условия, образа действия;
управление глаголов;
условные предложения с si;
активизация в процессе общения форм изъявительного и сослагательного наклонения глагола;
прямая и косвенная речь, согласование времен;
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие); инфинитивные конструкции (сложное дополнение, сложное подлежащее);
причастные конструкции;
безличные конструкции.
87. Речевой материал:
1)составление диалога в 10 классе в объеме 10-12 реплик, в 11 классе – 13-15 реплик, составление текста в объеме 14-16 фраз (10 класс), 17-20 фраз (11 класс).
88. Коммуникативная компетенция:
1)особенности использования формул французского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
89. Социокультурная компетенция:
1)основные сведения из истории, культуры страны изучаемого языка и своей страны и, географические, природно-климатические условия, государственное устройство страны изучаемого языка и своей страны.
20.Базовое содержание учебного предмета «Французский язык»
для 11 класса естественно-математического направления
90.Содержание курса для 11 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 68 часов:
1) «Диагностический тест» (1 час);
2) «Мир профессий» (5 часов);
3) «Профессии будущего» (5 часов);
4) «Проблемы трудоустройства молодежи» (7 часов);
5) «Молодежь и время» (5 часов);
6) «Досуг и молодежная культура» (5 часов);
7) «Высокая мода» (4 часа);
8) «Мир коммуникаций» (5 часов);
9) «Телевидение» – это весь мир (5 часов);
10) «Современная сотовая связь» (5 часов);
11) «IT- технологии» (5 часов);
12) «Планета – наш общий дом» (5 часов);
13) «Охрана окружающей среды во Франции и Казахстане» (5 часов);
14) «Экологические проблемы и их решения» (6 часов).
91. Языковой материал:
1) фонетический аспект речи
совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков;
соблюдение правильного интонационного рисунка и звукового оформления реч);
2) лексический аспект речи:
фразеология; устойчивые сочетания слов; пословицы и поговорки;
синонимы; антонимы;
словообразование (использование способов словообразования для потенциального увеличения словарного запаса: суффиксы, аффиксы, словосложение); пассивный словарь включает 2100-2300 слов, из них 1100 слов для активного усвоения;
3) грамматический аспект речи:
структура повелительного, вопросительного и отрицательного предложений;
типы вопросительных предложений и их интонирование;
образование глагольных форм Présent/ Passé/ Futur;
употребление действительного и страдательного залогов;
особые случаи образования множественного числа существительных;
употребление неопределенного и определенного артиклей в соответствии с контекстом, отсутствие артикля;
активизация в речи модальных глаголов;
структура сложноподчиненных предложений с придаточными цели, условия, образа действия;
управление глаголов;
условные предложения с si;
активизация в процессе общения форм изъявительного и сослагательного наклонения глагола;
прямая и косвенная речь, согласование времен;
неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие;
инфинитивные конструкции (сложное дополнение, сложное подлежащее);
причастные конструкции;
безличные конструкции.
92. Речевая компетенция:
1) говорение:
составление диалога в объеме 10-12 реплик, в 11 классе – 13-15 реплик;
составление текста в объеме 14-16 фраз (10 класс), 17-20 фраз (11 класс).
93. Социокультурная компетенция:
1)Основные сведения из истории, культуры страны изучаемого языка и своей страны и географические, природно-климатические условия, государственное устройство страны изучаемого языка и своей страны.
21.Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
94.Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
95.Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.
96.Учащиеся 10 класса должны знать:
1)значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения в пределах изученной тематики;
2)структуру повелительного, вопросительного и отрицательного предложений;
3) типы вопросительных предложений и их интонирование;
4)употребление в речи различных видов наклонений Indicatif, Impératif, Subjonctif, Conditionnel.
5) употребление в речи временных форм глаголов Présent/ Passé/ Futur.
6) управление глаголов;
7)способы образования активной, страдательной и местоименной форм глаголов;
8)употребление в тексте сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;
9) употребление причинно-следственных, временных союзов;
10)стилистическое функционирование действительного и страдательного залога и их употребление в продуктивной речи;
11) различение в контексте безличной формы глагола.
97. Учащиеся 10 класса должны уметь:
правильно интонировать различные коммуникативные типы предложения (утвердительные, отрицательные, вопросительные);
правильно выбирать слова/ словосочетания в зависимости от контекста;
рассказывать, рассуждать в рамках объема изученной тематики, проблематики прослушанного текста на заданном уровне;
вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства в объёме заданного уровня;
излагать в виде сообщения прочитанное/ прослушанное/ увиденное;
выражать эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
представлять выступление на заданную тему (презентация результатов работы по проекту, выступление с докладом на конференции);
высказывать и аргументировать свое мнение к прослушанному/ прочитанному;
анализировать, делать выводы;
создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого языка и своей страны на основе страноведческой и культуроведческой информации;
оценивать события современной жизни и культуры.
воспринимать на слух и понимать содержание учебных, аутентичных аудио и видеотекстов в объеме заданного уровня;
извлекать из прослушанного/ прочитанного текста необходимую или интересующую информацию;
относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного и профессионального общения;
выявлять наиболее значимые и важные факты;
анализировать адаптированные и аутентичные тексты различных жанров;
различать основную и второстепенную информацию, обобщать факты и явления;
прогнозировать ход/ результат событий;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
оценивать важность, новизну информации;
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа;
переводить текст;
писать личное и деловое письмо;
излагать необходимую информацию о себе в форме автобиографии, резюме, анкеты;
фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников;
составлять тезисы, рефераты, обзоры;
резюмировать основное содержание текста;
сообщать и запрашивать информацию;
выражать собственную мысль/ идеи/ суждение.
22.Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
98. Учащиеся 11 класса должны знать:
все временные формы изъявительного, сослагательного, условного наклонений глаголов;
структуру сложноподчиненных предложений с придаточными (цели условия, образа действия);
употребление определенных предлогов с глаголами;
фразовые глаголы;
конструкцию faire + infinitif, laisser + infinitif;
условные предложения (c si);
согласование времен, употребление прямой и косвенной речи;
неличные формы глагола: инфинитив, причастие настоящего и прошедшего времен, деепричастие;
употребление глаголов, требующих определенных предлогов;
употребление прилагательных в функции наречия;
употребление союзов.
99. Учащиеся 11 класса должны уметь:
вести беседу на заданную тему, соблюдая правила этикета и поведения;
вести дискуссию на основе использования расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального общения;
высказывать свое мнение, согласие/ несогласие, аргументировать собственную точку зрения;
выражать собственное эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному;
подробно/ кратко излагать, обобщать в виде сообщения прочитанное/ прослушанное/ увиденное;
выражать эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
представлять выступление на заданную тему в виде доклада, сообщения (представление результатов работы по проекту или выступление на конференции);
представлять свою страну и страну изучаемого языка;
оценивать события жизни современного общества;
воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных/ аутентичных аудио и видеотекстов различных жанров;
извлекать из прослушанного/ прочитанного текста необходимую или интересующую информацию;
относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного и профессионального общения; выявлять наиболее значимые и важные факты;
анализировать учебные или аутентичные тексты различных жанров;
выделять необходимую информацию;
различать основную и второстепенную информацию;
обобщать факты и явления;
отделять объективную информацию от субъективной;
прогнозировать ход/ результат событий;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
оценивать важность, новизну информации;
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа;
высказывать свое отношение к прочитанному;
переводить текст;
писать личное и деловое письмо;
излагать необходимую информацию о себе в форме автобиографии, резюме, анкеты;
фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников;
составлять тезисы, рефераты, обзоры;
делать краткие записи основного содержания лекции учителя;
сообщать и запрашивать информацию;
выражать свою мысль/ идеи/ суждение.
99. Личностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны показывать:
любовь и уважение к Родине, к своему городу и народу;
уважение и соблюдение традиций и обычаев народов Казахстана и стран изучаемого языка;
знание, уважение и соблюдение законов своей страны и стран изучаемого языка;
уважение к старшему поколению и заботу о младших;
умение адекватно анализировать и оценивать окружающую действительность;
бережное отношение к окружающей среде;
соблюдение и пропаганду здорового образа жизни;
высокую культуру человеческого общения и соблюдение этических норм, принятых в своей стране и стране изучаемого языка;
готовность к самообразованию, самореализации и созидательному труду.
100.Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны использовать:
лексико-грамматические структуры в заданных ситуациях общения;
метод проектирования, исследования, познания;
умение анализировать, обрабатывать, синтезировать необходимую информацию, полученную из разных источников;
современные информационно-коммуникативные технологии.
23. Базовое содержание учебного предмета «Французский язык»
для 10 класса общественно-гуманитарного направления
101.Содержание курса для 10 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 136 часов:
«Франция (рельеф,климат,флора,фауна) (5 часов)»;
«Немного из истории Франции (5 часов)»;
«Современная организация власти (5 часов)»;
«Регионы Франции (5 часов)»;
«Экономическая политика (5 часов)»;
«Промышленность и сельское хозяйство (5 часов)»;
«Домашнее чтение (6 часов)»;
«Искусство. Великие художники Франции (5 часов)»;
«Живопись и искусство(5 часов)»;
«Звёзды театра и кино (5 часов)»;
«Французская песня (3 часа)»;
«Музеи изобразительных искусств Франции (5 часов)»;
«Домашнее чтение (5 часов)»;
«Казахстан. Страна кочевников (5 часов)»;
«Современный Казахстан (5 часов)»;
«Флора и фауна степей (5 часов)»;
«Города-индустриальные центры Казахстана (5 часов)»;
«Экономика Казахстана (5 часов)»;
«Прикладное искусство (5 часов)»;
«Молодёжь Казахстана, её интересы и увлечения (5 часов)»;
«Домашнее чтение (5 часов)»:
экология;
«Земля в опасности (5 часов)»;
«Глобальное потепление (3 часа)»;
«Вода богатство, которое надо беречь (3 часа)»;
«Спорт. Индивидуальный и коллективный спорт (3 часа)»;
«Развитие спорта во Франции и Казахстане (5 часов)»;
«Здоровье. Здоровый образ жизни (5 часов)»;
«Медицинское обслуживание во Франции и Казахстане (5 часов)»;
«Домашнее чтение (3 часа)».
102. Языковой материал:
1) лексический аспект речи:
пассивный словарь включает 2100-2300 слов, из них 1100 слов для активного усвоения;
активизация в речи и ситуациях общения изученных языковых средств;
словообразование: обогащение потенциального словарного запаса посредством использования способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
2) грамматический аспект речи:
интонирование сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;
разграничение и употребление в тексте сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;
ситуативное употребление причинно-следственных, временных союзов;
активное употребление в речи глагольных форм Présent/ Passé/ Futur;
стилистическое функционирование действительного и страдательного залога и их употребление в продуктивной речи;
функционирование в тексте дробных и десятичных числительных;
активизация условного и сослагательного наклонений;
продуцирование текста с прямой и косвенной речью, согласование времен в частях сложного предложения;
стилистическое функционирование неличных форм глагола: инфинитива, герундия, причастия;
употребление причастных конструкций;
введение и употребление в речи инверсионных грамматических конструкций.
103. Речевая компетенция:
1) составление диалога в объеме 13-15 реплик, составление текста в объеме 17-20 фраз.
104. Коммуникативная компетенция:
1) особенности использования формул французского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
105. Социокультурная компетенция:
1) основные сведения из истории, культуры своей страны и страны/ стран изучаемого языка, географические, природно-климатические, политические особенности своей страны и страны/ стран изучаемого языка.
24. Базовое содержание учебного предмета «Французский язык»
для 11 класса общественно-гуманитарного направления
106. Содержание курса для 11 класса включает темы, охватывающие социально-бытовую, учебно-трудовую и социально-культурную сферы, на изучение которых выделено 136 часов:
«Добро пожаловать во Францию (1 час)»;
«Франция в Евросоюзе (5 часов)»:
«Карта Евросоюза. Страны Евросоюза»;
«Важнейшие этапы становления Евросоюза (5 часов)»;
«Еврокомиссия, Европарламент, символы Евросоюза (5 часов)»;
«Евросоюз – лингвистический аспект (5 часов)»;
«Видные политические деятели Евросоюза (5 часов)»;
«Казахстан – союз народов Центральной Азии (5 часов)»;
«Домашнее чтение (5 часов)»;
«Масс-медиа (обзор) (5 часов)»;
«Пресса. Молодежная пресса (5 часов)»;
«Радио и телевидение (5 часов)»;
12) «Мир журналистики (5 часов)»;
«Журналист – это призвание (5 часов)»;
«Домашнее чтение (3 часа)»;
«Образ жизни (5 часов)»:
особенности французской семьи;
«Французская кухня (5 часов)»;
«История французской гастрономии (5 часов)»;
«Этикет поведения за столом (5 часов)»;
«Франция – рай парфюмерии (5 часов)»;
«Возникновение и развитие высокой моды (5 часов)»;
«Знаменитые кутюрье Франции (5 часов)»;
«Домашнее чтение (5 часов)»;
. «Художественная литература (5 часов)»:
великие деятели французской литературы;
«Знаменитые поэты, писатели Казахстана (5 часов)»;
«Наследие мировой литературы (5 часов)»;
. «Система высшего образования (3 часа)»:
мировое образовательное пространство;
«Высшее образование во Франции и в Казахстане (5 часов)»;
«Современный учитель – залог успешного будущего (5 часов)»;
«Домашнее чтение (4 часа)».
107. Языковой материал:
1) лексический аспект речи:
пассивный словарь включает 2100-2300 слов, из них 1100 слов для активного усвоения;
активизация в речи и ситуациях общения изученных языковых средств;
словообразование, обогащение потенциального словарного запаса посредством использования способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
2) грамматический аспект речи:
интонирование сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;
разграничение и употребление в тексте сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;
ситуативное употребление причинно-следственных, временных союзов;
активное употребление в речи глагольных форм Présent/ Passé/ Futur;
стилистическое функционирование действительного и страдательного залога и их употребление в продуктивной речи;
функционирование в тексте дробных и десятичных числительных;
активизация условного и сослагательного наклонений;
продуцирование текста с прямой и косвенной речью, согласование времен в частях сложного предложения;
стилистическое функционирование неличных форм глагола: инфинитива, герундия, причастия;
употребление причастных конструкций;
введение и употребление в речи инверсионных грамматических конструкций.
108. Речевой материал:
1) говорение:
составление диалога в объеме 16-18 реплик, составление текста в объеме 20-22 фраз.
109. Коммуникативная компетенция:
1) особенности использования формул французского речевого этикета и речевых формул, выражающих коммуникативные намерения.
110.Социокультурная компетенция:
1) основные сведения из истории, культуры своей страны и страны/ стран изучаемого языка, географические, природно-климатические, политические особенности своей страны и страны изучаемого языка.
25.Требования к уровню подготовки учащихся 10- 11 классов
111.Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
112. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.
113.Учащиеся 11 класса должны знать:
все временные формы изъявительного, сослагательного, условного наклонений глаголов;
структуру сложноподчиненных предложений с придаточными (цели условия, образа действия);
употребление определенных предлогов с глаголами;
конструкцию faire + infinitif, laisser + infinitif, инфинитивное предложение;
условные предложения (c si);
согласование времен, употребление прямой и косвенной речи;
неличные формы глагола: инфинитив, причастие настоящего и прошедшего времен, деепричастие;
употребление глаголов, требующих определенных предлогов;
употребление прилагательных в функции наречия;
употребление союзов;
причастные конструкции;
инверсионные грамматические конструкции;
лингвострановедческий материал в рамках выбранного профиля.
114. Учащиеся 10 класса должны уметь:
вести беседу на заданную тему, соблюдая правила речевого этикета, принятого в странах изучаемого языка;
вести дискуссию на основе использования расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения;
высказывать свое мнение, согласие/ несогласие и аргументировать свою точку зрения;
выражать свое эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному и увиденному;
подробно/ кратко излагать в виде сообщения прочитанное/ прослушанное/ увиденное;
выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;
представлять выступление на заданную тему (презентация результатов работы по проекту, выступление с докладом на конференции);
высказывать и аргументировать свое мнение к прослушанному/ прочитанному;
высказывать и аргументировать свое мнение, делать выводы;
представлять свою страну и страну изучаемого языка;
оценивать события современного общества;
воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов различных жанров;
извлекать из прослушанного текста необходимую или интересующую информацию;
относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного и профессионального общения; выявлять наиболее значимые и важные факты;
анализировать аутентичные тексты различных жанров;
выделять необходимую информацию;
различать основную и второстепенную информацию;
обобщать факты и явления;
отделять объективную информацию от субъективной;
прогнозировать ход/ результат событий;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
оценивать важность, новизну информации;
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа;
высказывать свое отношение к прочитанному;
переводить текст (в устной или письменной форме);
писать личное и деловое письмо;
излагать необходимую информацию о себе в форме автобиографии, резюме, анкеты;
использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности;
фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников;
составлять тезисы, рефераты, обзоры;
делать краткие записи основного содержания лекции учителя;
сообщать и запрашивать информацию;
выражать свою мысль/ идеи/ суждение.
115. Личностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны показывать:
любовь и уважение к Родине, своему народу;
уважение и соблюдение традиций и обычаев народов Казахстана и стран изучаемого языка;
знание, уважение и соблюдение законов своей страны и страны изучаемого языка;
уважение и заботу к старшему/ младшему поколениям;
умение адекватно анализировать и оценивать окружающую действительность;
бережное отношение к окружающей среде;
пропаганду здорового образа жизни;
высокую культуру человеческого общения и соблюдение этических норм;
готовность к самообразованию, самореализации, созидательному труду.
116. Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 10-11 классов должны применять:
лексико-грамматические структуры в заданных ситуациях общения;
методы проектирования, исследования, познания;
умение анализировать, обрабатывать, синтезировать необходимую информацию, полученную из разных источников;
современные информационно-коммуникативные технологии.

Приложенные файлы

  • docx 1259842
    Размер файла: 428 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий